Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-HWI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W11 Wymienia i opisuje czynności wychowawcze człowieka w oparciu o działania pedagogiczne od starożytności do współczesności

PC1_KK_W05, PC1_KK_W11 Wymienia i charakteryzuje podstawowe koncepcje filozofów i pedagogów, dotyczące istoty wychowania i kształtowania osobowości człowieka

PC1_KK_W11 Ma wiedzę o tradycjach pedagogiki polskiej w poszczególnych okresach historycznych, rozumie jej rozwój i konteksty kulturowe

PC1_KK_W11 Wymienia wybitnych przedstawicieli polskiej i europejskiej pedagogiki

PC1_KK_W07 Zna genezę i rozwój instytucji edukacyjnych oraz zakres ich kompetencji w kontekście historycznym

Umiejętności

PC1_KK_U01 Potrafi wyrazić swoje poglądy i argumentować własne stanowisko przy analizowaniu zjawisk przemian edukacyjnych w okresach historycznych

PC1_KK_U01 Potrafi prowadzić dyskusję wykorzystując znajomość tekstów źródłowych.

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę rozwoju osobistego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kulbaka
Prowadzący grup: Iwona Czarnecka, Jacek Kulbaka, Zbigniew Żółciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny z zagadnień omawianych na wykładach i ćwiczeniach

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Wykład:

Wychowanie w starożytności. Sparta, Ateny, Rzym.

Wychowanie i oświata w średniowieczu: Karol Wielki i jego wpływ na rozwój oświaty; wychowanie stanowe, ideał człowieka świeckiego i edukacja duchowieństwa; stosunek Kościoła do oświaty.

Odrodzenie w Europie Zachodniej i w Polsce (Erazm z Rotterdamu, Mikołaj Rej); reformacja i jej skutki dla oświaty; szkolnictwo różnowiercze w Polsce.

Racjonalizm i realizm w wychowaniu; koncepcja wychowania Jana Amosa Komeńskiego, Johna Locke, Jana Jakuba Rousseau.

Próba reformy państwa przez wychowanie klasy panującej (Stanisław Konarski, Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska).

Komisja Edukacji Narodowej.

Kierunki rozwoju oświaty europejskiej w XIX wieku. (Herbart, Froebel, Spencer)

Izba Edukacyjna i jej działalność na polu upowszechniania szkoły elementarnej.

Początki wychowania przedszkolnego (August Cieszkowski, Jan Svoboda, Fryderyk Froebel).

Rusyfikacja szkolnictwa w Królestwie Polskim; Reforma szkolna Aleksandra Wielopolskiego.

Oświata polska pod zaborem pruskim i austriackim; Kulturkampf

w zaborze pruskim i działalność Józefa Dietla w zaborze austriackim.

Pozytywizm warszawski.

Szkolnictwo, oświata i wychowanie w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.

Ćwiczenia:

Myśl pedagogiczna w starożytności. Platon, Arystoteles, Kwintylian.

Powstanie uniwersytetów na Zachodzie Europy; założenie Akademii Krakowskiej.

Kontrreformacja, "Ratio studiorum".

Koncepcja wychowawcza Jana Amosa Komeńskiego i Johna Locke'a.

Wizja szkolnictwa dla ludu w koncepcji Grzegorza Piramowicza.

Polska myśl pedagogiczna I połowy XIX wieku (Stanisław Staszic, Jędrzej Śniadecki, Klementyna Hoffmanowa).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Stanisław Kot Historia Wychowania t. I i II. reprint, Warszawa 1994

- Historia Wychowania pod red. Łukasza Kurdybachy, Warszawa 1967,68, t. I i II

- Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001

- Hanna Markiewicz, Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Warszawa 2001

- Karol Poznański, Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Warszawa 2006

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykład - metoda podająca, ćwiczenia - czytanie i omawianie tekstów źródłowych, dyskusja, metoda problemowa, metody aktywizujące

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - wykład i ćwiczenia - 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Markiewicz
Prowadzący grup: Jacek Kulbaka, Hanna Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Test z pytaniami zamkniętymi obejmujący tematykę realizowaną na ćwiczeniach i wykładach.

Pełny opis:

Opis treści programowych - wykład:

Starożytność Wychowanie spartańskie i ateńskie. Myśl pedagogiczna w Atenach (sofiści, Sokrates, Platon i Arystoteles). Okres hellenistyczny. Republika i cesarstwo rzymskie (myśl pedagogiczna: Cyceron, Seneka, Kwintylian).

