Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WZF1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (pytania otwarte i zamknięte). Zakres tematyczny dotyczy:

- organizacji systemu opieki zdrowotnej nad dzieckiem w Polsce

- organizacji wychowania fizycznego dzieci i uczniów w Polsce

- prawidłowości i zaburzeń rozwoju dziecka

- wpływu aktywności ruchowej na zdrowie człowieka

- wpływu snu, prawidłowego żywienia, profilaktyki na zdrowie człowieka

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy:

- organizacji systemu opieki zdrowotnej nad dzieckiem w Polsce

- organizacji wychowania fizycznego dzieci i uczniów w Polsce

- prawidłowości i zaburzeń rozwoju dziecka

- wpływu aktywności ruchowej na zdrowie człowieka

- wpływu snu, prawidłowego żywienia, profilaktyki na zdrowie człowieka

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era,Warszawa 2007

Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

Anderson H.: W zdrowym ciele zdrowy mózg, Wyd. Znak, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

PE1_W05

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

Zna prawidłowości: a) rozwoju fizycznego, b) rozwoju psychoruchowego, c) zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym i ma świadomość, w jakim zakresie muszą być one rozwijane w wieku przedszkolnym.

PE1_W23

ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów Zna metodykę wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego.

PE1_U09

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności

pedagogicznej Umie organizować zajęcia wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych formach wychowania przedszkolnego.

PE1_U07

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób

precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami

spoza grona specjalistów Umie organizować współpracę z rodzicami w zakresie wspólnej troski o rozwój fizyczny i zdrowie dzieci przedszkolnych.

PE1_K11

docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną Docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega praca pisemna - kolokwium.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Szurowska
Prowadzący grup: Anna Jaworska, Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Anna Jaworska, Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Anna Jaworska, Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego

i wychowania fizycznego we wszystkich grupach wiekowych dostosowując treści do poziomu i możliwości dzieci.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego

i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zachowania zdrowotne, zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym. Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

4.Choroby wieku dziecięcego.

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

6. Rozwój fizyczny, psychoruchowy i fizyczny u dzieci w wieku przedszkolnym

7. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

8. Ocena poziomu psychoruchowego dzieci. Prawidłowości i zakłócenia rozwoju sprawności ruchowej dzieci. Nauczycielska diagnoza czynności ruchowych u dzieci.

9. Kształtowanie umiejętności ruchowych oraz zaspokojenie potrzeby ruchu u dzieci.

10. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania zdrowotnego i fizycznego, zaproponowanie właściwych działań naprawczych w sytuacji kiedy dziecko jest niezborne ruchowo, bądź dodatkowego wsparcia w sytuacji uzdolnień ruchowych.

11. Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania zdrowotnego i fizycznego. Zajęcia wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych formach wychowania przedszkolnego. Współpraca z rodzicami w tym obszarze.

Literatura:

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, COS, Warszawa 2002.

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980.

Gniewkowski W., O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu, 1983 nr 3_6.

Gruszczyk-Kolczyńska E, Zielińska E., Konieczność zaspokojenia potrzeby ruchu u maluchów. Dbałość o ich zdrowie oraz rozwój sprawności ruchowej w domu i w przedszkolu, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, CEBP, Kraków 2012.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska, Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. CEBP, Kraków 2011.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15h

Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury) - 10h

Opracowanie scenariusza zajęć: 10h

Przygotowanie do zajęć pokazowych przez studenta - 8h

Przygotowanie diagnozy nauczycielskiej - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Urszula Durlak, Anna Jaworska, Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego

i wychowania fizycznego we wszystkich grupach wiekowych dostosowując treści do poziomu i możliwości dzieci.

Każdy Student przygotowuje dwa scenariusze zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego. Ponadto w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą ćwiczebną na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego

i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zachowania zdrowotne, zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym. Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

4.Choroby wieku dziecięcego.

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

6. Rozwój fizyczny, psychoruchowy i fizyczny u dzieci w wieku przedszkolnym

7. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

8. Ocena poziomu psychoruchowego dzieci. Prawidłowości i zakłócenia rozwoju sprawności ruchowej dzieci. Nauczycielska diagnoza czynności ruchowych u dzieci.

9. Kształtowanie umiejętności ruchowych oraz zaspokojenie potrzeby ruchu u dzieci.

10. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania zdrowotnego i fizycznego, zaproponowanie właściwych działań naprawczych w sytuacji kiedy dziecko jest niezborne ruchowo, bądź dodatkowego wsparcia w sytuacji uzdolnień ruchowych.

11. Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania zdrowotnego i fizycznego. Zajęcia wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych formach wychowania przedszkolnego. Współpraca z rodzicami w tym obszarze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, COS, Warszawa, 2002. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, 1980. Gniewkowski W., O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu, 1983 nr 3_6. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Kształtowanie umiejętności ruchowych i społecznych maluchów poprzez zabawy rekomendowane w Metodzie Ruchu Rozwijającego, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. CEBP, Kraków 2012.

