Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-BPR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01 Potrafi zdefiniować pojęcie genomu, opisać strukturę DNA oraz zasady zapisu i odczytywania informacji genetycznej a także wytłumaczyć istotę i znaczenie mutacji genowych w patogenezie chorób i zaburzeń rozwoju

PC1_KK_W04 Zna zasady dziedziczenia chorób monogenowych oraz chorób i cech wielogenowych. Potrafi wyjaśnić istotę i rodzaje aberracji chromosomowych

PC1_KK_W04 Posiada wiedzę podstawową z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki wybranych chorób wrodzonych i cywilizacyjnych

PC1_KK_W04 Posiada wiedzę z zakresu zdrowia publicznego dotyczącą zarówno kształtowania postaw

prozdrowotnych jak też profilaktyki pierwotnej i wtórnej zarówno wobec chorób wrodzonych jak i

cywilizacyjnych

PC1_KS_U01 Potrafi wyjaśnić sposób zapisu i odczytywania informacji zakodowanej w DNA. Wie co znaczy

określenie ,że coś jest „genetycznie uwarunkowane”

PC1_KS_U01 Potrafi wyjaśnić istotę i rodzaje mutacji genowych i chromosomalnych a także różnice pomiędzy badaniami genetycznymi a testami genetycznymi. Zna podstawowe metody diagnostyczne wykorzystywane w diagnostyce chorób genetycznych

PC1_KS_U01 Potrafi wyjaśnić relacje pomiędzy genotypem a fenotypem oraz zasady dziedziczenia

mendlowskiego i wielogenowego na przykładzie znanych chorób i cech

PC1_KS_U01 Potrafi wymienić i scharakteryzować poszczególne etapy rozwoju ontogenetycznego człowieka

PC1_KS_U01 Zna metody oceny rozwoju fizycznego oraz cele jakim one służą

PC1_KS_U01 Zna i właściwie interpretuje takie pojęcia jak genom, genotyp, fenotyp, chromosom, kariotyp, allel, cecha dominująca, cecha recesywna ,sprzężona z płcią

PC1_KS_U01 Potrafi scharakteryzować podstawowe funkcje głównych układów i narządów organizmu

w kontekście zdrowia i choroby

PC1_KK_U01Potrafi wyjaśnić dlaczego dziecko nie jest miniaturą człowieka dorosłego podając dowody z zakresu specyfiki rozwoju i funkcji poszczególnych układów i narządów

PC1_KK_U01 Potrafi zdefiniować pojęcie zdrowia i choroby oraz wyjaśnić istotę oraz rodzaje profilaktyki

w kontekście chorób wrodzonych i powszechnych (cywilizacyjnych)

PC1_KK_U01 Potrafi zdefiniować istotę oraz cele poradnictwa genetycznego, wyjaśnić pojęcie ryzyka genetycznego oraz omówić warunki i metody badań prenatalnych chorób genetycznych

PC1_KK_K01 Korzystając ze zdobytej wiedzy potrafi w sposób kompetentny kontaktować się z różnymi

instytucjami oraz specjalistami (m.in. medycyny, psychologii, pomocy społecznej lub rehabilitacji), w

sprawach podopiecznych wymagających konsultacji lub specjalistycznej pomocy

PC1_KK_K01 Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki

PC1_KK_K01 Potrafi odróżniać choroby wrodzone od chorób nabytych a także identyfikować zagrożenia zdrowotne oraz promować zachowania prozdrowotne

PC1_KK_K01 Potrafi krytycznie, dzięki uzyskanej wiedzy, oceniać otrzymywane informacje, opinie lub wnioski

PC1_KK_K04 Ma świadomość, że podejmowane w pracy działania, tak wobec podopiecznych jak i ich rodzin, mogą mieć wymiar i konsekwencje zarówno etyczne jak i prawne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Palus
Prowadzący grup: Ewa Łuczak, Danuta Palus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć ćwiczeniowych.

Ocena wiedzy na podstawie prezentacji przygotowanych i przedstawianych przez studentów w czasie cwiczeń .

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie testu wielokrotnego wyboru- egzamin.

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Ontogeneza. Biologiczne aspekty (ilościowe i jakościowe) rozwoju

osobniczego. Charakterystyka okresów rozwoju biologicznego.

Cechy jakościowe i ilościowe w rozwoju.

2. Rola czynników genetycznych i środowiskowych w rozwoju.

Wrażliwość na czynniki środowiskowe (ekosensytywność) i

mechanizmy biologicznych zmian przystosowawczych,

(fizjologiczne) adiustacje i (genetyczne) adaptacje.

3. Genetyczne uwarunkowania rozwoju.Genom człowieka, genotyp

a fenotyp, geny a cechy. Wzorce dziedziczenia (autosomalne

dominujące i recesywne, sprzężone z płcią , wielogenowe i

wieloczynnikowe).Dziedziczenie mitochondrialne

4. Czynnik endogenne paragenetyczne i pozagenetyczne w rozwoju

prenatalnym człowieka. Związek matki i dziecka w rozwoju.

5. Teratogeneza czynnikiem zaburzającym rozwój zarodka i płodu.

Odległe skutki zaburzeń rozwoju wewnątrzmacicznego i

możliwości zapobiegania im.

6.Fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu Wpływ zahowań

żywieniowych na rozwój, żywienie źródłem budulca i

energii.Choroby wynikające z wadliwego odżywiania.

7. Hormonalna regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu.

8. Homeostaza i jej zaburzenie. Rola układu hormonalnego i

nerwowego jako nadrzędnych kontrolujących zachowanie

homeostazy.

9. Stres –wpływ na rozwój i zdrowie.

10. Mechanizmy obrony organizmu Nauralne bariery immunologiczne.

Rola szczepień ochronnych w nabywaniu odporności.

11.Zdrowie jego ochrona i promocja. Profilaktyka chorób wrodzonych

i cywilizacyjnych. .Badania przesiewowe. Poradnictwo

genetyczne.Diagnostyka prenatalna chorób genetycznych.

12. Aktywność fizyczna i tryb życia czynnikami rozwoju i zdrowia w

różnych okresach życia.

