Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PJP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy języka polskiego
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W23 Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu podstaw języka polskiego

PE1_U10 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu podstaw języka polskiego w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Kolokwium pisemne rekonstruujące wiedzę lub o charakterze erudycyjno-problemowym

Pełny opis:

Istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej - nauka o języku i nauka języka. Współczesne koncepcje wychowania językowego. Funkcjonalna wiedza językowa

- składniowa, słowotwórcza, fleksyjna.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

Właściwości i uwarunkowania rozwoju systemu języka mówionego i pisanego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Rozwój językowy a rozwój poznawczy. Modele uczenia się języka przez dziecko. Rozwój języka dziecka w aspekcie fonologicznym, semantycznym, syntaktycznym, morfologicznym, pragmatycznym.

Istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej - nauka o języku i nauka języka. Podręczniki do kształcenia zintegrowanego (treści kształcenia językowego).

Podstawowe pojęcia z zakresu i komunikacji językowej: m.in. akty mowy, funkcje języka, kompetencja językowa i komunikacyjna.

Głoska a litera. Klasyfikacyjna artykulacja głosek polskich, procesy analizy i syntezy głoskowej.

Procesy fonetyczne i ich znaczenie w prawidłowej artykulacji wyrazów.

Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Proces czytania, rozumienie treści, strategie i rozwojowe modele czytania, sposoby rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Początkowa nauka pisania: etapy kształtowania umiejętności i nawyków pisania.

Metody i techniki kształcenia sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Sposoby stymulowania kreatywności językowej.

Narracja dziecięca: specyfika konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych przez dzieci i kryteria oceny.

Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Ćwiczenia redakcyjne, słownikowe, frazeologiczne, syntaktyczne, ćwiczenia z zakresu kultury języka i poprawności językowej w klasach młodszych. Nauka ortografii, metody i środki opracowywania materiału ortograficznego.

Literatura:

1. Awramiuk E., Z problematyki kształcenia językowego, Białystok 2016

2. Dziecko w świecie języka, (2004), red. B. Bula, D. Krzyżyk, H. Synowiec, Kraków.

3. Filipiak E., (2002), Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Bydgoszcz

4. Prorozwojowe aspekty kształcenia językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,(2012) red. Z. Ratajek, Z. Zbróg „Studia Pedagogiczne”. T. 20, Kielce.

5. Żytko M., (2011) Pozwólmy dzieciom mówić i pisać, Warszawa.

6. Przybylska R. (2003) Wstęp do nauki o języku polskim: podręcznik dla szkół wyższych, Kraków

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Kolokwium pisemne rekonstruujące wiedzę o charakterze erudycyjno-problemowym oraz sprawność językową uczestników

Pełny opis:

Istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej - nauka o języku i nauka języka. Współczesne koncepcje wychowania językowego. Funkcjonalna wiedza językowa

- składniowa, słowotwórcza, fleksyjna.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

Właściwości i uwarunkowania rozwoju systemu języka mówionego i pisanego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Rozwój językowy a rozwój poznawczy. Modele uczenia się języka przez dziecko. Rozwój języka dziecka w aspekcie fonologicznym, semantycznym, syntaktycznym, morfologicznym, pragmatycznym.

Istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej - nauka o języku i nauka języka. Podręczniki do kształcenia zintegrowanego (treści kształcenia językowego).

Podstawowe pojęcia z zakresu i komunikacji językowej: m.in. akty mowy, funkcje języka, kompetencja językowa i komunikacyjna.

Głoska a litera. Klasyfikacyjna artykulacja głosek polskich, procesy analizy i syntezy głoskowej.

Procesy fonetyczne i ich znaczenie w prawidłowej artykulacji wyrazów.

Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Proces czytania, rozumienie treści, strategie i rozwojowe modele czytania, sposoby rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Początkowa nauka pisania: etapy kształtowania umiejętności i nawyków pisania.

Metody i techniki kształcenia sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Sposoby stymulowania kreatywności językowej.

Narracja dziecięca: specyfika konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych przez dzieci i kryteria oceny.

Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Ćwiczenia redakcyjne, słownikowe, frazeologiczne, syntaktyczne, ćwiczenia z zakresu kultury języka i poprawności językowej w klasach młodszych. Nauka ortografii, metody i środki opracowywania materiału ortograficznego.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Dubisz S. (2001), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa/ lub Przybylska R. (2003) Wstęp do nauki o języku polskim: podręcznik dla szkół wyższych, Kraków

2. Dziecko w świecie języka, (2004), red. B. Bula, D. Krzyżyk, H. Synowiec, Kraków.

3. Filipiak E., (2002), Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Bydgoszcz

4. Nagórko, A. (2010). Podręczna gramatyka języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Prorozwojowe aspekty kształcenia językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,(2012) red. Z. Ratajek, Z. Zbróg „Studia Pedagogiczne”. T. 20, Kielce. (wybrane rozdziały)

Uzupełniająca:

1. Awramiuk E.,Korolczuk M., Z problematyki kształcenia językowego, Białystok 2016 (wskazane rozdziały)

2. Kuszak K,. Kompetencje językowe małego dziecka – zarys problematyki [Linguistic Competences of a Young Child – an Outline]. Studia Edukacyjne nr 33, 2014, Poznań 2014, pp. 45-67.

3. Żytko M., (2011) Pozwólmy dzieciom mówić i pisać, Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kupiec
Prowadzący grup: Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

obecność, aktywność, bieżące prace domowe, ustne kolokwium, oceniane wg kryteriów ustalonych z grupą

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

Rozumienie pojęcia kompetencji komunikacyjnych (w tym językowych) i roli nauczyciela w ich rozwijaniu. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela i sposoby jego pedagogicznego oddziaływania na rozwój językowy dziecka. Teorie rozwoju językowego dziecka a postrzeganie roli nauczyciela rozwijającego kompetencje komunikacyjne dziecka.

Podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji językowej: m.in. akty mowy, funkcje języka, kompetencja językowa i komunikacyjna.

Językowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kryteria rozwojowe.

Istota, cele i treści kształcenia językowego w Podstawie Programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a zadania nauczyciela. Podręczniki edukacji polonistycznej jako narzędzie rozwoju kompetencji komunikacyjnych ucznia – refleksje.

Głoska a litera. Klasyfikacyjna artykulacja głosek polskich, procesy analizy i syntezy głoskowej. Procesy fonetyczne i ich znaczenie w prawidłowej artykulacji wyrazów. Tempo wypowiedzi, uwagi o akcencie. Wzorcowa wymowa nauczyciela.

Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania.

Proces czytania, rozumienie treści, strategie i rozwojowe modele czytania, sposoby rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wzorcowe czytanie nauczyciela. Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci w przedszkolu i w szkole – wprowadzenie.

Początkowa nauka pisania: etapy kształtowania umiejętności i nawyków pisania. Wzorcowe pisanie nauczyciela.

Narracja dziecięca: specyfika konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych przez dzieci i kryteria oceny. Sposoby stymulowania kreatywności językowej. Metoda interakcyjnego pisania – wprowadzenie.

Kultura języka jako kultura bycia nauczyciela małego dziecka. Zagadnienia poprawnościowe w zakresie ortografii, fleksji, składni i stylistyki.

Literatura:

Literatura:

1. Awramiuk E. (2016), Z problematyki kształcenia językowego, Białystok.

2. Bąk P. (1984), Czytanie i recytacja w klasach początkowych, Warszawa.

3. Bula, B., Krzyżyk, D., Synowiec H. (red.) (2004), Dziecko w świecie języka, Kraków.

4. Demel G. (2006), Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa.

5. Dubisz S. (2001), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa.

6. Głoskowska-Sołdatow M. (2013), Porozumiewanie się w języku ojczystym. W: J.Uszyńska-Jarmoc, B.Dudel, M.Głoskowska-Sołdatow (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków-Białystok.

7. Filipiak E. (2002), Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Bydgoszcz.

8. Jakubowicz-Bryx A. (1999), Czytanie w początkowych latach edukacji, Bydgoszcz.

9. Jakubowicz-Bryx A. (2006), Kompetencje leksykalne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Bydgoszcz.

10. Jakubowicz-Bryx A. (2015), Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich, Bydgoszcz.

11. Jurek A. (2012), Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania, Gdańsk.

12. Krasuska-Betiuk M. (2012), Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym. W: B. Niesporek-Szamburska (red.), Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, Katowice.

13. Kuszak K. (2011), Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym, Poznań.

14. Skarbek K., Wrońska I. (2017), Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków.

15. Żytko M. (2011), Pozwólmy dzieciom mówić i pisać, Warszawa.

Uwagi:

Praca w parze, w grupie, dyskusja, projekt, prezentacje

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.