Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacji i komunikacji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-TI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacji i komunikacji I
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W08

- Ma podstawową wiedzę w zakresie komunikowania interpersonalnego i społecznego.

PE1_W19

- Zna i rozumie potrzebę stosowania zasad i norm etycznych w pracy pedagoga.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U07

- Umie porozumiewać się z pomocą mediów i massmediów w środowisku zawodowym i w innych środowiskach, potrafi efektywnie komunikować się przez Internet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody pomiaru efektów kształcenia: dyskusja; prace pisemne; zadania praktyczne; prezentacje graficzne i multimedialne.

Celem zajęć jest przedstawienie roli oraz wpływu technologii informacyjnej na uczenie się nowych pojęć i kształtowanie nowych umiejętności przez ucznia. Rola nauczyciela w świecie nowych technologii informacji i komunikacji.

Pełny opis:

1. Źródła sukcesów i porażek w dziedzinie zastosowań IT w uczeniu się i nauczaniu. Idee pedagogiczne, warunkujące sukces w nauczaniu wspomaganym IT (idea konstruktywizmu, uczenie się przez realizację projektów, przez współpracę, kształcenia interdyscyplinarnego).

2. Wprowadzenie do programów grafiki bitmapowej: Gimp, Photoshop, Photopaint.

3. Przykładowe programy do grafiki wektorowej: Corel, Illustrator, Inscape.

4. Programy umożliwiające tworzenie filmów edukacyjnych (PhotoStory, MoviMaker).

5. Biblioteki cyfrowe.

6. Komunikacja interpersonalna a komunikacja za pomocą mediów (portale społecznościowe, komunikatory). Narzędzia komunikacji z rodzicami.

7. Bezpieczny Internet, ustawa o ochronie wizerunku, ustawa o prawie autorskim, piractwo komputerowe, pobieranie plików.

Literatura:

1. B. Siemieniecki Komputery w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek Toruń 1997

2. M. Mrozowski Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001

3. B. Dobek-Ostrowska Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002

4. A. Hankała Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji, [w:] M. Tanaś (red.) Pedagogika @ środki informatyczne i media, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Warszawa – Kraków 2005

5. J. Morbitzer O dwóch stronach edukacji komputerowej i medialnej, [w:] B. Muchacka (red.) Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, tom II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Uwagi:

Metody kształcenia:

- podające,

- ćwiczeniowe,

- zadaniowe,

- problemowe

Nakład pracy studenta / Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- prace pisemne;

- zadania praktyczne;

- prezentacje graficzne i multimedialne;

- ocena prac przygotowanych przez studenta;

- kolokwium.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do Technologii Informacji i Komunikacji.

2. Prawo komputerowe w społeczeństwie sieciowym. Ustawa o ochronie wizerunku, ustawa o prawie autorskim, piractwo komputerowe, pobieranie plików, dozwolony użytek, netetykieta, uzależnienie od komputera, zdrowa i bezpieczna praca z komputerem. Bezpieczny Internet. Dziecko w sieci. Ochrona danych osobowych.

3. Pedagogika mass mediów - podział mediów, charakterystyka, rola, znaczenie mediów w życiu człowieka, wpływ na jednostkę - szanse i zagrożenia, kształtowanie świadomego odbioru mediów, zadania pedagogiki mass mediów.

4. Przedstawienie charakterystyki i roli programów dydaktycznych w kształceniu. Programy komputerowe, sprzęt pomocny w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Programy i gry edukacyjne.

5. Portale edukacyjne.

6. Pakiet biurowy narzędziem wspomagającym nauczanie innych przedmiotów (tworzenie materiałów dydaktycznych, quizów, gier, krzyżówek, plansz dydaktycznych, rebusów, zgadywanek itp.).

7. WebQuest - metoda projektów.

8. Komunikacja interpersonalna a komunikacja za pomocą mediów elektronicznych. Narzędzia komunikacji z rodzicami.

Literatura:

1. B. Siemieniecki Komputery w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek Toruń 1997.

2. M. Mrozowski Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.

3. B. Dobek-Ostrowska Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002.

4. A. Hankała Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji, [w:] M. Tanaś (red.) Pedagogika @ środki informatyczne i media, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Warszawa – Kraków 2005.

5. J. Morbitzer O dwóch stronach edukacji komputerowej i medialnej, [w:] B. Muchacka (red.) Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, tom II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

6. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2008.

7. „Pedagogika medialna” red. naukowa B. Siemieniecki, PWN, Warszawa 2007, tom I i II

8. A. Lepa „Pedagogika mass mediów”, Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie, Łódź 2000

9. Janusz Gajda, Stanisław Juszczyk, Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta „Edukacja medialna”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005

Uwagi:

Metody kształcenia:

- podające,

- ćwiczeniowe,

- zadaniowe,

- problemowe

Nakład pracy studenta / Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Kantor
Prowadzący grup: Daniel Kantor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

- test lub ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena projektów i referatów, kolokwia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

1.Źródła sukcesów i porażek w dziedzinie zastosowań IT w uczeniu się i nauczaniu.