13. Metody oceny rozwoju osobnika i populacji.Norma biologiczna..

Wiek kalendarzowy a wiek rozwojowy (fizjologiczny ) i metody

jego oceny.

14.Cykle i biorytmy w rozwoju ontogenetycznym człowieka.

Mechanizmy sterujące biorytmami. Biologiczne mechanizmy

starzenia się.

15. Międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy (akceleracja

rozwoju i retardacja procesów starzenia się).

Treści ćwiczeń:

1.Molekularne podstawy genetyki-budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Chromosomy. Kariotyp człowieka. Kod genetyczny. Biosynteza białka.

2.Przekazywanie informacji genetycznej w trakcie życia organizmu (replikacja , mitoza) i z pokolenia na pokolenie (mejoza). Gametogeneza.

3/4.Błędy w informacji genetycznej (mutageneza) i ich skutki dla organizmu w różnym okresie życia. Mutacje de novo. Mechanizmy dziedziczenia błędów w gametach. Przykłady chorób genetycznych.

5.Pierwszy etap rozwoju człowieka: od poczęcia do porodu. Odrębności fizjologiczne rozwoju wewnątrzmacicznego. Wpływ przebiegu ciąży i porodu na dalszy rozwój płodu i dziecka.

6.Wczesna diagnostyka chorób wrodzonych, metody badań prenatalnych, testy diagnostyczne po urodzeniu

7.Budowa i funkcje układów: pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego w procesach metabolicznych.

8.Przemiany metaboliczne podstawowych substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmu (białka, cukry, tłuszcze, witaminy, mikro i makro elementy).

9.Budowa i rola układu wewnątrzwydzielniczego w organizmie.

10.Układu nerwowy –budowa i rola jako układu nadrzędnego kontrolującego zachowanie homeostazy.

11.Mechanizmy obrony organizmu. Rozwój odporności organizmu. Układ krążenia i skład krwi

12/13 Rozwój i zdrowie dziecka w pierwszych trzech latach życia,, okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym( tempo i harmonijność rozwoju oraz jego ocena, kształtowanie się proporcji ciała i postawy ciała, potrzeby żywieniowe, problemy zdrowotne, zaburzenia rozwoju).

14.Biomedyczne problemy okresu dojrzewania dziewcząt i chłopców (zmiany somatyczne i psychiczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej, seksualnej , emocjonalnej i społecznej, problemy zdrowotne okresu dojrzewania).

15.Młodzieńczość - względna stabilizacja rozwoju osobniczego, rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu cech konstytucyjnych, postawy ciała , dymorfizmu płciowego człowieka.

Ocena rozwoju fizycznego z wykorzystaniem siatek centylowych wysokości i masy ciała.

Literatura:

  Obowiązkowa:

1.Bradley J.R,D.R.Jonson, B.R.Pober., Genetyka medyczna. PZWL,

Warszawa 2009.

2.Bartel H., Embriologia, PZWL, Warszawa 2002

3.Connor J.M., Ferguson-Smith, Podstawy genetyki medycznej,

PZWL,Warszawa 1991.

4.Doleżych B., P. Łaszczyca (red.),Biomedyczne podstawy rozwoju z

elementami higieny szkolnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.

5.Jopkiewicz A., E. Suliga, Biologiczne podstawy rozwoju człowieka.

Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom - Kielce 2005.

6.Mięsowicz I.,(red.), Auksologia Rozwój biologiczny człowieka i

metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Wyd. APS,

Warszawa 2001.

7.Traczyk W.Z., Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa

2006.

Uzupełniająca:

1.Eliot L., Co tam się dzieje? Wyd. Media Rodzina ,Poznań 2003.

2. Lichtenberg-Kokoszka ., Ciąża zagadnieniem biomedycznym i

psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

3.Michajlik A., Ramotowski W.,Anatomia i fizjologia człowieka,

PZWL,Warszawa ,2003.

4. Malinowski A.,Auksologia rozwój biologiczny człowieka w ujęciu

biomedycznym, Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, Zielona Góra,

2007.

5.Turner J.S.,D.B. Helms, Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.

6.Wolański Napoleon, Rozwój biologiczny człowieka, PWN,

Warszawa, 2005.

7. Woynarowska B.,(red.), Zdrowie i szkoła, PZWL, Warszawa ,2000.

Uwagi:

Metody oparte na słowie ( wykład z elementami pogadanki i dyskusji).Prezentacje wybranych zagadnień przez studentów w czasie ćwiczeń

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Mazurczak
Prowadzący grup: Ewa Łuczak, Tadeusz Mazurczak, Danuta Palus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena sposobów pomiaru efektow kształcenia:

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć ćwiczeniowych.

Ocena wiedzy na podstawie kolokwium zaliczeniowego z cwiczeń .

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie testu wielokrotnego wyboru- zaliczenie z oceną.

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Ilościowe i jakościowe aspekty rozwoju biologicznego , podstawowe pojęcia ; rozwój fizyczny, dojrzewanie, wzrastanie. Ogólna

periodyzacja okresów rozwoju osobniczego.

2 Rola czynników genetycznych, paragenetycznych i środowiskowych. Wrażliwość na czynniki środowiskowe ; ekosensytywność,

rezystencja, adiustacja, adaptacja …

3.Genetyczne uwarunkowania rozwoju, molekularne podstawy genetyki : genotyp, fenotyp, kariotyp; geny a cechy. Zmienność a

dziedziczenie ; jedno i wielogenowe wzorce dziedziczenia : dominacja, recesywność, sprzężenie z płcią…

4. Błędy w przekazywania informacji genetycznej ( aberracje chromosomalne , mutacje genowe ) oraz ich skutki dla organizmu w różnych

okresach życia. Udział czynników środowiskowych w chorobach wielogenowych…

5. Czynniki endogenne paragenetyczne w rozwoju prenatalnym ( zapłodnienie, gametogeneza. Związek matki z dzieckiem, okresy

krytyczne w przebiegu ciąży ( blasto-, embrio- i feto-patie…)

