Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o przyrodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o przyrodzie
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1 _W23 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie

określonych obszarów treści wychowania i kształcenia

PE1 _U09 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PE1_U10 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PE1 _U11 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

metoda zajęć praktycznych, metody posługiwania się słowem (pogadanka, prezentacje multimedialne), metody gier dydaktycznych, metody obserwacyjno - eksperymentalna (metoda rozumowania indukcyjnego i rozumowania dedukcyjnego)

zajęcia terenowe

TREŚCI PROGRAMOWE

Królestwa organizmów żywych. Klasyfikacja roślin i zwierząt

Natura 2000. Terenowe ścieżki przyrodnicze

Orientacja w terenie

Nasi sąsiedzi rośliny i zwierzęta synantropijne

Rośliny i zwierzęta jako biowskaźniki

Drzewa i krzewy w stanie bezlistnym

Zjawiska fenologiczne w przyrodzie

Test wiedzy.

Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania.

Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych.

Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii.

Obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

Zagrożenia środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato. (podstawowe informacje)

.

Pełny opis:

student:

1. Rozpoznaje podstawowe gatunki roślin zielnych, drzew, krzewów, ptaków i bezkręgowców charakterystycznych dla danego ekosystemu (np. borówka brusznica, wrzos, klon zwyczajny, buk, grab, mazurek, kowalik, zięba, kos, chrząszcz majowy, rusałka pawik, stonka ziemniaczana, ważka, pasikonik zielony). Poznaje aspekt wczesnowiosenny lasów i parków - geofity.

2. Charakteryzuje podstawowe ekosystemy, w których funkcjonuje przyroda, takie jak park, las, pole, sad, ogród. Określa zależności jakie funkcjonują w różnych ekosystemach. Klasyfikuje i rozpoznaje organizmy właściwe dla danego ekosystemu.

3. Określa przystosowania w budowie organizmów roślinnych i zwierzęcych do środowiska życia.

4. Charakteryzuje zjawiska fenologiczne związane z porami roku – w podstawowym zakresie. Tłumaczy zjawiska.

5. Tłumaczy poznane zjawiska meteorologiczne przekładając wiedzę na umiejętność zaprojektowania obserwacji lub doświadczenia. Przeprowadza proste obserwacje meteorologiczne. Prowadzi dziennik obserwacji pogodowych.

6. Projektuje i analizuje proste doświadczenia przyrodnicze. Wnioskuje. Stosuje prawidłową terminologię.

Dla punktów 5. i 6. - szczegółowo: podstawowe zjawiska fizykochemiczne zachodzące w przyrodzie prowadzenie doświadczeń i obserwacji – próbą wyjaśnienia i zrozumienia otaczającego nas świata: tajemnica światła, energia słoneczna, tworzenie się kryształów, pojęcie czasu, budowa zegara słonecznego, woda jej stany skupienia, woda środowisko życia, powstawanie wybranych zjawisk meteorologicznych, co jest nam potrzebne do zdrowego życia.

7. Określa zagrożenia płynące ze zjawisk przyrodniczych oraz sposoby zachowań w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, takich jak burza, powódź, pożar.

Literatura:

dodatkowo do literatury powyżej:

H. Bellman, Atlas owadów. Poradnik obserwatora. RM, Warszawa 2012,

K. Blessing, S. Langer, T. Fladt, Przyroda i jej tajemnice. Przewodnik dla całej rodziny. Delta W-Z, Warszawa 2010,

H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania. Veda, Warszawa 1994,

K. Klimaszewski, Płazy i gady. Fauna Polski, Multico, Warszawa

A. Kruszewicz, Ptaki Polski 1 i 2. Multico, Warszawa 2008,

A.G. Kruszewicz, Pomagamy ptakom. Multico, Warszawa

J. Liszewska, M. Maruszczak, G. Meternicka, Młody obserwator przyrody. Encyklopedia. Multico, Warszawa

A. Mackenzie, A.S. Ball, A.R. Virdee, Krótkie wykłady. Ekologia. PWN, Warszawa 2000/2005/2009,

D. Singer, Ptaki śpiewające Europy środkowej. Delta W-Z, Warszawa 2010,

P. Škubla, Wielki atlas grzybów. Elipsa, Bratislava 2007,

S. Wąsik, Zwierzęta Polski. Multico, Warszawa

D. Wood, Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2006,

Warto przeczytać:

