Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-DZC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach oraz praca pisemna, prezentacja multimedialna

Pełny opis:

Student w toku zajęć poznaje najważniejsze aspekty dotyczące diagnozy i profilaktyki zagrożeń cyberprzestrzeni. Będzie posiadał umiejętność analizy i interpretacji poszczególnych zagrożeń mających miejsce w przestrzeni cyfrowej w kontekście diagnozy i profilaktyki. Uzyska niezbędne kompetencje społeczne związane ze znaczeniem roli pedagoga i nauczyciela w diagnozie wybranych zagrożeń oraz minimalizowania ich skutków.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zagrożenia cyberprzestrzeni w zakresie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

2. Zagrożenia internetowe dotyczące funkcjonowania psychospołecznego dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

3. Uzależnienia behawioralne i ich uwarunkowania

4. Uzależnienie od multimediów

5. Zachowania dyssocjalne w sieci

6. Diagnoza pedagogiczna zagrożeń internetowych i uzależnienia od multimediów (wywiad, metody kwestionariuszowe)

7. Pedagogiczna interwencja kryzysowa w sytuacji ryzyka uzależnienia od internetu i ryzykownych zachowań internetowych

8. Profilaktyka w zakresie zagrożeń internetowych i zachowań dyssocjalnych w sieci

Literatura:

1. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Difin, Warszawa, 2014

2. Bednarek J., Społeczne kompetencje medialno–informacyjne w kontekście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, [w:] Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Bednarek J., Difin, Warszawa, 2014

3. Jaszczak A., Poczucie uzależnienia od Internetu a poczucie kontroli u adolescentów, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu, Szmigielska B., (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków, 2009

4. Kaliszewska K., Nadmierne używanie Internetu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007

5. Tanaś M., O potrzebie pedagogicznej refleksji nad kulturą i językiem mediów, [w:] Kultura i język mediów, Tanaś M., (red.), Impuls, Kraków, 2007

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu poszczególnych możliwości mediów cyfrowych i cyberprzestrzeni oraz zagrożeń przez nie generowanych.

PE1_W23

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie diagnozowania oraz profilaktyki zagrożeń wynikających z korzystania przez wychowanków z mediów cyfrowych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji zachowań użytkowników cyberprzestrzeni, identyfikując zachowania ryzykowne, a także zastosować środki zapobiegawcze.

PE1_U04

- Mając na uwadze dynamikę przemian zachodzących w świecie nowych technologii, samodzielnie zdobywa wiedzę z zakresu zagrożeń związanych z korzystaniem z mediów cyfrowych, metod ich diagnostyki oraz profilaktyki.

PE1_U10

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do diagnostyki i profilaktyki zagrożeń w cyberprzestrzeni.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki profilaktyki i diagnostyki zagrożeń cyberprzestrzeni, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w tej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie i realizacja pracy pisemnej oraz prezentacji multimedialnej - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

ECTS: 3

ajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Główne środki cyklicznej komunikacji (o charakterze synchronicznym oraz niesynchronicznym): program Microsoft Teams oraz Microsoft Outlook, a także poprzez kontakt telefoniczny. Narzędzia wykorzystywane w zależności od możliwości uczestników procesu kształcenia, według ustalonych sposobów pracy z grupami. Wykorzystywane formy komunikacji: poczta e-mail, kontakt telefoniczny, spotkania on line.

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystania z programu Microsoft Teams.

Poniżej znajduje się link do Zespołu w MS TEAMS, w ramach którego odbywać się będą zajęcia

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6709074a195b4b8c990df761c31283e2%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e47d3a7-2d83-40f9-95d7-3c52eed6dc31&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach oraz praca pisemna, prezentacja multimedialna

Pełny opis:

Student w toku zajęć poznaje najważniejsze aspekty dotyczące diagnozy i profilaktyki zagrożeń cyberprzestrzeni. Będzie posiadał umiejętność analizy i interpretacji poszczególnych zagrożeń mających miejsce w przestrzeni cyfrowej w kontekście diagnozy i profilaktyki. Uzyska niezbędne kompetencje społeczne związane ze znaczeniem roli pedagoga i nauczyciela w diagnozie wybranych zagrożeń oraz minimalizowania ich skutków.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zagrożenia cyberprzestrzeni w zakresie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

2. Zagrożenia internetowe dotyczące funkcjonowania psychospołecznego dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

