Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MMA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018:

WIEDZA

PE1_W23

- Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod i procedur do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PE1_U11

- Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne w zakresie metodyki wczesnej edukacji.

-----------------------------------------------------------------------------------

Wiedza

PE1 _W23 ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów; posiada wiedzę z zakresu

prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia.

Umiejętności

PE1 _U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności

pedagogicznej; posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PE1 _U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań; potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem.

PE1 _U11 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu

wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie

zdobywania wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- ocena zadań domowych.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów (na ćwiczeniach i wykładzie), zadań praktycznych, referatu, projektu, aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

Celem wykładu jest:

- zapoznanie z aktualnymi poglądami na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różnymi koncepcjami nauczania tego przedmiotu (w szczególności koncepcją czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania matematyki),

- zapoznanie z intelektualnymi i emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci,

- zapoznanie z różnymi metodami pracy z dziećmi nad rozwiązywaniem zadań matematycznych,

- przybliżenie strategii stosowanych przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych,

- wskazanie szkodliwości schematycznego, mechanicznego rozwiązywania zadań matematycznych i pokazanie zalet rozwiązywania zadań matematycznych różnymi sposobami; wskazanie walorów przemiennego rozwiązywania i układania zadań,

- wprowadzenie w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki,

- przybliżenie tematu uzdolnień matematycznych dzieci; zapoznanie ze sposobami diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci,

- omówieniu funkcji kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z matematyki,

- przybliżeniu zasad prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i sposobów planowania zajęć rozwijających, wspierających i wyrównujących wiedzę uczniów.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu specyfiki edukacji matematycznej w kształceniu zintegrowanym,

- analizie podstawy programowej i treści kształcenia matematycznego,

- analizie podręcznika dla uczniów klas 1-3 pod kątem treści matematycznych i stosowanych zadań,

- omówieniu metod i form nauczania na zajęciach edukacji matematycznej oraz narzędzi pracy (tradycyjnych i multimedialnych) nauczyciela,

- omówieniu schematu Polyi rozwiązywania zadań matematycznych,

- omówieniu metod pracy z uczniami nad rozwiązywaniem zadań matematycznych (metoda symulacji, metoda analityczna, metoda syntetyczna, metoda analityczno-syntetyczna)

- praktycznym działaniom mającym na celu układanie, rozwiązywanie i przekształcanie zadań (metoda kruszenia zadań, metoda naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań),

- zaprezentowaniu warsztatu pracy nauczyciela, w tym stosowanych przez niego środków dydaktycznych, a w szczególności gier i zabaw matematycznych,

- zaznajomieniu z koncepcją nauczania realistycznego, czynnościowego i problemowego,

- przybliżeniu głównych strategii w kształceniu matematycznym ukierunkowanych na rozwój logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozumowań preferowanych w matematyce,

- zaznajomieniu ze sposobami wprowadzania i rozwijania wybranych zagadnień arytmetycznych i geometrycznych,

- prezentacji i omówieniu przykładowych rozwiązywań zadań matematycznych podanych przez dzieci; ustaleniu sposobu myślenia dziecka, a w przypadku rozwiązania błędnego - ustaleniu hipotetycznych przyczyn popełnionych błędów.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (1997): Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Dąbrowski M. (2013): (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja , dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: dyskusja, referat, symulacja, projekt, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, gry dydaktyczne, zadania praktyczne.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 15 h

ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 20 h

przygotowanie do zajęć - 45 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

czytanie literatury - 15 h

Liczba punktów: 5 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- ocena zadań domowych.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów (na ćwiczeniach i wykładzie), zadań praktycznych, referatu, projektu, aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

Celem wykładu jest:

- zapoznanie z aktualnymi poglądami na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różnymi koncepcjami nauczania tego przedmiotu (w szczególności koncepcją czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania matematyki),

- zapoznanie z intelektualnymi i emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci,

- zapoznanie z różnymi metodami pracy z dziećmi nad rozwiązywaniem zadań matematycznych,

