Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja matematyczna w przedszkolu i szkole – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-EMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja matematyczna w przedszkolu i szkole – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W09 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą podstaw psychologicznych i pedagogicznych łączenia edukacji matematycznej ze wspomaganiem rozwoju umysłowego dzieci; zna modele rozwoju intelektualnego i modele kształtowania wiadomości i umiejętności matematycznych.

PEP1_W13 Orientuje się w zaleceniach podstawy programowej dotyczących edukacji matematycznej dzieci. Potrafi uzasadnić ciągłość edukacyjną na styku dom – przedszkole – szkoła.

PEP1_W15 Zna konsekwencje nadmiernych i specyficznych trudności w edukacji matematycznej, jeżeli ciągłość ta zostanie zachwiana.

PEP1_U03 Potrafi realizować treści kształcenia we wszystkich obszarach edukacji matematycznej, potrafi korzystać z wzorców matematycznych dostosowując je do potrzeb i możliwości poznawczych dzieci. Umie sprawdzić poziom kompetencji dzieci w zakresie operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym, liczenia i rachowania, mierzenia długości i pojemności; zorganizować zajęcia wspierające dzieci, których kompetencje są niższe od oczekiwanych.

PEP1_U05 Umie przygotować dzieci do nauki szkolnej tak, aby maksymalnie zmniejszyć zakres specyficznych trudności w szkolnym uczeniu się matematyki.

PEP1_K01 Dysponuje takim poziomem osobistych wiadomości i umiejętności matematycz-nych, który umożliwi mu prowadzenie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW:

egzamin ustny (student otrzymuje 2-3 pytania)

kolokwium ustne/pisemne

aktywność na zajęciach, rozwiązywanie zadań

przygotowanie indywidualnie lub w grupach prezentacji

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

* Wprowadzić w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

(Trudności zwyczajne, specyficzne i nadmierne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.)

* Przybliżyć temat uzdolnień matematycznych dzieci: mity i wyniki badań.

(Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznych.)

* Przedstawić intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci.

(Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.)

*Zapoznać z emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci.

(Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.)

*Przybliżyć metodę układania i rozwiązywania zadań z treścią.

(Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.)

* Zaznajomić z logiką doboru i układu treści kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej.

(Planowanie i realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Szkodliwość ustalania tzw. szklanych dachów edukacji matematycznej dzieci.)

Ćwiczenia poświęcone są:

*wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*wyjaśnieniu, dlaczego konieczne jest zachowanie ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole,

*omówieniu zagadnień związanych z orientacją w przestrzeni,

*omówieniu znaczenia rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci,

*omówieniu sposobów pomagania dzieciom w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku),

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności liczenia obiektów,

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* omówieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, arytmetycznego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu kardynalnego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem pojęcia liczby naturalnej w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w klasie pierwszej - liczby pierwszej i drugiej dziesiątki, rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej,

* omówieniu regularności dziesiątkowego układu liczenia,

* omówieniu zagadnień związanych z działaniami na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, mnożenie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie, kolejność wykonywania działań, prawa działań, praktyczne zastosowanie praw działań do obliczeń),

*omówieniu zagadnień związanych z wykonywaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,

*wyjaśnianiu ważności rozumowania przyczynowo - skutkowego,

*omówieniu sposobów przybliżania dzieciom sensu równości i nierówności,

*omówieniu zagadnień związanych z pomiarem długości, pomiarem masy i pomiarem objętości cieczy,

*omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

*omówieniu zagadnień związanych z wprowadzaniem dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumienie sensu kupna i sprzedaży, gradacja pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczenia pieniężne, pojęcie długu i konieczności jego spłaty.

