Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja integracyjna i włączająca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-EIW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja integracyjna i włączająca
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W02, PC1_KK_W05 Opisuje filozoficzne, socjologiczne, pedagogiczne, legislacyjne podstawy i założenia edukacji integracyjnej i włączającej

PC1_KK_W07 Wymienia główne założenia i kierunek modelu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach edukacji integracyjnej i włączającej

PC1_KK_W10, PC1_KK_W15 Wymienia i opisuje modele, formy edukacji integracyjnej, jej założenia, rozwiązania, kompetencje nauczyciela, komponenty, cechy i znaczenie edukacji integracyjnej i włączającej

PC1_KK_U02 Analizuje poznane modele, formy edukacji integracyjnej, uzasadnia korelację pomiędzy integracją społeczną a edukacją integracyjną

PC1_KK_U04 Potrafi podać i uzasadnić różnice pomiędzy edukacją integracyjną w Polsce i na świecie oraz ocenić i wskazać przydatność i zasadność rozwiązań poznanych modeli edukacyjnych

PC1_KK_U05 Potrafi podać i uzasadnić złożoność edukacji integracyjnej i włączającej jako procesu, jego elementy, cechy i wyjaśnić zastosowanie w praktyce edukacyjnej

PC1_KK_K02 Docenia sens, wartość i potrzebę holistycznego i indywidualnego zakresu działań edukacyjnych, terapeutycznych wobec dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PC1_KK_K03, PC1_KK_K04 Uczestniczy w dyskusji, przygotowuje się do wykładu, wykonuje zalecone działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

Podstawy filozoficzne (filozofia Innego, spotkania, dialogu), socjologiczne (idea normalizacji, pedagogiczne (filary edukacji wg UNESCO, legislacyjne edukacji integracyjnej i włączającej (regulacje prawne międzynarodowe i krajowe). Wielowymiarowość edukacji integracyjnej i włączającej; wymiar instytucjonalny, interpersonalny, intrapsychiczny. Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne i jego podtypy. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, Modele podejścia do edukacji ucznia ze SPE, modele edukacji ucznia ze SPE na świecie i w Polsce. Model asymilacyjny i emergentny integracji, relacja pomiędzy edukacją integracyjną a integracją społeczną, formy integracji społecznej i edukacyjnej, znaczenie grupy integracyjnej, środowisko sprzyjające integracji. Klasa i grupa szkolna jako przestrzeń edukacji integracyjnej; przestrzenna organizacja, zasady rekrutacyjne, gotowość nauczycieli do edukacji integracyjnej, kompetencje nauczycieli, sytuacje trudne nauczycieli, wsparcie edukacyjne ucznia w edukacji integracyjnej, złożoność sytuacji metodycznej, zasady maksymalnego integrowania.

6. Pojęcie edukacji włączającej jako wielowymiarowego procesu wg UNESCO, pedagogów specjalnych, komponenty edukacji włączającej, cechy, zasady, kompetencje nauczyciela wynikające z modelu wspierania ucznia.

7. Wzorce edukacji integracyjnej i włączającej, podobieństwa, różnice w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; planowanie pomocy, formy, sposoby wsparcia specjalnego, zadania zespołu, zarys modelu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Modele edukacji integracyjnej i włączającej na świecie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Al-Khamisy D. (2006).Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Żak.

2. Głodkowska J. (2010). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: APS.

3. Szumski G.(2006), Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym,. Wyd. APS, Warszawa 2013.

2. Maciarz A. (1999). Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków : "Impuls".

3. Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: APS.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5 h

Przygotowanie się do egzaminu 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę - kolokwium końcowe pisemne

Pełny opis:

Podstawy filozoficzne integracji – filozofia Innego, spotkania, dialogu

Podstawy psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne, idea normalizacji, stygmatyzacja, program UNESCO

Podstawy prawne integracji międzynarodowe i krajowe

Model emergentny i model asymilacyjny integracji, integracja jako cel, zadanie, warunek, formy integracji

Struktura klasy grupy integracyjnej, znaczenie grupy integracyjnej, nauczyciel wspierający zadania i rola

Wymiar instytucjonalny, interpersonalny, intrapsychiczny integracji

Wymiary pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wybrane modele edukacji integracyjnej i włączającej na świecie

Literatura:

Obowiązkowa;

Al-Khamisy, D. (2006).Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Żak

Al-Khamisy, D. (2013). Edukacja włączająca edukacja dialogu.

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Głodkowska,J. (2010). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: APS.

Szumski, G.(2006), Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Uzupełniająca:

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie zaliczenia/wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć. Opracowanie pisemne na podstawie analizy literatury.