+Idee pedagogiczne, warunkujące sukces w nauczaniu wspomaganym IT (idea

konstruktywizmu, uczenie się przez realizację projektów, przez współpracę,

kształcenia interdyscyplinarnego).

+ "Myślenie komputatywne"

2. Wprowadzenie do programowania wizualnego (Scratch, Snap!)

3.programowanie z zastosowaniem robotów edukacyjnych: Robot FINCH

4. Oprogramowanie umożliwiające publikowanie stron internetowych, tworzenie internetowych baz wiedzy oraz materiałów szkoleniowych na przykładzie WordPress.

5. Biblioteki cyfrowe.

6. Komunikacja interpersonalna a komunikacja za pomocą mediów (portale

społecznościowe, komunikatory), tworzenie prostych stron internetowych za pomocą

edytora HTML.

7. Bezpieczny Internet, ustawa o ochronie wizerunku, ustawa o prawie autorskim,

piractwo komputerowe, pobieranie plików.

8. Kogniwistyczne narzędzia poznawcze.

Literatura:

Porzycki, Jakub, Urszula Łukasik, i Wydawnictwo Helion. Scratch bez tajemnic: programowanie gier od podstaw. Gliwice: Helion, 2015.

B. Siemieniecki Komputery w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Multimedialna

Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek Toruń 1997

2. M. Mrozowski Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001

3. B. Dobek-Ostrowska Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002

4. A. Hankała Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii

informatycznej w edukacji, [w:] M. Tanaś (red.) Pedagogika @ środki informatyczne i media, Oficyna

Wydawnicza „Impuls”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Warszawa – Kraków 2005

5. J. Morbitzer O dwóch stronach edukacji komputerowej i medialnej, [w:] B. Muchacka (red.) Szkoła w nauce i

praktyce edukacyjnej, tom II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

6. B. Siemieniecki Kognitywistyczne aspekty technologii edukacji – kierunki badań, [w:] B. Siemieniecki (red.)

Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam

Marszałek, Toruń 2002

7. B. Siemieniecki Kogniwistyka a edukacja medialna, [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.) Współczesna

technologia informacyjna i edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005

https://www.finchrobot.com/teaching/suggested-reading

Uwagi:

Metody kształcenia:

- podające,

- ćwiczeniowe,

- zadaniowe,

- problemowe

Nakład pracy studenta / Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Kantor
Prowadzący grup: Daniel Kantor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

- test lub ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena projektów i referatów, kolokwia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1.Źródła sukcesów i porażek w dziedzinie zastosowań IT w uczeniu się i nauczaniu.

+Idee pedagogiczne, warunkujące sukces w nauczaniu wspomaganym IT (idea

konstruktywizmu, uczenie się przez realizację projektów, przez współpracę, kształcenia interdyscyplinarnego).

+ "Myślenie komputatywne"

2. Wprowadzenie do programowania wizualnego (Scratch, Snap!)

3.programowanie z zastosowaniem robotów edukacyjnych: Robot FINCH

4. Oprogramowanie umożliwiające publikowanie stron internetowych, tworzenie internetowych baz wiedzy oraz materiałów szkoleniowych na przykładzie WordPress.

5. Biblioteki cyfrowe.

6. Komunikacja interpersonalna a komunikacja za pomocą mediów (portale społecznościowe, komunikatory), tworzenie prostych stron internetowych za pomocą

edytora HTML.

7. Bezpieczny Internet, ustawa o ochronie wizerunku, ustawa o prawie autorskim, piractwo komputerowe, pobieranie plików.

8. Kogniwistyczne narzędzia poznawcze.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Porzycki, Jakub, Urszula Łukasik, i Wydawnictwo Helion. Scratch bez tajemnic: programowanie gier od podstaw. Gliwice: Helion, 2015.

2. B. Siemieniecki Komputery w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Multimedialna

Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek Toruń 1997

3. B. Dobek-Ostrowska Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002

4. A. Hankała Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii

informatycznej w edukacji, [w:] M. Tanaś (red.) Pedagogika @ środki informatyczne i media, Oficyna

Wydawnicza „Impuls”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Warszawa – Kraków 2005

5. J. Morbitzer O dwóch stronach edukacji komputerowej i medialnej, [w:] B. Muchacka (red.) Szkoła w nauce i

praktyce edukacyjnej, tom II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

6. B. Siemieniecki Kognitywistyczne aspekty technologii edukacji – kierunki badań, [w:] B. Siemieniecki (red.)

Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam

Marszałek, Toruń 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. M. Mrozowski Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001

2. B. Siemieniecki Kogniwistyka a edukacja medialna, [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.) Współczesna

technologia informacyjna i edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005

https://www.finchrobot.com/teaching/suggested-reading

Uwagi:

Metody kształcenia:

- podające,

- ćwiczeniowe,

- zadaniowe,

- problemowe

Nakład pracy studenta / Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis pomiaru treści kształcenia:

- obecność i aktywność na zajęciach;

- realizacja indywidualnego projektu "Autorski zbiór zadań z zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym" (ze szczególnym uwzględnieniem programowania offline i online zgodnie z nową podstawą programową)

- realizacja zespołowego projektu "Webinarium z zakresu zajęć informatycznych"

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1.Źródła sukcesów i porażek w dziedzinie zastosowań IT w uczeniu się i nauczaniu.

