Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-RMG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W23 Ma podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju mowy u dzieci i etiologii zaburzeń rozwoju mowy u dzieci (od urodzenia po edukację

wczesnoszkolną).

PE1_W24 Ma świadomość związku pomiędzy rozwojem mowy a gotowością do nauki czytania i pisania, w tym konieczności korygowania

zaburzeń rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.

PE1_U07 Potrafi współpracować z logopedą i rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju mowy oraz realizować zalecenia dotyczące redukowania

zaburzeń rozwoju mowy u dzieci przedszkolnych.

PE1_U09 Umie rozwijać mowę u dzieci w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania zgodnie z podstawą programową.

PE1_K04 Potrafi się porozumiewać mówiąc wyraźnie, z właściwym akcentem, bez naleciałości gwarowych mając świadomość odpowiedzialności za rozwój mowy

przedszkolaków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot - egzamin pisemny

Pełny opis:

Cele realizowane w ramach wykładów:

• omówienie zasad przyswajania języka przez dziecko

• przedstawienie przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących rozwój

• uzasadnienie konieczności stymulowania rozwoju mowy pisanej

• wykształcenie umiejętności rozpatrywania zmian w rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Treści kształcenia:

• biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

• funkcje mowy

• kompetencja językowa i komunikacyjna

• specyfika percepcji i wytwarzania języka przez dziecko

• fazy rozwoju języka u dzieci

• mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

• przygotowanie do opanowania mowy pisanej

• ocena gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

• metody wspomagania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Awramiuk, E. (2013). Invented spelling jako obiekt badań. Edukacja, 3(123), s. 5-16.

• Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

• Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

• Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

• Kielar – Turska, M., (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

• Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

• Kielar –Turska, M. (2000). Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (tom 2, s. 83-129). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

• Schaffer, H. R. (1995). Rozwój języka w kontekście. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 164-192). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ćwiczenia: kolokwium (pytania otwarte i zamknięte), Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Wykład: egzamin pisemny

Pełny opis:

Cele realizowane w ramach wykładów:

• omówienie zasad przyswajania języka przez dziecko

• przedstawienie przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących rozwój

• uzasadnienie konieczności stymulowania rozwoju mowy pisanej

• wykształcenie umiejętności rozpatrywania zmian w rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Treści kształcenia:

• biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

• funkcje mowy

• kompetencja językowa i komunikacyjna

• specyfika percepcji i wytwarzania języka przez dziecko

• fazy rozwoju języka u dzieci

• mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

• przygotowanie do opanowania mowy pisanej

• ocena gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

• metody wspomagania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Bokus, B., Shugar, G. W. (red.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

• Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

• Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

• Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

• Jabłoński, S. (2003). Jak czytają i piszą uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej? Edukacja, 3(83), s. 53-59.

• Kielar – Turska, M., (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

• Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

• Nowotnik, A., (2013). Funkcjonowanie uwagi a poziom umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja, 1(121), s. 37-53.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład konwencjonalny, praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film, pokaz, zadania praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykład/ćwiczenia/ laboratorium, warsztaty – 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30h

Przygotowanie się do kolokwium:30h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Sumaryczna liczba punktów: 5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Głównym sposobem pomiaru zalecanych efektów będzie egzamin ustny.

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

1. Znaczenie mowy. Przebieg rozwoju mowy. Funkcjonowanie w sferze mowy i języka dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich. Przesiewowa diagnoza rozwoju mowy.

2. Wspieranie rozwoju mowy - rodzaje działań, częstotliwość, zalecenia do realizacji. Ćwiczenia ortofoniczne.

3. Gotowość do nauki czytania i pisania - definicja, zakres. Pojęcie świadomości pisma. Nauczycielska diagnoza gotowości do nauki czytania i pisania.

4. Wspieranie gotowości do nauki czytania i pisania z wykorzystaniem różnorodnych działań i wybranych technik z zakresu wczesnych metod nauki czytania i pisania.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

E. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju (rozdz.1 i 2)

L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy (rozdz.: Okresy kształtowania się mowy dziecka)

D. Emiluta-Rozya, H. Mierzejewska, P. Atys, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu (rozdz.: Dbałość o rozwój mowy. Wspomaganie dzieci w dłuższych i logicznych wypowiedziach oraz korygowanie ewentualnych zaburzeń mowy)

A. Brzezińska, Czytanie i pisanie - nowy język dziecka (część 1, par.: 2.1, 2.2),

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (rozdz. 1)

M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu

Mam 6 lat. Przewodnik dla nauczyciela, Praca zbiorowa (część 1)

Literatura uzupełniająca:

D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

E. Słodownik-Rycaj,Gry i zabawy językowe, Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka

G. Krasowicz-Kupis, Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka

I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie

E. Roszyńska, Nauka czytania czy kształtowanie gotowości do czytania?... [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej. M. Kotarba-Kańczugowska (red.), Wydawnictwo APS 2012 (rozdział 4)

