Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

• Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

• Jeruszka U., Człowiek i zawód. Wybrane zagadnienia pedagogiki pracy, IPiSS, Warszawa 2010.

• Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Nowacki T. W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, WSP TWP, Warszawa 2004.

• Nowacki T., red., Metodologia pedagogiki pracy, WSiP, Warszawa 1978.

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

• Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

PE_W15

- charakteryzuje uczestników działalności:

* edukacyjnej, tj. uczniów, nauczycieli, z obszaru formalnego oraz pozaformalnego systemu kształcenia zawodowego

* wychowawczej, tj. osoby podlegające reedukacji i resocjalizacji, objętych opieką OHP,

* opiekuńczej i pomocowej, tj. grupy zagrożone marginalizacją zawodową i społeczną (bezrobotni, o. niepełnosprawne, o. zmarginalizowane społecznie),

w kontekście ich przygotowywania się do funkcjonowania w relacji wychowanie-człowiek–praca, przetwarzania informacji zawodowej umożliwiającej im poruszanie się na rynku pracy, w tym również powrót i dopasowanie do jego oczekiwań.

PE_W18

- zna tendencje rozwojowe rynku pracy (zawody ginące i rozwojowe)

PE_W22

- porównuje i charakteryzuje koncepcje przyczyniające się do zaistnienia pedagogiki pracy jako subdyscypliny pedagogicznej oraz jej obszarów problemowych

PE_W24

- ma wiedzę na temat społecznego, organizacyjnego i kulturowego kontekstu zawodów i specjalności

PE_U01

- wykazuje się umiejętnością obserwacji i interpretacji wybranych zjawisk zachodzących w procesie wychowania do pracy przez pracę oraz kształcenia przed-, zawodowego i ustawicznego

PE_U02

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz w odniesieniu do nauki o pracy w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

PE_U03

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności pedagogicznej doradcy zawodowego i nauczyciela w obszarach nauki o pracy

PE_U08

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów z obszaru nauki o pracy

PE_U14

- potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu w odniesieniu do procesu wychowania do pracy przez pracę

PE_U15

- potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z obszaru nauk o pracy

PE_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

PE_K08

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- podające,

- problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe np. wykład: - 30 h zajęć

2. Przygotowanie się do zaliczenia: - 15 h

3. Przygotowanie eseju, prezentacji: - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

ZAGADNIENIA

1. Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna

- Pojęcie i przedmiot pedagogiki pracy

- Obszary problemowe pedagogiki pracy

- Pedagogika pracy wśród nauk pedagogicznych

2. Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy

- Podstawowe formy działalności człowieka

- Praca człowieka, praca zawodowa, praca w zawodzie

- Praca w różnych fazach rozwoju cywilizacji ludzkich – od społeczeństwa rolniczego do społeczeństwa informacyjnego

- Praca a życie zawodowe

- Praca jako obiekt badań społecznych

3. Kształcenie i wychowanie przedzawodowe

- Wychowanie przez pracę, szczególnie w domu rodzinnym, w przedszkolu i w szkole obowiązkowej

- Kształcenie ogólnotechniczne (techniczne i informatyczne)

- Preorientacja, orientacja i poradnictwo zawodowe

- Działalność zawodoznawcza

4. Edukacja prozawodowa

5. Model szkolnictwa zawodowego

6. Organizacje przeciwdziałające marginalizacji młodzieży – OHP

7. Kształcenie ustawiczne dorosłych w okresie ich aktywności zawodowej

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- podające,

- problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe np. wykład: - 30 h zajęć

2. Przygotowanie się do zaliczenia: - 15 h

3. Przygotowanie eseju, prezentacji: - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nelli Nyczkało
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- podające,

- problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe np. wykład: - 12 h zajęć

2. Przygotowanie się do zaliczenia: - 25 h

3. Przygotowanie eseju, prezentacji: - 13 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.