Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne technologie w oddziaływaniach pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-NTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie w oddziaływaniach pedagogicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Przedmiot realizowany w trybie zdalnym.

Pełny opis:

Wszyscy prowadzący realizują treści programowe zgodnie z sylabusem przedmiotu.

Opis realizowanych treści programowych:

- Typy licencji oprogramowania i prawa autorskie.

- Oprogramowanie wspomagające realizację zajęć z tablicą interaktywną.

- Oprogramowanie edukacyjne na urządzenia mobilne.

- Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny.

- Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

Literatura:

https://www.tablice.net.pl

https://wordart.com

https://trello.com

https://padlet.com

https://wakelet.com

https://learningapps.org

https://wordwall.net/pl

https://quizlet.com/pl

https://kahoot.com

https://genial.ly

https://quizizz.com

https://www.storyboardthat.com

https://suite.smarttech-prod.com/

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA SPECJALNA (PC) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PC1_KS_W06

- Zna działanie i zasady użytkowania tablicy interaktywnej.

- Zna obsługę aplikacji: Word, PowerPoint, Excel, przeglądarka Internetowa

- Zna sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych pomocy dydaktycznych.

UMIEJĘTNOŚCI

PC1_KS_U03

- Potrafi posługiwać się tablicą interaktywną.

- Potrafi obsługiwać projektor multimedialny.

- Umie wykorzystywać oprogramowanie tablicy interaktywnej w celu przygotowania materiałów dydaktycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PC1_KS_K02

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Duda, Marlena Hlebowicz, Małgorzata Jabłonowska, Katarzyna Korbecka, Anna Makaruk, Maria Trzcińska-Król, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Od dnia 11.03.2020 roku przedmiot realizowany zdalnie.

Pełny opis:

Wszyscy prowadzący realizują treści programowe zgodnie z sylabusem przedmiotu.

Opis realizowanych treści programowych:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji tablicy interaktywnej.

2. Prezentacja narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

3. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

4. Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny.

Literatura:

https://www.tablice.net.pl

https://wordart.com

https://trello.com

https://padlet.com

https://wakelet.com

https://learningapps.org

https://wordwall.net/pl

https://quizlet.com/pl

https://kahoot.com

https://app.genial.ly

https://quizizz.com

https://www.storyboardthat.com

Uwagi:

INFORMACJE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH DR EWY DUDY

Przesłanie na adres mailowy grupy zajęciowej studentów elektronicznych materiałów dydaktycznych wraz z wykazem literatury uzupełniającej dostępnej w formie on-line oraz z zadaniami do realizacji w ramach pracy własnej studentów (z podaniem terminu wykonania zadań).

Komunikacja i współpraca w trybie zdalnym realizowane poprzez aplikację Microsoft Teams. Grupowe spotkania online w godzinach zajęć.

INFORMACJE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH MGR MARLENY HLEBOWICZ

Komunikacja i współpraca w trybie zdalnym realizowane w zespołach w aplikacji Microsoft Teams. Instrukcje zadań indywidualnych udostępniane w formie plików. Grupowe spotkania online w godzinach zajęć.

INFORMACJE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH DR MAŁGORZATY JABŁONOWSKIEJ

Przesłanie grupie studentów na adres grupy z USOS materiałów (instrukcji) oraz zadań do samodzielnej realizacji. W ramach zaliczenia studenci przygotowuję konspekty odwołujące się do poznanych programów z zadaniami dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych (alternatywne zadania w podobnym temacie) z materiałami samodzielnie wykonanymi przez studentów z pomocą poznanych programów. Do zaliczenia potrzebny dostęp do materiałów i klas dla oceniającego, np przez dołączone na dysku albo prawem logowania, albo screeen z poszczególnych zadań. Zaliczenie poszczególnych zajęć opisywane będzie na bieżąco przy przesłanych przez prowadzącego zajęciach.

INFORMACJE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH MGR KATARZYNY KORBECKIEJ

Komunikacja i współpraca realizowane poprzez MS Teams. Regularne przesyłanie instrukcji wraz zadaniami do realizacji.

INFORMACJE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH DR ANNY RÓŻY MAKARUK

Indywidualny kontakt e-mailowy ze studentami

INFORMACJE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH DR MARIA TRZCIŃSKA-KRÓL

Zajęcia w trybie zdalnym realizowane w oparciu o autorskie instrukcje przesyłane pocztą elektroniczną APS oraz przedstawienie przez studentów propozycji innych aplikacji i programów umożliwiających tworzenie materiałów dydaktycznych. Komunikacja i współpraca w trybie zdalnym - poczta elektroniczna, praca w aplikacji Microsoft Teams. Przygotowanie przez studentów własnego autorskiego zestawu ćwiczeń z wykorzystaniem omawianych programów/aplikacji.