Średniowiecze Kultura, nauka i edukacja w średniowieczu (renesans karoliński, typy szkół, sztuki wyzwolone, uniwersytety).

Renesans Humanizm i reformacja wobec edukacji. Poglądy pedagogiczne Vittorino da Feltre, Jana Ludwika Vivesa, Erazma z Rotterdamu, Tomasza Morusa, Jana Sturma, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Mikołaja Reja, Sebastiana Petrycego i in.

Kontrreformacja i działalność zakonu jezuitów (kolegia kontra gimnazjum humanistyczne).

Oświecenie wobec wychowania. Dokonania i plany rewolucyjnej Francji. Myśl pedagogiczna. Działalność Collegiów Nobiliów, rozwój szkolnictwa elementarnego i wyższego. Wychowanie naturalne Jana Jakuba Rousseau. Działalność pijarów i Komisji Edukacji Narodowej.

Wiek XIX Zmiany oświatowe na przestrzeni XIX wieku (wychowanie przedszkolne, elementarne, średnie i wyższe). Poglądy pedagogiczne Froebla, Herbarta, Spencera, Diesterwega. Oświata i wychowania na ziemiach polskich w okresie zaborów (Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, zabór austriacki, zabór pruski).

Wiek XX Szkolncitwo i wychowanie w Polsce w okresie XX-lecia miedzywojennego (projekty oświatowe, ustawy szkolne, ustrój szkolny). Polska myśl pedagogiczna: Bogdan Nawroczyński, henryk Rowid, Kazimierz Sośnicki, Helena Radlińska, Janusz Korczak, Maria Grzegorzewska i inni.

Opis treści programowych - ćwiczenia:

- metoda majeutyczna Sokratesa.

- koncepcja idealnego państwa według Platona

- kształcenie mówcy retora według Marka Kwintyliana

- organizacja uniwersytetów średniowiecznych

- dwa dyplomy fundacyjne Akademii Krakowskiej

- wychowanie stanowe

- program naprawy państwa w ujęciu Andrzeja Frycza Modrzewskiego

- "Ratio studiorum"

- "Wielka Dydaktyka" Jana Amosa Komeńskiego

- organizacja Collegium Nobilium i innych szkół pijarskich

- "Ustawy Komisji Edukacji Narodowej" z 1783 roku

- Działalność Izby Edukacyjnej w Księstwie Warszawskim

- porównanie sytuacji w szkolnictwie na terenie poszczególnych zaborów

- Ustawa szkolna Janusza Jędrzejewicza z 1932 roku

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kot S., Historia wychowania t. I, II, Warszawa 1994, Wyd. Żak

- Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej t. I, II, Warszawa 1980, 1983, PWN

- Markiewicz H., Wybrane zagadnienia z historii wychowania część 1, Warszawa 2006, Wyd. APS

- Poznański K., Wybrane zagadnienia z historii wychowania część 2, Warszawa 2006, Wyd. APS

Literatura uzupełniająca:

- Miąso J. (red.), Historia wychowania Wiek XX, Warszawa 1980, PWN

- Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika tom I, Warszawa 2004, PWN

- Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego, Warszawa 1993, Wyd. IBE

Uwagi:

Opis metod kształcenia

dyskusja, prezentacje, referatów, pogadanka, czytanie i omawianie tekstów źródłowych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - wykład i ćwiczenia - 27

Przygotowanie do zajęć - 30

Przygotowanie do egzaminu - 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5-10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Markiewicz
Prowadzący grup: Iwona Czarnecka, Hanna Markiewicz, Alicja Zagrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny z zagadnień omawianych na wykładach i ćwiczeniach

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Wykład:

Wychowanie w starożytności. Sparta, Ateny, Rzym.

Wychowanie i oświata w średniowieczu: Karol Wielki i jego wpływ na rozwój oświaty; wychowanie stanowe, ideał człowieka świeckiego i edukacja duchowieństwa; stosunek Kościoła do oświaty.

Odrodzenie w Europie Zachodniej i w Polsce (Erazm z Rotterdamu, Mikołaj Rej); reformacja i jej skutki dla oświaty; szkolnictwo różnowiercze w Polsce.

