Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki opieki nad dzieckiem - wybrane zagdnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-KOD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki opieki nad dzieckiem - wybrane zagdnienia
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, pedagogika opiekuńczo-wych. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, pedagogika opiekuńczo-wych. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W06 Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej i opiekuńczej

PC1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dzieci i młodzieży

PC1_KK_W07

Zna podstawowe założenia instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci i młodzieży

Umiejętności

PC1_KK_U02

Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie

PC1_KK_U05

Umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

-------------------------------------------------------------------------------

Efekty dla kierunku Pedagogika - profil praktyczny

WIEDZA

PE1_W07

- Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i problemach społecznych w nich występujących oraz instytucjach życia społecznego i zachodzących między nimi relacjami.

PE1_W10

- Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych w tym zwłaszcza o środowisku rodzinnym, szkolnym, pieczy instytucjonalnej i zastępczej pieczy rodzinnej.

PE1_W14

- Ma podstawową wiedzę o strukturze, celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, adopcyjnych i innych form wspierania dziecka i rodziny.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą opieką nad dzieckiem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K10

- Wykazuje wrażliwość i gotowość do działania na rzecz dzieci, rodzin w kryzysie, dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Anna Odrowąż-Coates, Marcin Szostakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Prace pisemne - esej, recenzja, krytyczna analiza treści

Egzamin

Pełny opis:

Nurty i kierunki w pedagogii.

Opieka i wychowanie w różnych kontekstach socjo-kulturowych.

Socjalizacja i ideologia.

Prawa dziecka.

Style rodzicielstwa.

Teoria systemow bioekologicznych U. Bronfenbrennera.

Plec dziecka a socjalizacja.

Teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera.

Dwujezycznosc i inne kapitaly dziecka.

Opieka jako rodzaj relacji międzyludzkiej – od opieki ubezwłasnowolnienia do opieki - elementu systemu społecznego podtrzymania.

Kierunki zmian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Zasada odpowiedzialności społecznej i zasada bliskości.

Sytuacja dzieci poza rodziną własną. Zagrożenia i szanse rozwojowe dziecka wychowywanego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rodzinne formy opieki zastępczej. Rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce.

Literatura:

Obowiązkowo:

Pierwszy rozdział: Odrowąż-Coates A. Fatamorgana Saudyjskiej przestrzeni kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków 2015. Rozdział I do s. 60.

Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z. Nurty pedagogii. Kraków2011. Fragmenty.

Smolińska-Theiss B. Dzieciństwo jako status społeczny. Warszawa 2014. Fragmenty.

http://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. R. IV.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011.

M. Gulda, Floriana Znanieckiego (re-)wizja wychowującego społeczeństwa.

W: Anna Odrowąż-Coates, Michał Kwiatkowski (red.) Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych. The future of education and society through the eyes of social researchers. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2014. s. 18-30.

Odrowąż-Coates, A. Mechanizmy kontroli społecznej w dominującym modelu socjalizacji w Arabii Saudyjskiej. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna (15) 2014, s. 42-67.

Krystyna Heland, Odrowąż-Coates, A. Obraz Boga u dzieci w wieku

przedszkolnym - temat stale aktualny pedagogicznie i społecznie. Studia z Teorii

Wychowania, Tom V: 2014, 1(8), s. 235-256.

Odrowąż-Coates, A. Wybrane aspekty marginalizacji i wykluczenia w polskiej przestrzeni społecznej T. Pilch, T. Sosnowski (red.) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Żak, Warszawa 2013, s. 333-346.

Lektura do wykladu:

Dejna D. Amisze. Toruń 2012.

lub ewentualnie: Miscavige Hill, Ofiarowana, Kraków 2013.

Dodatkowo:

Odrowąż-Coates, A. Lessons on social justice: a pedagogical reflection on the educational message of The Boxtrolls, Education as Change 2016, vol. 20 nr 2, pp. 67- 85. [In English]

Odrowąż-Coates, A. Neutralność płci w szwedzkiej polityce edukacyjnej. Studia Edukacyjne 38 (2016), UAM, pp. 227-251

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA- wykład aktywizujący, ćwiczenia interaktywne, analiza tekstu, analiza indywidualnego studium przypadku, esej

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontraktowe (wykłady, ćwiczenia): 30+15

Przygotowanie do wykładu 15

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Opracowanie 15

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Heland-Kurzak
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak, Katarzyna Szolc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak, Katarzyna Szolc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.