Laboratoria/warsztaty służą:

- omówieniu celów i treści kształcenia oraz sposobów ich realizacji,

- zapoznaniu z metodami nauczania stosowanymi w przedszkolu i w szkole oraz opisami zajęć z dziećmi,

- przedstawieniu segmentów nauczycielskiej diagnozy realizowanej w pierwszym etapie ustalania gotowości dzieci do nauki szkolnej,

- wyjaśnieniu potrzeby prowadzenia rozszerzonej nauczycielskiej diagnozy w edukacji matematycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., (1997), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

4. Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Lektura uzupełniająca:

1. Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

2. Semadeni Z., (red.), (1991), Nauczanie początkowe matematyki, tom 1, 2, 3, 4 WSiP, Warszawa.

3. Siwek H., (2004), Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

4. Treliński G., (2011), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia: dyskusja, symulacja, praca z tekstem, projekt, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

Laboratorium: film, pokaz, praca z tekstem, dyskusja, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

Godziny kontaktowe:

wykłady,ćwiczenia, laboratorium /warsztaty: 60h

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie się do zajęć, przygotowanie prezentacji, lektura: 25 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego:15 h

Przygotowanie się do egzaminu: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

Egzamin jest pisemny, dwuczęściowy: student otrzymuje 3-4 pytania, na które ma odpowiedzieć i 3-4 zadania, które ma rozwiązać. Obowiązuje zgłaszanie się na pierwszy termin egzaminu, podstawą usprawiedliwienia jest świadectwo lekarskie lub udokumentowane przeszkody losowe. Jeżeli student nie zostanie zwolniony z pierwszego terminu, otrzymuje ocenę niedostateczną i zdaje egzamin poprawkowy.

Metody i kryteria oceniania: Za każdą odpowiedź na pytanie lub rozwiązanie zadania student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Po otrzymaniu oceny niedostatecznej zdaje egzamin poprawkowy w podanym terminie. Gdyby egzamin poprawkowy zakończył się oceną niedostateczną student zdaje egzamin komisyjny.

Ćwiczenia: referowanie zagadnień, dyskusja i pokazy szczególnie cennych rozwiązań metodycznych.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze.

Student wybiera jeden ze wskazanych obszarów edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Przygotowuje prezentację dotyczącą jednego obszaru, kierując się podaną literaturą. Podczas zajęć przedstawia prezentację pozostałym studentom i przeprowadza 2 -3 zadania metodą symulacji.

Oceniany jest:

• sposób przygotowania prezentacji,

• zawartość merytoryczna,

• poprawność metodyczna.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

* Wprowadzić w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

(Trudności zwyczajne, specyficzne i nadmierne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.)

* Przybliżyć temat uzdolnień matematycznych dzieci: mity i wyniki badań.

(Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznych.)

* Przedstawić intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci.

(Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.)

*Zapoznać z emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci.

(Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.)

*Przybliżyć metodę układania i rozwiązywania zadań z treścią.

(Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.)

* Zaznajomić z logiką doboru i układu treści kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej.

(Planowanie i realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Szkodliwość ustalania tzw. szklanych dachów edukacji matematycznej dzieci.)

Ćwiczenia poświęcone są:

*wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*wyjaśnieniu, dlaczego konieczne jest zachowanie ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole,

*omówieniu zagadnień związanych z orientacją w przestrzeni,

*omówieniu znaczenia rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci,

*omówieniu sposobów pomagania dzieciom w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku),

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności liczenia obiektów,

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* omówieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, arytmetycznego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu kardynalnego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem pojęcia liczby naturalnej w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w klasie pierwszej - liczby pierwszej i drugiej dziesiątki, rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej,

* omówieniu regularności dziesiątkowego układu liczenia,

* omówieniu zagadnień związanych z działaniami na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, mnożenie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie, kolejność wykonywania działań, prawa działań, praktyczne zastosowanie praw działań do obliczeń),

*omówieniu zagadnień związanych z wykonywaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,

*wyjaśnianiu ważności rozumowania przyczynowo - skutkowego,

*omówieniu sposobów przybliżania dzieciom sensu równości i nierówności,

*omówieniu zagadnień związanych z pomiarem długości, pomiarem masy i pomiarem objętości cieczy,

*omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

*omówieniu zagadnień związanych z wprowadzaniem dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumienie sensu kupna i sprzedaży, gradacja pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczenia pieniężne, pojęcie długu i konieczności jego spłaty.

Laboratoria/warsztaty służą:

- omówieniu celów i treści kształcenia oraz sposobów ich realizacji,

- zapoznaniu z metodami nauczania stosowanymi w przedszkolu i w szkole oraz opisami zajęć z dziećmi,

- przedstawieniu segmentów nauczycielskiej diagnozy realizowanej w pierwszym etapie ustalania gotowości dzieci do nauki szkolnej,

- wyjaśnieniu potrzeby prowadzenia rozszerzonej nauczycielskiej diagnozy w edukacji matematycznej.

