Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja procesu uczenia się w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-OPU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja procesu uczenia się w przedszkolu i szkole
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W09 Rozumie analizę procesu uczenia się

PEP1_W13 Wie, na czym polega wspomaganie roz-woju psychoruchowego a wychowanie i kształcenie dzieci – wzajemne zależności Zna zamierzone i niezamierzone efekty uczenia się w edukacji domowej, przed-szkolnej i szkolnej – wzajemne relacje

PEP1_U03 Potrafi zastosować formy i metody proce-su uczenia się w przedszkolu i szkole Potrafi zastosować uczenie się przez za-bawę w przedszkolu i szkole Potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktycz-ne w przedszkolu i szkole Potrafi zaprojektować wycieczki i zorga-nizować uroczystości w przedszkolu i szkole Potrafi zaplanować system kar i nagród z poszanowaniem dziecięcej godności.

PEP1_K02 W swoim postępowaniu wdraża do przyjmowania postawy sprzyjającej roz-wojowi i edukacji dzieci w sytuacjach zabawy

PEP1_K09 Jest świadomy tego, że organizowanie procesu uczenia się na miarę dziecka jest warunkiem prawidłowego rozwoju psy-choruchowego i edukacji dzieci (życzli-wość i stawianie wymagań)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji procesu uczenia się dzieci na etapie przedszkolnym i wczesnej edukacji w szkole.

Pełny opis:

Organizacja procesu uczenia się w polskim systemie oświaty

Obowiązki nauczyciela

Regulacje prawne i rozwiązania praktyczne

Podstawa programowa - zadania przedszkola i szkoły, cele i treści edukacji

Węzłowe zagadnienia wspomagania procesów uczenia się w okresie wczesnej edukacji (elementy psychologii rozwojowej, adaptacja, zabawa, zadanie, wychowanie, sytuacje szczególne, dydaktyka, relacje z rodzicami)

Literatura:

Literatura:

Podstawa programowa

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzania MEN: w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...; w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

A. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016 (rozdz. 5: Rozwój w okresie dzeciństwa, s. 161-244)

L. Eliot, Co tam się dzieje. Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań 2010 (rozdz XVII: Jak wychować bystrzejsze dziecko, s. 595-626)

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków),Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Uwagi:

Wykład zaliczony na podstawie obecności (wg Regulaminiu studiów) oraz kolokwium

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe (wykład: 12h, ćwiczenia: 30h)

praca własna studenta (przygotowanie do zaliczenia - wykł i ćw.): 50h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.