Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces uczenia się dzieci w domu, żłobku i przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces uczenia się dzieci w domu, żłobku i przedszkolu
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

• Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Załącznik 1 – Podstawa programowa.

• Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu (różne opracowania).

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wychowanie w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Pedagog, Warszawa 2010

• Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

PEP1_W03 Rozumie korzyści i niebezpieczeństwa zamierzo-nego i niezamierzonego procesu uczenia się. Skutki nakładania, redukowania i uzupełniania się efektów wychowawczych w środowisku do-mowym (domowa edukacja)

PEP1_W09 zna proces uczenia się dzieci. Wie, co łączy i dzieli wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie dzieci.

PEP1_U03 wie, co zrobić, aby dzieci nie broniły się przed podejmowaniem zadań, także o poczuciu spraw-stwa

potrafi scharakteryzować przebieg i cechy procesu uczenia się w dziecięcych zabawach

potrafi scharakteryzować zabawy maluchów i potrafi omówić zagadnienie: wnioskowanie o poziomie rozwoju umysłowego dziecka na pod-stawie zabaw

PEP1_U05

potrafi wymienić sposoby wzbogacania i wydłuża-nia czasu trwania dziecięcych zabaw

potrafi omówić alarmujące dane dotyczące zezwa-lania dzieciom oglądanie telewizji, korzystania z komputerów i tabletów w Polsce

Proces uczenia się dzieci w domu, żłobku i przedszko-lu

potrafi organizować zabawy maluchów w przed-szkolu: a) zabawy dowolne, b) zabawy tematycz-ne oraz omówić szczególne wartości zabaw z klockami

potrafi sporządzić wykaz zabawek sprzyjających rozwojowi umysłowemu maluchów

potrafi ustalić możliwości współpracy z rodzicami odnośnie wzbogacania dziecięcych zabaw i prze-dłużania czasu ich trwania

potrafi ustalić proporcje pomiędzy zamierzonym i niezamierzonym uczeniem się i wyprowadzić prawidłowe wnioski pedagogiczne

potrafi ustalić listę czynników zagrażających pra-widłowemu rozwojowi, gdy dzieci ponad miarę oglądają telewizję, korzystają z komputerów i tabletów

potrafi przeprowadzić rozmowę z rodzicami o tym, jak ich dzieci oglądają telewizję i korzystają z komputera i tabletów i ustalić sposoby zmniejsza-nia szkodliwego wpływu telewizji, komputera i tabletu na rozwój psychoruchowy dzieci,

PEP1_K02 posiada przekonanie o konieczności zachowania rozsądnych ram czasowych oglądania telewizji i korzystania z komputerów i tabletów

PEP1_K04 rozumie konieczność okazywania szacunku dzie-cięcej zabawie

Metody i kryteria oceniania:

Pogadanka, dyskusja, praca z książką, zajęcia praktyczne. - ćwiczenia

Prezentacja - wykład

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji procesu uczenia się dzieci w przedszkolu i szkole.

Literatura:

• Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Załącznik 1 – Podstawa programowa.

• Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu (różne opracowania).

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wychowanie w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Pedagog, Warszawa 2010

• Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2011.

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe

przygotowanie się do zajęć

przygotowanie się do zaliczenia

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak, Maja Wenderlich-Pintal
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak, Maja Wenderlich-Pintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z małym dzieckiem (na etapie przedszkola i wczesnej edukacji w szkole) w zakresie wspomagania procesów uczenia się.

Pełny opis:

Organizacja procesu edukacji w polskim systemie oświaty

Obowiązki nauczyciela

Regulacje prawne i rozwiązania praktyczne

Podstawa programowa - zadania przedszkola i szkoły, cele i treści edukacji

Węzłowe zagadnienia wspomagania procesów uczenia się w okresie wczesnej edukacji:

elementy psychologii rozwojowej małego dziecka

relacje między edukacja domową a instytucjonalną

adaptacja w żłobku, przedszkolu i szkole - jak łagodzić stres

rola zabawy - czas na zabawę a proces uczenia się,

zabawa a zadanie,

wychowanie we współpracy z rodzicami

sytuacje szczególne (wycieczki, uroczystości) a proces uczenia się

zajęcia dydaktyczne z małymi dziećmi (zasady)

