Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie czasem wolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-ZCW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie czasem wolnym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE_W15

- ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej w zakresie edukacji dorosłych

PE_W22

- zna podstawową terminologię używaną w zakresie kultury

PE_W24

- ma podstawową wiedzę na temat specyfiki aktywności kulturalnej i społecznej różnych grup ludności we współczesnych społeczeństwach

PE_U01

- prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu teorii i praktyki działalności kulturalno-oświatowej

KU_06

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

PE_K02

- rozumie i docenia znaczenie wiedzy teoretycznej w zakresie humanistyki i nauk społecznych dla działań kulturalno- oświatowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

POMIAR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Wprowadzenie studentów w problematykę czasu wolnego, we współczesne ujęcia tematyki, potrzeby wolno czasowe rożnych środowisk społecznych oraz możliwości ich realizacji. Racjonalne organizowanie czasu wolnego.

• Pojęcie czasu wolnego- historyczne i współczesne rozumienie.

• Czas wolny jako kategoria psychologiczna, socjologiczna i pedagogiczna.

• Typologie czasu wolnego i funkcje.

• Formy spędzania czasu wolnego. Determinanty organizacji czasu wolnego.

• Potrzeby wolno czasowe różnych środowisk osób dorosłych.

• Organizacja czasu wolnego dla osób dorosłych z różnych środowisk (studenci, osoby pracujące, osoby bezrobotne, emeryci).

• Uczestnictwo w kulturze, rekreacja

• Środki masowego przekazu i sposoby ich wykorzystania w czasie wolnym.

• Możliwości i trudności związane z zarządzaniem sobą w czasie w XXI wieku

• Własne strategie zarządzania sobą w czasie i spędzania czasu wolnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa

-Biedroń M., Zajęcia podejmowane w czasie wolnym jako wyznacznik pozycji społecznej jednostki, W: Homo creator czy homo ludens?: nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego, (red.), W. Muszyński, M. Sokołowski, Toruń 2008

-Winiarski R. (red.), Rekreacja i czas wolny, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

-Czerepaniak-Walczak M., Wychowanie do czasu wolnego: poszukiwanie miejsca dla Homo ludens w świecie Homo faber, W: Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty:interdyscyplinarne ujęcie, (red) Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., Gdańsk 2007, T.2

-Raporty badań CBOS

-Bączek J., Animacja czasu wolnego, "Stageman Polska", Warszawa 2011

-Muszyński W. (red.), Cudne manowce?: kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2008

- Maurer R., Filozofia Kaizen. Jak mały krok może zmienić Twoje życie. OnePress, 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja,

- ćwiczenia,

- praca w zespołach,

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Na zaliczenie składają się:

- Godziny kontaktowe: 15 godz.

- Przygotowanie się do zajęć, lektury: 7 godz.

- Przygotowanie się do zaliczenia: 8 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.