Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika i algorytmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-LOA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika i algorytmy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Zna i potrafi właściwie używać pojęć z zakresu logiki matematycznej; posługuje się funktorami zdaniowymi.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U15

- Opracowuje schematy blokowe do podanych przykładów.

- Posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów, potrafi poprawnie używać kwantyfikatorów także w języku potocznym.

- Potrafi dokonać specyfikacji problemu, umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją.

- Potrafi podać przykłady praktycznych zachowań, które można przedstawić w formie algorytmu.

- Potrafi zapisać algorytm w dowolnym języku programowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Kantor
Prowadzący grup: Daniel Kantor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

- test lub ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena projektów i referatów, kolokwia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

"Logika i algorytmy" ma dostarczyć podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (min. rachunku zdań, reguł wnioskowania, kwantyfikatorów) oraz algorytmiki. Przedmiot stanowi wprowadzenie dla studentów specjalności Pedagogika zdolności i pedagogika informatyki do programowania dostarczając niezbędnej wiedzy na temat sposobu projektowania programów komputerowych.

Rachunek zdań

+zmienne zdaniowe

+spójniki logiczne

+tabele zerojedynkowe

+tautologie

Reguły wnioskowania

+reguła odrywania

+modus tollens

+sylogizm hipotetyczny

+sylogizm alternatywy

+dowód nie wprost

+kwadrat logiczny

Kwantyfikatory

+kwantyfikator ogólny i szczegółowy

+kwantyfikatory jako uogólnienie spójników logicznych

Algorytmika

+definicja algorytmiki

+historia

+formy reprezentacji i proces powstawania algorytmu (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy, drzewo algorytmu)

+rodzaje algorytmów (sekwencyjne – liniowe, warunkowe – z +rozgałęzieniami, rekurencyjne, iteracyjne)

+struktury danych (tablica, stos, kolejka, lista)

+złożoność i efektywność algorytmów.

+algorytmy sortujące

Nazwa - pojęcie nazwy, nazwy konkretne a nazwy abstrakcyjne, desygnat nazwy, nazwy indywidualne a nazwy generalne, treść nazwy, zakres nazwy, nazwy zbiorowe, nazwy a funktory nazwotwórcze, ostrość zakresu nazwy, rodzaje stosunków między zakresami nazw.

Definicje - definicja realna a definicja nominalna, rodzaje definicji ze względu na ich zadania, rodzaje definicji ze względu na ich budowę, warunki poprawności definicji.

Zdanie - pojęcie zdania w sensie logicznym, wartość logiczna zdania, obiektywny charakter prawdziwości i fałszywości zdań, wypowiedzi niezupełne, funkcje zdaniowe, struktura zdania, odpowiedniki zdania w naszej świadomości.

Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej - pojęcie funktora prawdziwościowego, negacja, koniunkcja, alternatywa nierozłączna, alternatywa rozłączna, dysjunkcja, równoważność, implikacja i stosunek wynikania, zadania związane z funktorami prawdziwościowymi.

Zadanie – zadania szkolne, zadania działania praktycznego, o zadaniach twórczych, wartościowania, składniki zadania, sposoby osiągania niewiadomej.

Metody rozwiązywania zadań - metoda rozwiązywania zadań sposobem systematycznym i uświadomionym, porównanie metody algorytmicznej i heurystycznej.

Algorytmika - definicja algorytmiki, formy reprezentacji i proces powstawania algorytmu (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy, drzewo algorytmu), rodzaje algorytmów (sekwencyjne – liniowe, warunkowe – z rozgałęzieniami, rekurencyjne, iteracyjne), struktury danych (tablica, stos, kolejka, lista), złożoność i efektywność algorytmów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Grzegorczyk, Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań, Warszawa 2010

H. i M. Matuszewscy, Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1998

Andrzej Góralski, Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1989 oraz inne książki tego autora.

Andrzej Grzegorczyk, Logika popularna, PWN Warszawa 1961

Maciej Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 1998 oraz inne książki tego autora.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z książką, praca z multimediami.

Kryteria oceniania:

- Sprawdzian wiadomości - test zaliczeniowy.

