Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gotowość do nauki szkolnej: diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, odroczenie – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-GNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gotowość do nauki szkolnej: diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, odroczenie – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Zna założenia i procedury nauczycielskiej diagnozy w zakresie ustalenia gotowości dziecka do nauki szkolnej.

Posiada wiedzę na temat kształtowania gotowości do nauki szkolnej i zapewnienia dzieciom powodzenia szkolnego.

Zna ważniejsze metody ustalania gotowości szkolnej i sposoby interpretowania wyników.

Zna metodykę prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci, a także procedury odraczania z obowiązku szkolnego.

Potrafi organizować i przeprowadzać nauczycielską diagnozę ustalania gotowości dziecka do szkoły i współpracować w tym zakresie z pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej i rodzicami.

Potrafi na podstawie diagnozy opracować program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci i go zrealizować współpracując z rodzicami.

Potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Potrafi przeprowadzić rozmowę z rodzicami o konieczności odroczenia dziecka z obowiązku szkolnego.

Wykazuje się zmysłem obserwacji i badawczą postawą, co pozwala mu na przeprowadzenie diagnozy nauczycielskiej

Rozumie konieczność chronienia dzieci przed niepowodzeniami szkolnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić diagnozę dziecka oraz jego środowiska, dobrać metody do konkretnego ucznia, potrafi dokonać oceny gotowości szkolnej, rozpoznać dziecko zagrożone ryzykiem dysleksji oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wie jak współpracować z rodzicami i innymi specjalistami zajmującymi się dzieckiem.

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład:

- egzamin ustny

Ćwiczenia:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach

- Znajomość literatury

- Praca zaliczeniowa problemowo - badawcza

1. Praca w zespołach - przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej dziecka (raport z diagnozy wraz z dokumentacją badawczą) oraz zaplanowanie działań udzielenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie placówki edukacyjnej (program pomocy psych.-ped., plan włączenia rodziców w rozwijanie gotowości szkolnej, 2 przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla danego dziecka).

2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z przeprowadzonej diagnozy - dzielenie się zdobytym doświadczeniem diagnostycznym z innymi studentami.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Gotowość szkolna – wyjaśnienia terminologiczne.

2. Gotowość szkolna dzieci a ich środowisko wychowawcze - czynniki sprzyjające i blokujące osiąganie gotowości szkolnej przez dzieci.

3. Poziom gotowości szkolnej a przyszłe powodzenie w nauce - bariery i blokady w uczeniu się.

4. Wyznaczniki gotowości szkolnej – kiedy dziecko jest dojrzałe do nauki szkolnej.

5. Diagnoza gotowości szkolnej (pojęcie i cele diagnozy; etapy postepowania).

6. Obszary trudności/pułapki w diagnozie gotowości szkolnej.

7. Sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie gotowości szkolnej.

8. Wybrane metody diagnozy i ich charakterystyka (m.in. obserwacja, eksperymenty diagnostyczne, analiza wytworów dziecka, analiza dokumentów, wywiad z rodzicami, rozmowa z dzieckiem, metoda socjometryczna).

9. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka.

10. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Zalecenia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarte w obowiązujących przepisach oświatowych (rodzaj i sposób świadczenia pomocy, wnioskowanie o pomoc, formy pomocy).

11. Rozpoznawanie zagrożenia ryzykiem niepowodzeń szkolnych.

12. Konstruowanie programów pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Przygotowanie programu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych - wytyczne.

13. Jak przygotować opinię pedagogiczną o poziomie gotowości szkolnej dziecka - wytyczne dla nauczyciela.

14. Procedury odraczania i przyspieszania obowiązku szkolnego;

15. Jak rozmawiać z rodzicami o wskazaniach do odroczenia obowiązku szkolnego.

16. Włączenie rodziców w proces kształtowania gotowości szkolnej dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa 2011.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

3. Konieczna A., Obszary trudności nauczycieli i studentów w zakresie stosowania diagnozy, w: W. Hajnicz, A. Konieczna (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.45-61.

4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowe kształcenia ogólnego... (Dz. U. 2017 poz. 356) - tylko ta część dotycząca podstawy programowej w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej (tzn. załącznik 1 i 2).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591).

7. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Warszawa 2013.

8. Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Żak, Warszawa 2003, s.10-23, 70-84.

