Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w edukacji specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w edukacji specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- posiada wiedzę terminologiczną dotyczącą podstawowych pojęć związanych z zastosowaniem mediów w edukacji specjalnej,

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą roli mediów w edukacji specjalnej,

PE1_W23

- posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcji i zadań telewizji przydatnej w edukacji

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcji i zadań mediów stosowanych w edukacji specjalnej,

PE1_U15

- potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne związane z zastosowaniem mediów w edukacji specjalnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K07

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w edukacji specjalnej,

PE1_K10

- wykazuje innowacyjną postawę związaną z zastosowaniem mediów w edukacji specjalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Izabela Mikołajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

Pełny opis:

Zakres tematyki podczas ćwiczeń i wykładów

1. Przydatność mediów cyfrowych w edukacji specjalnej

2. Funkcje i zadania przekazu audiowizualnego

3. Rola komputera w edukacji specjalnej

4. Znaczenie Internetu w kształceniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych

5. Telefon komórkowy jako narzędzie komunikacji osób niepełnosprawnych

6. Wykorzystanie gadżetów elektronicznych w życiu osób niepełnosprawnych

7. Przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej osób niepełnosprawnych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014.

Bednarek J. (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

LITERTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2006

Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki, Wyd. APS, Warszawa 2010.

Łaszczyk J. (red.), Komputer w kształceniu specjalnym, WSiP, Warszawa 1998.

W związku z koniecznością przejścia na zdalny system kształcenia grupie na wspólny adres mailowy przesłano:

Przesyłam:

1) Prezentację multimedialną z zajęć

2) Propozycję linków do filmów ilustrującymi wykorzystanie wybranych mediów w kształceniu specjalnym i funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami -w związku z odwołaniem zajęć terenowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

I. Projekt SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI realizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i TVP S.A. Wykonawcami projektu byli : Renata Bielecka i Paweł Jeż (TVP SPORT) oraz pracownicy Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS.

Niewidzący i słabowidzący13:49

https://www.youtube.com/watch?v=gMs1iSBXLxk

Głuchoniewidomi 15:04

https://www.youtube.com/watch?v=q4P6RhtgjZ0

SURDOPEDAGOGIKA 13:23

https://www.youtube.com/watch?v=XrTTFaWGdik

I. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

https://pzn.org.pl/udogodnienia-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-telefonach-iphone/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=vvoglCTd6x8&feature=emb_logo

https://www.mobiletrends.pl/transcense-aplikacja-pomagajaca-osobom-nieslyszacym-uczestniczyc-w-rozmowach/

Aplikacja BlindWiki pomaga niewidomym na ulicach 2:11

https://www.youtube.com/watch?v=QilyKnS-fII

https://www.youtube.com/watch?v=_WFYv5Lnekw&feature=emb_rel_pause

https://www.chip.pl/2012/08/komputer-i-tablet-przyjazne-osobom-niewidomym/ 13:49

Zadanie

a) Proszę o weryfikację podanych źródeł i wykorzystania mediów (bądź mogą to być inne, które Państwo znają i mogą polecić)

b) Stworzenie „Elementarza” – Instrukcji, zawierającego Państwa zadaniem najlepsze wykorzystanie mediów w pracy i kształceniu specjalnym, np. funkcja zegarka, telefonu, laptopa umożliwia … (pod kątem wybranej jednej niepełnosprawności, dysfunkcji).

c) W kilku zdaniach/ punktach wskazanie jej zasobów (plusów) i rezerw (minusów) – z wykorzystaniem hipertekstu.

(z tym, że dla osób, które już prezentowały na zajęciach może to być praca grupowa (2-3 os w grupie), a dla osób które nie prezentowały na zajęciach – praca indywidualna).

d) Opracowania w Wordzie proszę o przesłanie na mój adres email (w terminie do 1 kwietnia – jeśli nie zmienią się wytyczne dotyczące funkcjonowania uczelni to omówimy Państwa prace na zajęciach).

e) Jako, że nie możemy kontynuować indywidualnych prezentacji na zajęciach (jak do tej pory) myślę, że będzie to bardzo dobra kontynuacja ćwiczeń w formie pracy samokształceniowej.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Izabela Mikołajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.