Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawodoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-ZAW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zawodoznawstwo
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W15

- Charakteryzuje uczestników działalności:edukacyjnej (tj. uczniów, nauczycieli, z obszaru formalnego oraz pozaformalnego systemu kształcenia zawodowego), zawodowej (tj. pracownicy i pracodawcy)w kontekście ich funkcjonowania w relacji wychowanie-człowiek–praca.

PE1_W22

- Charakteryzuje koncepcje teoretyczne odnoszące się do procesu powstawania i ewolucji zawodów.

PE1_W24

- Ma wiedzę na temat społecznego, organizacyjnego i kulturowego kontekstu zawodów i specjalności.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi zaobserwować i zinterpretować zjawiska społeczne związane z wykonywaniem zawodu doradcy zawodowego i nauczyciela.

PE1_U03

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych doradcy zawodowego i nauczyciela w odniesieniu do nauki o zawodach.

PE1_U04

- Potrafi posługiwać się narzędziami wyszukiwania informacji zawodowej oraz potrafi dokonywać krytycznej oceny i selekcji informacji o zawodach.

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów w obszarze zawodoznawstwa.

PE1_U15

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne odnoszące się do nauki o zawodach.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu zawodoznawstwa, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

PE_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne wykorzystując wiedzę o zawodach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka, Edward Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- Ocena wiedzy:

* Pytania zamknięte i/lub otwarte rekonstruujące wiedzę

* ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

2. UMIEJĘTNOŚCI

- Ocena umiejętności:

* Pytania zamknięte i/lub otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne;

* Ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

oraz wypowiedzi w formie pisemnej.

* Ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

* Ocena pisemnej pracy oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach.

* Ocena pisemnej pracy zaliczeniowej.

* Ocena przygotowanych na zajęcia: pisemnych prac zaliczeniowych i/lub prezentacji

wykorzystujących nowoczesne technologie (ICT)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Ocena kompetencji:

* Ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

* Pytania otwarte, wskazujące na rozumienie typu:

Które z tradycyjnych wartości różnych zawodów zanikają?

Czy i dlaczego odpowiedzialność, roztropność, doskonałość są cnotą każdej pracy zawodowej?

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Zawodoznawstwo jako obszar badań pedagogiki pracy i zarazem interdyscyplinarna dziedzina naukowa. Przedmiot, zadania i obszary badawcze zawodoznawstwa. Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa: zawód, specjalność, stanowisko pracy, zadanie zawodowe, praca zawodowa.

2. Wyodrębnianie zawodów. Zarys historyczny podziału pracy. Poziomy i pionowy podział pracy jako podstawowy czynnik konstytuujący zawody. Zawód jako fenomen kultury wynikły z podziału pracy. Kontekst pedagogiczny zawodu. Pedagogizacja czynności wytwórczych i usługowych.

3. Grupowanie zawodów według różnych kryteriów. Podstawowe kategorie zawodów. Analizowanie zawodów ze względu na dominujący przedmiot pracy, na treść pracy w zawodzie oraz wymagania stawiane kandydatom do zawodów. Opisywanie zawodów w różnych zakresach i dla różnych odbiorców tej wiedzy.

4. Klasyfikacje zawodów. Układ Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO. Struktura i zastosowania Klasyfikacji Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego. Zasady klasyfikowania zawodów i specjalności. Badania tendencji rozwojowych w zawodach.

5. Kompetencje zawodowe a kwalifikacje zawodowe. Profil kompetencji zawodowych – struktura i procedura przygotowania. Opracowywanie i wykorzystywanie standardów kompetencji zawodowych.

6. Źródła informacji o zawodach. Dokumenty zawodoznawcze: opisy zawodów, charakterystyki zawodowe, standardy kompetencji/kwalifikacji zawodowych i inne.

7. Model Polskiej Ramy Kwalifikacji. Nowe ujęcie zawodu.

8. Najważniejsze czynniki wpływające na przemiany, zanikanie i powstawanie nowych zawodów. Wpływ postępu naukowo-technicznego na treść i charakter pracy w zawodach.

9. Mobilność zawodowa w trakcie kariery zawodowej. Struktura zawodowo – kwalifikacyjna osób pracujących we współczesnej gospodarce. Lokalny i globalny rynek pracy. Globalizacja a kariery zawodowe.

10. Etyka zawodowa/etyki zawodowe. Znaczenie moralności pracowniczej. Formalne i nieformalne regulatory zachowań zawodowych.