3. Uzależnienia behawioralne i ich uwarunkowania

4. Uzależnienie od multimediów

5. Zachowania dyssocjalne w sieci

6. Diagnoza pedagogiczna zagrożeń internetowych i uzależnienia od multimediów (wywiad, metody kwestionariuszowe)

7. Pedagogiczna interwencja kryzysowa w sytuacji ryzyka uzależnienia od internetu i ryzykownych zachowań internetowych

8. Profilaktyka w zakresie zagrożeń internetowych i zachowań dyssocjalnych w sieci

Literatura:

1. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Difin, Warszawa, 2014

2. Bednarek J., Społeczne kompetencje medialno–informacyjne w kontekście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, [w:] Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Bednarek J., Difin, Warszawa, 2014

3. Jaszczak A., Poczucie uzależnienia od Internetu a poczucie kontroli u adolescentów, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu, Szmigielska B., (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków, 2009

4. Kaliszewska K., Nadmierne używanie Internetu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007

5. Tanaś M., O potrzebie pedagogicznej refleksji nad kulturą i językiem mediów, [w:] Kultura i język mediów, Tanaś M., (red.), Impuls, Kraków, 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie i realizacja pracy pisemnej oraz prezentacji multimedialnej - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

ECTS: 3

ajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Główne środki cyklicznej komunikacji (o charakterze synchronicznym oraz niesynchronicznym): program Microsoft Teams oraz Microsoft Outlook, a także poprzez kontakt telefoniczny. Narzędzia wykorzystywane w zależności od możliwości uczestników procesu kształcenia, według ustalonych sposobów pracy z grupami. Wykorzystywane formy komunikacji: poczta e-mail, kontakt telefoniczny, spotkania on line.

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystania z programu Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach oraz praca pisemna, prezentacja multimedialna

Pełny opis:

Student w toku zajęć poznaje najważniejsze aspekty dotyczące diagnozy i profilaktyki zagrożeń cyberprzestrzeni. Będzie posiadał umiejętność analizy i interpretacji poszczególnych zagrożeń mających miejsce w przestrzeni cyfrowej w kontekście diagnozy i profilaktyki. Uzyska niezbędne kompetencje społeczne związane ze znaczeniem roli pedagoga i nauczyciela w diagnozie wybranych zagrożeń oraz minimalizowania ich skutków.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zagrożenia cyberprzestrzeni w zakresie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

2. Zagrożenia internetowe dotyczące funkcjonowania psychospołecznego dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

3. Uzależnienia behawioralne i ich uwarunkowania

4. Uzależnienie od multimediów

5. Zachowania dyssocjalne w sieci

6. Diagnoza pedagogiczna zagrożeń internetowych i uzależnienia od multimediów (wywiad, metody kwestionariuszowe)

7. Pedagogiczna interwencja kryzysowa w sytuacji ryzyka uzależnienia od internetu i ryzykownych zachowań internetowych

8. Profilaktyka w zakresie zagrożeń internetowych i zachowań dyssocjalnych w sieci

Literatura:

1. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Difin, Warszawa, 2014

2. Bednarek J., Społeczne kompetencje medialno–informacyjne w kontekście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, [w:] Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Bednarek J., Difin, Warszawa, 2014

3. Jaszczak A., Poczucie uzależnienia od Internetu a poczucie kontroli u adolescentów, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu, Szmigielska B., (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków, 2009

4. Kaliszewska K., Nadmierne używanie Internetu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007

5. Tanaś M., O potrzebie pedagogicznej refleksji nad kulturą i językiem mediów, [w:] Kultura i język mediów, Tanaś M., (red.), Impuls, Kraków, 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie i realizacja pracy pisemnej oraz prezentacji multimedialnej - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

ECTS: 3

ajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Główne środki cyklicznej komunikacji (o charakterze synchronicznym oraz niesynchronicznym): program Microsoft Teams oraz Microsoft Outlook, a także poprzez kontakt telefoniczny. Narzędzia wykorzystywane w zależności od możliwości uczestników procesu kształcenia, według ustalonych sposobów pracy z grupami. Wykorzystywane formy komunikacji: poczta e-mail, kontakt telefoniczny, spotkania on line.

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystania z programu Microsoft Teams.

Poniżej znajduje się link do Zespołu w MS TEAMS, w ramach którego odbywać się będą zajęcia

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6709074a195b4b8c990df761c31283e2%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e47d3a7-2d83-40f9-95d7-3c52eed6dc31&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.