Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samokształcenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-SAM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samokształcenie
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja dorosłych i BHP, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja dorosłych i BHP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE_W15

- Ma podstawową wiedzę o osobach dorosłych, jako uczestnikach działalności edukacyjnej i kulturalnej, realizowanej samodzielnie.

PE_W16

- Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych samodzielnie podejmowanych zadań edukacyjnych, normach, procedurach stosowanych w ramach samokształcenia.

PE_W18

- Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie wiedzy o procesie samokształcenia.

PE_W23

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia samokształcenia osób dorosłych.

PE_W24

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego i organizacyjnego samokształcenia podejmowanego przez osoby dorosłe.

PE_W25

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą wsparcia pedagogicznego osób dorosłych w czasie realizacji samokształcenia.

UMIEJĘTNOŚCI

PE_U03

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania strategii działań praktycznych wpisujących się w proces samokształcenia osób dorosłych.

PE_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych, stanowiących istotę samokształcenia osób dorosłych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji procesu samokształcenia, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

- Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w tym zakresie.

PE_K05

- Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną pracą w procesie samokształcenia, poszukuje optymalnych rozwiązań tychże problemów, postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena aktywności studenta na zajęciach,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: problemowo-badawczej

- test zaliczający przedmiot

Pełny opis:

Treści przedmiotowe wykładów:

1. Wprowadzenie do problematyki samokształcenia: terminologia, elementy składowe procesu.

2. Motywacja a proces uczenia się.

3. Pamięć w procesie uczenia się.

4. Tradycyjne techniki uczenia się.

5. Techniki mnemoniczne uczenia się.

6. Planowanie uczenia się.(2h).

Treści przedmiotowe ćwiczeń:

1. Uwarunkowania efektywnego procesu samokształcenia.

2.System reprezentacyjny WAK a organizacja uczenia się.

3.Teoria wielorakiej inteligencji H. Gardnera a proces uczenia się.

4. Style uczenia się.

5. Techniki mnemoniczne uczenia się.

6. Półkule mózgowe a proces uczenia się.

7. Tradycyjne notowanie.

8. Mapa myśli a notatka blokowa.

9. Warsztat pracy pisarskiej.

10. Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnej (2h).

11. Wystąpienia publiczne (2h).

12. Kolokwium.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Buzan T. (2014). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Wydawnictwo Aha!

Buzan T. (2007). Mapy twoich myśli.Wydawnictwo Aha!

J.Detz. (2007). Sztuka przemawiania; przekł.: J. Bartosik. Gdańsk.

Dudley G.A. (1994). Jak podwoić skuteczność uczenia się. Warszawa: Medium.

Esposito J.E. 2010). Jak przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi, Gliwice.

Howard G. (2002). Inteligencje wielorakie : teoria w praktyce. Przeł. Andrzej Jankowski. Poznań : "Media Rodzina".

Karaś S. (1994). Sztuka samokształcenia. Warszawa: Wyższa Szkoła

Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Lenar P. (2010). Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak uniknąć 27 najczęściej popełnianych błędów? Gliwice: Helion.

Locke E. (2009). Jak uczyć się efektywnie. Metody i motywacja, Poznań: Nakom.

Negrino T. Tłumaczenie Alina Sikora-Godlewska. (2005). PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Gliwice: Helion.

Plewka Cz., Taraszkiewicz M. (2010). Uczymy się uczyć. Szczecin: OR TWP .

Rzędowscy A.i R. (2009). Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice.

Literatura uzupełniająca:

Jagodzińska M. (2008) Systemy nabywania pamięci długotrwałej. Psychologia pamięci. Sensus


Lewandowska-Tarasiuk E. (2006). Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą. Warszawa.

Maruszewski T. (2014) Pamięć. Psychologia poznania. GWP.

Jaworska-Jamruszkiewicz J.(2008). Kurs doskonalenia pamięci, Wideograf.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Joanna Jaworska, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: problemowo-badawczej

- test zaliczający przedmiot

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci przygotowywani są do organizowania efektywnego procesu uczenia się.

Wykłady:

1. Wprowadzenie do problematyki samokształcenia: terminologia, elementy składowe procesu i jego uwarunkowania.Cechy osobowościowe znaczące dla efektywności uczenia się. Motywacja do uczenia się.

2. System reprezentacyjny WAK a organizacja uczenia się.

3.Teoria wielorakiej inteligencji H. Gardnera a proces uczenia się.

4. Pamięć w procesie uczenia się.

5. Tradycyjne techniki uczenia się.

6. Techniki mnemoniczne uczenia się.

7. Planowanie uczenia się.

8. Zaliczenie przedmiotu.

Ćwiczenia:

1. Istota procesu samokształcenia. Uwarunkowania efektywnego procesu samokształcenia. (2h)

2. Planowanie i organizacja procesu uczenia się. Gospodarowanie czasem. (2h)

3. Typy inteligencji. Teoria wielorakiej inteligencji H. Gardnera a proces uczenia się. (2h)

4. Style uczenia się. Test diagnozujący preferowany styl uczenia się. (2h)

5. Techniki mnemoniczne uczenia się. (2h)

6. Półkule mózgowe. Test na dominację półkuli mózgu. (2h)

7. Jak sporządzać notatki. (2h)

8. Zasady konstruowania mapy myśli. (2h)

9. Higiena pracy umysłowej. (2h)

10. Środki multimedialne w procesie uczenia się. Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnej (2h).