Racjonalizm i realizm w wychowaniu; koncepcja wychowania Jana Amosa Komeńskiego, Johna Locke, Jana Jakuba Rousseau.

Próba reformy państwa przez wychowanie klasy panującej (Stanisław Konarski, Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska).

Komisja Edukacji Narodowej.

Kierunki rozwoju oświaty europejskiej w XIX wieku. (Herbart, Froebel, Spencer)

Izba Edukacyjna i jej działalność na polu upowszechniania szkoły elementarnej.

Początki wychowania przedszkolnego (August Cieszkowski, Jan Svoboda, Fryderyk Froebel).

Rusyfikacja szkolnictwa w Królestwie Polskim; Reforma szkolna Aleksandra Wielopolskiego.

Oświata polska pod zaborem pruskim i austriackim; Kulturkampf

w zaborze pruskim i działalność Józefa Dietla w zaborze austriackim.

Pozytywizm warszawski.

Szkolnictwo, oświata i wychowanie w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.

Ćwiczenia:

Myśl pedagogiczna w starożytności. Platon, Arystoteles, Kwintylian.

Powstanie uniwersytetów na Zachodzie Europy; założenie Akademii Krakowskiej.

Kontrreformacja, "Ratio studiorum".

Koncepcja wychowawcza Jana Amosa Komeńskiego i Johna Locke'a.

Wizja szkolnictwa dla ludu w koncepcji Grzegorza Piramowicza.

Polska myśl pedagogiczna I połowy XIX wieku (Stanisław Staszic, Jędrzej Śniadecki, Klementyna Hoffmanowa).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Stanisław Kot Historia Wychowania t. I i II. reprint, Warszawa 1994

- Historia Wychowania pod red. Łukasza Kurdybachy, Warszawa 1967,68, t. I i II

- Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001

- Hanna Markiewicz, Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Warszawa 2001

- Karol Poznański, Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Warszawa 2006

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykład - metoda podająca, ćwiczenia - czytanie i omawianie tekstów źródłowych, dyskusja, metoda problemowa, metody aktywizujące

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - wykład i ćwiczenia - 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Markiewicz
Prowadzący grup: Jacek Kulbaka, Hanna Markiewicz, Alicja Zagrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Egzamin pisemny obejmujący tematykę realizowaną na ćwiczeniach i wykładach.

Pełny opis:

Opis treści programowych - wykład:

Starożytność Wychowanie spartańskie i ateńskie. Myśl pedagogiczna w Atenach (sofiści, Sokrates, Platon i Arystoteles). Okres hellenistyczny. Republika i cesarstwo rzymskie (myśl pedagogiczna: Cyceron, Seneka, Kwintylian).

Średniowiecze Kultura, nauka i edukacja w średniowieczu (renesans karoliński, typy szkół, sztuki wyzwolone, uniwersytety).

Renesans Humanizm i reformacja wobec edukacji. Poglądy pedagogiczne Vittorino da Feltre, Jana Ludwika Vivesa, Erazma z Rotterdamu, Tomasza Morusa, Jana Sturma, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Mikołaja Reja, Sebastiana Petrycego i in.

Kontrreformacja i działalność zakonu jezuitów (kolegia kontra gimnazjum humanistyczne).

Oświecenie wobec wychowania. Dokonania i plany rewolucyjnej Francji. Myśl pedagogiczna. Działalność Collegiów Nobiliów, rozwój szkolnictwa elementarnego i wyższego. Wychowanie naturalne Jana Jakuba Rousseau. Działalność pijarów i Komisji Edukacji Narodowej.

Wiek XIX Zmiany oświatowe na przestrzeni XIX wieku (wychowanie przedszkolne, elementarne, średnie i wyższe). Poglądy pedagogiczne Froebla, Herbarta, Spencera, Diesterwega. Oświata i wychowania na ziemiach polskich w okresie zaborów (Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, zabór austriacki, zabór pruski).

Wiek XX Szkolncitwo i wychowanie w Polsce w okresie XX-lecia miedzywojennego (projekty oświatowe, ustawy szkolne, ustrój szkolny). Polska myśl pedagogiczna: Bogdan Nawroczyński, henryk Rowid, Kazimierz Sośnicki, Helena Radlińska, Janusz Korczak, Maria Grzegorzewska i inni.

