Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WWK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla I r. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa z eduk. kulturalną, (3-l) stac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny oparty na realizacji programu autorskiego, bazujący na odniesieniach do materiałów źródłowych, ilustrowany prezentacjami materiałów dokumentalnych i filmów związanych z problematyką zawartą w treściach programowych.

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROPONUJĘ PAŃSTWU MAILOWĄ I/LUB TELEFONICZNĄ DROGĘ KONTAKTOWANIA SIĘ ZE MNĄ W GODZINACH PRZEWIDZIANYCH NA NASZ WYKŁAD I CZAS MOICH DYŻURÓW.

W ŚRODY MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ ZE MNĄ TELEFONICZNIE, W GODZINACH: 14.30 -16.30, A W CZWARTKI W GODZINACH: 11.40 -14.15 POD NUMEREM 662-312-134.

KONTAKT MAILOWY, POD JEDNYM Z ADRESÓW:

syjar@aps.edu.pl

sylwia.jaronowska@wp.pl

ANALOGICZNIE DO DNIA 12.03.2020, W DNIU POPRZEDZAJĄCYM WYKŁAD OTRZYMAJĄ PAŃSTWO NA ADRES MAILOWY GRUPY: animacja.aps2020@gmail.com MATERIAŁY POTRZEBNE DO GŁĘBSZEJ INFILTRACJI ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TEMATEM.

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Kultura - rodowód i wieloznaczność terminu

2. Kultura - historyczna perspektywa jej rozumienia

3. Kultura - ewolucja rozumienia pojęcia w dyskursie filozoficznym

I Współczesne propozycje ujęć terminu kultura

II Rozumienie wybranych zjawisk i procesów współczesnej kultury

III. Kultura a rozwój cywilizacji. Prawidłowości rządzące procesem asymilacji nowych dzieł do systemu kultury.

IV. Ewolucja kultury

V. Transgresja - interpretacja zjawiska, jego miejsca i roli w kulturze.

VI. Kultury regionów i/lub wspólnot.

VII. Zróżnicowania kulturowe w obrębie wspólnot, społeczności i regionów.

Literatura:

E. Włodarczyk, "Kultura", (w:) "Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku", T. Pilch (red.), t. II, Warszawa 2003

A.M. Suchecki, "Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego - przegląd koncepcji", "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" 26/2012

A. Koropczuk , "Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury", "Acta Universitatis Wratislaviensis No 3508, PRAWO CCCXV/1, Wrocław 2013

J. Kozielecki, "Transgresja i kultura", Warszawa 1997, rozdz. IX, X.

T. Paleczny, "Bunt nadnormalnych", Kraków 1998

Efekty uczenia się:

Efekty dla specjalności ASKn-EW:

WIEDZA

PE1_W22

- Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kultury materialnej i symbolicznej oraz kultury relacji międzyludzkich.

PE1_W24

- Rozumie znaczenie kultury i tradycji w rozwoju osobowości i kształtowaniu tożsamości człowieka;.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na temat zjawisk kulturowych rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł.

PE1_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat problematyki animacyjnej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych.

PE1_U15

- Obserwuje i krytycznie analizuje zjawiska kultury współczesnej.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty dla specjalności ASK-EN:

WIEDZA

PE1_W22

- Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kultury materialnej i symbolicznej oraz kultury relacji międzyludzkich.

PE1_W24

- Ma wiedzę o kulturowych podstawach edukacji oraz rozumie znaczenie kultury, jako przestrzeni dla działań o charakterze wychowującym.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z tematyką kultury i jej kontekstów edukacyjnych.

PE1_U06

- Ma umiejętność precyzyjnego definiowania elementarnych pojęć dotyczących kultury oraz swobodnego poruszania się w tematyce kulturowych podstaw edukacji.

PE1_U15

- Obserwuje i krytycznie analizuje zjawiska kultury, w tym także kultury dnia codziennego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena znajomości i rozumienia treści przedmiotu na podstawie ustnej, erudycyjno-problemowej wypowiedzi będącej autorską ilustracją wybranego sposobu odniesienia się do jednego z zagadnień zawartych w programie zajęć.

