Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Internet w edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-IED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Internet w edukacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Posiada wiedzę na temat terminologii dotyczącej Internetu i jego wykorzystania w edukacji.

PE1_W23

- Posiada wiedzę na temat prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Internetu, w tym wiedzę metodyczną związaną z wprowadzaniem treści przedmiotowych przy pomocy wybranych środków dydaktycznych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonywać analizy i interpretacji przekazów internetowych przydatnych w edukacji.

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę za pośrednictwem Internetu i twórczo zastosować ją w kształceniu i wychowaniu.

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów na temat wykorzystania Internetu w procesie kształcenia.

PE1_U10

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej z wykorzystanie Internetu w działalności edukacyjnej oświatowe.

PE1_U15

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem Internetu w edukacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Przejawia innowacyjną postawę związaną z zastosowaniem wykorzystaniem Internetu w procesie samokształcenia.

PE1_K03

- Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych związanych z edukacyjnymi zasobami Internetu.

PE1_K05

- Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z zastosowaniem Internetu w działalności edukacyjnej.

PE1_K07

- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne z wykorzystaniem Internetu i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w tej dziedzinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Izabela Mikołajewska, Joanna Rabiega-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studenta z problematyką metod wykorzystania internetu w praktyce edukacyjnej. Zajęcia uczą rozumienia miejsca medium na współczesnej scenie komunikacyjnej, jego roli społecznej oraz metod wykorzystania w praktyce dydaktycznej.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie realizacji zadań przewidzianych przez wykładowcę

Egzamin w formie testu

Pełny opis:

1. Współczesna scena komunikacyjna – Internet jako narzędzie komunikacji społecznej

2. Funkcje i zadania Internetu w edukacji

3. Możliwości Internetu w kształceniu

4. Rola i miejsce Internetu na poszczególnych etapach edukacji,

5. Internet a samokształcenie

6. Szczególne przypadki wykorzystania Internetu w procesie edukacji (edukacja osób niepełnosprawnych, starszych)

7. Źródła internetowe przydatne w kształceniu. Internet a warsztat pracy pedagoga

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informacyjne i media, Warszawa – Kraków 2004

Tanaś M., Galanciak S. (red.), Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Kraków 2016

Lektury uzupełniające:

Bednarek J., Multimedia a kształcenie ustawiczne nauczycieli, Warszawa 2009

Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006

Grodecka Karolina, Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Warszawa 2010

Juszczyk S. (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2003

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

W związku z koniecznością przejścia na system kształcenia zdalnego studentom, na adres mailowy grupy, przesłano:

Przesyłam:

1) Prezentację multimedialną z zajęć

2) Propozycję linków do wybranych platform edukacyjnych – umożliwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem Internetu

https://geekcat.pl/wiedza-wyciagniecie-reki-najlepsze-platformy-edukacyjne/

http://zorganizowani.com/szybka-nauka/darmowe-platformy-edukacyjne/

Khan academy

https://pl.khanacademy.org/coach/welcome

https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro/internetworksintro/v/the-internet-cybersecurity-and-crime

https://pl.khanacademy.org/search?page_search_query=informatyka

http://matematyka.pisz.pl/strona/1027.html

https://howgh.pl/

Specjalni. Pl

http://www.specjalni.pl/2020/03/wirtualne-lekcje-na-platformie-edupuzzle.html?fbclid=IwAR3thRo4xnK9VcCRAkex6dmEmAQB3Z-bp_YPaQ-eFZNEpJeekRmV2Olxhzs#more

Zadanie

a) Proszę o weryfikację podanych platform (bądź mogą to być inne platformy, które Państwo znają)

b) Wybranie Państwa zdaniem dwóch platform: (1) najlepszej i (2) najgorszej platformy

c) W kilku zdaniach/ punktach wskazanie jej zasobów (plusów) i rezerw (minusów) – z wykorzystaniem hipertekstu.

(z tym, że dla osób, które już prezentowały na zajęciach może to być praca grupowa (2-3 os w grupie), a dla osób które nie prezentowały na zajęciach – praca indywidualna).

d) Opracowania w Wordzie proszę o przesłanie na mój adres email (w terminie do 1 kwietnia – jeśli nie zmienią się wytyczne dotyczące funkcjonowania uczelni to omówimy Państwa prace na zajęciach).

e) Jako, że nie możemy kontynuować indywidualnych prezentacji na zajęciach (jak do tej pory) myślę, że będzie to bardzo dobra kontynuacja ćwiczeń w formie pracy samokształceniowej.

Izabela Mikołajewska

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wykładu (na podstawie obecności - limit 1 nieobecność) oraz ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń prowadzonych w formie warsztatu jest wykonanie zadań przewidzianych przez wykładowcę (prezentacja, baza wiedzy, komiks, animacja etc.).

Metody kształcenia:

- wykład problemowy,

- prezentacja multimedialna,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 47 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 10 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 25 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.