- Ocena zadań domowych.

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI
Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15
Przygotowanie się do zajęć, lektury 7
Przygotowanie się do egzaminu 2
Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 2
Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Kantor
Prowadzący grup: Daniel Kantor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

- test lub ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena projektów i referatów, kolokwia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

"Logika i algorytmy" ma dostarczyć podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (min. rachunku zdań, reguł wnioskowania, kwantyfikatorów) oraz algorytmiki. Przedmiot stanowi wprowadzenie dla studentów specjalności Pedagogika zdolności i pedagogika informatyki do programowania dostarczając niezbędnej wiedzy na temat sposobu projektowania programów komputerowych.

Rachunek zdań

+zmienne zdaniowe

+spójniki logiczne

+tabele zerojedynkowe

+tautologie

Reguły wnioskowania

+reguła odrywania

+modus tollens

+sylogizm hipotetyczny

+sylogizm alternatywy

+dowód nie wprost

+kwadrat logiczny

Kwantyfikatory

+kwantyfikator ogólny i szczegółowy

+kwantyfikatory jako uogólnienie spójników logicznych

Algorytmika

+definicja algorytmiki

+historia

+formy reprezentacji i proces powstawania algorytmu (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy, drzewo algorytmu)

+rodzaje algorytmów (sekwencyjne – liniowe, warunkowe – z +rozgałęzieniami, rekurencyjne, iteracyjne)

+struktury danych (tablica, stos, kolejka, lista)

+złożoność i efektywność algorytmów.

+algorytmy sortujące

Nazwa - pojęcie nazwy, nazwy konkretne a nazwy abstrakcyjne, desygnat nazwy, nazwy indywidualne a nazwy generalne, treść nazwy, zakres nazwy, nazwy zbiorowe, nazwy a funktory nazwotwórcze, ostrość zakresu nazwy, rodzaje stosunków między zakresami nazw.

Definicje - definicja realna a definicja nominalna, rodzaje definicji ze względu na ich zadania, rodzaje definicji ze względu na ich budowę, warunki poprawności definicji.

Zdanie - pojęcie zdania w sensie logicznym, wartość logiczna zdania, obiektywny charakter prawdziwości i fałszywości zdań, wypowiedzi niezupełne, funkcje zdaniowe, struktura zdania, odpowiedniki zdania w naszej świadomości.

Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej - pojęcie funktora prawdziwościowego, negacja, koniunkcja, alternatywa nierozłączna, alternatywa rozłączna, dysjunkcja, równoważność, implikacja i stosunek wynikania, zadania związane z funktorami prawdziwościowymi.

Zadanie – zadania szkolne, zadania działania praktycznego, o zadaniach twórczych, wartościowania, składniki zadania, sposoby osiągania niewiadomej.

Metody rozwiązywania zadań - metoda rozwiązywania zadań sposobem systematycznym i uświadomionym, porównanie metody algorytmicznej i heurystycznej.

Algorytmika - definicja algorytmiki, formy reprezentacji i proces powstawania algorytmu (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy, drzewo algorytmu), rodzaje algorytmów (sekwencyjne – liniowe, warunkowe – z rozgałęzieniami, rekurencyjne, iteracyjne), struktury danych (tablica, stos, kolejka, lista), złożoność i efektywność algorytmów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Grzegorczyk, Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań, Warszawa 2010

H. i M. Matuszewscy, Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1998

Andrzej Góralski, Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1989 oraz inne książki tego autora.

Andrzej Grzegorczyk, Logika popularna, PWN Warszawa 1961

Maciej Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 1998 oraz inne książki tego autora.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z książką, praca z multimediami.

Kryteria oceniania:

- Sprawdzian wiadomości - test zaliczeniowy.

- Ocena zadań domowych.

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI
Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15
Przygotowanie się do zajęć, lektury 7
Przygotowanie się do egzaminu 2
Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 2
Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Kantor
Prowadzący grup: Daniel Kantor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

- test lub ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena projektów i referatów, kolokwia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

"Logika i algorytmy" ma dostarczyć podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (min. rachunku zdań, reguł wnioskowania, kwantyfikatorów) oraz algorytmiki. Przedmiot stanowi wprowadzenie dla studentów specjalności Pedagogika zdolności i pedagogika informatyki do programowania dostarczając niezbędnej wiedzy na temat sposobu projektowania programów komputerowych.

