Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja procesu uczenia się w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-OPU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja procesu uczenia się w przedszkolu i szkole
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W09 Rozumie analizę procesu uczenia się

PEP1_W13 Wie, na czym polega wspomaganie roz-woju psychoruchowego a wychowanie i kształcenie dzieci – wzajemne zależności Zna zamierzone i niezamierzone efekty uczenia się w edukacji domowej, przed-szkolnej i szkolnej – wzajemne relacje

PEP1_U03 Potrafi zastosować formy i metody proce-su uczenia się w przedszkolu i szkole Potrafi zastosować uczenie się przez za-bawę w przedszkolu i szkole Potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktycz-ne w przedszkolu i szkole Potrafi zaprojektować wycieczki i zorga-nizować uroczystości w przedszkolu i szkole Potrafi zaplanować system kar i nagród z poszanowaniem dziecięcej godności.

PEP1_K02 W swoim postępowaniu wdraża do przyjmowania postawy sprzyjającej roz-wojowi i edukacji dzieci w sytuacjach zabawy

PEP1_K09 Jest świadomy tego, że organizowanie procesu uczenia się na miarę dziecka jest warunkiem prawidłowego rozwoju psy-choruchowego i edukacji dzieci (życzli-wość i stawianie wymagań)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Grażyna Hennel, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wystawiona na podstawie pracy pisemnej

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji procesu uczenia się dzieci w przedszkolu i szkole.

Literatura:

• Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Załącznik 1 – Podstawa programowa.

• Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu (różne opracowania).

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wychowanie w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Pedagog, Warszawa 2010

• Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2011.

Uwagi:

1ECTS

15 godzin wykładu

15 godzin cwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji procesu uczenia się dzieci w przedszkolu i szkole.

Literatura:

• Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Załącznik 1 – Podstawa programowa.

• Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu (różne opracowania).

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wychowanie w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Pedagog, Warszawa 2010

• Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kotarba
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł, Marta Kotarba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: opracowanie scenariusza zajęć.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji procesu uczenia się dzieci w przedszkolu i szkole.

Literatura:

• Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Załącznik 1 – Podstawa programowa.

• Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu (różne opracowania).

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wychowanie w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Pedagog, Warszawa 2010

• Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2011.

Uwagi:

Wykład, dyskusja, praca własna - warsztaty.

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem 15

2. Samodzielna praca studenta;

– studiowanie literatury - 10

– samodzielne opracowanie problemu (esej, projekt, prezentacja, referat, recenzja itp.) - 15

– przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu - 5

– przygotowanie się do zaprezentowania efektów swojej pracy, udziału w dyskusji – 5 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak, Maja Wenderlich-Pintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji procesu uczenia się dzieci na etapie przedszkolnym i wczesnej edukacji w szkole.

Pełny opis:

Wykład:

Organizacja procesu uczenia się w polskim systemie oświaty

Obowiązki nauczyciela

Regulacje prawne i rozwiązania praktyczne

Podstawa programowa - zadania przedszkola i szkoły, cele i treści edukacji

Węzłowe zagadnienia wspomagania procesów uczenia się w okresie wczesnej edukacji (elementy psychologii rozwojowej, adaptacja, zabawa, zadanie, wychowanie, sytuacje szczególne, dydaktyka, relacje z rodzicami)

Literatura:

Podstawa programowa

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzania MEN: w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...; w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

A. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016 (rozdz. 5: Rozwój w okresie dzeciństwa, s. 161-244)

L. Eliot, Co tam się dzieje. Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań 2010 (rozdz XVII: Jak wychować bystrzejsze dziecko, s. 595-626)

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków),Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Uwagi:

Wykład zaliczony na podstawie obecności (wg Regulaminiu studiów) oraz kolokwium

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe (wykład: 12h, ćwiczenia: 30h)

praca własna studenta (przygotowanie do zaliczenia - wykł i ćw.): 50h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak, Maja Wenderlich-Pintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji procesu uczenia się dzieci na etapie przedszkolnym i wczesnej edukacji w szkole.

Pełny opis:

Organizacja procesu uczenia się w polskim systemie oświaty

Obowiązki nauczyciela

Regulacje prawne i rozwiązania praktyczne

Podstawa programowa - zadania przedszkola i szkoły, cele i treści edukacji

Węzłowe zagadnienia wspomagania procesów uczenia się w okresie wczesnej edukacji (elementy psychologii rozwojowej, adaptacja, zabawa, zadanie, wychowanie, sytuacje szczególne, dydaktyka, relacje z rodzicami)

Literatura:

Podstawa programowa

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzania MEN: w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...; w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

A. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016 (rozdz. 5: Rozwój w okresie dzeciństwa, s. 161-244)

L. Eliot, Co tam się dzieje. Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań 2010 (rozdz XVII: Jak wychować bystrzejsze dziecko, s. 595-626)

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków),Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Uwagi:

Wykład zaliczony na podstawie obecności (wg Regulaminiu studiów) oraz kolokwium

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe (wykład: 12h, ćwiczenia: 30h)

praca własna studenta (przygotowanie do zaliczenia - wykł i ćw.): 50h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji procesu uczenia się dzieci na etapie przedszkolnym i wczesnej edukacji w szkole.

Pełny opis:

Organizacja procesu uczenia się w polskim systemie oświaty

Obowiązki nauczyciela

Regulacje prawne i rozwiązania praktyczne

Podstawa programowa - zadania przedszkola i szkoły, cele i treści edukacji

Węzłowe zagadnienia wspomagania procesów uczenia się w okresie wczesnej edukacji (elementy psychologii rozwojowej, adaptacja, zabawa, zadanie, wychowanie, sytuacje szczególne, dydaktyka, relacje z rodzicami)

Literatura:

Podstawa programowa

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzania MEN: w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...; w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

A. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016 (rozdz. 5: Rozwój w okresie dzeciństwa, s. 161-244)

L. Eliot, Co tam się dzieje. Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań 2010 (rozdz XVII: Jak wychować bystrzejsze dziecko, s. 595-626)

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków),Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Uwagi:

Wykład zaliczony na podstawie obecności (wg Regulaminiu studiów) oraz kolokwium

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe (wykład: 12h, ćwiczenia: 30h)

praca własna studenta (przygotowanie do zaliczenia - wykł i ćw.): 50h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.