Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w doskonaleniu kwalifikacji nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MDK2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w doskonaleniu kwalifikacji nauczycieli
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Posiada podstawową wiedzę dotyczącą potrzeb i możliwości doskonalenia kwalifikacji z zastosowaniem mediów.

PE1_W23

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą przydatności mediów w doskonaleniu kwalifikacji.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia kwalifikacji z wykorzystaniem mediów i aplikacji multimedialnych.

PE1_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na doskonalenia kwalifikacji z wykorzystaniem mediów.

PE1_U09

- W sposób twórczy łączy typowe metody, procedury i dobre praktyki w doskonaleniu kwalifikacji z zastosowaniem mediów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania mediów w doskonaleniu kwalifikacji, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w obliczu stałego rozwoju technologii.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy pedagogicznej w zakresie zastosowania mediów w doskonaleniu kwalifikacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykłady

Ocena przygotowanych indywidualnych prac

Cwiczenia

Ocena aktywności studentów oraz przygotowanych prac grupowych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1.Podstawowe definicje i pojęcia związane z zawodem nauczycieli i mediami

2.Rola i miejsce mediów w rozwoju zawodowym nauczyciela.

3.Przydatność mediów w doskonaleniu kwalifikacji

4. Kompetencje informacyjno-informatyczne nauczyciela

5.Kompetencje społeczno-komunikacyjne nauczyciela

6.Rola nauczyciela w cyfrowej szkole

7. Media a warsztat badawczy nauczyciela

ĆWICZENIA

1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z problematyką rozwoju zawodowego (np. kompetencje, kwalifikacje, doskonalenie i dokształcenie, edukacja permanentna).

2. Specyfika procesu naucznia przy użyciu mediów cyfrowych

3. Informatyczne tendencje w kształceniu nauczycieli.

4. Kształcenie multimedialne i edukacja infomatyczna

5. Przydatnosć mediów w edukacji specjalnej

6. Wyzwania i zagrożenia najnowszych technologii

7. Innowacyjne rozwiązania w edukacji

8. Kompetencje społeczno-komunikacyjne nauczyciela

9. Kompetencje informacyjno-informatyczne nauczycieli

10. Nowe kompetencje nauczyciela w zakresie identyfikacji zagrożeń medialnych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014

2. Bednarek J. (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

3. Bednarek J. Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i swiata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014.

4. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

5.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

6.Bielecki J., Jacewicz A., Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych, Wyd. NWSP, Białystok 2010

7.Day C., Rozwój zawodowy nauczycieli. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP 2008.

8. Fazlagić J. A., Zarządzanie wiedzą w szkole. Warszawa: Wydawnictwa CODN 2007.

9.Janicka-Panek T., Lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa CODN 2006.

10.Kwiatkowska H., Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Tanaś M., Galanciak S. (red), Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, t. 1., Wyd. Impuls, Kraków 2015

2. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, t. 2., Wyd. Impuls, Kraków 2015.

3.Morbitzer J., Musiał E. (red.), Człowiek – media – edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2012

4.Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. UMK, Toruń 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Piotr Doleszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykłady

Ocena przygotowanych indywidualnych prac

Cwiczenia

Ocena aktywności studentów oraz przygotowanych prac grupowych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1.Podstawowe definicje i pojęcia związane z zawodem nauczycieli i mediami

2.Rola i miejsce mediów w rozwoju zawodowym nauczyciela.

3.Przydatność mediów w doskonaleniu kwalifikacji

4. Kompetencje informacyjno-informatyczne nauczyciela

5.Kompetencje społeczno-komunikacyjne nauczyciela

6.Rola nauczyciela w cyfrowej szkole

7. Media a warsztat badawczy nauczyciela

ĆWICZENIA

1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z problematyką rozwoju zawodowego (np. kompetencje, kwalifikacje, doskonalenie i dokształcenie, edukacja permanentna).

2. Specyfika procesu naucznia przy użyciu mediów cyfrowych

3. Informatyczne tendencje w kształceniu nauczycieli.

4. Kształcenie multimedialne i edukacja infomatyczna

5. Przydatnosć mediów w edukacji specjalnej

6. Wyzwania i zagrożenia najnowszych technologii

7. Innowacyjne rozwiązania w edukacji

8. Kompetencje społeczno-komunikacyjne nauczyciela

9. Kompetencje informacyjno-informatyczne nauczycieli

10. Nowe kompetencje nauczyciela w zakresie identyfikacji zagrożeń medialnych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014

2. Bednarek J. (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

3. Bednarek J. Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014.

Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

2.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3.Bielecki J., Jacewicz A., Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych, Wyd. NWSP, Białystok 2010

4.Day C., Rozwój zawodowy nauczycieli. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP 2008.

5.Fazlagić J. A., Zarządzanie wiedzą w szkole. Warszawa: Wydawnictwa CODN 2007.

6.Janicka-Panek T., Lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa CODN 2006.

8.Kwiatkowska H., Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Tanaś M., Galanciak S. (red), Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, t. 1., Wyd. Impuls, Kraków 2015

2. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, t. 2., Wyd. Impuls, Kraków 2015.

3.Morbitzer J., Musiał E. (red.), Człowiek – media – edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2012

4.Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. UMK, Toruń 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykłady

Ocena przygotowanych indywidualnych prac

Cwiczenia

Ocena aktywności studentów oraz przygotowanych prac grupowych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1.Podstawowe definicje i pojęcia związane z zawodem nauczycieli i mediami

2.Rola i miejsce mediów w rozwoju zawodowym nauczyciela.

3.Przydatność mediów w doskonaleniu kwalifikacji

4. Kompetencje informacyjno-informatyczne nauczyciela

5.Kompetencje społeczno-komunikacyjne nauczyciela

6.Rola nauczyciela w cyfrowej szkole

7. Media a warsztat badawczy nauczyciela

ĆWICZENIA

1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z problematyką rozwoju zawodowego (np. kompetencje, kwalifikacje, doskonalenie i dokształcenie, edukacja permanentna).

2. Specyfika procesu naucznia przy użyciu mediów cyfrowych

3. Informatyczne tendencje w kształceniu nauczycieli.

4. Kształcenie multimedialne i edukacja infomatyczna

5. Przydatnosć mediów w edukacji specjalnej

6. Wyzwania i zagrożenia najnowszych technologii

7. Innowacyjne rozwiązania w edukacji

8. Kompetencje społeczno-komunikacyjne nauczyciela

9. Kompetencje informacyjno-informatyczne nauczycieli

10. Nowe kompetencje nauczyciela w zakresie identyfikacji zagrożeń medialnych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014

2. Bednarek J. (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

3. Bednarek J. Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014.

Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

2.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3.Bielecki J., Jacewicz A., Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych, Wyd. NWSP, Białystok 2010

4.Day C., Rozwój zawodowy nauczycieli. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP 2008.

5.Fazlagić J. A., Zarządzanie wiedzą w szkole. Warszawa: Wydawnictwa CODN 2007.

6.Janicka-Panek T., Lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa CODN 2006.

8.Kwiatkowska H., Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Tanaś M., Galanciak S. (red), Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, t. 1., Wyd. Impuls, Kraków 2015

2. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, t. 2., Wyd. Impuls, Kraków 2015.

3.Morbitzer J., Musiał E. (red.), Człowiek – media – edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2012

4.Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. UMK, Toruń 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.