Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żłobek i przedszkole – organizacja i działalność pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-ZPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żłobek i przedszkole – organizacja i działalność pedagogiczna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W07 zna sposoby diagnozowania działalności pedago-gicznej żłobka i przedszkola

PEP1_W13 posiada wiedzę z zakresu organizacji pracy placó-wek publicznych i niepublicznych typu żłobek i przedszkole, punkt przedszkolny, Klub dziecięcy, oddział przedszkolny w szkole. posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych doty-czących funkcjonowania wyżej wymienionych placówek.zna możliwości i ograniczenia pedagogiczne w przedszkolach rodzynkowych i w przedszkolach o grupach jednorodnych wiekowo wie, z jakimi placówkami współpracują żłobki i przedszkola i zna zasady współpracy.

PEP1_U03 potrafi opracować plany dzienne, tygodniowe i miesięczne na podstawie programów autorskich wychowania żłobkowego.

potrafi opracować plany dzienne, tygodniowe i miesięczne na podstawie programów wychowania przedszkolnego.

PEP1_K03 potrafi przeprowadzić ocenę działalności pedago-gicznej żłobka i przedszkola.

rozumie potrzebę współpracy z rodzicami swoich podopiecznych oraz innymi pracownikami pla-cówki.

identyfikuje się z rolą dziecięcego pedagoga w żłobku i przedszkolu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

efekty zostaną zmierzone na podstawie egzaminu pisemnego

Pełny opis:

Podstawy prawne organizacji żłobków i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Organizacja działalności żłobka:

- zadania placówki,

- organizacja pracy,

- personel,

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

- współpraca z rodziną.

Organizacja działalności przedszkola:

- zadania placówki,

- organizacja pracy,

- personel,

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

- współpraca z rodziną.

Literatura:

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - żłobek, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - dzienny opiekun, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - Klub dziecięcy, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235).

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2011r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61,poz. 624 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

wykład - praca pisemna z zakresu materiału prezentowanego podczas zajęć

ćwiczenia - przygotowanie protokołów hospitacyjnych z odbytej wizyty w żłobku i przedszkolu

Pełny opis:

Zakres tematyczny - wykład

1. Podstawy prawne funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych.

2. Podstawy prawne funkcjonowania przedszkoli.

3. Organizacja pracy żłobka i klubu dziecięcego.

4. Organizacja pracy przedszkola.

Zakres tematyczny - ćwiczenia

1. Poznania warunków lokalowych żłobka i przedszkola –ze szczególnym zwróceniem uwagi na sale zabaw, jadalnie, toalete;

2. Poznanie zasad funkcjonowania placówki, organizacji pracy, współpracy z pracownikami i rodzicami. Zwrócenie uwagi na rekrutacje dzieci do żłobka i przedszkola

3. Poznanie norm i zasad żywienia dziecka. Zwrócenie szczególnej uwagi na diety eliminacyjne

4. Poznanie opieki medycznej nad dzieckiem i współpracy w tym zakresie z rodzicami. Zwrócenie szczególnej uwagi na: zapalenie spojówek, rota wirusy;

5. Poznanie roli psychologa, pedagoga, logopedy we współpracy z zespołem, opiece nad małym dzieckiem, współpracy z rodzicami. Zwrócenie szczególnej uwagi na adaptacja dziecka do żłobka i przedszkola

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - żłobek, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - dzienny opiekun, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - Klub dziecięcy, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235).

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2011r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61,poz. 624 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Literatura uzupełniająca:

Guz S.: Wychowanie przedszkolne. Warunki funkcjonowania i efekty kształcenia, T. I i II, UMCS, Lublin 1991,

Lubowiecka J.: Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000,

Dzierzgowska I.: Mierzenie jakości pracy placówki, ODN, Warszawa 1991, Dudzińska I., Lipina S., Wlaźnik K.:Metodyka wychowania w przedszkolu t. I,II,III, WSiP, Warszawa 1976

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235)

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 5

przygotowanie się do zaliczenia 5

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Wykład: praca pisemna z zakresu materiału prezentowanego podczas zajęć

Ćwiczenia: Przygotowanie protokołów hospitacyjnych z odbytej wizyty w żłobku i przedszkolu

Pełny opis:

Zakres tematyczny - wykład

1. Podstawy prawne funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych.

2. Podstawy prawne funkcjonowania przedszkoli.

3. Organizacja pracy żłobka i klubu dziecięcego.

4. Organizacja pracy przedszkola.

Zakres tematyczny - ćwiczenia:

1. Poznania warunków lokalowych żłobka i przedszkola –ze szczególnym zwróceniem uwagi na sale zabaw, jadalnie, toalete;

2. Poznanie zasad funkcjonowania placówki, organizacji pracy, współpracy z pracownikami i rodzicami. Zwrócenie uwagi na rekrutacje dzieci do żłobka i przedszkola

3. Poznanie norm i zasad żywienia dziecka. Zwrócenie szczególnej uwagi na diety eliminacyjne

4. Poznanie opieki medycznej nad dzieckiem i współpracy w tym zakresie z rodzicami. Zwrócenie szczególnej uwagi na: zapalenie spojówek, rota wirusy;

5. Poznanie roli psychologa, pedagoga, logopedy we współpracy z zespołem, opiece nad małym dzieckiem, współpracy z rodzicami. Zwrócenie szczególnej uwagi na adaptacja dziecka do żłobka i przedszkola

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - żłobek, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - dzienny opiekun, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - Klub dziecięcy, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235).

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2011r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61,poz. 624 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Literatura uzupełniająca:

Guz S.: Wychowanie przedszkolne. Warunki funkcjonowania i efekty kształcenia, T. I i II, UMCS, Lublin 1991,

Lubowiecka J.: Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000,

Dzierzgowska I.: Mierzenie jakości pracy placówki, ODN, Warszawa 1991, Dudzińska I., Lipina S., Wlaźnik K.:Metodyka wychowania w przedszkolu t. I,II,III, WSiP, Warszawa 1976

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.