Rachunek zdań

+zmienne zdaniowe

+spójniki logiczne

+tabele zerojedynkowe

+tautologie

Reguły wnioskowania

+reguła odrywania

+modus tollens

+sylogizm hipotetyczny

+sylogizm alternatywy

+dowód nie wprost

+kwadrat logiczny

Kwantyfikatory

+kwantyfikator ogólny i szczegółowy

+kwantyfikatory jako uogólnienie spójników logicznych

Algorytmika

+definicja algorytmiki

+historia

+formy reprezentacji i proces powstawania algorytmu (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy, drzewo algorytmu)

+rodzaje algorytmów (sekwencyjne – liniowe, warunkowe – z +rozgałęzieniami, rekurencyjne, iteracyjne)

+struktury danych (tablica, stos, kolejka, lista)

+złożoność i efektywność algorytmów.

+algorytmy sortujące

Nazwa - pojęcie nazwy, nazwy konkretne a nazwy abstrakcyjne, desygnat nazwy, nazwy indywidualne a nazwy generalne, treść nazwy, zakres nazwy, nazwy zbiorowe, nazwy a funktory nazwotwórcze, ostrość zakresu nazwy, rodzaje stosunków między zakresami nazw.

Definicje - definicja realna a definicja nominalna, rodzaje definicji ze względu na ich zadania, rodzaje definicji ze względu na ich budowę, warunki poprawności definicji.

Zdanie - pojęcie zdania w sensie logicznym, wartość logiczna zdania, obiektywny charakter prawdziwości i fałszywości zdań, wypowiedzi niezupełne, funkcje zdaniowe, struktura zdania, odpowiedniki zdania w naszej świadomości.

Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej - pojęcie funktora prawdziwościowego, negacja, koniunkcja, alternatywa nierozłączna, alternatywa rozłączna, dysjunkcja, równoważność, implikacja i stosunek wynikania, zadania związane z funktorami prawdziwościowymi.

Zadanie – zadania szkolne, zadania działania praktycznego, o zadaniach twórczych, wartościowania, składniki zadania, sposoby osiągania niewiadomej.

Metody rozwiązywania zadań - metoda rozwiązywania zadań sposobem systematycznym i uświadomionym, porównanie metody algorytmicznej i heurystycznej.

Algorytmika - definicja algorytmiki, formy reprezentacji i proces powstawania algorytmu (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy, drzewo algorytmu), rodzaje algorytmów (sekwencyjne – liniowe, warunkowe – z rozgałęzieniami, rekurencyjne, iteracyjne), struktury danych (tablica, stos, kolejka, lista), złożoność i efektywność algorytmów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Grzegorczyk, Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań, Warszawa 2010

H. i M. Matuszewscy, Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1998

Andrzej Góralski, Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1989 oraz inne książki tego autora.

Andrzej Grzegorczyk, Logika popularna, PWN Warszawa 1961

Maciej Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 1998 oraz inne książki tego autora.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z książką, praca z multimediami.

Kryteria oceniania:

- Sprawdzian wiadomości - test zaliczeniowy.

- Ocena zadań domowych.

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI
Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15
Przygotowanie się do zajęć, lektury 7
Przygotowanie się do egzaminu 2
Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 2
Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Kantor
Prowadzący grup: Daniel Kantor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

- test lub ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena projektów i referatów, kolokwia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

"Logika i algorytmy" ma dostarczyć podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (min. rachunku zdań, reguł wnioskowania, kwantyfikatorów) oraz algorytmiki. Przedmiot stanowi wprowadzenie dla studentów specjalności Pedagogika zdolności i pedagogika informatyki do programowania dostarczając niezbędnej wiedzy na temat sposobu projektowania programów komputerowych.