6. Teratogeneza czynnikiem zaburzającym prawidłowy rozwój zarodka i płodu. Diagnostyka prenatalna- metody diagnostyki nieinwazyjne i

inwazyjne

7.Etapy rozwoju pourodzeniowego – testy diagnostyczne, charakterystyka rozwoju psych0fizycznego od okresu noworodkowego poprzez

niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny do wczesnoszkolnego

8. Biomedyczne problemy okresu dojrzewania chłopców i dziewcząt ( zmiany somatyczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się

dojrzałości biologicznej, seksualnej, emocjonalnej i społecznej

9. Młodzieńczość – stabilizacja rozwoju i stanu zdrowia osobnika jak i populacji. Rola czynników genetycznych i środowiskowych w

kształtowaniu się cech konstytucyjnych budowy ciała

10. Dymorfizm płciowy w aspekcie biologicznym i społecznym, kształtowanie się postawy ciała

11Metody oceny rozwoju człowieka. Tempo i harmonijność rozwoju w poszczególnych okresach życia osobniczego. Wiek metryczny i

biologiczny ( fizjologiczny) – metody jego oceny. Międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy ; akceleracja dojrzewania,

retardacja procesów starzenia się,

12. Biologiczne mechanizmy i przejawy starzenia się i problemy zdrowotne osób starszych

13. Pojęcie choroby – genetycznej, wrodzonej, nabytej w patogenezie chorób cywilizacyjnych i społecznych. Mechanizm obrony

organizmu, naturalne bariery immunologiczne. Rola szczepień ochronnych.

14. Biologiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu – rola czynników żywieniowych w procesie zdobywania budulca i

energii

15. Neurohormonalna regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu , mechanizmy integracji i koordynacji

ĆWICZENIA

1.Podstawy genetyki molekularnej( chromosomy, kariotyp, kwasy nukleinowe , kod genetyczny ,biosynteza białka)

2.Przekazywanie informacji genetycznej z komórki do komórki(mitoza) i z pokolenia na pokolenie(mejoza).

3.Gametogeneza. Typy dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią, wieloczynnikowe, mitochondrialne).

4.Mutacje genowe i chromosomowe przykłady chorób.

5.Teratogeneza, teratogeny i mutageny.

6.Potrzeby energetyczne organizmu i zdobywanie budulca. Metabolizm( anabolizm i katabolizm). Składniki pokarmowe. Rola białek, węglowodanów i tłuszczów.

7. Budowa i rola układu wewnątrzwydzielniczego kontrolującego homeostazę , wzrastanie i dojrzewanie.

8. Budowa i rola układu nerwowego. Synapsa i neuroprzekaźniki .Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe.

Literatura:

Obowiazkowa:

1.Bradley J. R. , D.R. Jonson, B.R. ; Genetyka medyczna, PZWL, Warszawa , 2009

2.Connor J.M. , M.A. Ferguson- Smith ; Podstawy genetyki medycznej, PZWL, Warszawa, 1991

3.Doleżych B., P. Łaszczyca ( red ) ; Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2003

4.Jopkiewicz A., E. Suliga Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom – Kielce, 2005

5.Michajlik A. , W. Romantowski ; Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa, 1996

6.Mięsowicz I. ( red ) Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od urodzenia do dorosłości, Wyd. APS. Warszawa,

2001

Uzupełniająca :

1.Eliot L. ; Co tam się dzieje ? , Wyd. Media Rodzina, Poznań, 2003

2.Malinowski A. ; Auksologia . Rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra ,2000

3.Turner J.S. , D.B. Helms ; Rozwój człowieka , WSiP , Warszawa, 1999

4.Wolański N. ;Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa , 2005

5.Woynarowska B. ( red ) ; Zdrowie i szkoła , PZWL, Warszawa, 2000

Uwagi:

Metody oparte na słowie ( wykład z elementami środków audiowizualnych ). Samodzielne przygotowanie prezentacji.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 60 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 30 godz.

Przygotowanie referatu, prezentacji 10 godz

Studiowanie literatury - 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuczak
Prowadzący grup: Ewa Łuczak, Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie uczestnictwa w zajęciach.

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie testu wielokrotnego wyboru -zaliczenie pisemne.

Pełny opis:

1. Ilościowe i jakościowe aspekty rozwoju biologicznego człowieka ; pojęcia rozwoju fizycznego, dojrzewania, wzrastania Ogólna

charakterystyka okresów rozwoju osobniczego. Rola czynników genetycznych, para genetycznych i środowiskowych w rozwoju ;

mechanizm regulacji i adaptacji

2. Genetyczne uwarunkowania rozwoju ; molekularne postawy genetyki ; kariotyp, genotyp, fenotyp , geny a cechy. Zmienność a

dziedziczenie; jedno- i wielo-genowe wzorce dziedziczenia.. Błędy w przekazywaniu informacji genetycznej ( mutacje genowe i

chromosomowe ) oraz ich skutki dla organizmu w różnych okresach życia.

3. Czynniki endogenne paragenetyczne w rozwoju prenatalnym. Związek matki i dziecka w rozwoju prenatalnym..Teratogeneza

czynnikiem zaburzającym rozwój zarodka i płodu. Diagnostyka prenatalna. Pojęcie choroby genetycznej, wrodzonej, nabytej w

patogenezie chorób cywilizacyjnych i społecznych.

4. Etapy rozwoju pourodzeniowego; rozwój dziecka od okresu noworodkowego po okres wczesnoszkolny; tempo

i harmonijność rozwoju; kształtowanie się proporcji i postawy ciała, potrzeby żywieniowe, problemy zdrowotne.

5.Etapy rozwoju pourodzeniowego ; biomedyczne problemy okresu dojrzewania chłopców i dziewcząt (zmiany somatyczne i psychiczne

pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej, seksualnej , emocjonalnej i społecznej, problemy zdrowotne okresu

dojrzewania).

Młodzieńczość - względna stabilizacja rozwoju osobniczego, rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu cech

konstytucyjnych, postawy ciała , dymorfizmu płciowego człowieka.