- przybliżenie strategii stosowanych przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych,

- wskazanie szkodliwości schematycznego, mechanicznego rozwiązywania zadań matematycznych i pokazanie zalet rozwiązywania zadań matematycznych różnymi sposobami; wskazanie walorów przemiennego rozwiązywania i układania zadań,

- wprowadzenie w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki,

- przybliżenie tematu uzdolnień matematycznych dzieci; zapoznanie ze sposobami diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci,

- omówieniu funkcji kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z matematyki,

- przybliżeniu zasad prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i sposobów planowania zajęć rozwijających, wspierających i wyrównujących wiedzę uczniów.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu specyfiki edukacji matematycznej w kształceniu zintegrowanym,

- analizie podstawy programowej i treści kształcenia matematycznego,

- analizie podręcznika dla uczniów klas 1-3 pod kątem treści matematycznych i stosowanych zadań,

- omówieniu metod i form nauczania na zajęciach edukacji matematycznej oraz narzędzi pracy (tradycyjnych i multimedialnych) nauczyciela,

- omówieniu schematu Polyi rozwiązywania zadań matematycznych,

- omówieniu metod pracy z uczniami nad rozwiązywaniem zadań matematycznych (metoda symulacji, metoda analityczna, metoda syntetyczna, metoda analityczno-syntetyczna)

- praktycznym działaniom mającym na celu układanie, rozwiązywanie i przekształcanie zadań (metoda kruszenia zadań, metoda naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań),

- zaprezentowaniu warsztatu pracy nauczyciela, w tym stosowanych przez niego środków dydaktycznych, a w szczególności gier i zabaw matematycznych,

- zaznajomieniu z koncepcją nauczania realistycznego, czynnościowego i problemowego,

- przybliżeniu głównych strategii w kształceniu matematycznym ukierunkowanych na rozwój logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozumowań preferowanych w matematyce,

- zaznajomieniu ze sposobami wprowadzania i rozwijania wybranych zagadnień arytmetycznych i geometrycznych,

- prezentacji i omówieniu przykładowych rozwiązywań zadań matematycznych podanych przez dzieci; ustaleniu sposobu myślenia dziecka, a w przypadku rozwiązania błędnego - ustaleniu hipotetycznych przyczyn popełnionych błędów.

Literatura:

LITERATURA

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Dąbrowski M. (2013): (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja , dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: dyskusja, referat, symulacja, projekt, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, gry dydaktyczne, zadania praktyczne.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 15 h

ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 20 h

przygotowanie do zajęć - 45 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

czytanie literatury - 15 h

Liczba punktów: 5 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- ocena zadań domowych.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów (na ćwiczeniach i wykładzie), zadań praktycznych, referatu, projektu, aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

Celem wykładu jest:

- zapoznanie z aktualnymi poglądami na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różnymi koncepcjami nauczania tego przedmiotu (w szczególności koncepcją czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania matematyki),

- zapoznanie z intelektualnymi i emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci,

- zapoznanie z różnymi metodami pracy z dziećmi nad rozwiązywaniem zadań matematycznych,

- przybliżenie strategii stosowanych przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych,

- wskazanie szkodliwości schematycznego, mechanicznego rozwiązywania zadań matematycznych i pokazanie zalet rozwiązywania zadań matematycznych różnymi sposobami; wskazanie walorów przemiennego rozwiązywania i układania zadań,

- wprowadzenie w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki,

- przybliżenie tematu uzdolnień matematycznych dzieci; zapoznanie ze sposobami diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci,

- omówieniu funkcji kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z matematyki,

- przybliżeniu zasad prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i sposobów planowania zajęć rozwijających, wspierających i wyrównujących wiedzę uczniów.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu specyfiki edukacji matematycznej w kształceniu zintegrowanym,

- analizie podstawy programowej i treści kształcenia matematycznego,

- analizie podręcznika dla uczniów klas 1-3 pod kątem treści matematycznych i stosowanych zadań,