Opis treści programowych - ćwiczenia:

- metoda majeutyczna Sokratesa.

- koncepcja idealnego państwa według Platona

- kształcenie mówcy retora według Marka Kwintyliana

- organizacja uniwersytetów średniowiecznych

- dwa dyplomy fundacyjne Akademii Krakowskiej

- wychowanie stanowe

- program naprawy państwa w ujęciu Andrzeja Frycza Modrzewskiego

- "Ratio studiorum"

- "Wielka Dydaktyka" Jana Amosa Komeńskiego

- organizacja Collegium Nobilium i innych szkół pijarskich

- "Ustawy Komisji Edukacji Narodowej" z 1783 roku

- Działalność Izby Edukacyjnej w Księstwie Warszawskim

- porównanie sytuacji w szkolnictwie na terenie poszczególnych zaborów

- Ustawa szkolna Janusza Jędrzejewicza z 1932 roku

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kot S., Historia wychowania t. I, II, Warszawa 1994, Wyd. Żak

- Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej t. I, II, Warszawa 1980, 1983, PWN

- Markiewicz H., Wybrane zagadnienia z historii wychowania część 1, Warszawa 2006, Wyd. APS

- Poznański K., Wybrane zagadnienia z historii wychowania część 2, Warszawa 2006, Wyd. APS

Literatura uzupełniająca:

- Miąso J. (red.), Historia wychowania Wiek XX, Warszawa 1980, PWN

- Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika tom I, Warszawa 2004, PWN

- Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego, Warszawa 1993, Wyd. IBE

Uwagi:

Opis metod kształcenia

dyskusja, prezentacje, referatów, pogadanka, czytanie i omawianie tekstów źródłowych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - wykład i ćwiczenia - 27

Przygotowanie do zajęć - 30

Przygotowanie do egzaminu - 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5-10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Markiewicz
Prowadzący grup: Iwona Czarnecka, Jacek Kulbaka, Hanna Markiewicz, Janusz Smykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny z zagadnień omawianych na wykładach i ćwiczeniach

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Wykład:

Wychowanie w starożytności. Sparta, Ateny, Rzym.

Wychowanie i oświata w średniowieczu: Karol Wielki i jego wpływ na rozwój oświaty; wychowanie stanowe, ideał człowieka świeckiego i edukacja duchowieństwa; stosunek Kościoła do oświaty.

Odrodzenie w Europie Zachodniej i w Polsce (Erazm z Rotterdamu, Mikołaj Rej); reformacja i jej skutki dla oświaty; szkolnictwo różnowiercze w Polsce.

Racjonalizm i realizm w wychowaniu; koncepcja wychowania Jana Amosa Komeńskiego, Johna Locke, Jana Jakuba Rousseau.

Próba reformy państwa przez wychowanie klasy panującej (Stanisław Konarski, Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska).

Komisja Edukacji Narodowej.

Kierunki rozwoju oświaty europejskiej w XIX wieku. (Herbart, Froebel, Spencer)

Izba Edukacyjna i jej działalność na polu upowszechniania szkoły elementarnej.

Początki wychowania przedszkolnego (August Cieszkowski, Jan Svoboda, Fryderyk Froebel).

Rusyfikacja szkolnictwa w Królestwie Polskim; Reforma szkolna Aleksandra Wielopolskiego.

Oświata polska pod zaborem pruskim i austriackim; Kulturkampf

w zaborze pruskim i działalność Józefa Dietla w zaborze austriackim.

Pozytywizm warszawski.

Szkolnictwo, oświata i wychowanie w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.

Ćwiczenia:

Myśl pedagogiczna w starożytności. Platon, Arystoteles, Kwintylian.

Powstanie uniwersytetów na Zachodzie Europy; założenie Akademii Krakowskiej.

Kontrreformacja, "Ratio studiorum".

Koncepcja wychowawcza Jana Amosa Komeńskiego i Johna Locke'a.

Wizja szkolnictwa dla ludu w koncepcji Grzegorza Piramowicza.