Uwagi:

Nakład pracy studentów:

liczba godzin kontaktowych -

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury, pisanie scenariuszy zajęć - 25

liczba godzin przygotowanie się do zaliczenia - 15

obserwacja zajęć ruchowych z dziećmi - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS-2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska, Beata Szurowska
Prowadzący grup: Natalia Bednarska, Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów będzie przeprowadzony za pomocą egzaminu pisemnego

ćwiczenia zaliczone na podstawie scenariusza zajęc z wychowania fizycznego

Pełny opis:

Treści wykładów

1. Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2. Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje.

Współczesne podejście do zdrowia. Prozdrowotny styl życia i jego uwarunkowania. Czynniki warunkujące zdrowie dziecka.

3. Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym – profilaktyka, postępowanie w przypadku zagrożeń. Przemoc wobec dzieci, jej formy i konsekwencje. Cechy ofiary.

4. Choroby wieku dziecięcego, objawy, zagrożenia, profilaktyka, postepowanie wobec dziecka chorego w przedszkolu.

5. Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym, piramida żywienia, problemy i zaburzenia związane z odżywianiem, nadwaga, otyłość, brak łaknienia

6. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym

rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym, ich zadania i funkcje. Analiza literatury dotyczącej rozwoju fizycznego dziecka. Porównywanie sposobów oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka. Określanie sposobów kształtowania cech motorycznych przez odpowiedni dobór ćwiczeń fizycznych.

Treści ćwiczeń

7. Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Struktura zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i wspomagania rozwoju fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980

2. Gniewkowski W. (1983), O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu 1983 nr 1, 3-6.

3. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

Literatura dodatkowa

4. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa 2007

6. Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

7. Mizelli L.R.: Jak ustrzec swoje dziecko?...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięceim, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 1996

Uwagi:

Metody: wykład problemowy, metody praktycznego działania, aktywizujące

liczba godzin kontaktowych: 45 laboratoria/warsztaty

liczba godzin potrzebnych do przygotowanie się do zajęć: 15

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Każdy Student przygotowuje dwa scenariusze zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego.

- Ponadto w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą ćwiczebną na podstawie wcześniej przygotowanego

konspektu.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1. Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie

wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2. Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje.

Współczesne podejście do zdrowia. Prozdrowotny styl życia i jego uwarunkowania. Omówienie programów promujących zdrowy styl życia

i wspomagających kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych realizowanych w przedszkolach

3. Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym – profilaktyka, postępowanie w przypadku zagrożeń. Przemoc wobec dzieci, jej formy i

konsekwencje. Cechy ofiary.

4. Choroby wieku dziecięcego, objawy, zagrożenia, profilaktyka, postepowanie wobec dziecka chorego w przedszkolu.

5. Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym, piramida żywienia, problemy i zaburzenia związane z odżywianiem, nadwaga, otyłość, brak

łaknienia

6. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym

rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym, ich zadania i funkcje. Analiza literatury dotyczącej rozwoju fizycznego dziecka. Porównywanie

sposobów oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka. Określanie sposobów kształtowania cech motorycznych przez odpowiedni

dobór ćwiczeń fizycznych.

7. Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Struktura zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i wspomagania rozwoju

fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980

2. Gniewkowski W. (1983), O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu 1983 nr 1, 3-6.

3. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

4. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era,

Warszawa 2007

6. Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Mizelli L.R.: Jak ustrzec swoje dziecko?...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym,

utonięceim, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 1996

Uwagi:

Nakład pracy studentów:

liczba godzin kontaktowych - 18H

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury, pisanie scenariuszy zajęć - 25H

liczba godzin przygotowanie się do zaliczenia - 10H

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachnio, Grażyna Hennel, Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Katarzyna Błachnio, Grażyna Hennel, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ĆWICZENIA GRUPA 1:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych grupach wiekowych dostosowując treści do poziomu i możliwości dzieci.

Ocenie podlega:

- aktywność podczas zajęć

- opracowanie scenariusza zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i fizycznego oraz przeprowadzenie zajęć pokazowych;

- kolokwium (pytania otwarte i zamknięte)

Pełny opis:

Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci.

Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym.

Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

Wpływ snu na proces rozwoju człowieka.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE grupa 1

Treści ćwiczeń:

1. Charakterystyka podstawowych pojęć związanych z wychowaniem zdrowotnym i fizycznym.

2. Funkcje aktywności ruchowej.

3. Wpływ wychowania fizycznego i zdrowotnego na jakość życia ruchowej.

4. Zabawa jako forma aktywności ruchowej.

5. Metody oraz formy stosowane w wychowaniu fizycznym.

6. Zasady nauczania (dydaktyczno-wychowawczo).

7. Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci.

8. Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego i zdrowotnego na różnych etapach rozwoju dziecka.

