Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Telewizja w edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-TEE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Telewizja w edukacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Zna podstawy teoretyczne tworzenia, przekazu i odbioru programów telewizyjnych.

PE1_W23

- Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcji i zadań telewizji przydatnej w edukacji`.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji edukacyjnych treści przekazu telewizyjnego.

PE1_U04

- Korzystając z nowoczesnych technologii potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę na temat realizacji etiud filmowych.

PE1_U15

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne związane z realizacją etiud filmowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie tworzenia etiud filmowych dla środowiska oświatowo-wychowawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Opracowanie scenariusza i scenopisu do etiudy filmowej

Analiza i ocena przygotowanej etiudy filmowej w grupie

Pełny opis:

W toku studiów student zapozna się z teoretycznymi podstawami telewizji ifilmu w działalności oświatowo-wychowawczej. Zdobędzie niezbędne kompetencji przygotowania dokumentacjii realizacji etiudy filmowej.

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

1. Rozwój telewizji i jej możliwości

2. Funkcje i zadania telewizji w edukacji

3. Wytwory audiowizyjne i ich przydatność w edukacji

4. Dokumentacja filmowa i telewizyjna

5. Etiudy filmowe, ich przygotowanie, realizacja i ocena

6. Założenia metodologiczne badań szans, wyzwań oraz zagrożeń telewizji w edukacji

ĆWICZENIA

1. Przygotowanie dokumentacji filmowej

2. Opracowanie scenariusza etiudy filmowej

3. Przygotowanie i weryfikacja scenopisu etiudy filmowej

4. Realizacja etiudy filmowej zgodnie z przygotowana dokumentacją

5. Weryfikacja przygotowanych etiud filmowych

6. Realizacja ostatecznych wersji etiud filmowych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu, Zagrożenia płynące z telewizji, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

2. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014.

3.Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak”, Warszawa 2009.

4.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.

5.Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wyd. UŚ, Katowice 2000.

6.Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

7.Downs W., Russian R., Jak napisać scenariusz filmowy, Wyd. Wojciech Marzec, 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych oraz programów i reklam telewizyjnych.

2.Wybrane publikacje elektroniczne dotyczące przyotowania i realizacji etiud filmowych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 15 godz.

realizacja etiudy filmowej - 10 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Główne środki cyklicznej komunikacji (o charakterze synchronicznym oraz niesynchronicznym): program Microsoft Teams oraz Microsoft Outlook oraz poprzez kontakt telefoniczny. Narzędzia wykorzystywane w zależności od możliwości uczestników procesu kształcenia, według ustalonych sposobów pracy z grupami. Wykorzystywane formy komunikacji: poczta e-mail, kontakt telefoniczny, spotkania on line.

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystanie z programu Microsoft Teams.

UWAGA!

Z uwagi na specyfikę przedmiotu oraz w związku z brakiem możliwości spotkań ze strony Studentów uniemożliwiających nagranie etiudy filmowej, wykłady i ćwiczenia będą zaliczone do 22.09.2020 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.