Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania informatyki i ICT I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MN1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania informatyki i ICT I
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Rozpoznaje typologie sieci i wskazuje ich praktyczne zastosowanie.

- Rozumie i wskazuje znaczenie informatyki dla rozwoju cywilizacji.

- Wie jak pozyskiwać, weryfikować i przetwarzać informacje.

- Zna obszar wykorzystania, szczególnie w edukacji, dostępnego oprogramowania biurowego oraz grafiki komputerowej.

- Zna zakres możliwości oraz przeznaczenie dydaktyczne różnych języków programowania.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U15

- Planuje i sprawdza skuteczność zaprojektowanych zadań skierowanych na indywidualną pracę uczniów.

- Posługuje się narzędziami technologii informacyjnej w projektowaniu i prowadzeniu zajęć informatycznych.

- Rozpoznaje predyspozycje i uzdolnienia uczniów w zakresie dziedzin informatyki.

- Stosuje języki programowania oraz oprogramowanie biurowe i graficzne we własnych działaniach pedagogicznych.

- Wykorzystuje sieci komputerowe w celu usprawnienia własnej pracy i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- obecność i aktywność na zajęciach;

- realizacja projektu "Zbiór autorskich zadań oraz scenariuszy do zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym lub dla innego wybranego etapu edukacyjnego" zgodnie z opracowanym własnym programem nauczania

Od dnia 11.03.2020 roku przedmiot realizowany zdalnie.

Zajęcia zdalne realizowane za pomocą narzędzi poczty APS oraz MS Teams. Kontakt ze studentami przez e-mail grupowy USOSweb, pocztę APS oraz MS Teams.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

- omówienie podstawy programowej zajęć komputerowych w nauczaniu zintegrowanym, kryteria doboru programów nauczania, analiza wybranych programów nauczania

- integracja treści pozainformatycznych

- cele, metody i środki dydaktyczne oraz formy w nauczaniu zintegrowanym

- dobór treści i indywidualizacja lekcji zgodnie ze specyficznymi trudnościami w nauce

- tworzenie scenariuszy zajęć komputerowych zgodnie z zasadami dydaktyki

- tworzenie materiałów dydaktycznych do zajęć komputerowych

- system kontroli i oceny osiągnięć uczniów w czasie zajęć komputerowych w nauczaniu zintegrowanym

- konkursy i olimpiady informatyczne w nauczaniu zintegrowanym

- metodyka wprowadzania, ćwiczenia i utrwalania wybranych zadań i problemów informatycznych objętych podstawą programową w zakresie pracy w programie graficznym Gimp, edytorze tekstu, programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, arkuszu kalkulacyjnym, multimedialnych programach edukacyjnych, sieci Internet, języku programowania Baltie, Scratch.

Literatura:

Zajęcia zdalne realizowane za pomocą narzędzi poczty APS oraz MS Teams. Kontakt ze studentami przez e-mail grupowy USOSweb, pocztę APS oraz MS Teams.

Literatura obowiązkowa:

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Taraszkiewicz, M. (1998). Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

W. Okoń Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo „ŻAK”, Warszawa, 1995.

Z. Kupisiewicz Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa,

(Góral) Rebizant M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Dostępne na rynku programy nauczania, podręczniki i pomoce dydaktyczne do zajęć komputerowych w nauczaniu zintegrowanym

Literatura uzupełniająca:

Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Wybrane zagadnienia. Jak uczyć?, Tom 2, Wydawnictwo "MIKOM", Warszawa, 2003.

Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki w praktyce cz. 1, cz. 2. Wybrane zagadnienia, MIKOM, Warszawa, 2003.

R. Piecuch, Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii i informacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2006.

A. Walat, Zarys dydaktyki informatyki, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa, 2007.

Materiały udostępniane przez prowadzącego podczas nauczania zdalnego.

Uwagi:

Proszę odblokować dostęp do kont pocztowych APS - link do informacji http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-odblokowa%C4%87-dost%C4%99p-do-konta-e-mail/ oraz o instalację aplikacji MS Teams.

Opis metod kształcenia:

ćwiczenia praktyczne z komputerem, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, metody aktywizacyjne,

zdalne nauczanie (indywidualna i grupowa praca studentów nad projektami scenariuszy i materiałów dydaktycznych według wcześniej omówionych zagadnień oraz przy pomocy przesłanych przez prowadzącego plików pomocniczych).

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, projektu - 10

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)