Polska myśl pedagogiczna I połowy XIX wieku (Stanisław Staszic, Jędrzej Śniadecki, Klementyna Hoffmanowa).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Stanisław Kot Historia Wychowania t. I i II. reprint, Warszawa 1994

- Historia Wychowania pod red. Łukasza Kurdybachy, Warszawa 1967,68, t. I i II

- Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001

- Hanna Markiewicz, Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Warszawa 2001

- Karol Poznański, Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Warszawa 2006

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykład - metoda podająca, ćwiczenia - czytanie i omawianie tekstów źródłowych, dyskusja, metoda problemowa, metody aktywizujące

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - wykład i ćwiczenia - 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Markiewicz
Prowadzący grup: Hanna Markiewicz, Janusz Smykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Egzamin pisemny obejmujący tematykę realizowaną na ćwiczeniach i wykładach.

Pełny opis:

Opis treści programowych - wykład:

Starożytność Wychowanie spartańskie i ateńskie. Myśl pedagogiczna w Atenach (sofiści, Sokrates, Platon i Arystoteles). Okres hellenistyczny. Republika i cesarstwo rzymskie (myśl pedagogiczna: Cyceron, Seneka, Kwintylian).

Średniowiecze Kultura, nauka i edukacja w średniowieczu (renesans karoliński, typy szkół, sztuki wyzwolone, uniwersytety).

Renesans Humanizm i reformacja wobec edukacji. Poglądy pedagogiczne Vittorino da Feltre, Jana Ludwika Vivesa, Erazma z Rotterdamu, Tomasza Morusa, Jana Sturma, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Mikołaja Reja, Sebastiana Petrycego i in.

Kontrreformacja i działalność zakonu jezuitów (kolegia kontra gimnazjum humanistyczne).

Oświecenie wobec wychowania. Dokonania i plany rewolucyjnej Francji. Myśl pedagogiczna. Działalność Collegiów Nobiliów, rozwój szkolnictwa elementarnego i wyższego. Wychowanie naturalne Jana Jakuba Rousseau. Działalność pijarów i Komisji Edukacji Narodowej.

Wiek XIX Zmiany oświatowe na przestrzeni XIX wieku (wychowanie przedszkolne, elementarne, średnie i wyższe). Poglądy pedagogiczne Froebla, Herbarta, Spencera, Diesterwega. Oświata i wychowania na ziemiach polskich w okresie zaborów (Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, zabór austriacki, zabór pruski).

Wiek XX Szkolncitwo i wychowanie w Polsce w okresie XX-lecia miedzywojennego (projekty oświatowe, ustawy szkolne, ustrój szkolny). Polska myśl pedagogiczna: Bogdan Nawroczyński, henryk Rowid, Kazimierz Sośnicki, Helena Radlińska, Janusz Korczak, Maria Grzegorzewska i inni.

Opis treści programowych - ćwiczenia:

- metoda majeutyczna Sokratesa.

- koncepcja idealnego państwa według Platona

- kształcenie mówcy retora według Marka Kwintyliana

- organizacja uniwersytetów średniowiecznych

- dwa dyplomy fundacyjne Akademii Krakowskiej

- wychowanie stanowe

- program naprawy państwa w ujęciu Andrzeja Frycza Modrzewskiego

- "Ratio studiorum"

- "Wielka Dydaktyka" Jana Amosa Komeńskiego

- organizacja Collegium Nobilium i innych szkół pijarskich

- "Ustawy Komisji Edukacji Narodowej" z 1783 roku

- Działalność Izby Edukacyjnej w Księstwie Warszawskim

- porównanie sytuacji w szkolnictwie na terenie poszczególnych zaborów

- Ustawa szkolna Janusza Jędrzejewicza z 1932 roku

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kot S., Historia wychowania t. I, II, Warszawa 1994, Wyd. Żak

- Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej t. I, II, Warszawa 1980, 1983, PWN

- Markiewicz H., Wybrane zagadnienia z historii wychowania część 1, Warszawa 2006, Wyd. APS

- Poznański K., Wybrane zagadnienia z historii wychowania część 2, Warszawa 2006, Wyd. APS

Literatura uzupełniająca:

- Miąso J. (red.), Historia wychowania Wiek XX, Warszawa 1980, PWN

- Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika tom I, Warszawa 2004, PWN

- Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego, Warszawa 1993, Wyd. IBE

Uwagi:

Opis metod kształcenia

dyskusja, prezentacje, referatów, pogadanka, czytanie i omawianie tekstów źródłowych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - wykład i ćwiczenia - 27

Przygotowanie do zajęć - 30

Przygotowanie do egzaminu - 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5-10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.