Literatura:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., (1997), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa.

2. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

4. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

5. Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

6. Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

7. Semadeni Z., (red.), (1991), Nauczanie początkowe matematyki, tom 1, 2, 3, 4 WSiP, Warszawa.

8. Siwek H., (2004), Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

9. Treliński G., (2011), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

10. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia: dyskusja, symulacja, praca z tekstem, projekt, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

Laboratorium: film, pokaz, praca z tekstem, dyskusja, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

Godziny kontaktowe:

wykłady,ćwiczenia, laboratorium /warsztaty: 60h

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie się do zajęć, przygotowanie prezentacji, lektura: 25 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego:15 h

Przygotowanie się do egzaminu: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

Egzamin jest pisemny, dwuczęściowy: student otrzymuje 3-4 pytania, na które ma odpowiedzieć i 3-4 zadania, które ma rozwiązać. Obowiązuje zgłaszanie się na pierwszy termin egzaminu, podstawą usprawiedliwienia jest świadectwo lekarskie lub udokumentowane przeszkody losowe. Jeżeli student nie zostanie zwolniony z pierwszego terminu, otrzymuje ocenę niedostateczną i zdaje egzamin poprawkowy.

Metody i kryteria oceniania: Za każdą odpowiedź na pytanie lub rozwiązanie zadania student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Po otrzymaniu oceny niedostatecznej zdaje egzamin poprawkowy w podanym terminie. Gdyby egzamin poprawkowy zakończył się oceną niedostateczną student zdaje egzamin komisyjny.

Ćwiczenia: referowanie zagadnień, dyskusja i pokazy szczególnie cennych rozwiązań metodycznych.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze.

Student wybiera jeden ze wskazanych obszarów edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Przygotowuje prezentację dotyczącą jednego obszaru, kierując się podaną literaturą. Podczas zajęć przedstawia prezentację pozostałym studentom i przeprowadza 2 -3 zadania metodą symulacji.

Oceniany jest:

• sposób przygotowania prezentacji,

• zawartość merytoryczna,

• poprawność metodyczna.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

* Wprowadzić w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

(Trudności zwyczajne, specyficzne i nadmierne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.)

* Przybliżyć temat uzdolnień matematycznych dzieci: mity i wyniki badań.

(Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznych.)

* Przedstawić intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci.

(Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.)

*Zapoznać z emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci.

(Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.)

*Przybliżyć metodę układania i rozwiązywania zadań z treścią.

(Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.)

* Zaznajomić z logiką doboru i układu treści kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej.

(Planowanie i realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Szkodliwość ustalania tzw. szklanych dachów edukacji matematycznej dzieci.)

Ćwiczenia poświęcone są:

*wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*wyjaśnieniu, dlaczego konieczne jest zachowanie ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole,

*omówieniu zagadnień związanych z orientacją w przestrzeni,

*omówieniu znaczenia rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci,

*omówieniu sposobów pomagania dzieciom w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku),

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności liczenia obiektów,

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* omówieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, arytmetycznego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu kardynalnego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem pojęcia liczby naturalnej w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w klasie pierwszej - liczby pierwszej i drugiej dziesiątki, rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej,

* omówieniu regularności dziesiątkowego układu liczenia,

* omówieniu zagadnień związanych z działaniami na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, mnożenie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie, kolejność wykonywania działań, prawa działań, praktyczne zastosowanie praw działań do obliczeń),

*omówieniu zagadnień związanych z wykonywaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,

*wyjaśnianiu ważności rozumowania przyczynowo - skutkowego,

*omówieniu sposobów przybliżania dzieciom sensu równości i nierówności,

*omówieniu zagadnień związanych z pomiarem długości, pomiarem masy i pomiarem objętości cieczy,

*omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

*omówieniu zagadnień związanych z wprowadzaniem dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumienie sensu kupna i sprzedaży, gradacja pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczenia pieniężne, pojęcie długu i konieczności jego spłaty.

