Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w edukacji specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w edukacji specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- posiada wiedzę terminologiczną dotyczącą podstawowych pojęć związanych z zastosowaniem mediów w edukacji specjalnej,

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą roli mediów w edukacji specjalnej,

PE1_W23

- posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcji i zadań telewizji przydatnej w edukacji

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcji i zadań mediów stosowanych w edukacji specjalnej,

PE1_U15

- potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne związane z zastosowaniem mediów w edukacji specjalnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K07

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w edukacji specjalnej,

PE1_K10

- wykazuje innowacyjną postawę związaną z zastosowaniem mediów w edukacji specjalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Przemysław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej

Ocena wiedzy i jakości wypowiedzi podczas egzaminu

Pełny opis:

W toku kształcenia student pozna przydatność podstawowych mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji specjalnej.

Zdobędzie kompetencje społeczne doboru i wykorzystania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji osób z wybranymi dysfunkcjami.

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY i ĆWICZENIA

1. Przydatność mediów cyfrowych w edukacji specjalnej

2. Funkcje i zadania przekazu audiowizualnego

3. Rola komputera w edukacji specjalnej

4. Znaczenie Internetu w kształceniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych

5. Telefon komórkowa jako narzędzie komunikacji osób niepełnosprawnych

6. Wykorzystanie gadżetów elektronicznych w życiu osób niepełnosprawnych

7. Przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej osób niepełnosprawnych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014.

Bednarek J. (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2006

Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki, Wyd. APS, Warszawa 2010.

Łaszczyk J. (red.), Komputer w kształceniu specjalnym, WSiP, Warszawa 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- objaśnienie,

- praca w zespołach,

- ćwiczenia praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki, Przemysław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

Pełny opis:

Zakres tematyki podczas ćwiczeń i wykładów

1. Przydatność mediów cyfrowych w edukacji specjalnej

2. Funkcje i zadania przekazu audiowizualnego

3. Rola komputera w edukacji specjalnej

4. Znaczenie Internetu w kształceniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych

5. Telefon komórkowa jako narzędzie komunikacji osób niepełnosprawnych

6. Wykorzystanie gadżetów elektronicznych w życiu osób niepełnosprawnych

7. Przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej osób niepełnosprawnych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014.

Bednarek J. (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

LITERTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2006

Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki, Wyd. APS, Warszawa 2010.

Łaszczyk J. (red.), Komputer w kształceniu specjalnym, WSiP, Warszawa 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Katrzyna Bocheńska-Włostowska, Zbigniew Małysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

Pełny opis:

Zakres tematyki podczas ćwiczeń i wykładów

1. Przydatność mediów cyfrowych w edukacji specjalnej

2. Funkcje i zadania przekazu audiowizualnego

3. Rola komputera w edukacji specjalnej

4. Znaczenie Internetu w kształceniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych

5. Telefon komórkowa jako narzędzie komunikacji osób niepełnosprawnych

6. Wykorzystanie gadżetów elektronicznych w życiu osób niepełnosprawnych

7. Przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej osób niepełnosprawnych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014.

Bednarek J. (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

LITERTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2006

Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki, Wyd. APS, Warszawa 2010.

Łaszczyk J. (red.), Komputer w kształceniu specjalnym, WSiP, Warszawa 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Jakub Czarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

Pełny opis:

Zakres tematyki podczas ćwiczeń i wykładów

1. Przydatność mediów cyfrowych w edukacji specjalnej

2. Funkcje i zadania przekazu audiowizualnego

3. Rola komputera w edukacji specjalnej

4. Znaczenie Internetu w kształceniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych

5. Telefon komórkowy jako narzędzie komunikacji osób niepełnosprawnych

6. Wykorzystanie gadżetów elektronicznych w życiu osób niepełnosprawnych

7. Przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej osób niepełnosprawnych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014.

Bednarek J. (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

LITERTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2006

Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki, Wyd. APS, Warszawa 2010.

Łaszczyk J. (red.), Komputer w kształceniu specjalnym, WSiP, Warszawa 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Izabela Mikołajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.