- omówieniu metod i form nauczania na zajęciach edukacji matematycznej oraz narzędzi pracy (tradycyjnych i multimedialnych) nauczyciela,

- omówieniu schematu Polyi rozwiązywania zadań matematycznych,

- omówieniu metod pracy z uczniami nad rozwiązywaniem zadań matematycznych (metoda symulacji, metoda analityczna, metoda syntetyczna, metoda analityczno-syntetyczna)

- praktycznym działaniom mającym na celu układanie, rozwiązywanie i przekształcanie zadań (metoda kruszenia zadań, metoda naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań),

- zaprezentowaniu warsztatu pracy nauczyciela, w tym stosowanych przez niego środków dydaktycznych, a w szczególności gier i zabaw matematycznych,

- zaznajomieniu z koncepcją nauczania realistycznego, czynnościowego i problemowego,

- przybliżeniu głównych strategii w kształceniu matematycznym ukierunkowanych na rozwój logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozumowań preferowanych w matematyce,

- zaznajomieniu ze sposobami wprowadzania i rozwijania wybranych zagadnień arytmetycznych i geometrycznych,

- prezentacji i omówieniu przykładowych rozwiązywań zadań matematycznych podanych przez dzieci; ustaleniu sposobu myślenia dziecka, a w przypadku rozwiązania błędnego - ustaleniu hipotetycznych przyczyn popełnionych błędów.

Literatura:

LITERATURA

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Dąbrowski M. (2013): (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody nauczania:

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja , dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: dyskusja, referat, symulacja, projekt, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, gry dydaktyczne, zadania praktyczne.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady -6 h

ćwiczenia - 9 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 20 h

przygotowanie do zajęć - 45 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

czytanie literatury - 45 h

Liczba punktów: 5 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- ocena zadań domowych.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów (na ćwiczeniach i wykładzie), zadań praktycznych, referatu, projektu, aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

Celem wykładu jest:

- zapoznanie z aktualnymi poglądami na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różnymi koncepcjami nauczania tego przedmiotu (w szczególności koncepcją czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania matematyki),

- zapoznanie z intelektualnymi i emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci,

- zapoznanie z różnymi metodami pracy z dziećmi nad rozwiązywaniem zadań matematycznych,

- przybliżenie strategii stosowanych przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych,

- wskazanie szkodliwości schematycznego, mechanicznego rozwiązywania zadań matematycznych i pokazanie zalet rozwiązywania zadań matematycznych różnymi sposobami; wskazanie walorów przemiennego rozwiązywania i układania zadań,

- wprowadzenie w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki,

- przybliżenie tematu uzdolnień matematycznych dzieci; zapoznanie ze sposobami diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci,

- omówieniu funkcji kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z matematyki,

- przybliżeniu zasad prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i sposobów planowania zajęć rozwijających, wspierających i wyrównujących wiedzę uczniów.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu specyfiki edukacji matematycznej w kształceniu zintegrowanym,

- analizie podstawy programowej i treści kształcenia matematycznego,

- analizie podręcznika dla uczniów klas 1-3 pod kątem treści matematycznych i stosowanych zadań,

- omówieniu metod i form nauczania na zajęciach edukacji matematycznej oraz narzędzi pracy (tradycyjnych i multimedialnych) nauczyciela,

- omówieniu schematu Polyi rozwiązywania zadań matematycznych,

- omówieniu metod pracy z uczniami nad rozwiązywaniem zadań matematycznych (metoda symulacji, metoda analityczna, metoda syntetyczna, metoda analityczno-syntetyczna)

- praktycznym działaniom mającym na celu układanie, rozwiązywanie i przekształcanie zadań (metoda kruszenia zadań, metoda naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań),

- zaprezentowaniu warsztatu pracy nauczyciela, w tym stosowanych przez niego środków dydaktycznych, a w szczególności gier i zabaw matematycznych,

- zaznajomieniu z koncepcją nauczania realistycznego, czynnościowego i problemowego,

- przybliżeniu głównych strategii w kształceniu matematycznym ukierunkowanych na rozwój logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozumowań preferowanych w matematyce,

- zaznajomieniu ze sposobami wprowadzania i rozwijania wybranych zagadnień arytmetycznych i geometrycznych,

- prezentacji i omówieniu przykładowych rozwiązywań zadań matematycznych podanych przez dzieci; ustaleniu sposobu myślenia dziecka, a w przypadku rozwiązania błędnego - ustaleniu hipotetycznych przyczyn popełnionych błędów.