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej; Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika i jej użyteczność teoretyczna

2. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe; Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i integracyjnego kształcenia; Edukacja uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

3. Efektywność nieesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych (3h)

4. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce; Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia

5. Kształcenie integracyjne i włączające na świecie – przykłady rozwiązań praktycznych. Kolokwium

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL., Kraków : Impuls

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, praca samodzielna, metoda projektów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę- kolokwium końcowe pisemne

Pełny opis:

Podstawy filozoficzne integracji – filozofia Innego, spotkania, dialogu

Podstawy psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne, idea normalizacji, stygmatyzacja, program UNESCO

Podstawy prawne integracji międzynarodowe i krajowe

Model emergentny i model asymilacyjny integracji, integracja jako cel, zadanie, warunek, formy integracji

Struktura klasy grupy integracyjnej, znaczenie grupy integracyjnej, nauczyciel wspierający zadania i rola

Wymiar instytucjonalny, interpersonalny, intrapsychiczny integracji

Wymiary pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wybrane modele edukacji integracyjnej i włączającej na świecie

Literatura:

Obowiązkowa;

Al-Khamisy, D. (2006).Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Żak

Al-Khamisy, D. (2013). Edukacja włączająca edukacja dialogu.

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Głodkowska,J. (2010). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: APS.

Szumski, G.(2006), Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Uzupełniająca:

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie zaliczenia/wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć. Opracowanie pisemne na podstawie analizy literatury.

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej; Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika i jej użyteczność teoretyczna

2. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe; Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i integracyjnego kształcenia; Edukacja uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

3. Efektywność nieesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych (3h)

4. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce; Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia

5. Kształcenie integracyjne i włączające na świecie – przykłady rozwiązań praktycznych. Kolokwium

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL., Kraków : Impuls

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, praca samodzielna, metoda projektów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szumski
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium zaliczeniowe.

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej; Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika i jej użyteczność teoretyczna

2. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe; Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i integracyjnego kształcenia; Edukacja uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

3. Efektywność nieesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych.

4. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce; Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia

5. Kształcenie integracyjne i włączające na świecie – przykłady rozwiązań praktycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób

z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), s. 133-157.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL., Kraków : Impuls

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do zaliczenia 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość inkluzji w nauczaniu i wychowaniu.

Kolokwium pisemne odbędzie się 22.04.2020 w formie testu jednokrotnego wyboru (17 pytań) w aplikacji MS Forms. Link do testu zostanie udostępniony studentom na platformie MS Teams.

Pełny opis:

1. Pedagogika inkluzyjna a pedagogika integracyjna - podobieństwa i różnice

2. Pedagogika Reggio jako realizacja paradygmatu pedagogiki inkluzyjnej w nauczaniu przedszkolnym

3. Pedagogika inkluzyjna w praktyce szkolnej. System kształcenia nauczycieli

4. Pedagogika inkluzyjna a disability studies

5. Pedagogika inkluzyjna wobec kryzysu imigracyjnego w Europie i fali emigracji w Polsce

6. Aspekty ekonomiczne i społeczne wprowadzenia pedagogiki inkluzyjnej

7. Paradygmaty pedagogiki specjalnej a inkluzja społeczna

8. Koncepcje psychiatrii środowiskowej a inkluzja społeczna

9. Pedagogika Innego a nowoczesny model pedagogiki inkluzyjnej

------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z pandemią koronawirusa:

16.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: Pedagogika inkluzyjna w praktyce szkolnej. System kształcenia nauczycieli.

23.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: Pedagogika inkluzyjna a disability studies.

UWAGA: od 30.03.20 kolejne wykłady w dostępie synchronicznym w aplikacji Teams zgodnie z planem studiów (tj. poniedziałki w godz. 13:30-15:05). Możliwość zadawania pytań na czacie. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie.

Link do zespołu na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa2ce258b88a54ae9942e2aea49549d2c%40thread.tacv2/conversations?groupId=b84b586c-664e-4ae9-8e41-075a830eee90&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Literatura:

- Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A., Farell, P., Gallannaugh, F., Howes, A., Smith, R. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London/New York: Routledge.

- Anderson, P.L. (2012). Case Studies for Inclusive Schools. Austin, TX: pro-ed.

- Bürli, A. (1997). Internationale Tendenzen in der Sonderpädagogik. Vergleichende Betrachtung mit Schwerpunkt auf den europäischen Raum. Hagen: Fernuniversität.

- Causton, J., Tracy-Bronson, Ch.P. (2015). The Educator's Handbook for Inclusive School Practices. Baltimore/London/Sydney: Paul H. Brookes Publishing Co.

- D'Alessio, S. (2011). Inclusive Education in Italy. A Critical Analysis of the Policy of Integrazione Scolastica. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.