6.Biologiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu – żywienie jako źródło budulca i energii .Przemiany metaboliczne

podstawowych substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmu ( funkcje układów: pokarmowego, oddechowego, krążenia i

wydalniczego w procesach metabolicznych).

7.Mechanizmy sterująco- koordynujące procesami życiowymi. Hormonalna regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu, mechanizmy

integracji i koordynacji organizmu. Budowa i rola układu hormonalnego, nerwowego i odpornościowego kontrolujących zachowanie

homeostazy.

8.Metody oceny rozwoju i zdrowia osobnika. Wiek kalendarzowy a wiek morfologiczny ( fizjologiczny ) oraz metody jego oceny.

Międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy ( akceleracja dojrzewania, retardacja procesów starzenia się ).

ĆWICZENIA

1.Podstawy genetyki molekularnej( chromosomy, kariotyp, kwasy nukleinowe , kod genetyczny ,biosynteza białka)

2.Przekazywanie informacji genetycznej z komórki do komórki(mitoza) i z pokolenia na pokolenie(mejoza).

3.Gametogeneza. Typy dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią, wieloczynnikowe, mitochondrialne).

4.Mutacje genowe i chromosomowe przykłady chorób.

5.Teratogeneza, teratogeny i mutageny.

6.Potrzeby energetyczne organizmu i zdobywanie budulca. Metabolizm( anabolizm i katabolizm). Składniki pokarmowe. Rola białek, węglowodanów i tłuszczów.

7. Budowa i rola układu wewnątrzwydzielniczego kontrolującego homeostazę , wzrastanie i dojrzewanie.

8. Budowa i rola układu nerwowego. Synapsa i neuroprzekaźniki .Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bradley J.R,D.R.Jonson,B.R.Pober.,Genetyka medyczna. PZWL, Warszawa 2009.

2.Doleżych B., P. Łaszczyca (red.),Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.

3. Jaczewski A.,(red.),Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

4.Jopkiewicz A., E. Suliga, Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom - Kielce 2005.

5. Lichtenberg-Kokoszka E., Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

6.Mięsowicz I.,(red.), Auksologia Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Wyd. APS, Warszawa

2001.

Uzupełniająca :

1.Eliot L. ; Co tam się dzieje ? , Wyd. Media Rodzina, Poznań, 2003

2.Malinowski A. ; Auksologia . Rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra ,2000

3.Tuner J.S. , D.B. Helms ; Rozwój człowieka , WSiP , Warszawa, 1999.

4.Wolański N. ;Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa , 2005

5.Woynarowska B. ( red ) ; Zdrowie i szkoła , PZWL, Warszawa, 2000

Uwagi:

Metody kształcenia : wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Godziny kontaktowe - wykład, ćwiczenia - 27 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 40 godz.

Studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie się do zajęć - 40 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska, Karolina Nowak-Stańczyk, Iwona Patejuk-Mazurek, Karolina Rejniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza:

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania z przedstawianego zakresu wiedzy oraz na pytania problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

Umiejętności:

- ocena umiejętności poznawczych, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania podczas kolokwium pisemnego

- ocena umiejętności poznawczych, w tym rozumienia treści, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena umiejętności poznawczych na podstawie przygotowywanych przez studentów prezentacji merytorycznych i ich przedstawianiu w czasie ćwiczeń

Kompetencje społeczne:

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego objawiającego się etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania podczas egzaminu

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Rozwój osobniczy człowieka - aspekty ilościowe i jakościowe; rozwój fizyczny, wzrastanie, dojrzewanie. Charakterystyka okresów rozwoju biologicznego; wiek metrykalny, biologiczny - metody jego oceny. Czynniki genetyczne i środowiskowe modyfikujące rozwój osobniczy; wrażliwość organizmu na czynniki środowiskowe, mechanizmy biologicznych zmian przystosowawczych (adiustacja, adaptabilność )

2. Układu nerwowy – budowa i rola jako układu nadrzędnego kontrolującego zachowanie homeostazy. Budowa komórki nerwowej, neuroprzekaźnictwo, neurogeneza. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy. Układ limbiczny i twór siatkowaty – budowa i rola w rozwoju i funkcjonowaniu. Homeostaza – rola układów.

3. Układ hormonalny - regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu, mechanizmy integracji i koordynacji organizmu.

Patologie układu hormonalnego wpływające na rozwój.

4. Układ immunologiczny – warunkowanie zdrowia i choroby. Elementy układu odpornościowego. Odpowiedź immunologiczna organizmu. Mechanizmy obrony organizmu Naturalne bariery immunologiczne. Rola szczepień ochronnych w nabywaniu odporności.

Patologie układu odpornościowego wpływające na rozwój: alergie, AIDS.

5. Zmysły – budowa i rola zmysłu wzroku, słuchu i równowagi. Patologie zmysłów mające wpływ na rozwój człowieka.

6. Zachowania żywieniowe a rozwój organizmu, żywienie źródłem budulca i energii. Przemiany metaboliczne podstawowych substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmu (funkcje układów: pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego w procesach metabolicznych). Nowa piramida żywieniowa, racjonalne żywienie uczniów. Zaburzenia żywienia (anoreksja, bulimia, otyłość).

7. Okres dojrzewania ( zmiany somatyczne i psychiczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej). Młodzieńczość ( kształtowanie się cech konstytucyjnych, dymorfizm płciowy, postawa ciała, rozwój motoryczny ).

8. Proces starzenia się organizmu (kryteria starzenia się i problemy zdrowotne ).

9. Rozwój seksualny człowieka.

10. Stres.

ĆWICZENIA

1. Molekularne podstawy genetyki-budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Chromosomy. Kariotyp człowieka. Przekazywanie informacji genetycznej w trakcie życia organizmu (replikacja , mitoza) i z pokolenia na pokolenie (mejoza). Gametogeneza.

2. Genetyczne uwarunkowania rozwoju, genotyp a fenotyp, geny a cechy. Wzorce dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią , wielogenowe i wieloczynnikowe).