Literatura:

LITERATURA

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Dąbrowski M. (2013): (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja , dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: dyskusja, referat, symulacja, projekt, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, gry dydaktyczne, zadania praktyczne.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 15 h

ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 20 h

przygotowanie do zajęć - 45 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

czytanie literatury - 15 h

Liczba punktów ECTS: 5

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdego kolokwium, referatu, projektu i zadań praktycznych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- ocena zadań domowych.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów (na ćwiczeniach i wykładzie), zadań praktycznych, referatu, projektu, aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

Celem wykładu jest:

- zapoznanie z aktualnymi poglądami na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różnymi koncepcjami nauczania tego przedmiotu (w szczególności koncepcją czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania matematyki),

- zapoznanie z intelektualnymi i emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci,

- zapoznanie z różnymi metodami pracy z dziećmi nad rozwiązywaniem zadań matematycznych,

- przybliżenie strategii stosowanych przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych,

- wskazanie szkodliwości schematycznego, mechanicznego rozwiązywania zadań matematycznych i pokazanie zalet rozwiązywania zadań matematycznych różnymi sposobami; wskazanie walorów przemiennego rozwiązywania i układania zadań,

- wprowadzenie w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki,

- przybliżenie tematu uzdolnień matematycznych dzieci; zapoznanie ze sposobami diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci,

- omówieniu funkcji kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z matematyki,

- przybliżeniu zasad prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i sposobów planowania zajęć rozwijających, wspierających i wyrównujących wiedzę uczniów.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu specyfiki edukacji matematycznej w kształceniu zintegrowanym,

- analizie podstawy programowej i treści kształcenia matematycznego,

- analizie podręcznika dla uczniów klas 1-3 pod kątem treści matematycznych i stosowanych zadań,

- omówieniu metod i form nauczania na zajęciach edukacji matematycznej oraz narzędzi pracy (tradycyjnych i multimedialnych) nauczyciela,

- omówieniu schematu Polyi rozwiązywania zadań matematycznych,

- omówieniu metod pracy z uczniami nad rozwiązywaniem zadań matematycznych (metoda symulacji, metoda analityczna, metoda syntetyczna, metoda analityczno-syntetyczna)

- praktycznym działaniom mającym na celu układanie, rozwiązywanie i przekształcanie zadań (metoda kruszenia zadań, metoda naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań),

- zaprezentowaniu warsztatu pracy nauczyciela, w tym stosowanych przez niego środków dydaktycznych, a w szczególności gier i zabaw matematycznych,

- zaznajomieniu z koncepcją nauczania realistycznego, czynnościowego i problemowego,

- przybliżeniu głównych strategii w kształceniu matematycznym ukierunkowanych na rozwój logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozumowań preferowanych w matematyce,

- zaznajomieniu ze sposobami wprowadzania i rozwijania wybranych zagadnień arytmetycznych i geometrycznych,

- prezentacji i omówieniu przykładowych rozwiązywań zadań matematycznych podanych przez dzieci; ustaleniu sposobu myślenia dziecka, a w przypadku rozwiązania błędnego - ustaleniu hipotetycznych przyczyn popełnionych błędów.

Literatura:

LITERATURA

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Dąbrowski M. (2013): (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja , dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: dyskusja, referat, symulacja, projekt, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, gry dydaktyczne, zadania praktyczne.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady -6 h

ćwiczenia - 9 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 20 h

przygotowanie do zajęć - 45 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

czytanie literatury - 45 h

Liczba punktów ECTS: 5

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdego kolokwium, referatu, projektu i zadań praktycznych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.