Rachunek zdań

+zmienne zdaniowe

+spójniki logiczne

+tabele zerojedynkowe

+tautologie

Reguły wnioskowania

+reguła odrywania

+modus tollens

+sylogizm hipotetyczny

+sylogizm alternatywy

+dowód nie wprost

+kwadrat logiczny

Kwantyfikatory

+kwantyfikator ogólny i szczegółowy

+kwantyfikatory jako uogólnienie spójników logicznych

Algorytmika

+definicja algorytmiki

+historia

+formy reprezentacji i proces powstawania algorytmu (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy, drzewo algorytmu)

+rodzaje algorytmów (sekwencyjne – liniowe, warunkowe – z +rozgałęzieniami, rekurencyjne, iteracyjne)

+struktury danych (tablica, stos, kolejka, lista)

+złożoność i efektywność algorytmów.

+algorytmy sortujące

Nazwa - pojęcie nazwy, nazwy konkretne a nazwy abstrakcyjne, desygnat nazwy, nazwy indywidualne a nazwy generalne, treść nazwy, zakres nazwy, nazwy zbiorowe, nazwy a funktory nazwotwórcze, ostrość zakresu nazwy, rodzaje stosunków między zakresami nazw.

Definicje - definicja realna a definicja nominalna, rodzaje definicji ze względu na ich zadania, rodzaje definicji ze względu na ich budowę, warunki poprawności definicji.

Zdanie - pojęcie zdania w sensie logicznym, wartość logiczna zdania, obiektywny charakter prawdziwości i fałszywości zdań, wypowiedzi niezupełne, funkcje zdaniowe, struktura zdania, odpowiedniki zdania w naszej świadomości.

Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej - pojęcie funktora prawdziwościowego, negacja, koniunkcja, alternatywa nierozłączna, alternatywa rozłączna, dysjunkcja, równoważność, implikacja i stosunek wynikania, zadania związane z funktorami prawdziwościowymi.

Zadanie – zadania szkolne, zadania działania praktycznego, o zadaniach twórczych, wartościowania, składniki zadania, sposoby osiągania niewiadomej.

Metody rozwiązywania zadań - metoda rozwiązywania zadań sposobem systematycznym i uświadomionym, porównanie metody algorytmicznej i heurystycznej.

Algorytmika - definicja algorytmiki, formy reprezentacji i proces powstawania algorytmu (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy, drzewo algorytmu), rodzaje algorytmów (sekwencyjne – liniowe, warunkowe – z rozgałęzieniami, rekurencyjne, iteracyjne), struktury danych (tablica, stos, kolejka, lista), złożoność i efektywność algorytmów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Grzegorczyk, Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań, Warszawa 2010

H. i M. Matuszewscy, Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1998

Andrzej Góralski, Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1989 oraz inne książki tego autora.

Andrzej Grzegorczyk, Logika popularna, PWN Warszawa 1961

Maciej Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 1998 oraz inne książki tego autora.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z książką, praca z multimediami.

Kryteria oceniania:

- Sprawdzian wiadomości - test zaliczeniowy.

- Ocena zadań domowych.

FORMA AKTYWNOŚCI - ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do egzaminu: 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie dostarczyć podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu algorytmiki.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie dla studentów specjalności Pedagogika zdolności i pedagogika informatyki do programowania dostarczając niezbędnej wiedzy na temat sposobu projektowania algorytmów oraz pisania programów komputerowych w języku C++

Zakres materiału:

Algorytmy (budowa, cechy, przykłady, zastosowania). Schematy blokowe. Magiczne Bloczki. Pseudokod.

Algorytmy proste. Słowa kluczowe, stałe, zmienne. Rodzaje zmiennych (zmienne liczbowe, tekstowe, logiczne, tablicowe). CodeBlocks.

Instrukcje warunkowe, pętla for, pętla while, zmienne tablicowe.

Literatura:

Cormen, T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Clifford S. - Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Tomasiewicz, J. - Zaprzyjaźnij się z algorytmami. Przewodnik dla początkujących i średniozaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Uwagi:

Należy się pilnie uczyć, bo wiadomości z tego przedmiotu są wykorzystywane na każdym kolejnym przedmiocie związanym z programowaniem (Scratch, Python itp.).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.