2.Test końcowy, zawierający pytania zamknięte i otwarte.

3. Uczestniczenie w wykładach jest obowiązkowe. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest obecność na dwunastu wykładach wchodzących w skład kursu.

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROPONUJĘ PAŃSTWU MAILOWĄ I/LUB TELEFONICZNĄ DROGĘ KONTAKTOWANIA SIĘ ZE MNĄ W GODZINACH PRZEWIDZIANYCH NA NASZ WYKŁAD I CZAS MOICH DYŻURÓW.

W ŚRODY MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ ZE MNĄ TELEFONICZNIE, W GODZINACH: 14.30 -16.30, A W CZWARTKI W GODZINACH: 11.40 -14.15 POD NUMEREM 662-312-134.

KONTAKT MAILOWY, POD JEDNYM Z ADRESÓW:

syjar@aps.edu.pl

sylwia.jaronowska@wp.pl

ANALOGICZNIE DO DNIA 12.03.2020, W DNIU POPRZEDZAJĄCYM WYKŁAD OTRZYMAJĄ PAŃSTWO NA ADRES MAILOWY GRUPY: animacja.aps2020@gmail.com MATERIAŁY POTRZEBNE DO GŁĘBSZEJ INFILTRACJI ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TEMATEM.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki kultury wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

Pełny opis:

1) Pojęcie kultura. Kultura – wieloznaczność pojęcia

Hermeneutyczna refleksja nad pojęciem kultury – rzymski rodowód pojęcia

Integracja całokształtu praktyk życiowych wokół działalności rolniczej jako źródło generalizacji pojęcia „uprawa” na całość sposobu życia

Sposób życia Rzymian we wczesnym okresie rozwoju ich społeczeństwa (okres panowania królów i wczesnej republiki) jako decydujący dla ukształtowania właściwego rzymianom holistycznego rozumienia sposobu życia i jego pojęciowych ujęć znajdujących odbicie w pojęciach takich jak kultura, moralność, cnota(virtus) itd. Intuicyjne pojęcie kultury. Kultura, cywilizacja, Kultura jako „uprawa” rzymski rodowód pojęcia i jego konsekwencje.

Kultura –pojecie o rodowodzie wiejskim, miejski rodowód pojęcia cywilizacja. konsekwencje semantyczne. Grecka refleksja oparta na wyraźnych opozycjach pojęciowych. Kultura a paideia

2) Kultura jako pojęcie krytyczne.

Zagadnienie historii pojęcia kultura różne znaczenia i konteksty.

Źródła rozwoju wiedzy o kulturze zmiana kulturowa (kryzys kultury) jako stan sprzyjający refleksji o kulturze i praktycznej działalności. Pojęcie kultury - nieunikniona wieloznaczność – tradycjonalistyczne, humanistyczne i filozoficzno-naukowe rozumienie kultury. Wartościujące i opisowe ujęcia kultury .Kultura jako wymiar tradycji - kontynuacja określonego kształtu służby wartościom. Humanitas i humanizm jako sposoby refleksji nad kulturą. Wpływy greckie jako zderzenie z obcym „wzorem kultury” Kwestia „wzorów kultury”

3). Definiowanie kultury.

Kultura jako kultura duchowa i kultura jako styl życia Działy kultury - klasyfikacje. Wielowymiarowość refleksji nad kulturą, kultura i kultury, subkultury. Kultura obiektywna i kultura subiektywna. Kategorie kultury obiektywnej i subiektywnej. Problem ich stosowalności. Świadome i nieświadome w kulturze. Człowiek jako wytwór i jako krytyk kultury. Granice autokulturacji. Determinizm a konstruktywizm

5). Kultura jako swoisty byt.

Kultura – Natura. Kultura a natura. Kultura wobec natury. Kultura jako trzeci świat (świat wartości, obok świata faktów i świata przeżyć). Kulturalizm, naturalizm, dualizm.

6). Elitaryzm i egalitaryzm w kulturze

Spór źródła twórczości kulturalnej. Elity i masy. Spór o kulturę masową.