3. Błędy w informacji genetycznej (mutageneza) i ich skutki dla organizmu w różnym okresie życia. Mutacje de novo. Mechanizmy dziedziczenia błędów w gametach i komórkach somatycznych. Przykłady chorób genetycznych.

4. Rozwój prenatalny . Czynniki endogenne paragenetyczne i pozagenetyczne w rozwoju prenatalnym człowieka. Związek matki i dziecka w rozwoju.

5. Teratogeneza czynnikiem zaburzającym rozwój zarodka i płodu. Odległe skutki zaburzeń rozwoju wewnątrzmacicznego i możliwości zapobiegania im. Wczesna diagnostyka chorób wrodzonych, metody badań prenatalnych, testy diagnostyczne po urodzeniu.

6. Rozwój i zdrowie dziecka w pierwszych trzech latach życia, okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym ( tempo i harmonijność rozwoju oraz jego ocena, kształtowanie się proporcji ciała i postawy ciała, potrzeby żywieniowe.

7. Rozwój motoryczny dziecka do okresu dojrzewania.

8. Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy i języka, umiejętności szkolnych)

9. Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

10. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania – zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki)

Literatura:

Obowiązkowa:

1.Bradley J.R, Jonson D.R., Pober B.R.: Genetyka medyczna. PZWL, Warszawa 2009.

2. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.): Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003

3.Connor J.M., Ferguson-Smith M.: Podstawy genetyki medycznej, PZWL, Warszawa 1991.

4.Jopkiewicz A., E. Suliga: Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom - Kielce 2005.

5.Lichtenberg-Kokoszka E.: Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

6.Mięsowicz I.,(red.): Auksologia Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Wyd. APS, Warszawa 2001.

7.Jarema M. (red.): Psychiatria. PWZL, 2016

8.Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN Kraków-Warszawa, 2000.

9.Piotrowicz R. (red.): Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2014

Uzupełniająca:

1.Eliot L., Co tam się dzieje? Wyd. Media Rodzina ,Poznań 2003.

2.Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL,Warszawa2003.

3.Malinowski A., Auksologia rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

4.Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.

5.Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa 2005.

6.Woynarowska B.,(red.), Zdrowie i szkoła, PZWL, Warszawa 2000.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 30h, ćwiczenia - 15h

przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 30h

przygotowanie się do egzaminu - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska, Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska, Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza:

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania z przedstawianego zakresu wiedzy oraz na pytania problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

Umiejętności:

- ocena umiejętności poznawczych, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania podczas kolokwium pisemnego

- ocena umiejętności poznawczych, w tym rozumienia treści, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena umiejętności poznawczych na podstawie przygotowywanych przez studentów prezentacji merytorycznych i ich przedstawianiu w czasie ćwiczeń

Kompetencje społeczne:

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego objawiającego się etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania podczas egzaminu

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Rozwój osobniczy człowieka - aspekty ilościowe i jakościowe; rozwój fizyczny, wzrastanie, dojrzewanie. Charakterystyka okresów rozwoju biologicznego; wiek metrykalny, biologiczny - metody jego oceny. Czynniki genetyczne i środowiskowe modyfikujące rozwój osobniczy; wrażliwość organizmu na czynniki środowiskowe, mechanizmy biologicznych zmian przystosowawczych (adiustacja, adaptabilność )

2. Układu nerwowy – budowa i rola jako układu nadrzędnego kontrolującego zachowanie homeostazy. Budowa komórki nerwowej, neuroprzekaźnictwo, neurogeneza. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy. Układ limbiczny i twór siatkowaty – budowa i rola w rozwoju i funkcjonowaniu. Homeostaza – rola układów.

3. Układ hormonalny - regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu, mechanizmy integracji i koordynacji organizmu.

Patologie układu hormonalnego wpływające na rozwój.

4. Układ immunologiczny – warunkowanie zdrowia i choroby. Elementy układu odpornościowego. Odpowiedź immunologiczna organizmu. Mechanizmy obrony organizmu Naturalne bariery immunologiczne. Rola szczepień ochronnych w nabywaniu odporności.

Patologie układu odpornościowego wpływające na rozwój: alergie, AIDS.

5. Zmysły – budowa i rola zmysłu wzroku, słuchu i równowagi. Patologie zmysłów mające wpływ na rozwój człowieka.

6. Zachowania żywieniowe a rozwój organizmu, żywienie źródłem budulca i energii. Przemiany metaboliczne podstawowych substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmu (funkcje układów: pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego w procesach metabolicznych). Nowa piramida żywieniowa, racjonalne żywienie uczniów. Zaburzenia żywienia (anoreksja, bulimia, otyłość).

7. Okres dojrzewania ( zmiany somatyczne i psychiczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej). Młodzieńczość ( kształtowanie się cech konstytucyjnych, dymorfizm płciowy, postawa ciała, rozwój motoryczny ).

8. Proces starzenia się organizmu (kryteria starzenia się i problemy zdrowotne ).

9. Rozwój seksualny człowieka.

10. Stres.

ĆWICZENIA

1. Molekularne podstawy genetyki-budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Chromosomy. Kariotyp człowieka. Przekazywanie informacji genetycznej w trakcie życia organizmu (replikacja , mitoza) i z pokolenia na pokolenie (mejoza). Gametogeneza.

2. Genetyczne uwarunkowania rozwoju, genotyp a fenotyp, geny a cechy. Wzorce dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią , wielogenowe i wieloczynnikowe).

3. Błędy w informacji genetycznej (mutageneza) i ich skutki dla organizmu w różnym okresie życia. Mutacje de novo. Mechanizmy dziedziczenia błędów w gametach i komórkach somatycznych. Przykłady chorób genetycznych.

4. Rozwój prenatalny . Czynniki endogenne paragenetyczne i pozagenetyczne w rozwoju prenatalnym człowieka. Związek matki i dziecka w rozwoju.

5. Teratogeneza czynnikiem zaburzającym rozwój zarodka i płodu. Odległe skutki zaburzeń rozwoju wewnątrzmacicznego i możliwości zapobiegania im. Wczesna diagnostyka chorób wrodzonych, metody badań prenatalnych, testy diagnostyczne po urodzeniu.