9. Brejnak W., Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? PZWL, Warszawa 2006, s.27-45.

Literatura uzupełniająca:

1. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

3. Guzik – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2011

4. Hajnicz W., Karwowska – Struczyk M., Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP 1986

Uwagi:

Podczas realizacji treści programowych zostaną wykorzystane metody słowne, poglądowe oraz aktywizujące: wykład aktywizujący, prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, materiały filmowe, praca z tekstem w tym z aktami prawnymi, praca w zespołach.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- wykład - 15 h

- ćwiczenia 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej -przeprowadzenie diagnozy, przygotowanie raportu, przygotowanie prezentacji multimedialnej - 50 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić diagnozę dziecka oraz jego środowiska, dobrać metody do konkretnego ucznia, potrafi dokonać oceny gotowości szkolnej, rozpoznać dziecko zagrożone ryzykiem dysleksji oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wie jak współpracować z rodzicami i innymi specjalistami zajmującymi się dzieckiem.

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład:

- egzamin ustny

Ćwiczenia:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach

- Znajomość literatury

- Praca zaliczeniowa problemowo - badawcza

1. Praca w zespołach - przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej dziecka (raport z diagnozy wraz z dokumentacją badawczą) oraz zaplanowanie działań udzielenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie placówki edukacyjnej (program pomocy psych.-ped., plan włączenia rodziców w rozwijanie gotowości szkolnej, 2 przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla danego dziecka).

2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z przeprowadzonej diagnozy - dzielenie się zdobytym doświadczeniem diagnostycznym z innymi studentami.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Gotowość szkolna – wyjaśnienia terminologiczne.

2. Gotowość szkolna dzieci a ich środowisko wychowawcze - czynniki sprzyjające i blokujące osiąganie gotowości szkolnej przez dzieci.

3. Poziom gotowości szkolnej a przyszłe powodzenie w nauce - bariery i blokady w uczeniu się.

4. Wyznaczniki gotowości szkolnej – kiedy dziecko jest dojrzałe do nauki szkolnej.

5. Diagnoza gotowości szkolnej (pojęcie i cele diagnozy; etapy postepowania).

6. Obszary trudności/pułapki w diagnozie gotowości szkolnej.

7. Sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie gotowości szkolnej.

8. Wybrane metody diagnozy i ich charakterystyka (m.in. obserwacja, eksperymenty diagnostyczne, analiza wytworów dziecka, analiza dokumentów, wywiad z rodzicami, rozmowa z dzieckiem, metoda socjometryczna).

9. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka.

10. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Zalecenia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarte w obowiązujących przepisach oświatowych (rodzaj i sposób świadczenia pomocy, wnioskowanie o pomoc, formy pomocy).

11. Rozpoznawanie zagrożenia ryzykiem niepowodzeń szkolnych.

12. Konstruowanie programów pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Przygotowanie programu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych - wytyczne.

13. Jak przygotować opinię pedagogiczną o poziomie gotowości szkolnej dziecka - wytyczne dla nauczyciela.

14. Procedury odraczania i przyspieszania obowiązku szkolnego;

15. Jak rozmawiać z rodzicami o wskazaniach do odroczenia obowiązku szkolnego.

16. Włączenie rodziców w proces kształtowania gotowości szkolnej dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa 2011.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

3. Konieczna A., Obszary trudności nauczycieli i studentów w zakresie stosowania diagnozy, w: W. Hajnicz, A. Konieczna (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.45-61.

4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowe kształcenia ogólnego... (Dz. U. 2017 poz. 356) - tylko ta część dotycząca podstawy programowej w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej (tzn. załącznik 1 i 2).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591).

7. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Warszawa 2013.

8. Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Żak, Warszawa 2003, s.10-23, 70-84.

9. Brejnak W., Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? PZWL, Warszawa 2006, s.27-45.

Literatura uzupełniająca:

1. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

3. Guzik – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2011

4. Hajnicz W., Karwowska – Struczyk M., Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP 1986

Uwagi:

Podczas realizacji treści programowych zostaną wykorzystane metody słowne, poglądowe oraz aktywizujące: wykład aktywizujący, prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, materiały filmowe, praca z tekstem w tym z aktami prawnymi, praca w zespołach.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- wykład - 6 h

- ćwiczenia 18 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 46 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej -przeprowadzenie diagnozy, przygotowanie raportu, przygotowanie prezentacji multimedialnej - 50 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.