7). Dynamika rozwoju kultury

Tradycja, twórczość i proces rozwoju kultur.„Tragedia kultury”. Produktywizm, rozrost, specjalizacja. Toksyczność kultury. Degeneracja i barbarzyństwo .Fazy rozwoju kultur. Odczarowania. Kultura a cywilizacja. Dekadencja i imperializm jako objawy przejścia od kultury do cywilizacji.

8.) Zróżnicowanie kulturowe

Kultura, subkultura, kultura plemienna, kultura narodowa, kultura dominująca, kultura podporządkowana Zróżnicowania kultur. Jedność, homologia czy różnorodność. Nieprzekładalność kultur. Zderzenie kultur. Równość czy nierówność kultur.

9). Akulturacja. Kultura i przemoc.

Akulturacja jako zjawisko związane z rozwojem kultury. Wymuszenie i dobrowolność. Rodzaje przemocy. Narzucanie kultury z zewnątrz i upadek kultury pod wpływem z zewnątrz .Romanizacja, chrystianizacja, polonizacja, germanizacja, rusyfikacja, sowietyzacja, amerykanizacja. Akulturacja w wymiarze wewnętrznym. Dominacja kulturowa jako warunek jedności społeczeństwa. Relacje kultury dominującej i kultur podporządkowanych. Szkoła jako narzędzie akulturacji.

10). Kultura a rozwój cywilizacyjny

Kultura jedno i dwuwarstwowa Media w rozwoju kultury Rozwój mediów jako czynnik zmiany kulturowej.

11). Międzygeneracyjny przekaz kulturowy.

Rola międzygeneracyjnego przekazu w kulturze tradycyjnej. Koncepcja przekazu postfiguratywnego, kofiguratywnego i prefiguratywnego. Cywilizacyjne uwarunkowania przemian i ich możliwy zakres.

12). Kultura popularna. Kultura a „komercja” i konsumpcjonizm

Kultura popularna treść pojęcia, ambiwalencja znaczeń. „Komercja” jako zjawisko traktowania kultury jako towaru. Komercjalizacja kultury. Efekty komercjalizacji – produkty komercyjne. Efekt wspólnego pastwiska. Demoralizacja odbiorcy. Konsumpcjonizm jako zjawisko związane z przejściem gospodarki kapitalistycznej od ekonomii producenta do ekonomii konsumenta. Konsumpcjonizm jako styl życia. Bierność i podatność na manipulacje jako konstytutywne elementy „kultury konsumpcyjnej”. Teoria „potlaczu” jako próba wyjaśnienia konsumpcjonizmu jako zjawiska kulturowego.

13). Kultura ludowa Twórczość nieprofesjonalna.

Kultura ludowa - cechy zjawiska. Wartości kultury ludowej. Folklor. Kultura ludowa a twórczość nieprofesjonalna. Podstawowe różnice.

Twórczość nieprofesjonalna - margines czy droga rozwoju kultury.

Twórczość nieprofesjonalna a animacja społeczno – kulturowa.

14) . Kultura narodowa.

Kultura narodowa jako dynamiczna całość zdolna do rozwoju w czasie historycznym i podejmowania wyzwań. Wspólnota języka i doświadczeń historycznych jako naturalne ramy inkulturacji jednostki i droga ku wartościom uniwersalnym. Kultura narodowa z perspektywy konstrukcjonizmu kulturowego. Walka o hegemonię w kulturze narodowej

15). Kultura globalna

Czym jest globalizacja w sferze kultur. Czy jest możliwa kultura globalna?

Literatura:

J.Clément, O kulturze, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010;

F. Inglis, Kultura, Wyd.Sic!, Warszawa 2007;

C. Jencks, Kultura, Poznań 1995;

R. Konersmann, Filozofia Kultury. Wprowadzenie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

A. Kłoskowska, Kultura masowa, (dowolne wyd.);

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, (dowolne wyd.);

A.L. Kroeber, Istota kultury, (dowolne wyd.);

R. Scruton, Kultura jest ważna, Wiara i uczucie w osaczonym świecie, , wyd. Zysk i ska, Poznań2010

Wojciech Józef Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.