Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja poradnictwa zawodowego w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-ORP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja poradnictwa zawodowego w Polsce
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W15

- Zna profil działalności zawodowej doradcy zawodowego w różnych instytucjach świadczących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego w Polsce adresowane do osób z różnych grup społecznych (osoby pełnosprawne, osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym).

PE1_W16

- Zna dokumenty i akty prawne regulujące działalność instytucji świadczących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego w Polsce;.

- Zna metodykę wykonywania zadań poradniczych przez doradcę zawodowego w Polsce.

PE1_W24

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu społecznego i organizacyjnego działalności pedagogicznej i poradniczej doradcy zawodowego w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych poradnictwa zawodowego, poglądów różnych autorów odnoszących się do organizacji systemu poradnictwa zawodowego w Polsce.

PE1_U09

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej doradcy zawodowego w Polsce.

PE1_U14

- Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu w zakresie wiedzy o profilu kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego i nauczyciela w Polsce.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji poradnictwa zawodowego w Polsce, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w tym obszarze.

PE1_K02

- Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, dla dobra, których działa doradca zawodowy i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań poradniczych uwzględniających specyfikę instytucji realizujących zadania poradnictwa zawodowego w Polsce.

PE1_K04

- Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, uwzględniających specyfikę działalności instytucji poradnictwa zawodowego w Polsce.

PE1_K07

- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i z zakresu poradnictwa zawodowego oraz zdolny jest do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami z zakresu poradnictwa zawodowego.

PE1_K09

- Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionów Polski, rozumiejąc i szanując różnorodność tworzących go tradycji, zwłaszcza w odniesieniu do świata zawodów i związanego z nim etosu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena prac, prezentacji przygotowywanych na zajęcia

- ocena z egzaminu (pisemnego)

Pełny opis:

ZAGADNIENIA:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące orientacji i poradnictwa zawodowego.

2. Najważniejsze dokumenty i akty prawne regulujące działalność instytucji świadczących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego w Polsce.

3. Zasady organizujące polskie poradnictwo zawodowe

4. System poradnictwa zawodowego w Polsce

5. Instytucje systemu edukacji realizujące zadania poradnictwa zawodowego

6. Instytucje rynku pracy realizujące zadania poradnictwa zawodowego

7. Podstawowe cechy i umiejętności doradcy zawodowego

8. Etyczne zasady postępowania doradcy zawodowego.

9. Standardy oceny pracy doradcy zawodowego.

10. Modele doradcze: metody i techniki stosowane w poradnictwie liberalnym, dyrektywnym, dialogowym.

11. Typy doradców zawodowych

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

• Artykuły dot. instytucji systemu poradnictwa zawodowego, W: Doradztwo zawodowe, Pedagogika Pracy

• Lelińska K., Orientacja zawodowa w nowym systemie edukacji, W: Doradztwo zawodowe, Pedagogika Pracy, op. cit.

• Szkolny doradca zawodowy, Warszawa 2003, KOWEZiU

• Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodowego, Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa 1997, Wydawnictwo Szkolne PWN

• Sarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Lublin 2007, Wyd. UMCS

• Sultana R.: Strategie usług poradnictwa zawodowego w społeczeństwie wiedzy. Raport CEDEFOP, Luxemburg 2004.

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M. (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom 2005.

• Czerkowska A., Czerkawski A., Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego. Warszawa 2005

• Kargul A. (red.), Dramaturgia poradnictwa. Wrocław 1995

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja,

- ćwiczenia,

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena prac, prezentacji przygotowywanych na zajęcia

- ocena z egzaminu (pisemnego)

Pełny opis:

ZAGADNIENIA:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące orientacji i poradnictwa zawodowego.

2. Najważniejsze dokumenty i akty prawne regulujące działalność instytucji świadczących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego w Polsce.

3. Zasady organizujące polskie poradnictwo zawodowe

4. System poradnictwa zawodowego w Polsce

5. Instytucje systemu edukacji realizujące zadania poradnictwa zawodowego

6. Instytucje rynku pracy realizujące zadania poradnictwa zawodowego

7. Podstawowe cechy i umiejętności doradcy zawodowego

8. Etyczne zasady postępowania doradcy zawodowego.

9. Standardy oceny pracy doradcy zawodowego.

10. Modele doradcze: metody i techniki stosowane w poradnictwie liberalnym, dyrektywnym, dialogowym.

11. Typy doradców zawodowych

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

• Artykuły dot. instytucji systemu poradnictwa zawodowego, W: Doradztwo zawodowe, Pedagogika Pracy

• Lelińska K., Orientacja zawodowa w nowym systemie edukacji, W: Doradztwo zawodowe, Pedagogika Pracy, op. cit.

• Szkolny doradca zawodowy, Warszawa 2003, KOWEZiU

• Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodowego, Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa 1997, Wydawnictwo Szkolne PWN

• Sarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Lublin 2007, Wyd. UMCS

• Sultana R.: Strategie usług poradnictwa zawodowego w społeczeństwie wiedzy. Raport CEDEFOP, Luxemburg 2004.

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M. (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom 2005.

• Czerkowska A., Czerkawski A., Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego. Warszawa 2005

• Kargul A. (red.), Dramaturgia poradnictwa. Wrocław 1995

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja,

- ćwiczenia,

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk, Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena prac, prezentacji przygotowywanych na zajęcia

- ocena z egzaminu (pisemnego)

Pełny opis:

ZAGADNIENIA:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące orientacji i poradnictwa zawodowego.

2. Najważniejsze dokumenty i akty prawne regulujące działalność instytucji świadczących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego w Polsce.

3. Zasady organizujące polskie poradnictwo zawodowe

4. System poradnictwa zawodowego w Polsce

5. Instytucje systemu edukacji realizujące zadania poradnictwa zawodowego

6. Instytucje rynku pracy realizujące zadania poradnictwa zawodowego

7. Podstawowe cechy i umiejętności doradcy zawodowego

8. Etyczne zasady postępowania doradcy zawodowego.

9. Standardy oceny pracy doradcy zawodowego.

10. Modele doradcze: metody i techniki stosowane w poradnictwie liberalnym, dyrektywnym, dialogowym.

11. Typy doradców zawodowych

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

• Artykuły dot. instytucji systemu poradnictwa zawodowego, W: Doradztwo zawodowe, Pedagogika Pracy

• Lelińska K., Orientacja zawodowa w nowym systemie edukacji, W: Doradztwo zawodowe, Pedagogika Pracy, op. cit.

• Szkolny doradca zawodowy, Warszawa 2003, KOWEZiU

• Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodowego, Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa 1997, Wydawnictwo Szkolne PWN

• Sarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Lublin 2007, Wyd. UMCS

• Sultana R.: Strategie usług poradnictwa zawodowego w społeczeństwie wiedzy. Raport CEDEFOP, Luxemburg 2004.

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M. (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom 2005.

• Czerkowska A., Czerkawski A., Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego. Warszawa 2005

• Kargul A. (red.), Dramaturgia poradnictwa. Wrocław 1995

• publikacje otwarte dostępne na www.euroguidance.pl

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja,

- ćwiczenia,

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.