Laboratoria/warsztaty służą:

- omówieniu celów i treści kształcenia oraz sposobów ich realizacji,

- zapoznaniu z metodami nauczania stosowanymi w przedszkolu i w szkole oraz opisami zajęć z dziećmi,

- przedstawieniu segmentów nauczycielskiej diagnozy realizowanej w pierwszym etapie ustalania gotowości dzieci do nauki szkolnej,

- wyjaśnieniu potrzeby prowadzenia rozszerzonej nauczycielskiej diagnozy w edukacji matematycznej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., (1997), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Semadeni Z., (red.), (1991), Nauczanie początkowe matematyki, tom 1, 2, 3, 4 WSiP, Warszawa.

Siwek H., (2004), Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G., (2011), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk - Kolczyńska E., Skura M., (2008), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny, klasa 0 i klasy I- III, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia: dyskusja, symulacja, praca z tekstem, projekt, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

Laboratorium: film, pokaz, praca z tekstem, dyskusja, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

Godziny kontaktowe:

wykłady,ćwiczenia, laboratorium /warsztaty: 35 h

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie się do zajęć, przygotowanie prezentacji, lektura: 30 h

Przygotowanie się do kolokwium: 20 h

Przygotowanie się do egzaminu: 25 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

Egzamin jest pisemny, dwuczęściowy: student otrzymuje 3-4 pytania, na które ma odpowiedzieć i 3-4 zadania, które ma rozwiązać. Obowiązuje zgłaszanie się na pierwszy termin egzaminu, podstawą usprawiedliwienia jest świadectwo lekarskie lub udokumentowane przeszkody losowe. Jeżeli student nie zostanie zwolniony z pierwszego terminu, otrzymuje ocenę niedostateczną i zdaje egzamin poprawkowy.

Metody i kryteria oceniania: Za każdą odpowiedź na pytanie lub rozwiązanie zadania student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Po otrzymaniu oceny niedostatecznej zdaje egzamin poprawkowy w podanym terminie. Gdyby egzamin poprawkowy zakończył się oceną niedostateczną student zdaje egzamin komisyjny.

Ćwiczenia: referowanie zagadnień, dyskusja i pokazy szczególnie cennych rozwiązań metodycznych.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze.

Student wybiera jeden ze wskazanych obszarów edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Przygotowuje prezentację dotyczącą jednego obszaru, kierując się podaną literaturą. Podczas zajęć przedstawia prezentację pozostałym studentom i przeprowadza 2 -3 zadania metodą symulacji.

Oceniany jest:

• sposób przygotowania prezentacji,

• zawartość merytoryczna,

• poprawność metodyczna.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

* Wprowadzić w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

(Trudności zwyczajne, specyficzne i nadmierne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.)

* Przybliżyć temat uzdolnień matematycznych dzieci: mity i wyniki badań.

(Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznych.)

* Przedstawić intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci.

(Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.)

*Zapoznać z emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci.

(Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.)

*Przybliżyć metodę układania i rozwiązywania zadań z treścią.

(Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.)

* Zaznajomić z logiką doboru i układu treści kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej.

(Planowanie i realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Szkodliwość ustalania tzw. szklanych dachów edukacji matematycznej dzieci.)

Ćwiczenia poświęcone są:

*wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*wyjaśnieniu, dlaczego konieczne jest zachowanie ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole,

*omówieniu zagadnień związanych z orientacją w przestrzeni,

*omówieniu znaczenia rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci,

*omówieniu sposobów pomagania dzieciom w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku),

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności liczenia obiektów,

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* omówieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, arytmetycznego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu kardynalnego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem pojęcia liczby naturalnej w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w klasie pierwszej - liczby pierwszej i drugiej dziesiątki, rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej,

* omówieniu regularności dziesiątkowego układu liczenia,

* omówieniu zagadnień związanych z działaniami na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, mnożenie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie, kolejność wykonywania działań, prawa działań, praktyczne zastosowanie praw działań do obliczeń),

*omówieniu zagadnień związanych z wykonywaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,

*wyjaśnianiu ważności rozumowania przyczynowo - skutkowego,

*omówieniu sposobów przybliżania dzieciom sensu równości i nierówności,

*omówieniu zagadnień związanych z pomiarem długości, pomiarem masy i pomiarem objętości cieczy,

*omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

*omówieniu zagadnień związanych z wprowadzaniem dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumienie sensu kupna i sprzedaży, gradacja pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczenia pieniężne, pojęcie długu i konieczności jego spłaty.

