Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacyjne problemy społeczeństwa wiedzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-EPI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacyjne problemy społeczeństwa wiedzy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących edukacyjnych problemów społeczeństwa wiedzy i rozumie procesy w nim zachodzące.

PE1_W23

- Posiada elementarną wiedzę o edukacyjnych problemach występujących w społeczeństwie wiedzy.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Prawidłowo analizuje i interpretuje procesy zachodzące w społeczeństwie wiedzy.

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na temat problemów występujących w społeczeństwie wiedzy, korzystając z różnych źródeł i stosując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów na temat roli i miejsca mediów w społeczeństwie wiedzy.

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki społeczeństwa wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K03

- Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań ukierunkowanych na problemy społeczeństwa wiedzy, jest gotowy do współdziałania w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Izabela Tonkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wykład - aktywność na zajęciach i praca pisemna

Ćwiczenia - ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej w grupie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

1. Przemiany cywilizacyjno-informacyjne współczesnego świata

2. Rozwój mediów na przestrzeni dziejów

3. Charakterystyka społeczeństwa rolniczego

przemysłowego i wiedzy

4 Problemy społeczno-pedagogiczne społeczeństwa wiedzy

5. Problemy informacyjno-informatyczne społeczeństwa sieciowego

6. Założenia metodologiczne badań w społeczeństwie wiedzy

7. Funkcje i zadania cyfrowej szkoły

ĆWICZENIA

1. Analiza przemian cywilizacyjno-informacyjnych

2. Rozwój i funkcje mediów przestrzeni dziejów współczesnego świata

3. Zadania charakterystyka społeczeństwa rolniczego, przemysłowego i wiedzy

4. Problemy społeczno-pedagogiczne społeczeństwa wiedzy

5. Problemy informacyjno-informatyczne społeczeństwa sieciowego

6. Założenia metodologiczne badań w społeczeństwie wiedzy

7. Funkcje i zadania cyfrowej szkoły

8. Skutki społeczno-edukacyjne i ekonomiczne społeczeństwa wiedzy

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia t. 1, Wyd. Impuls, Kraków 2015

2. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Dylematy przestrzeni cyfrowej, t.2, Wyd. Impuls, Krajow 2015.

3. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014

4. Bednarek J., Szanse cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

5. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, WSPTWP, Warszawa 2010.

6.Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

2. Tanaś M. (red.), Nastolatki wobec internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016.

6.Tanaś M., Edukacyjne zastosowania komputerów, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 1997.

7. Tanaś M., Cywilizacja globalna, społeczeństwo informacyjne a kształcenie, „Kultura i Edukacja” 1999, nr 4.

8. Barney D., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie i realizacja prezentacji multimedialnej - 10 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.