Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-PES1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W02

Zna i rozumie genezę pedagogiki specjalnej jako humanistycznej i społecznej dyscypliny naukowej o podstawach teoretycznych, praktycznych i normatywnych

PC1_KK_W02

Wskazuje na ścisłe powiązania pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi

PC1_KK_W13

Zna i rozumie sposoby uprawiania pedagogiki specjalnej jako nauki teoretycznej i stosowanej

PC1_KK_W03

Posługuje się współczesną terminologią obowiązującą w pedagogice specjalnej i jej subdyscyplinach, dostrzegając zmiany leksykalne zachodzące w tym zakresie

PC1_KS_W05

Trafnie wskazuje przedmiot i podmiot oddziaływań w pedagogice specjalnej ze względu na wybraną subdyscyplinę

PC1_KS_W01

Zna podstawowe subdyscypliny pedagogiki specjalnej ze względu na ich specyfikę merytoryczną

PC1_KS_W04

Zna i rozumie podstawy prawno – organizacyjne obowiązującego systemu edukacji i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem zasad integracji i nauczania włączającego

PC1_KS_U01

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych

PC1_KS_U04

Interpretuje wyniki badań zamieszczone w tekstach źródłowych

PC1_KK_U10

Używa terminologii z zakresu pedagogiki specjalnej

PC1_KK_K02

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie zaangażowania w działania rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, resocjalizacyjne. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych. Wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych

PC1_KK_K03

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny. Podejmuje refleksję na temat przestrzegania zasad etyki zawodowej

PC1_KS_K01

Jest zainteresowany sytuacją społeczną osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Danuta Gorajewska, Joanna Kirsten, Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ćwiczenia: dwa testowe kolokwia pisemne (pytania otwarte i zamknięte), pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu

literatury faktu, jedna grupowa prezentacja multimedialna na temat wybranej metody pracy pedagoga specjalnego, obowiązkowe

uczestnictwo w zorganizowanych hospitacjach (1 lub 2)

Wykład: egzamin końcowy w formie testowej

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej

2. Pedagogika specjalna jako nauka i jej subdyscypliny

3. Człowiek z niepełnosprawnością

4. Osoba niepełnosprawna w świetle międzynarodowych i polskich aktów prawnych

5. Proces rehabilitacji - charakterystyka zagadnienia

6. Rodzina w obliczu trudności opiekuńczo - wychowawczych wobec dziecka z niepełnosprawnością

7. Organizacja procesu kształcenia specjalnego i integracyjnego w Polsce

8. Efektywność kształcenia uczniów z niepełnosprawnością i jej uwarunkowania

9. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych krajach

10. Dorosłe osoby niepełnosprawne w systemie specjalnej opieki pedagogicznej. Andragogika specjalna

11. Zawód - pedagog specjalny

12. Wybrane sposoby wsparcia pedagogicznego. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

13. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

14. Rola organizacji społecznych we wspomaganiu osób z niepełnosprawnością na przykładzie środowiska osób niewidomych i

słabowidzących

Tematyka ćwiczeń:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem

5. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

6. Zjawisko sieroctwa społecznego

7. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

8. Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci zdolnych i uzdolnionych

9. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

10. Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

11. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo

APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza

"Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Prillwitz, S. (1996). Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących. Warszawa: WSiP.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, pogadanka, dyskusja, prelekcja, ekspozycja muzealna, obserwacja zajęć hospitowanych, wykorzystanie technik

audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów, film), wybrane

metody aktywizujące (metoda projektów, metoda burzy mózgów), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi

najnowszymi źródłami informacji).

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 60 godzin

przygotowanie się do zajęć - 30 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godzin

sumaryczna liczba godzin - 120 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Joanna Kirsten, Marcin Lerka, Barbara Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny.

Pełny opis:

WYKŁAD

Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej

Pedagogika specjalna jako nauka i jej subdyscypliny

Człowiek z niepełnosprawnością

Osoba niepełnosprawna w świetle międzynarodowych i polskich aktów prawnych

Proces rehabilitacji – charakterystyka zagadnienia

Rodzina w obliczu trudności opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka z niepełnosprawnością

Dorosłe osoby niepełnosprawne w systemie specjalnej opieki pedagogicznej

Zawód – pedagog specjalny

Kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji

ĆWICZENIA

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autystycznego

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

Zjawisko sieroctwa społecznego

Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I (2015) Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo

APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls. 

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład z prezentacją multimedialną.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 12h. ćwiczenia - 30 h.

przygotowanie do egzaminu/kolowium - 40h

prezentacja multimedialna grupowa - 10h.

studiowanie literatury - 30 h.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Danuta Gorajewska, Elżbieta Paradowska, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie pisemnej

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka.Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot,podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej; idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom; wybrane organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Diagnoza i wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu osób z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych;

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo i osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo

APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza

"Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, pogadanka, dyskusja, prelekcja, ekspozycja muzealna, obserwacja zajęć hospitowanych, wykorzystanie technik

audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów, film), wybrane

metody aktywizujące (metoda projektów, metoda burzy mózgów), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi

najnowszymi źródłami informacji).

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 60 godzin

przygotowanie się do zajęć - 30 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godzin

sumaryczna liczba godzin - 120 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Marcin Lerka, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej

Pedagogika specjalna jako nauka i jej subdyscypliny

Rodzina w obliczu trudności opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka z niepełnosprawnością

Dorosłe osoby niepełnosprawne w systemie specjalnej opieki pedagogicznej

Zawód – pedagog specjalny

Kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji

ĆWICZENIA

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autystycznego

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

Zjawisko sieroctwa społecznego

Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I (2015) Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo

APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład z prezentacją multimedialną.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 12h. ćwiczenia - 30 h.

przygotowanie do egzaminu/kolowium - 40h

prezentacja multimedialna grupowa - 10h.

studiowanie literatury - 30 h.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Marcin Lerka, Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie pisemnej

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka.Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot,podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej; idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom; wybrane organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Diagnoza i wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu osób z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych;

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo i osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo

APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza

"Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, pogadanka, dyskusja, prelekcja, ekspozycja muzealna, obserwacja zajęć hospitowanych, wykorzystanie technik

audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów, film), wybrane

metody aktywizujące (metoda projektów, metoda burzy mózgów), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi

najnowszymi źródłami informacji).

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 60 godzin

przygotowanie się do zajęć - 30 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godzin

sumaryczna liczba godzin - 120 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Mariusz Maciątek, Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej

Pedagogika specjalna jako nauka i jej subdyscypliny

Rodzina w obliczu trudności opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka z niepełnosprawnością

Dorosłe osoby niepełnosprawne w systemie specjalnej opieki pedagogicznej

Zawód – pedagog specjalny

Kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji

ĆWICZENIA

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autystycznego

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

Zjawisko sieroctwa społecznego

Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I (2015) Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo

APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład z prezentacją multimedialną.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 12h. ćwiczenia - 30 h.

przygotowanie do egzaminu/kolowium - 40h

prezentacja multimedialna grupowa - 10h.

studiowanie literatury - 30 h.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.