Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja poradnictwa zawodowego w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-ORP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja poradnictwa zawodowego w Polsce
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W15

- Zna profil działalności zawodowej doradcy zawodowego w różnych instytucjach świadczących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego w Polsce adresowane do osób z różnych grup społecznych (osoby pełnosprawne, osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym).

PE1_W16

- Zna dokumenty i akty prawne regulujące działalność instytucji świadczących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego w Polsce;.

- Zna metodykę wykonywania zadań poradniczych przez doradcę zawodowego w Polsce.

PE1_W24

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu społecznego i organizacyjnego działalności pedagogicznej i poradniczej doradcy zawodowego w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych poradnictwa zawodowego, poglądów różnych autorów odnoszących się do organizacji systemu poradnictwa zawodowego w Polsce.

PE1_U09

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej doradcy zawodowego w Polsce.

PE1_U14

- Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu w zakresie wiedzy o profilu kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego i nauczyciela w Polsce.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji poradnictwa zawodowego w Polsce, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w tym obszarze.

PE1_K02

- Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, dla dobra, których działa doradca zawodowy i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań poradniczych uwzględniających specyfikę instytucji realizujących zadania poradnictwa zawodowego w Polsce.

PE1_K04

- Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, uwzględniających specyfikę działalności instytucji poradnictwa zawodowego w Polsce.

PE1_K07

- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i z zakresu poradnictwa zawodowego oraz zdolny jest do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami z zakresu poradnictwa zawodowego.

PE1_K09

- Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionów Polski, rozumiejąc i szanując różnorodność tworzących go tradycji, zwłaszcza w odniesieniu do świata zawodów i związanego z nim etosu pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.