ĆWICZENIA

1. Geneza zawodu, w tym okres starożytny, średniowiecze, oświecenie i dzień dzisiejszy. Przemiany pojęciowe w definiowaniu zawodu, podziale pracy i procesie pracy zawodowej.

2. Terminologia w zawodoznawstwie.

3. Kwalifikacje zawodowe, w tym definicje kwalifikacji wg różnych autorów. Wykształcenie a kwalifikacje zawodowe. Podstawowy układ (4-poziomowy) kwalifikacji zawodowych. Cechy osobowości pracownika i budowanie „psychogramów”.

4. Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych (KSKZ), w tym przeznaczenie i budowa standardów kwalifikacji, model standardu i struktury kwalifikacji zawodowych.

5. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności w Polsce (KZiS), w tym poznanie budowy i struktury klasyfikacji z roku 1957, 1995, 1999, 2002, 2004, 2010 i dalsze zmiany. Odczytywanie kodów i nazw zawodów oraz specjalności z wykorzystaniem budowy i struktury klasyfikacji zawodów.

6. Międzynarodowa klasyfikacja zawodów (MKZ), w tym budowa i struktura międzynarodowej klasyfikacji zawodów. Cechy wspólne i rozbieżne Klasyfikacji Zawodów i Specjalności w Polsce w stosunku do międzynarodowej klasyfikacji zawodów. Odczytywanie zawodów poprzez odkodowywanie symboli cyfrowych zawodów.

7. Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego w Polsce (KZSZ), w tym poznanie i budowa klasyfikacji z roku 1932, 1982, 1993, 1999, 2002, 2004, 2010 i dalszych zmian. Numeracja (kodowanie) i nazewnictwo zawodów szkolnictwa zawodowego. Przejście z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na kodowanie Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego w Polsce. Odczytywanie warunków i wymogów podjęcia nauki zawodów występujących w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego.

8. Badanie pracy (czynności zawodowych na stanowisku pracy), w tym istota pracy i czynności zawodowych. Struktura analizy czynności zawodowych. Arkusz obserwacji i badania pracy zawodowej. Układ struktury czynności zawodowych (technologiczny, cybernetyczno-informacyjny).

9. Analiza zawodu (opis pracy w zawodzie), w tym struktura modeli analizy zawodu. Kategorie opisu zadań i czynności oraz opisu środowiska pracy w zawodzie, kształcenia i zatrudnienia w zawodzie.

10. Charakterystyki zawodów (źródła informacji o zawodzie), w tym charakterystyka zawodu jako dokument informacji o zawodzie. Charakterystyka zawodu szkolnego. Informacje o zawodach dla poradnictwa zawodowego. Teczki o zawodach.

11. Grupowanie zawodów dla informacji o zawodach, w tym grupowanie zawodów wg przedmiotu pracy, wg relacji człowiek – dane – ludzie; wg struktury zatrudnienia oraz procesów pracy.

12. Powstawanie nowych zawodów w obszarach intensywnego rozwoju, w tym czynniki motywujące powstawanie nowych zawodów, technologie i nowe zawody przyszłości; wprowadzanie nowych zawodów do klasyfikacji KZiS oraz KZSZ.

13. Prestiż zawodu w strukturze społecznej, w tym istota prestiżu. Hierarchia prestiżu w miejscu pracy i w społeczeństwie. Kryteria poważania społecznego.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Czarnecki K., Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa, Oficyna Wydawnicza „Humanista”,

Sosnowiec 2008.

2. Jeruszka U., Człowiek i zawód. Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy, IPiSS, Warszawa 2010.

3. Lelińska K., Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej, OHP KG, Warszawa 2006.

4. Nowacki T.W., Zawodoznawstwo, ITeE, Radom 1999.

5. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, ITeE-PIB, Radom 2009.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bednarczyk H., Jaszczyk T., Woźniak I., red., Polskie standardy kwalifikacji zawodowych,

MIPS - ITeE-PIB, Warszawa - Radom 2008.

2. Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

3. Klasyfikacja zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy, MIPS – DRP, Warszawa 2010.

4. Kwiatkowski S.M., Woźniak I., Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Projektowanie

i stosowanie, MGPiPS, Warszawa 2003.

5. Lelińska K., Sołtysińska G., Gruza M., Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum

informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005.

6. Piorunek M., red., Człowiek w kontekście pracy. Teoria – Empiria – Praktyka, Wydawnictwo

Adam Marszałek, Toruń 2009.

7. Szlosek F., red., Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych,

ITeE _PIB, Radom 2007.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 35 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.