2. Idee pedagogiczne, warunkujące sukces w nauczaniu wspomaganym IT (idea konstruktywizmu, kognitywizmu, uczenie się przez realizację projektów, przez współpracę, kształcenia interdyscyplinarnego).

3. Rozwijanie myślenia algorytmicznego i programowania, myślenia twórczego, wyobraźni.

4. Wprowadzenie do programowania wizualnego (Baltie, Scratch, Snap!)

5. Programowanie z zastosowaniem robotów edukacyjnych: Robot FINCH

6. Poznanie aplikacji do nauki podstaw kodowania (Kodable, Lightbot)

7. Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania - realizacja wybranych zadań w ramach godziny kodowania ( https://code.org/learn)

8. Rozwiązywanie zadań Międzynarodowego Konkursu Informatycznego dla szkoły podstawowej, którego celem jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego.

9. Realizacja webinarium.

10. Bezpieczny Internet, ustawa o ochronie wizerunku, ustawa o prawie autorskim, piractwo komputerowe, pobieranie plików.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Porzycki, Jakub, Urszula Łukasik, i Wydawnictwo Helion. Scratch bez tajemnic: programowanie gier od podstaw. Gliwice: Helion, 2015.

2. B. Siemieniecki Komputery w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek Toruń 1997

3. B. Dobek-Ostrowska Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002

4. A. Hankała Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii

informatycznej w edukacji, [w:] M. Tanaś (red.) Pedagogika @ środki informatyczne i media, Oficyna

Wydawnicza „Impuls”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Warszawa – Kraków 2005

5. J. Morbitzer O dwóch stronach edukacji komputerowej i medialnej, [w:] B. Muchacka (red.) Szkoła w nauce i

praktyce edukacyjnej, tom II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

6. B. Siemieniecki Kognitywistyczne aspekty technologii edukacji – kierunki badań, [w:] B. Siemieniecki (red.)

Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam

Marszałek, Toruń 2002

http://www.qr-online.pl/

http://www.qrstuff.com/

https://game.kodable.com/

http://lightbot.com

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

https://godzinakodowania.pl

https://code.org/learn

http://koduj.gov.pl/codeweek/

https://www.sgpsys.com/pl

https://scratch.mit.edu/

http://snap.berkeley.edu/

www.bobr.edu.pl

https://clickmeeting.com/pl/tools/webinar-recording

https://myownconference.pl/blog/pl/index.php/jak-nagrac-webinar-na-komputer/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. M. Mrozowski Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001

2. B. Siemieniecki Kogniwistyka a edukacja medialna, [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.) Współczesna

technologia informacyjna i edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005

https://www.finchrobot.com/teaching/suggested-reading

Uwagi:

Opis metod kształcenia: metody nauczania: podające, problemowe, aktywizujące, praktyczne.

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- prezentacja wybranej aplikacji internetowej przydatnej w pracy nauczyciela

- realizacja projektu "Autorski zbiór zadań z zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym" (ze szczególnym uwzględnieniem programowania offline i online zgodnie z nową podstawą programową)

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Zajęcia organizacyjne: poznanie grupy, omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia ćwiczeń. Zastosowanie TiK w edukacji

2. Projektowania oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem wiedzy na temat współczesnego ucznia oraz nowych technologii. Przegląd wybranych aplikacji internetowych przydatnych w pracy nauczyciela

3. Wstęp do kodowania, nauka kodowania poprzez zabawę i aktywność ruchową

4. Myślenie komputacyjne

5. Gry i zabawy uczące programowania (np. CodyRoby, ScottieGo!)

6. Przegląd wybranych aplikacji i programów wprowadzających w tematykę programowania (np. Kodable, Code Monkey, ScratchJr)

7. Programowanie robotów w języku blockly (np. roboty Dash i Dot, Ozoboty, Photon)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Siemieniecki B (1997) Komputery w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Toruń: Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek

Hankała A. (2005), Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji, [w:] M. Tanaś (red.) Pedagogika @ środki informatyczne i media, Warszawa – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie

Hojnacki L. (red.), Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów. https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf. dostęp: 13.09.2019.

Morbitzer J. (2006) O dwóch stronach edukacji komputerowej i medialnej, [w:] B. Muchacka (red.) Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, tom II Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Świć A. (2017) Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik 

Uwagi:

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie zbioru zadań - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.