INFORMACJE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH DR JUSTYNY WIŚNIEWSKIEJ

gr 5 i 7

Komunikacja i współpraca realizowane poprzez MS Teams. Regularne przesyłanie instrukcji wraz zadaniami do realizacji.

gr 12

12.03 miały się odbyć ostatnie zaliczeniowe zajęcia, w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych, zaliczenie będzie realizowane w formie indywidualnych konsultacje poprzez e-mail oraz Class Dojo. Po przesłaniu na adres e-mail i zapoznaniu się prowadzącego z przygotowanymi autorskimi zestawami interaktywnych ćwiczeń studenci otrzymają informację zwrotną z omówieniem i propozycją oceny końcowej bądź sugestiami poprawek.

Wszyscy studenci proszeni są o odblokowanie dostępu do kont pocztowych APS - link do informacji http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-odblokowa%C4%87-dost%C4%99p-do-konta-e-mail/

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący mogą zamieszczać w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Jabłonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Ewa Duda, Marlena Hlebowicz, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Od dnia 11.03.2020 roku przedmiot realizowany zdalnie.

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji tablicy interaktywnej.

2. Prezentacja narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

3. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

4. Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny.

Literatura:

INFORMACJE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH - PROWADZĄCA mgr Marlena Hlebowicz:

Komunikacja i współpraca w trybie zdalnym realizowane w zespołach w aplikacji Microsoft Teams. Instrukcje zadań indywidualnych udostępniane w formie plików. Grupowe spotkania online w godzinach zajęć.

INFORMACJE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH - PROWADZĄCA dr Ewa Duda:

Metody dydaktyczne: (stacjonarnie, zdalnie za pośrednictwem Microsoft Teams). Praca zdalna. Przygotowanie zadań w formie elektronicznej na zadany temat na podstawie materiałów wskazanych/udostępnionych przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Materiały udostępnione poprzez maila grupowego, aplikację on-line, Google Drive, Microsoft Teams.

INFORMACJE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH - PROWADZĄCA dr Monika Rebizant:

Kontakt ze studentami przez e-mail grupowy USOSweb, pocztę APS oraz MS Teams. Instrukcje zadań indywidualnych udostępniane w formie plików.

Literatura obowiązkowa:

1. Hojnacki, L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów. https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf. dostęp: 10.09.2016.

2.Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

3. Ostrowska, M., Sterna, D. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki. Warszawa: CEO https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf. dostęp: 10.09.2016.

Materiały udostępniane przez prowadzącego podczas nauczania zdalnego.

Literatura uzupełniająca:

www.tablice.net.pl/szkolenia/

www.learningapps.org

www.tagxedo.com

www.smarttech.com

www.kahoot.com

Uwagi:

Proszę odblokować dostęp do kont pocztowych APS - link do informacji http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-odblokowa%C4%87-dost%C4%99p-do-konta-e-mail/ oraz o instalację aplikacji MS Teams.

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący mogą zamieszczać w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

Metody kształcenia:

metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące, pogadanka, prezentacja,

zdalne nauczanie (indywidualna i grupowa praca studentów nad projektami materiałów dydaktycznych według wskazówek, instrukcji oraz plików pomocniczych przesłanych przez prowadzącego).

Nakład pracy student:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Małgorzata Jabłonowska, Katarzyna Korbecka, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

Pełny opis:

Wszyscy prowadzący realizują treści programowe zgodnie z sylabusem przedmiotu.

Opis realizowanych treści programowych:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji tablicy interaktywnej.

2. Prezentacja narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

3. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

4. Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny.

Literatura:

https://www.tablice.net.pl

https://wordart.com

https://trello.com

https://padlet.com

https://wakelet.com

https://learningapps.org

https://wordwall.net/pl

https://quizlet.com/pl

https://kahoot.com

https://app.genial.ly

https://quizizz.com

https://www.storyboardthat.com

Uwagi:

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący mogą zamieszczać w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

Metody kształcenia:

metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące, pogadanka, prezentacja,

zdalne nauczanie (indywidualna i grupowa praca studentów nad projektami materiałów dydaktycznych według wskazówek, instrukcji oraz plików pomocniczych przesłanych przez prowadzącego).

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Bardzińska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Mariusz Fila, Anna Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

Pełny opis:

Wszyscy prowadzący realizują treści programowe zgodnie z sylabusem przedmiotu.

Opis realizowanych treści programowych:

- Typy licencji oprogramowania i prawa autorskie.

- Oprogramowanie wspomagające realizację zajęć z tablicą interaktywną.

- Oprogramowanie edukacyjne na urządzenia mobilne.

- Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny.

- Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

Literatura:

https://www.tablice.net.pl

https://wordart.com

https://trello.com

https://padlet.com

https://wakelet.com

https://learningapps.org

https://wordwall.net/pl

https://quizlet.com/pl

https://kahoot.com

https://genial.ly

https://quizizz.com

https://www.storyboardthat.com

https://suite.smarttech-prod.com/

Uwagi:

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący mogą zamieszczać w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

Metody kształcenia:

metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące, pogadanka, prezentacja,

zdalne nauczanie (indywidualna i grupowa praca studentów nad projektami materiałów dydaktycznych według wskazówek, instrukcji oraz plików pomocniczych przesłanych przez prowadzącego).

Nakład pracy student:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)