Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie aplikacji medialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie aplikacji medialnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- Zna podstawowe zasady przygotowania aplikacji multimedialnych zgodnie z założeniami procesu kształcenia.

PE1_W23

- Posiada wiedzę z zakresu podstawowych założeń procesu dydaktycznego i twórczo analizuje potrzeby i możliwości zastosowania aplikacji multimedialnych i innych materiałów.

PE1_W25

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą wsparcia pedagogicznego z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk dotyczących edukacyjnego wykorzystania aplikacji multimedialnych.

PE1_U02

- Stosuje innowacyjne podejście do projektowania i przygotowania aplikacji multimedialnych z uwzględnieniem kryteriów merytorycznych i technicznych.

PE1_U15

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie realizacji aplikacji multimedialnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K02

- Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania aplikacji multimedialnych.

PE1_K03

- Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych związanych z projektowaniem i wykorzystaniem aplikacji multimedialnych.

- Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej w zakresie projektowania i wykorzystania aplikacji multimedialnych.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy w zakresie projektowania aplikacji multimedialnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gałan-Niedziela
Prowadzący grup: Dorota Gałan-Niedziela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Grzegorz Droń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Studenci zapoznają się ze specyfiką powstawania aplikacji multimedialnej od jej pomysłu do jej finalnej wersji. Wiedzą w jaki sposób wykorzystuje się nowoczesne technologie w procesie edukacyjnym. Znają różnice w oprogramowaniu, języki tworzenia aplikacji. Zadaniem studentów jest stworzenie projektu aplikacji edukacyjnej.

Treści programowe:

Aplikacje medialne wpierające edukację.

SMARTedukacja - Tablet, smartfon, smatwatch w szkole.

Proces kształcenia i zasady nauczania edukacji zdalnej.

Nowoczesna technologia w procesie dydaktycznym.

Oprogramowanie urządzeń mobilnych.

Podstawowe elementy tworzenia projektu.

Analiza SMART.

Analiza SWOT.

Języki projektowania aplikacji.

Systemy operacyjne platform.

Modele biznesowe aplikacji.

Literatura:

LITERATURA

1. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

2. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012.

3. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.

4. Griffiths D. Android., Programowanie aplikacji. Rusz głową! Wyd. Helion, Gliwice 2016

5. Gardner Danger L., Grigsby J., Mobile Web. Rusz głową! Wyd. Helion, Gliwice 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Gregorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena aktywności na zajęciach

- ocena prezentacji multimedialnej wykonanej w grupach

- ocena projektu aplikacji mobilnej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Aplikacje medialne w edukacji i kulturze

Proces kształcenia i zasady nauczania edukacji zdalnej

Nowoczesne technologie – organizacja procesu dydaktycznego

Specyfika mobilnych urządzeń cyfrowych

M-learning - tablet, smartfon, smartwatch w szkole

Program "Mobilne Bezpieczeństwo"

Systemy operacyjne platform,

Języki programowania aplikacji

Modele biznesowe

Podstawowe elementy tworzenia i zarządzania projektem

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

2. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012.

3. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.

4. Tanaś M., Galanciak S. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, t. 1, Wyd. Impuls, Kraków 2015

5. Bednarek J., Andrzejewska A.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja.Dylematy przestrzeni cyfrowej, Wyd. Impuls, Kraków 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Griffiths D. Android., Programowanie aplikacji. Rusz głową! Wyd. Helion, Gliwice 2016

2. Gardner Danger L., Grigsby J., Mobile Web. Rusz głową! Wyd. Helion, Gliwice 2013

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- metody aktywizujące,

-metody heurystyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10 godz.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 10 godz.

Projekt aplikacji mobilnej:15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Grzegorz Droń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena aktywności na zajęciach

- ocena prezentacji multimedialnej wykonanej w grupach

- ocena projektu aplikacji mobilnej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Aplikacje medialne w edukacji i kulturze

Proces kształcenia i zasady nauczania edukacji zdalnej

Nowoczesne technologie – organizacja procesu dydaktycznego

Specyfika mobilnych urządzeń cyfrowych

M-learning - tablet, smartfon, smartwatch w szkole

Program "Mobilne Bezpieczeństwo"

Systemy operacyjne platform,

Języki programowania aplikacji

Modele biznesowe

Podstawowe elementy tworzenia i zarządzania projektem

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

2. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012.

3. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.

4. Tanaś M., Galanciak S. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, t. 1, Wyd. Impuls, Kraków 2015

5. Bednarek J., Andrzejewska A.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja.Dylematy przestrzeni cyfrowej, Wyd. Impuls, Kraków 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Griffiths D. Android., Programowanie aplikacji. Rusz głową! Wyd. Helion, Gliwice 2016

2. Gardner Danger L., Grigsby J., Mobile Web. Rusz głową! Wyd. Helion, Gliwice 2013

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- metody aktywizujące,

-metody heurystyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10 godz.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 10 godz.

Projekt aplikacji mobilnej:15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Piotr Doleszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena aktywności na zajęciach

- ocena prezentacji multimedialnej wykonanej w grupach

- ocena projektu aplikacji mobilnej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Aplikacje medialne w edukacji i kulturze

Proces kształcenia i zasady nauczania edukacji zdalnej

Nowoczesne technologie – organizacja procesu dydaktycznego

Specyfika mobilnych urządzeń cyfrowych

M-learning - tablet, smartfon, smartwatch w szkole

Program "Mobilne Bezpieczeństwo"

Systemy operacyjne platform,

Języki programowania aplikacji

Modele biznesowe

Podstawowe elementy tworzenia i zarządzania projektem

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

2. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012.

3. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.

4. Tanaś M., Galanciak S. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, t. 1, Wyd. Impuls, Kraków 2015

5. Bednarek J., Andrzejewska A.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja.Dylematy przestrzeni cyfrowej, Wyd. Impuls, Kraków 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Griffiths D. Android., Programowanie aplikacji. Rusz głową! Wyd. Helion, Gliwice 2016

2. Gardner Danger L., Grigsby J., Mobile Web. Rusz głową! Wyd. Helion, Gliwice 2013

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- metody aktywizujące,

-metody heurystyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10 godz.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 10 godz.

Projekt aplikacji mobilnej:15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia są organizowane przez prowadzącego na platformie MC Teams w godzinach rzeczywistych - zgodnych z planem w USOS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Klaudia Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.