Laboratoria/warsztaty służą:

- omówieniu celów i treści kształcenia oraz sposobów ich realizacji,

- zapoznaniu z metodami nauczania stosowanymi w przedszkolu i w szkole oraz opisami zajęć z dziećmi,

- przedstawieniu segmentów nauczycielskiej diagnozy realizowanej w pierwszym etapie ustalania gotowości dzieci do nauki szkolnej,

- wyjaśnieniu potrzeby prowadzenia rozszerzonej nauczycielskiej diagnozy w edukacji matematycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., (1997), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa.

2. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

4. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

5. Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

6. Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

7. Semadeni Z., (red.), (1991), Nauczanie początkowe matematyki, tom 1, 2, 3, 4 WSiP, Warszawa.

8. Siwek H., (2004), Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

9. Treliński G., (2011), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

10. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Nowakowska i in. (red), (2014), Bydgoski Bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I - III, IBE, Warszawa.

2. R. Korolczuk, M. Zambrowska, (2014), Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

3. M. Dąbrowski (2006), Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia: dyskusja, symulacja, praca z tekstem, projekt, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

Laboratorium: film, pokaz, praca z tekstem, dyskusja, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

Godziny kontaktowe:

wykłady,ćwiczenia, laboratorium /warsztaty: 60h

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie się do zajęć, przygotowanie prezentacji, lektura: 25 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego:15 h

Przygotowanie się do egzaminu: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

Egzamin jest pisemny, dwuczęściowy: student otrzymuje 3-4 pytania, na które ma odpowiedzieć i 3-4 zadania, które ma rozwiązać. Obowiązuje zgłaszanie się na pierwszy termin egzaminu, podstawą usprawiedliwienia jest świadectwo lekarskie lub udokumentowane przeszkody losowe. Jeżeli student nie zostanie zwolniony z pierwszego terminu, otrzymuje ocenę niedostateczną i zdaje egzamin poprawkowy.

Metody i kryteria oceniania: Za każdą odpowiedź na pytanie lub rozwiązanie zadania student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Po otrzymaniu oceny niedostatecznej zdaje egzamin poprawkowy w podanym terminie. Gdyby egzamin poprawkowy zakończył się oceną niedostateczną student zdaje egzamin komisyjny.

Ćwiczenia: referowanie zagadnień, dyskusja i pokazy szczególnie cennych rozwiązań metodycznych.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze.

Student wybiera jeden ze wskazanych obszarów edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Przygotowuje prezentację dotyczącą jednego obszaru, kierując się podaną literaturą. Podczas zajęć przedstawia prezentację pozostałym studentom i przeprowadza 2 -3 zadania metodą symulacji.

Oceniany jest:

• sposób przygotowania prezentacji,

• zawartość merytoryczna,

• poprawność metodyczna.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

* Wprowadzić w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

(Trudności zwyczajne, specyficzne i nadmierne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.)

* Przybliżyć temat uzdolnień matematycznych dzieci: mity i wyniki badań.

(Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznych.)

* Przedstawić intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci.

(Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.)

*Zapoznać z emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci.

(Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.)

*Przybliżyć metodę układania i rozwiązywania zadań z treścią.

(Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.)

* Zaznajomić z logiką doboru i układu treści kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej.

(Planowanie i realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Szkodliwość ustalania tzw. szklanych dachów edukacji matematycznej dzieci.)

Ćwiczenia poświęcone są:

*wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*wyjaśnieniu, dlaczego konieczne jest zachowanie ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole,

*omówieniu zagadnień związanych z orientacją w przestrzeni,

*omówieniu znaczenia rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci,

*omówieniu sposobów pomagania dzieciom w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku),

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności liczenia obiektów,

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* omówieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, arytmetycznego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu kardynalnego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem pojęcia liczby naturalnej w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w klasie pierwszej - liczby pierwszej i drugiej dziesiątki, rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej,