Literatura:

Podstawa programowa

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzania MEN: w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...; w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

A. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016 (rozdz. 5: Rozwój w okresie dzeciństwa, s. 161-244)

L. Eliot, Co tam się dzieje. Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań 2010 (rozdz XVII: Jak wychować bystrzejsze dziecko, s. 595-626)

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków),Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., (red). Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Uwagi:

Zaliczenie: część ćwiczeniowa - w zależności od grupy, wykład: zaliczenie na podst. obecności (obowiązkowej wg Regulaminu studiów) i kolokwium (ustnego lub pisemnego)

Punkty ECTS:

wykład, godziny kontaktowe: 15h

praca własna studenta: 15h

razem: 1pkt

Cwiczenia: przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do kolokwium- 15h

Przygotowanie prezenacji multimedialnej - 5h

Przygotowanie eseju- 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich-Pintal
Prowadzący grup: Maja Wenderlich-Pintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

pomiar efektów kształcenia: kolokwium zaliczeniowe, prezentacje multimedialne, esej

Pełny opis:

1. Proces uczenia się dzieci;

-wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie dzieci,

-zamierzony i niezamierzony proces uczenia się (korzyści i niebezpieczeństwa),

- dziecięce poczucie sprawstwa.

2.Organizowanie zabawy maluchów oraz uświadomienie jej znaczącej roli w procesie uczenia się:

-zabawy dowolne (spontaniczne),

-zabawy tematyczne,

-różne sposoby wzbogacania i wydłużania czasu trwania dziecięcych zabaw.

3. Różne sposoby kierowania procesem uczenia się dzieci;

-wspomaganie dzieci w skupianiu uwagi, zapamiętywaniu, rozwijanie pamięci wzrokowej, gospodarowanie zasobami poznawczymi.

4. Czynności samoobsługowe, które wpływają na dynamikę rozwoju umysłowego dzieci.

5. Efektywna współpraca z rodzicami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gruszczyk- Kolczyńska E., (red). Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Program wspomagania i edukacji starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków, WSiP, Warszawa 2004.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata,

WSiP, Warszawa 1992.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

Uwagi:

zaliczenie przedmiotu: kolokwium zaliczeniowe, prezentacje multimedialne, esej

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 5h laboratorium 10h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do kolokwium- 15h

Przygotowanie prezenacji multimedialnej - 5h

Przygotowanie eseju- 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne:

Zalety zajęć plastycznych prowadzonych w żłobku i przedszkolu

Zalety zajęć muzycznych prowadzonych w żłobku i przedszkolu

Organizacja zajęć plastycznych w żłobku i przedszkolu

Organizacja zajęć ze śpiewem w żłobku i przedszkolu

Organizacja zajęć związanych z czynnościami samoobsługowymi organizowanymi w żłobku i przedszkolu

Pełny opis:

Organizacja procesu uczenia.

Formy procesu uczenia w żłobku i przedszkolu.

Organizacja zajęć plastycznych

Organizacja zajęć muzycznych

Organizacja zajęć zawianych z samoobsługą

Wspieranie dzieci w nabywaniu kompetencji samoobsługowych

Literatura:

• Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Załącznik 1 – Podstawa programowa.

• Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu (różne opracowania).

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wychowanie w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Pedagog, Warszawa 2010

• Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2011.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, projekt

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 30h

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 25

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Proces uczenia się dziecka.

Wychowanie i kształcenie dzieci w żłobku.

Zamierzony i niezamierzony proces uczenia się dzieci. Sposoby wzbudzania dziecięcego poczucia sprawstwa.

Zabawy dowolne i tematyczne - wydłużanie i wzbogacanie czasu trwania dziecięcych zabaw.

Wspomaganie dzieci w skupianiu uwagi i zapamiętywaniu. Doskonalenie integracji sensorycznej.

Współpraca z rodzicami w zakresie uczenia się dzieci.

Literatura:

• Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Załącznik 1 – Podstawa programowa.

• Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu (różne opracowania).

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wychowanie w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Pedagog, Warszawa 2010

• Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.