Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy doradcy zawodowego z osobami dorosłymi - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy doradcy zawodowego z osobami dorosłymi - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE_W15

- Ma wiedzę o uczestnikach działalności doradczej.

PE_W16

- Zna metodykę wykonywania zadań poradniczych przez doradcę zawodowego w Polsce.

PE_W22

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie metodyki poradnictwa zawodowego.

PE_W23

- Zna modele doradcze, w tym metody i techniki stosowane w różnych typach poradnictwa zawodowego.

PE_W24

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego działalności pedagogicznej na danym etapie edukacji i w zakresie metodyki poradnictwa zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE_U03

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do działań z zakresu doradztwa zawodowego.

PE_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i z zakresu metodyki pracy doradczej.

PE_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów w zakresie wiedzy o metodyce pracy doradczej

PE_U09

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

PE_U10

- Potrafi posługiwać się podstawowym ujęciami teoretycznym w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych.

- Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

PE_U14

- Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

PE_K04

- Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

PE_K07

- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.