Uwagi:

Metody: wykład, burza mózgów, rozmowa, dyskusja, metoda zadań, gry dydaktyczne

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć: 15

Analiza zaleconych lektur: 30

Przygotowanie prac na zaliczenie ćwiczeń: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 20

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Gabriela Gajewska, Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot - egzamin pisemny

Pełny opis:

Cele realizowane w ramach wykładów:

• omówienie zasad przyswajania języka przez dziecko

• przedstawienie przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących rozwój

• uzasadnienie konieczności stymulowania rozwoju mowy pisanej

• wykształcenie umiejętności rozpatrywania zmian w rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Treści kształcenia:

• biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

• funkcje mowy

• kompetencja językowa i komunikacyjna

• specyfika percepcji i wytwarzania języka przez dziecko

• fazy rozwoju języka u dzieci

• mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

• przygotowanie do opanowania mowy pisanej

• ocena gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

• metody wspomagania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Bokus, B., Shugar, G. W. (red.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

• Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

• Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

• Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

• Jabłoński, S. (2003). Jak czytają i piszą uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej? Edukacja, 3(83), s. 53-59.

• Kielar – Turska, M., (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

• Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

• Nowotnik, A., (2013). Funkcjonowanie uwagi a poziom umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja, 1(121), s. 37-53.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ćwiczenia: kolokwium (pytania otwarte i zamknięte), Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Wykład: egzamin pisemny

Pełny opis:

Cele realizowane w ramach wykładów:

• omówienie zasad przyswajania języka przez dziecko

• przedstawienie przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących rozwój

• uzasadnienie konieczności stymulowania rozwoju mowy pisanej

• wykształcenie umiejętności rozpatrywania zmian w rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Treści kształcenia:

• biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

• funkcje mowy

• kompetencja językowa i komunikacyjna

• specyfika percepcji i wytwarzania języka przez dziecko

• fazy rozwoju języka u dzieci

• mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

• przygotowanie do opanowania mowy pisanej

• ocena gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

• metody wspomagania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Bokus, B., Shugar, G. W. (red.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

• Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

• Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

• Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

• Jabłoński, S. (2003). Jak czytają i piszą uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej? Edukacja, 3(83), s. 53-59.

• Kielar – Turska, M., (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

• Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

• Nowotnik, A., (2013). Funkcjonowanie uwagi a poziom umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja, 1(121), s. 37-53.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład konwencjonalny, praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film, pokaz, zadania praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykład/ćwiczenia/ laboratorium, warsztaty – 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30h

Przygotowanie się do kolokwium:30h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Sumaryczna liczba punktów: 5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier, Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech, Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska, Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Głównym sposobem pomiaru zalecanych efektów będzie egzamin ustny.

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

1. Znaczenie mowy. Przebieg rozwoju mowy. Funkcjonowanie w sferze mowy i języka dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich. Przesiewowa diagnoza rozwoju mowy.

2. Wspieranie rozwoju mowy - rodzaje działań, częstotliwość, zalecenia do realizacji. Ćwiczenia ortofoniczne.

3. Gotowość do nauki czytania i pisania - definicja, zakres. Pojęcie świadomości pisma. Nauczycielska diagnoza gotowości do nauki czytania i pisania.

4. Wspieranie gotowości do nauki czytania i pisania z wykorzystaniem różnorodnych działań i wybranych technik z zakresu wczesnych metod nauki czytania i pisania.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

E. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju (rozdz.1 i 2)

L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy (rozdz.: Okresy kształtowania się mowy dziecka)

D. Emiluta-Rozya, H. Mierzejewska, P. Atys, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu (rozdz.: Dbałość o rozwój mowy. Wspomaganie dzieci w dłuższych i logicznych wypowiedziach oraz korygowanie ewentualnych zaburzeń mowy)

A. Brzezińska, Czytanie i pisanie - nowy język dziecka (część 1, par.: 2.1, 2.2),

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (rozdz. 1)

M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu

Mam 6 lat. Przewodnik dla nauczyciela, Praca zbiorowa (część 1)

Literatura uzupełniająca:

D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

E. Słodownik-Rycaj,Gry i zabawy językowe, Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka

G. Krasowicz-Kupis, Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka

I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie

E. Roszyńska, Nauka czytania czy kształtowanie gotowości do czytania?... [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej. M. Kotarba-Kańczugowska (red.), Wydawnictwo APS 2012 (rozdział 4)

Uwagi:

Metody: wykład, burza mózgów, rozmowa, dyskusja, metoda zadań, gry dydaktyczne

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć: 15

Analiza zaleconych lektur: 30

Przygotowanie prac na zaliczenie ćwiczeń: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 20

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.