9. Podstawy wiedzy z anatomii człowieka.

10. Podstawy wiedzy dotyczące postaw ciała, wad postawy oraz korekcji postaw ciała na różnych etapach rozwoju dziecka.

11. Relaksacja z elementami jogi dla dzieci – trening uważności.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980

2. Gniewkowski W. (1983), O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu 1983 nr 1, 3-6.

3. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

4. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa 2007

6. Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Mizelli L.R.: Jak ustrzec swoje dziecko?...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięciem, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 1996

ĆWICZENIA (GRUPA 1)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988

2. Gniewkowski W., Wlaźnik K., Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991

3. Kutzner-Kozińska M., Wlaźnik K., Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995

4. Strzyżewski S., Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996

5. Romanowska A., Konspekty zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, Wyd. Korepetytor, Płock 2000

6. Kołodziej J., Kołodziej K., Momola I., Postawa ciała, jej wady i korekcja, Wyd. Oświatowe Fosze, Rzeszów 2004

7. Kutzner-Kozińska M., Proces korygowania wad postawy. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego, AWF, Warszawa 2004

8. Gruszczyk-Kolczyńska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Bliżej Przedszkola, Kraków 2014

9. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu, Bliżej Przedszkola, Kraków 2012

10. Gruszczyk-Kolczyńska E., Starsze przedszkolaki, Bliżej Przedszkola, Kraków 2016

11. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 200

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Wlaźnik K., Złotkiewicz A., Ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne w klasach początkowych, Warszawa 1987

2.. Wlaźnik K., Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Wychowanie fizyczne w klasach 1-3, Wyd. Juka, Łódź 1994

3. Bondarowicz M., Owczarek S., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996

4. Snel E., Uważność i spokój żabki, wyd. CoJaNaTo, Warszawa 2010

5. Jakubik-Hajdukiewicz, Joga dla dzieci. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, wyd. KOS, Katowice 2009

6. Jakubik-Hajdukiewicz, Joga dla całej rodziny, wyd. Vivante, Białystok 2015

7. Zawitkowski P., Mamo Tato co ty na to? I nauka i draka, czyli jak zadbać o zdrowie przedszkolaka i uczniaka, wyd. Marceli Szpak, Warszawa 2010

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe -45h

Przygotowanie do zajęć - 5h

Przygotowanie do zaliczania - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie odbywa się na podstawie pracy pisemnej z treści zajęć.

Pełny opis:

Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci.

Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym.

Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

Wpływ snu na proces rozwoju człowieka.

Profilaktyka prozdrowotna.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980

2. Gniewkowski W. (1983), O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu 1983 nr 1, 3-6.

3. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

4. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era,Warszawa 2007

6. Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Mizelli L.R.: Jak ustrzec swoje dziecko?...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięciem, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 1996

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Grażyna Hennel, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (pytania otwarte i zamknięte). Zakres tematyczny dotyczy:

- organizacji systemu opieki zdrowotnej nad dzieckiem w Polsce

- organizacji wychowania fizycznego dzieci i uczniów w Polsce

- prawidłowości i zaburzeń rozwoju dziecka

- wpływu aktywności ruchowej na zdrowie człowieka

- wpływu snu, prawidłowego żywienia, profilaktyki na zdrowie człowieka

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy:

- organizacji systemu opieki zdrowotnej nad dzieckiem w Polsce

- organizacji wychowania fizycznego dzieci i uczniów w Polsce

- prawidłowości i zaburzeń rozwoju dziecka

- wpływu aktywności ruchowej na zdrowie człowieka

- wpływu snu, prawidłowego żywienia, profilaktyki na zdrowie człowieka

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era,Warszawa 2007

Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

Anderson H.: W zdrowym ciele zdrowy mózg, Wyd. Znak, Kraków 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Charakterystyka podstawowych pojęć związanych z wychowaniem zdrowotnym i fizycznym.

2. Funkcje aktywności ruchowej.

3. Wpływ wychowania fizycznego i zdrowotnego na jakość życia ruchowej.

4. Zabawa jako forma aktywności ruchowej.

5. Metody oraz formy stosowane w wychowaniu fizycznym.

6. Zasady nauczania (dydaktyczno-wychowawczo).

7. Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci.

8. Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego i zdrowotnego na różnych etapach rozwoju dziecka.

9. Podstawy wiedzy z anatomii człowieka.

10. Podstawy wiedzy dotyczące postaw ciała, wad postawy oraz korekcji postaw ciała na różnych etapach rozwoju dziecka.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era,Warszawa 2007

Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

Anderson H.: W zdrowym ciele zdrowy mózg, Wyd. Znak, Kraków 2018

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gniewkowski W., Wlaźnik K., Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991

Kutzner-Kozińska M., Wlaźnik K., Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995

Strzyżewski S., Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996

Romanowska A., Konspekty zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, Wyd. Korepetytor, Płock 2000

Wlaźnik K., Złotkiewicz A., Ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne w klasach początkowych, Warszawa 1987

Zawitkowski P., Mamo Tato co ty na to? I nauka i draka, czyli jak zadbać o zdrowie przedszkolaka i uczniaka, wyd. Marceli Szpak, Warszawa 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- mini wykład

- dyskusja dydaktyczna

- praca w zespołach

- praca indywidualna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe -18h

Przygotowanie do zajęć - 20h

Przygotowanie do zaliczania - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.