11. Wystąpienia publiczne (2h).

12. Monitorowanie swojej nauki. Monitorowanie swojej motywacji. (2h)

13. Jak uczyć się do egzaminów i jak je zdawać. (2h)

14. Jak radzić sobie z niepowodzeniem. (2h)

15.Myślenie dywergencyjne. Podsumowanie pracy. (2h)

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Anderson J. R. (1998) Uczenie się i pamięć Integracja zagadnień. WSiP.

Buzan T. (2014). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Wydawnictwo Aha!

J.Detz. (2007). Sztuka przemawiania; przekł.: J. Bartosik. Gdańsk.

Dudley G.A. (1994). Jak podwoić skuteczność uczenia się. Warszawa: Medium.

Fisher R. (1999). Uczymy jak się uczyć. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

Howard G. (2002). Inteligencje wielorakie : teoria w praktyce. Przeł. Andrzej Jankowski. Poznań : "Media Rodzina".

Karaś S. (1994). Sztuka samokształcenia. Warszawa: Wyższa Szkoła

Locke E.A. (2004). Jak uczyć się efektywnie. Metody i motywacja. Wydawca "RK"

Taraszkiewicz-Kotońska M.(2003), Jak uczyć lepiej? czyli Refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwa CODN.

UZUPEŁNIAJĄCA

Dryden G., Vos J. (2000). Rewolucja w uczeniu, tłum. B. Jóźwiak, Wydawnictwo „Moderski i S-ka”, Poznań.

Esposito J.E. ( 2010). Jak przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi, Gliwice.

Jagodzińska M. (2008), Systemy nabywania pamięci długotrwałej. Psychologia pamięci. Sensus


Lewandowska-Tarasiuk E. (2006). Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą. Warszawa.

Maruszewski T. (2014), Pamięć. Psychologia poznania. GWP

Vester F. (2006), Myślenie, uczenie się, zapominanie: co dzieje się w naszej głowie Jak uczy się mózg? Dlaczego niekiedy zawodzi?, Bydgoszcz .

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do problematyki samokształcenia: terminologia, elementy składowe procesu i jego uwarunkowania.Cechy osobowościowe znaczące dla efektywności uczenia się.

2. Motywacja do uczenia się.

3. System reprezentacyjny WAK a organizacja uczenia się.

4.Teoria wielorakiej inteligencji H. Gardnera a proces uczenia się.

5. Pamięć w procesie uczenia się.

6. Tradycyjne techniki uczenia się.

7. Techniki mnemoniczne uczenia się.

8. Planowanie uczenia się jako proces.

9. Zaliczenie przedmiotu.

Ćwiczenia:

1. Istota procesu samokształcenia. Uwarunkowania efektywnego procesu samokształcenia. (2h)

2. Planowanie i organizacja procesu uczenia się. Gospodarowanie czasem. (2h)

3. Typy inteligencji. Teoria wielorakiej inteligencji H. Gardnera a proces uczenia się. (2h)

4. Style uczenia się. Test diagnozujący preferowany styl uczenia się. (2h)

5. Techniki mnemoniczne uczenia się. (2h)

6. Półkule mózgowe. Test na dominację półkuli mózgu. (2h)

7. Jak sporządzać notatki. (2h)

8. Zasady konstruowania mapy myśli. (2h)

9. Higiena pracy umysłowej. (2h)

10. Środki multimedialne w procesie uczenia się. Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnej (2h).

11. Wystąpienia publiczne (2h).

12. Monitorowanie swojej nauki. Monitorowanie swojej motywacji. (2h)

13. Jak uczyć się do egzaminów i jak je zdawać. (2h)

14. Jak radzić sobie z niepowodzeniem. (2h)

15.Myślenie dywergencyjne. Podsumowanie pracy. (2h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Buzan T. (2014). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Wydawnictwo Aha!

Buzan T. (2007). Mapy twoich myśli.Wydawnictwo Aha!

J.Detz. (2007). Sztuka przemawiania; przekł.: J. Bartosik. Gdańsk.

Dudley G.A. (1994). Jak podwoić skuteczność uczenia się. Warszawa: Medium.

Esposito J.E. 2010). Jak przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi, Gliwice.

Howard G. (2002). Inteligencje wielorakie : teoria w praktyce. Przeł. Andrzej Jankowski. Poznań : "Media Rodzina".

Karaś S. (1994). Sztuka samokształcenia. Warszawa: Wyższa Szkoła

Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Lenar P. (2010). Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak uniknąć 27 najczęściej popełnianych błędów? Gliwice: Helion.

Locke E. (2009). Jak uczyć się efektywnie. Metody i motywacja, Poznań: Nakom.

Negrino T. Tłumaczenie Alina Sikora-Godlewska. (2005). PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Gliwice: Helion.

Plewka Cz., Taraszkiewicz M. (2010). Uczymy się uczyć. Szczecin: OR TWP .

Rzędowscy A.i R. (2009). Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice.

Literatura uzupełniająca:

Jagodzińska M. (2008) Systemy nabywania pamięci długotrwałej. Psychologia pamięci. Sensus


Lewandowska-Tarasiuk E. (2006). Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą. Warszawa.

Maruszewski T. (2014) Pamięć. Psychologia poznania. GWP.

Jaworska-Jamruszkiewicz J.(2008). Kurs doskonalenia pamięci, Wideograf.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć (minimum 2 aktywności)

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć (zaliczenie wszystkich zadań)

- test zaliczający przedmiot

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.