6. Rozwój i zdrowie dziecka w pierwszych trzech latach życia, okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym ( tempo i harmonijność rozwoju oraz jego ocena, kształtowanie się proporcji ciała i postawy ciała, potrzeby żywieniowe.

7. Rozwój motoryczny dziecka do okresu dojrzewania.

8. Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy i języka, umiejętności szkolnych)

9. Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

10. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania – zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki)

Literatura:

Obowiązkowa:

1.Bradley J.R, Jonson D.R., Pober B.R.: Genetyka medyczna. PZWL, Warszawa 2009.

2. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.): Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003

3.Connor J.M., Ferguson-Smith M.: Podstawy genetyki medycznej, PZWL, Warszawa 1991.

4.Jopkiewicz A., E. Suliga: Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom - Kielce 2005.

5.Lichtenberg-Kokoszka E.: Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

6.Mięsowicz I.,(red.): Auksologia Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Wyd. APS, Warszawa 2001.

7.Jarema M. (red.): Psychiatria. PWZL, 2016

8.Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN Kraków-Warszawa, 2000.

9.Piotrowicz R. (red.): Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2014

Uzupełniająca:

1.Eliot L., Co tam się dzieje? Wyd. Media Rodzina ,Poznań 2003.

2.Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL,Warszawa2003.

3.Malinowski A., Auksologia rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

4.Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.

5.Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa 2005.

6.Woynarowska B.,(red.), Zdrowie i szkoła, PZWL, Warszawa 2000.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 12h, ćwiczenia - 15h

przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 45h

przygotowanie się do egzaminu - 45h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska, Karolina Nowak-Stańczyk, Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza:

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania z przedstawianego zakresu wiedzy oraz na pytania problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

Umiejętności:

- ocena umiejętności poznawczych, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania podczas kolokwium pisemnego

- ocena umiejętności poznawczych, w tym rozumienia treści, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena umiejętności poznawczych na podstawie przygotowywanych przez studentów prezentacji merytorycznych i ich przedstawianiu w czasie ćwiczeń

Kompetencje społeczne:

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego objawiającego się etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania podczas egzaminu

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Rozwój osobniczy człowieka - aspekty ilościowe i jakościowe; rozwój fizyczny, wzrastanie, dojrzewanie. Charakterystyka okresów rozwoju biologicznego; wiek metrykalny, biologiczny - metody jego oceny. Czynniki genetyczne i środowiskowe modyfikujące rozwój osobniczy; wrażliwość organizmu na czynniki środowiskowe, mechanizmy biologicznych zmian przystosowawczych (adiustacja, adaptabilność )

2. Układu nerwowy – budowa i rola jako układu nadrzędnego kontrolującego zachowanie homeostazy. Budowa komórki nerwowej, neuroprzekaźnictwo, neurogeneza. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy. Układ limbiczny i twór siatkowaty – budowa i rola w rozwoju i funkcjonowaniu. Homeostaza – rola układów.

3. Układ hormonalny - regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu, mechanizmy integracji i koordynacji organizmu.

Patologie układu hormonalnego wpływające na rozwój.

4. Układ immunologiczny – warunkowanie zdrowia i choroby. Elementy układu odpornościowego. Odpowiedź immunologiczna organizmu. Mechanizmy obrony organizmu Naturalne bariery immunologiczne. Rola szczepień ochronnych w nabywaniu odporności.

Patologie układu odpornościowego wpływające na rozwój: alergie, AIDS.

5. Zmysły – budowa i rola zmysłu wzroku, słuchu i równowagi. Patologie zmysłów mające wpływ na rozwój człowieka.

6. Zachowania żywieniowe a rozwój organizmu, żywienie źródłem budulca i energii. Przemiany metaboliczne podstawowych substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmu (funkcje układów: pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego w procesach metabolicznych). Nowa piramida żywieniowa, racjonalne żywienie uczniów. Zaburzenia żywienia (anoreksja, bulimia, otyłość).

7. Okres dojrzewania ( zmiany somatyczne i psychiczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej). Młodzieńczość ( kształtowanie się cech konstytucyjnych, dymorfizm płciowy, postawa ciała, rozwój motoryczny ).

8. Proces starzenia się organizmu (kryteria starzenia się i problemy zdrowotne ).

9. Rozwój seksualny człowieka.

10. Stres.

ĆWICZENIA

1. Molekularne podstawy genetyki-budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Chromosomy. Kariotyp człowieka. Przekazywanie informacji genetycznej w trakcie życia organizmu (replikacja , mitoza) i z pokolenia na pokolenie (mejoza). Gametogeneza.

2. Genetyczne uwarunkowania rozwoju, genotyp a fenotyp, geny a cechy. Wzorce dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią , wielogenowe i wieloczynnikowe).

3. Błędy w informacji genetycznej (mutageneza) i ich skutki dla organizmu w różnym okresie życia. Mutacje de novo. Mechanizmy dziedziczenia błędów w gametach i komórkach somatycznych. Przykłady chorób genetycznych.

4. Rozwój prenatalny . Czynniki endogenne paragenetyczne i pozagenetyczne w rozwoju prenatalnym człowieka. Związek matki i dziecka w rozwoju.

5. Teratogeneza czynnikiem zaburzającym rozwój zarodka i płodu. Odległe skutki zaburzeń rozwoju wewnątrzmacicznego i możliwości zapobiegania im. Wczesna diagnostyka chorób wrodzonych, metody badań prenatalnych, testy diagnostyczne po urodzeniu.

6. Rozwój i zdrowie dziecka w pierwszych trzech latach życia, okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym ( tempo i harmonijność rozwoju oraz jego ocena, kształtowanie się proporcji ciała i postawy ciała, potrzeby żywieniowe.

7. Rozwój motoryczny dziecka do okresu dojrzewania.

8. Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy i języka, umiejętności szkolnych)

9. Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

10. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania – zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki)

Literatura:

Obowiązkowa:

1.Bradley J.R, Jonson D.R., Pober B.R.: Genetyka medyczna. PZWL, Warszawa 2009.

2. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.): Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003

3.Connor J.M., Ferguson-Smith M.: Podstawy genetyki medycznej, PZWL, Warszawa 1991.

4.Jopkiewicz A., E. Suliga: Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom - Kielce 2005.

5.Lichtenberg-Kokoszka E.: Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

6.Mięsowicz I.,(red.): Auksologia Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Wyd. APS, Warszawa 2001.

7.Jarema M. (red.): Psychiatria. PWZL, 2016

8.Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN Kraków-Warszawa, 2000.

9.Piotrowicz R. (red.): Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2014

Uzupełniająca:

1.Eliot L., Co tam się dzieje? Wyd. Media Rodzina ,Poznań 2003.

2.Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL,Warszawa2003.

3.Malinowski A., Auksologia rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

4.Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.

5.Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa 2005.

6.Woynarowska B.,(red.), Zdrowie i szkoła, PZWL, Warszawa 2000.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 30h, ćwiczenia - 15h

przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 30h

przygotowanie się do egzaminu - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza:

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania z przedstawianego zakresu wiedzy oraz na pytania problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

Umiejętności:

- ocena umiejętności poznawczych, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania podczas kolokwium pisemnego

- ocena umiejętności poznawczych, w tym rozumienia treści, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena umiejętności poznawczych na podstawie przygotowywanych przez studentów prezentacji merytorycznych i ich przedstawianiu w czasie ćwiczeń

Kompetencje społeczne:

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego objawiającego się etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania podczas egzaminu

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Rozwój osobniczy człowieka - aspekty ilościowe i jakościowe; rozwój fizyczny, wzrastanie, dojrzewanie. Charakterystyka okresów rozwoju biologicznego; wiek metrykalny, biologiczny - metody jego oceny. Czynniki genetyczne i środowiskowe modyfikujące rozwój osobniczy; wrażliwość organizmu na czynniki środowiskowe, mechanizmy biologicznych zmian przystosowawczych (adiustacja, adaptabilność )

2. Układu nerwowy – budowa i rola jako układu nadrzędnego kontrolującego zachowanie homeostazy. Budowa komórki nerwowej, neuroprzekaźnictwo, neurogeneza. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy. Układ limbiczny i twór siatkowaty – budowa i rola w rozwoju i funkcjonowaniu. Homeostaza – rola układów.

3. Układ hormonalny - regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu, mechanizmy integracji i koordynacji organizmu.

Patologie układu hormonalnego wpływające na rozwój.

4. Układ immunologiczny – warunkowanie zdrowia i choroby. Elementy układu odpornościowego. Odpowiedź immunologiczna organizmu. Mechanizmy obrony organizmu Naturalne bariery immunologiczne. Rola szczepień ochronnych w nabywaniu odporności.

Patologie układu odpornościowego wpływające na rozwój: alergie, AIDS.

5. Zmysły – budowa i rola zmysłu wzroku, słuchu i równowagi. Patologie zmysłów mające wpływ na rozwój człowieka.

6. Zachowania żywieniowe a rozwój organizmu, żywienie źródłem budulca i energii. Przemiany metaboliczne podstawowych substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmu (funkcje układów: pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego w procesach metabolicznych). Nowa piramida żywieniowa, racjonalne żywienie uczniów. Zaburzenia żywienia (anoreksja, bulimia, otyłość).

7. Okres dojrzewania ( zmiany somatyczne i psychiczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej). Młodzieńczość ( kształtowanie się cech konstytucyjnych, dymorfizm płciowy, postawa ciała, rozwój motoryczny ).

8. Proces starzenia się organizmu (kryteria starzenia się i problemy zdrowotne ).

9. Rozwój seksualny człowieka.

10. Stres.

ĆWICZENIA

1. Molekularne podstawy genetyki-budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Chromosomy. Kariotyp człowieka. Przekazywanie informacji genetycznej w trakcie życia organizmu (replikacja , mitoza) i z pokolenia na pokolenie (mejoza). Gametogeneza.

2. Genetyczne uwarunkowania rozwoju, genotyp a fenotyp, geny a cechy. Wzorce dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią , wielogenowe i wieloczynnikowe).

3. Błędy w informacji genetycznej (mutageneza) i ich skutki dla organizmu w różnym okresie życia. Mutacje de novo. Mechanizmy dziedziczenia błędów w gametach i komórkach somatycznych. Przykłady chorób genetycznych.

4. Rozwój prenatalny . Czynniki endogenne paragenetyczne i pozagenetyczne w rozwoju prenatalnym człowieka. Związek matki i dziecka w rozwoju.

5. Teratogeneza czynnikiem zaburzającym rozwój zarodka i płodu. Odległe skutki zaburzeń rozwoju wewnątrzmacicznego i możliwości zapobiegania im. Wczesna diagnostyka chorób wrodzonych, metody badań prenatalnych, testy diagnostyczne po urodzeniu.

6. Rozwój i zdrowie dziecka w pierwszych trzech latach życia, okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym ( tempo i harmonijność rozwoju oraz jego ocena, kształtowanie się proporcji ciała i postawy ciała, potrzeby żywieniowe.

7. Rozwój motoryczny dziecka do okresu dojrzewania.

8. Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy i języka, umiejętności szkolnych)

9. Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

10. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania – zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki)

Literatura:

Obowiązkowa:

1.Bradley J.R, Jonson D.R., Pober B.R.: Genetyka medyczna. PZWL, Warszawa 2009.

2. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.): Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003

3.Connor J.M., Ferguson-Smith M.: Podstawy genetyki medycznej, PZWL, Warszawa 1991.

4.Jopkiewicz A., E. Suliga: Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom - Kielce 2005.

5.Lichtenberg-Kokoszka E.: Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

6.Mięsowicz I.,(red.): Auksologia Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Wyd. APS, Warszawa 2001.

7.Jarema M. (red.): Psychiatria. PWZL, 2016

8.Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN Kraków-Warszawa, 2000.

9.Piotrowicz R. (red.): Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2014

Uzupełniająca:

1.Eliot L., Co tam się dzieje? Wyd. Media Rodzina ,Poznań 2003.

