Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania informatyki i ICT II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MN2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania informatyki i ICT II
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z programem kształcenia dla kierunku PEDAGOGIKA obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W13

- Poprawnie operuje słownictwem z zakresu dydaktyki oraz informatyki

- Rozumie wagę trafnego doboru metod, treści, form i środków kształcenia w procesie dydaktycznym

- Zna podstawowe pojęcia dydaktyki i potrafi jest stosować w odniesieniu do metodyki nauczania informatyki

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U10

- Kierując się wybranymi koncepcjami dydaktycznymi dobiera środki dydaktycznie adekwatne do przedmiotu informatyka i krytycznie ocenia ich skuteczność w procesie edukacyjnym

- Planuje własne działania metodyczne zgodnie z obowiązującymi dokumentami (podstawą programową, programem nauczania i in.)

- Zna teorie motywacji, strategii uczenia się i stosuje je w projektach własnych lekcji

PE_U15

- Rozumie i różnicuje dobór środków technologii informacyjnej w zależności od wieku i potrzeb uczniów

- Stosuje wiedzę i umiejętności informatyczne w praktyce, projektując zajęcia informatyczne

- Projektuje program nauczania, uwzględniający pracę z uczniem zdolnym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Pogłębia swoją wiedzę z zakresu metodyki nauczania informatyki i wykorzystuje ją w swoich projektach edukacyjnych

- Poszukuje źródeł doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela informatyki

- Wyznacza kierunki dalszego dokształcania się w zakresie informatyki i ocenia efekty własnych działań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

- aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach;

- ocena projektów;

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć.

Zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Pedagogika mass mediów - podział mediów, charakterystyka, rola, znaczenie mediów w życiu człowieka, wpływ na jednostkę - szanse i zagrożenia, kształtowanie świadomego odbioru mediów, zadania pedagogiki mass mediów.

2. Przedstawienie charakterystyki i roli programów dydaktycznych w kształceniu.

3. Gazetka szkolna jako nowe narzędzie wychowawcze.

4. Bezpieczny Internet. Dziecko w sieci. Ochrona danych osobowych.

5. Portale edukacyjne.

6. Narzędzia i programy umożliwiające komunikację z uczniami i rodzicami.

7. Pakiet MS Office jako wspomaganie nauczania w innych przedmiotach (tworzenie materiałów dydaktycznych, quizów, gier, krzyżówek, plansz dydaktycznych, rebusów, zgadywanek, itp.).

8. WebQuest - metoda projektów.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. „Pedagogika medialna” red. naukowa B. Siemieniecki, PWN, Warszawa 2007, tom I i II

2. A. Lepa „Pedagogika mass mediów”, Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie, Łódź 2000

3. Zasoby internetowe: www.scholaris.pl, http://www.saferinternet.pl, http://fdds.pl/, http://www.dyzurnet.pl/, http://www.sieciaki.pl/, http://www.necio.pl/, http://www.enauczanie.com/metodyka/webquest

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Janusz Gajda, Stanisław Juszczyk, Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta „Edukacja medialna”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody podające, aktywizujące, problemowe, zadań praktycznych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5

Przygotowanie do egzaminu - 5

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.