* omówieniu regularności dziesiątkowego układu liczenia,

* omówieniu zagadnień związanych z działaniami na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, mnożenie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie, kolejność wykonywania działań, prawa działań, praktyczne zastosowanie praw działań do obliczeń),

*omówieniu zagadnień związanych z wykonywaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,

*wyjaśnianiu ważności rozumowania przyczynowo - skutkowego,

*omówieniu sposobów przybliżania dzieciom sensu równości i nierówności,

*omówieniu zagadnień związanych z pomiarem długości, pomiarem masy i pomiarem objętości cieczy,

*omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

*omówieniu zagadnień związanych z wprowadzaniem dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumienie sensu kupna i sprzedaży, gradacja pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczenia pieniężne, pojęcie długu i konieczności jego spłaty.

Laboratoria/warsztaty służą:

- omówieniu celów i treści kształcenia oraz sposobów ich realizacji,

- zapoznaniu z metodami nauczania stosowanymi w przedszkolu i w szkole oraz opisami zajęć z dziećmi,

- przedstawieniu segmentów nauczycielskiej diagnozy realizowanej w pierwszym etapie ustalania gotowości dzieci do nauki szkolnej,

- wyjaśnieniu potrzeby prowadzenia rozszerzonej nauczycielskiej diagnozy w edukacji matematycznej.

Literatura:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., (1997), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa.

2. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

4. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

5. Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

6. Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

7. Semadeni Z., (red.), (1991), Nauczanie początkowe matematyki, tom 1, 2, 3, 4 WSiP, Warszawa.

8. Siwek H., (2004), Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

9. Treliński G., (2011), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

10. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia: dyskusja, symulacja, praca z tekstem, projekt, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

Laboratorium: film, pokaz, praca z tekstem, dyskusja, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

Godziny kontaktowe:

wykłady,ćwiczenia, laboratorium /warsztaty: 35 h

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie się do zajęć, przygotowanie prezentacji, lektura: 30 h

Przygotowanie się do kolokwium: 20 h

Przygotowanie się do egzaminu: 25 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW:

egzamin ustny (student otrzymuje 2-3 pytania),

kolokwium ustne/pisemne.

aktywność na zajęciach, rozwiązywanie zadań,

przygotowanie indywidualnie lub w grupach prezentacji, symulacji zabaw, sytuacji dydaktycznych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

* Wprowadzić w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

(Trudności zwyczajne, specyficzne i nadmierne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.)

* Przybliżyć temat uzdolnień matematycznych dzieci: mity i wyniki badań.

(Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznych.)

* Przedstawić intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci.

(Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.)

*Zapoznać z emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci.

(Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.)

*Przybliżyć metodę układania i rozwiązywania zadań z treścią.

(Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.)

* Zaznajomić z logiką doboru i układu treści kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej.

(Planowanie i realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Szkodliwość ustalania tzw. szklanych dachów edukacji matematycznej dzieci.)

Ćwiczenia poświęcone są:

*wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*wyjaśnieniu, dlaczego konieczne jest zachowanie ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole,

*omówieniu zagadnień związanych z orientacją w przestrzeni,

*omówieniu znaczenia rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci,

*omówieniu sposobów pomagania dzieciom w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku),

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności liczenia obiektów,

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* omówieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, arytmetycznego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu kardynalnego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem pojęcia liczby naturalnej w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w klasie pierwszej - liczby pierwszej i drugiej dziesiątki, rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej,

* omówieniu regularności dziesiątkowego układu liczenia,

* omówieniu zagadnień związanych z działaniami na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, mnożenie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie, kolejność wykonywania działań, prawa działań, praktyczne zastosowanie praw działań do obliczeń),

*omówieniu zagadnień związanych z wykonywaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,

*wyjaśnianiu ważności rozumowania przyczynowo - skutkowego,

*omówieniu sposobów przybliżania dzieciom sensu równości i nierówności,

*omówieniu zagadnień związanych z pomiarem długości, pomiarem masy i pomiarem objętości cieczy,

*omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

*omówieniu zagadnień związanych z wprowadzaniem dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumienie sensu kupna i sprzedaży, gradacja pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczenia pieniężne, pojęcie długu i konieczności jego spłaty.