1. E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000

2. B. Dymara (red.), Dziecko w świecie współdziałania, Kraków 2001

3. H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Media rodzina, Poznań 2002

4. M. Jąder, Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków 2010

5. J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Suwałki 2000

6. J. Kujawiński (red.), Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych, Warszawa 1999

7. R. Michalak, Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2004

Uwagi:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

metody kształcenia: - metody sprawdzania osiągnięć

- gry dydaktyczne - zadania praktyczne

- klasyczna metoda problemowa (metody obserwacyjno - eksperymentalne) - prezentacje multimedialne, pokaz eksperymentów

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów (działanie grupowe)

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- zajęcia terenowe

formy zaliczenia:

praca zespołowa, prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału), gra dydaktyczny na wylosowany temat. rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć- zaliczenie indywidualne, rozpoznawanie ze zdjęć.

ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Wybrane skały i minerały (sól, węgiel, kwarc-piasek, glina, wapień). praca z mapą, z materiałem naturalnym, eksperymenty i pokazy.

7. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

8. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

9. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

ECTS-2

30h-godziny kontraktowe

6h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

6h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej.

6h-Przygotowanie się do zaliczenia rozpoznawania wybranych gatunków organizmów (ptaków, owadów, drzew i krzewów, roślin zielnych).

6h - zapoznanie się z literaturą

METODY KSZTAŁCENIA

metoda zajęć praktycznych, metody posługiwania się słowem (pogadanka, prezentacje multimedialne), metody gier dydaktycznych, metody obserwacyjno - eksperymentalne, metoda zajęć terenowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

metody kształcenia: - metody sprawdzania osiągnięć

- gry dydaktyczne - zadania praktyczne

- klasyczna metoda problemowa (metody obserwacyjno - eksperymentalne) - prezentacje multimedialne, pokaz eksperymentów

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów (działanie grupowe)

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- zajęcia terenowe

formy zaliczenia:

praca zespołowa, prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału), gra dydaktyczny na wylosowany temat. rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć- zaliczenie indywidualne, rozpoznawanie ze zdjęć.

ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Wybrane skały i minerały (sól, węgiel, kwarc-piasek, glina, wapień). praca z mapą, z materiałem naturalnym, eksperymenty i pokazy.

7. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

8. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

9. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

ECTS-2

30h-godziny kontraktowe

6h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

6h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej.

6h-Przygotowanie się do zaliczenia rozpoznawania wybranych gatunków organizmów (ptaków, owadów, drzew i krzewów, roślin zielnych).

6h - zapoznanie się z literaturą

METODY KSZTAŁCENIA

metoda zajęć praktycznych, metody posługiwania się słowem (pogadanka, prezentacje multimedialne), metody gier dydaktycznych, metody obserwacyjno - eksperymentalne, metoda zajęć terenowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

metody kształcenia: - metody sprawdzania osiągnięć

- gry dydaktyczne - zadania praktyczne

- klasyczna metoda problemowa (metody obserwacyjno - eksperymentalne) - prezentacje multimedialne, pokaz eksperymentów

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów (działanie grupowe)

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- zajęcia terenowe

forma zaliczenia:

praca zespołowa, prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału), gra dydaktyczny na wylosowany temat. rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć- zaliczenie indywidualne, rozpoznawanie ze zdjęć.

ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Wybrane skały i minerały (sól, węgiel, kwarc-piasek, glina, wapień). praca z mapą, z materiałem naturalnym, eksperymenty i pokazy.

7. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

8. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

9. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

Literatura uzupełniająca:

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

ECTS-2

30h-godziny kontraktowe

6h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

6h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej.

8h-Przygotowanie się do zaliczenia rozpoznawania wybranych gatunków organizmów (ptaków, owadów, drzew i krzewów, roślin zielnych).

6h - zapoznanie się z literaturą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

metody kształcenia: - metody sprawdzania osiągnięć

- gry dydaktyczne - zadania praktyczne

- klasyczna metoda problemowa (metody obserwacyjno - eksperymentalne) - prezentacje multimedialne, pokaz eksperymentów

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów (działanie grupowe)

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- zajęcia terenowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Wybrane skały i minerały (sól, węgiel, kwarc-piasek, glina, wapień). praca z mapą, z materiałem naturalnym, eksperymenty i pokazy.

7. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

8. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

9. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

ECTS-2

15h-godziny kontraktowe

8h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

8h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej.

15h- Przygotowanie się do zaliczenia rozpoznawania wybranych gatunków organizmów (ptaków, owadów, drzew i krzewów, roślin zielnych).

10h- zapoznanie się z literaturą

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.