Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacji i komunikacji II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-TI2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacji i komunikacji II
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- Zna zasady poprawnego edytowania i łamania tekstów oraz zna podstawowe metody, narzędzia, środki stosowane przy tworzeniu graficznych materiałów dydaktycznych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U15

- Potrafi samodzielnie przygotować materiał graficzny oraz zredagować i złożyć gazetkę szkolną.

- Umie poprawnie edytować i składać teksty w wybranych programach edytorskich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K05

- Ma świadomość etycznych i prawnych aspektów i skutków nieprzestrzegania ustawy o prawie autorskim, piractwie komputerowym, nielegalnym pobieraniu plików.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium, prace pisemne, prace przygotowane przez studenta

Pełny opis:

1. Pedagogika mass mediów - podział mediów, charakterystyka, rola, znaczenie mediów w życiu człowieka, wpływ na jednostkę - szanse i zagrożenia, kształtowanie świadomego odbioru mediów, zadania pedagogiki mass mediów.

2. Przedstawienie charakterystyki i roli programów dydaktycznych w kształceniu.

3. Gazetka szkolna jako nowe narzędzie wychowawcze (zwrócenie uwagi na działy tematyczne, poprawność pisania tekstów, poprawność składu, redakcja gazetki). Publisher.

4. Bezpieczny Internet. Dziecko w sieci. Ochrona danych osobowych. Tworzenie prostych stron internetowych za pomocą edytora tekstu Word.

5. Portale edukacyjne.

6. Przykładowe filmy i programy edukacyjne.

7. Pakiet MS Office jako wspomaganie nauczania w innych przedmiotach (tworzenie materiałów dydaktycznych, quizów, gier, krzyżówek, plansz dydaktycznych, rebusów, zgadywanek, itp.).

8. WebQuest - metoda projektów.

Literatura:

1. „Pedagogika medialna” red. naukowa B. Siemieniecki, PWN, Warszawa 2007, tom I i II

2. A. Lepa „Pedagogika mass mediów”, Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie, Łódź 2000

3. Janusz Gajda, Stanisław Juszczyk, Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta „Edukacja medialna”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005

4. Zasoby internetowe: www.scholaris.pl, http://www.saferinternet.pl, http://dzieckowsieci.fdn.pl/, http://www.dyzurnet.pl/, http://www.helpline.org.pl/, http://www.sieciaki.pl/, http://www.necio.pl/, http://webquest.furgol.org/

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 8

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Idee pedagogiczne, warunkujące sukces w nauczaniu wspomaganym IT

2. Grafika bitmapowa.

3. Grafika wektorowa.

4. Programy umożliwiające tworzenie filmów.

5. Gazetka szkolna.

Pełny opis:

1. Źródła sukcesów i porażek w dziedzinie zastosowań IT w uczeniu się i nauczaniu. Idee pedagogiczne, warunkujące sukces w nauczaniu wspomaganym IT (idea konstruktywizmu, uczenie się przez realizację projektów, przez współpracę, kształcenia interdyscyplinarnego).

2. Wprowadzenie do programów grafiki bitmapowej: Gimp, Photoshop, Photopaint.

3. Przykładowe programy do grafiki wektorowej: Corel, Illustrator, Inscape

4. Programy umożliwiające tworzenie filmów edukacyjnych (PhotoStory, MoviMaker).

5. Gazetka szkolna jako nowe narzędzie wychowawcze (zwrócenie uwagi na działy tematyczne, poprawność pisania tekstów, poprawność składu, redakcja gazetki). Publisher.

Literatura:

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Shufflebotham R. (2007). Photoshop CS3 PL. Gliwice: wyd. Helion.

Uwagi:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

1. Źródła sukcesów i porażek w dziedzinie zastosowań IT w uczeniu się i nauczaniu. Idee pedagogiczne, warunkujące sukces w nauczaniu wspomaganym IT (idea konstruktywizmu, uczenie się przez realizację projektów, przez współpracę, kształcenia interdyscyplinarnego).

2. Wprowadzenie do programów grafiki bitmapowej: Gimp, Photoshop, Photopaint.

3. Przykładowe programy do grafiki wektorowej: Corel, Illustrator, Inscape

4. Programy umożliwiające tworzenie filmów edukacyjnych (PhotoStory, MoviMaker).

5. Gazetka szkolna jako nowe narzędzie wychowawcze (zwrócenie uwagi na działy tematyczne, poprawność pisania tekstów, poprawność składu, redakcja gazetki). Publisher.

Literatura:

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Shufflebotham R. (2007). Photoshop CS3 PL. Gliwice: wyd. Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, pogadanka, praca indywidualne, praca grupowa, ćwiczenia

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 8

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

1. Źródła sukcesów i porażek w dziedzinie zastosowań IT w uczeniu się i nauczaniu. Idee pedagogiczne, warunkujące sukces w nauczaniu wspomaganym IT (idea konstruktywizmu, uczenie się przez realizację projektów, przez współpracę, kształcenia interdyscyplinarnego).

2. Wprowadzenie do programów grafiki bitmapowej: Gimp, Photoshop, Photopaint.

3. Przykładowe programy do grafiki wektorowej: Corel, Illustrator, Inscape

4. Programy umożliwiające tworzenie filmów edukacyjnych (PhotoStory, MoviMaker).

5. Gazetka szkolna jako nowe narzędzie wychowawcze (zwrócenie uwagi na działy tematyczne, poprawność pisania tekstów, poprawność składu, redakcja gazetki). Publisher.

Literatura:

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Shufflebotham R. (2007). Photoshop CS3 PL. Gliwice: wyd. Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, pogadanka, praca indywidualne, praca grupowa, ćwiczenia

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 8

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do programów grafiki bitmapowej: Gimp, Photoshop, Photopaint.

2. Przykładowe programy do grafiki wektorowej: Corel, Illustrator, Inscape

3. Programy umożliwiające tworzenie filmów edukacyjnych (PhotoStory, MoviMaker).

4. Gazetka szkolna jako nowe narzędzie wychowawcze (zwrócenie uwagi na działy tematyczne, poprawność pisania tekstów, poprawność składu, redakcja gazetki). Publisher.

Literatura:

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Shufflebotham R. (2007). Photoshop CS3 PL. Gliwice: wyd. Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, pogadanka, praca indywidualne, praca grupowa, ćwiczenia

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 8

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.