2.Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL,Warszawa2003.

3.Malinowski A., Auksologia rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

4.Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.

5.Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa 2005.

6.Woynarowska B.,(red.), Zdrowie i szkoła, PZWL, Warszawa 2000.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 12h, ćwiczenia - 15h

przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 45h

przygotowanie się do egzaminu - 45h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nowak-Stańczyk
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Iwona Patejuk-Mazurek, Paulina Poświata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek, Paulina Poświata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza:

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania z przedstawianego zakresu wiedzy oraz na pytania problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

Umiejętności:

- ocena umiejętności poznawczych, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania podczas kolokwium pisemnego

- ocena umiejętności poznawczych, w tym rozumienia treści, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena umiejętności poznawczych na podstawie przygotowywanych przez studentów prezentacji merytorycznych i ich przedstawianiu w czasie ćwiczeń

Kompetencje społeczne:

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego objawiającego się etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania podczas egzaminu

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Rozwój osobniczy człowieka - aspekty ilościowe i jakościowe; rozwój fizyczny, wzrastanie, dojrzewanie. Charakterystyka okresów rozwoju biologicznego; wiek metrykalny, biologiczny - metody jego oceny. Czynniki genetyczne i środowiskowe modyfikujące rozwój osobniczy; wrażliwość organizmu na czynniki środowiskowe, mechanizmy biologicznych zmian przystosowawczych

2. Układu nerwowy – budowa i rola jako układu nadrzędnego kontrolującego zachowanie homeostazy. Budowa komórki nerwowej, neuroprzekaźnictwo, neurogeneza.

Układ nerwowy ośrodkowy i obwodowy, somatyczny i autonomiczny Układ limbiczny i twór siatkowaty – budowa i rola w rozwoju i funkcjonowaniu.

3. Układ hormonalny - regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu, mechanizmy integracji i koordynacji organizmu. Homeostaza – rola układów.

Patologie układu hormonalnego wpływające na rozwój.

4. Układ immunologiczny – warunkowanie zdrowia i choroby. Elementy układu odpornościowego. Odpowiedź immunologiczna organizmu. Mechanizmy obrony organizmu Naturalne bariery immunologiczne. Rola szczepień ochronnych w nabywaniu odporności.

Patologie układu odpornościowego wpływające na rozwój: alergie, AIDS.

5. Zmysły – budowa i rola zmysłu wzroku, słuchu i równowagi. Patologie zmysłów mające wpływ na rozwój człowieka.

6. Zachowania żywieniowe a rozwój organizmu, żywienie źródłem budulca i energii. Przemiany metaboliczne podstawowych substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmu (funkcje układów: pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego w procesach metabolicznych). Nowa piramida żywieniowa, racjonalne żywienie uczniów.

Zaburzenia żywienia (anoreksja, bulimia, otyłość).

7. Okres dojrzewania ( zmiany somatyczne i psychiczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej). Młodzieńczość ( kształtowanie się cech konstytucyjnych, dymorfizm płciowy, postawa ciała, rozwój motoryczny).

8. Proces starzenia się organizmu (kryteria starzenia się i problemy zdrowotne).

9. Rozwój seksualny człowieka.

10. Stres – rodzaje, wpływ na rozwój człowieka, mechanizmy radzenia sobie ze stresem.

ĆWICZENIA

1. Molekularne podstawy genetyki-budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Chromosomy. Kariotyp człowieka. Przekazywanie informacji genetycznej w trakcie życia organizmu (replikacja , mitoza) i z pokolenia na pokolenie (mejoza). Gametogeneza.

2. Genetyczne uwarunkowania rozwoju, genotyp a fenotyp, geny a cechy. Wzorce dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią , wielogenowe i wieloczynnikowe).

3. Błędy w informacji genetycznej (mutageneza) i ich skutki dla organizmu w różnym okresie życia. Mutacje de novo. Mechanizmy dziedziczenia błędów w gametach i komórkach somatycznych. Przykłady chorób genetycznych.

4. Rozwój prenatalny . Czynniki endogenne paragenetyczne i pozagenetyczne w rozwoju prenatalnym człowieka. Związek matki i dziecka w rozwoju.

5. Teratogeneza czynnikiem zaburzającym rozwój zarodka i płodu. Odległe skutki zaburzeń rozwoju wewnątrzmacicznego i możliwości zapobiegania im. Wczesna diagnostyka chorób wrodzonych, metody badań prenatalnych, testy diagnostyczne po urodzeniu.

6. Rozwój i zdrowie dziecka w pierwszych trzech latach życia, okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (tempo i harmonijność rozwoju oraz jego ocena, kształtowanie się proporcji ciała i postawy ciała, potrzeby żywieniowe.

7. Rozwój motoryczny dziecka do okresu dojrzewania.

8. Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy i języka, umiejętności szkolnych)

9. Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

10. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania – zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki)

Literatura:

Obowiązkowa:

1.Connor J.M., Ferguson-Smith M.: Podstawy genetyki medycznej, PZWL, Warszawa 1991.

2.Bradley J.R, Jonson D.R., Pober B.R.: Genetyka medyczna. PZWL, Warszawa 2009.

3. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.): Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003

4.Jopkiewicz A., E. Suliga: Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom - Kielce 2005

5.Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL,Warszawa 2003.

6.Lichtenberg-Kokoszka E.: Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

7.Mięsowicz I.,(red.): Auksologia Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Wyd. APS, Warszawa 2001.

8.Jarema M. (red.): Psychiatria. PWZL, 2016

9.Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN Kraków-Warszawa, 2000.

10.Piotrowicz R. (red.): Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2014

11.Woynarowska B.,(red.), Zdrowie i szkoła, PZWL, Warszawa 2000.

Uzupełniająca:

1.Eliot L., Co tam się dzieje? Wyd. Media Rodzina ,Poznań 2003.

2.Malinowski A., Auksologia rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

3.Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.

4.Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa 2005.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 12h, ćwiczenia - 15h

przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 45h

przygotowanie się do egzaminu - 45h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek, Paulina Poświata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.