Laboratoria/warsztaty służą:

- omówieniu celów i treści kształcenia oraz sposobów ich realizacji,

- zapoznaniu z metodami nauczania stosowanymi w przedszkolu i w szkole oraz opisami zajęć z dziećmi,

- przedstawieniu segmentów nauczycielskiej diagnozy realizowanej w pierwszym etapie ustalania gotowości dzieci do nauki szkolnej,

- wyjaśnieniu potrzeby prowadzenia rozszerzonej nauczycielskiej diagnozy w edukacji matematycznej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M.,Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

3. Dąbrowski M. (2013): (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

4. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2009): Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Edukacja Polska Warszawa 2009.

5. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2004): Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP Warszawa.

6. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2007): Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków). Nowa Era Warszawa.

7. Gruszczyk- Kolczyńska E., Skura M., (2005): Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny. Wydawnictwo Nowa Era , Warszawa.

8. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

9. Korolczuk R., Zambrowska M., (2014): Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja.

Ćwiczenia: dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem, projekt, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów, symulacja zabaw, sytuacji zadaniowych.

Laboratorium: film, pokaz, praca z tekstem, dyskusja,rozwiązywanie zadań.

Godziny kontaktowe:

wykłady,ćwiczenia, laboratorium /warsztaty: 60h

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie się do zajęć, przygotowanie prezentacji, lektura: 25 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego:15 h

Przygotowanie się do egzaminu: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin,

- referat,

- projekt,

- aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z referatów i projektu.

Egzamin jest dwuczęściowy- składa się z części pisemnej i części ustnej. W części pisemnej student rozwiązuje zadania matematyczne, metodami dostępnymi uczniom klasy 3 szkoły podstawowej. Pozytywny wynik z części pisemnej jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. W części ustnej student losuje dwa pytania dotyczące treści omawianych na wykładach i ćwiczeniach. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu są pozytywnie ocenione odpowiedzi na oba pytania.

Za każde rozwiązanie zadania (część pisemna) oraz odpowiedź na pytanie (część ustna) student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

W przypadku oceny niedostatecznej student zdaje egzamin poprawkowy w podanym terminie. Gdyby egzamin poprawkowy zakończył się oceną niedostateczną student zdaje egzamin komisyjny.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - edukacja matematyczna.

2. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole.

3. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne w uczeniu się matematyki. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

4. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

5. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

6. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

7. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon.

8. Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią. Schemat Polyi. Metody rozwiązywania zadań z treścią. Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

9. Nauczycielska diagnoza umiejętności matematycznych uczniów. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich.

10. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej dzieci. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci.

2. Rytmy. Znaczenie rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci.

3. Liczenie. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia.

4. Dodawanie i odejmowanie na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci.

5. Kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji mnożenia i dzielenia u dzieci przedszkolnych do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10. Kształtowanie umiejętności dzielenia: od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia.

6. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy 4 działaniami. Liczba 0 w dodawaniu, liczba 0 i liczba 1 w dodawaniu i mnożeniu.

7. Rozwój umiejętności klasyfikowania.

8. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie koniecznym do kształtowania pojęcia liczby naturalnej w szkole. Aspekty liczby naturalnej.

9. Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami oraz rozumieniu sensu równości i nierówności w korelacji z ważeniem.

10. Pomiar długości, masy, pojemności (objętości płynów). Pomiar temperatury. Pomiar czasu.

11. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

12. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia.

13. Intuicje i zarysy pojęć geometrycznych.

14. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.

15. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M.,Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

3. Dąbrowski M. (2013): (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

4. Dąbrowski M. (2015): Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3. Wydawnictwo Nowik.

3. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2009): Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Edukacja Polska Warszawa 2009.

4. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2004): Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP Warszawa.

5. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2007): Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków). Nowa Era Warszawa.

6. Gruszczyk- Kolczyńska E., Skura M., (2005): Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny. Wydawnictwo Nowa Era , Warszawa

7. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

8. Korolczuk R., Zambrowska M., (2014): Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: referat, projekt, dyskusja, praca z tekstem, gry dydaktyczne, pokaz szczególnie cennych rozwiązań metodycznych.

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 h

ćwiczenia - 12 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 20 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

przygotowanie referatu - 10 h

przygotowanie projektu - 10 h

zapoznanie z literaturą - 15 h

LICZBA ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.