- Edwards, C., Gandini, L., Forman, G. (2011). The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation. Santa Barbara: ABC-CLIO.

- Lechta, V. (2010). Pedagogika inkluzyjna. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika t. 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, s. 321-335. Przeł. B. Śliwerski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

- Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej. Wrocław: Continuo.

- Speck, O. (2013). Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Gdańsk: Harmonia Universalis.

- Szumski, G. Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Metody podające wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych (15 godz.).

Ocenie poddana jest:

Wiedza na temat pedagogiki inkluzyjnej.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (10 godz.)

- analiza treści wykładów (10 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (10 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KOREKTA SYLABUSA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium zaliczeniowe.

Sposób pomiaru efektów uczenia w kształceniu zdalnym:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie kolokwium zaliczeniowego (5 pytań otwartych) przeprowadzonego w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS lub w sytuacji trwania zawieszenia zajęć - w aplikacji Forms na platformie teams. Kolokwium zaliczeniowe zostało zaplanowane w zespole na platformie teams w terminie 5 - 12.05.2020, w razie indywidualnych potrzeb studentów dotyczących dostosowania zaliczenia proszę o kontakt indywidualny.

Test zaliczeniowy został przeprowadzony na platformie teams a oceny wpisane do protokołu w usos.

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej; Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika i jej użyteczność teoretyczna

---------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach

21.03.20, godz. 10.30-12.55, 4.04.20, godz. 10.30-12.55, , z wykorzystaniem aplikacji facebook, grupa na facebooku utworzona przez studentów, dedykowana dla przedmiotu. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

25.04.20 godz. 10.30 – 12.55 z wykorzystaniem aplikacji teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

---------------------------------------------------------------------------------------

2. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe; Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i integracyjnego kształcenia; Edukacja uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

3. Efektywność nieesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych.

4. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce; Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia

5. Kształcenie integracyjne i włączające na świecie – przykłady rozwiązań praktycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób

z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), s. 133-157.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL., Kraków : Impuls

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład

Metody i formy realizacji przedmiotu na odległość

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach

21.03.20, godz. 10.30-12.55, 4.04.20, godz. 10.30-12.55, , z wykorzystaniem aplikacji facebook, grupa na facebooku utworzona przez studentów, dedykowana dla przedmiotu. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

25.04.20 godz. 10.30 – 12.55 z wykorzystaniem aplikacji teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie facebook, od 18.04 na platformie teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9a6f2bee94834452adb4681c34ccb7ca%40thread.tacv2/conversations?groupId=fc2935e6-a071-46b5-b79c-102b488333d4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86.

Konsultacje indywidulane za pośrednictwem aplikacji facebook, aplikacji teams, poczty elektronicznej oraz telefonicznie 663 191116 w godzinach dyżurów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do zaliczenia 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- wiedza: egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru obejmującego swym zakresem tematykę wykładów, ćwiczeń oraz wskazaną literaturę

- umiejętności: zaliczanie prac cząstkowych realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych

- kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne - ustalenia terminologiczne

- Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce

- Edukacja integracyjna i włączająca w Polsce

- Prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce

- Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych

- Praktyczne aspekty włączania

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

- Organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej

- Zapoznanie z możliwościami dostępu do edukacji oraz zobowiązaniami systemu edukacyjnego wobec dzieci niepełnościami

- Kształcenie i włączające dzieci z różnymi niepełnosprawnościami

- Integracja w teorii i praktyce społecznej;

- Prezentacja nowoczesnych środków dydaktycznych i technologii asystujących oraz metod w kształceniu integracyjnym i włączającym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I., Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Impuls, Kraków 2010

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Chrzanowska I., Szumski G. (red.), Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, FRSE, Warszawa 2019

Gajdzica, Z., Wyczesany, J. (red.), Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Głodkowska J. (red.), Pedagogika specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012;

Lejzerowicz, M., Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 2016, 28(1).

Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016;

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej. Wrocław: Continuo.

Tomkiewicz-Bętkowska A., ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwej. Nowe doświadczenia, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015;

Literatura uzupełniająca:

Al-Khamisy D., Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2002

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2011

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Lechta, V.. Pedagogika inkluzyjna. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika t. 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, s. 321-335. Przeł. B. Śliwerski. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2010

Zamkowska, A., Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004

Uwagi:

Wykład, prezentacje multimedialne, instruktaż do ćwiczeń, praca z książką, ćwiczenia praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych: wykład - 5, ćwiczenia - 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 20

liczba godzin na przygotowanie aktywności integrujących oraz włączających - 15

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

Liczba punktów ETCS – 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.