Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna zawodowa w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych (ośrodkach twórczej edukacji, szkołach, przedszkolach, firmach szkoleniowych) - 3 tyg. (60 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-PKR3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna zawodowa w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych (ośrodkach twórczej edukacji, szkołach, przedszkolach, firmach szkoleniowych) - 3 tyg. (60 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W15

- zna założenia organizacyjne instytucji, w której realizuje praktykę (ośrodka twórczej edukacji, przedszkola, firmy szkoleniowej etc.).

PE1_W17

- Posiada wiedzę odnośnie zachowania szczególnej dbałości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Umie prawidłowo dokonać zapisu obserwacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

PE1_U14

- Umie dokonać autoanalizy własnej pracy podejmowanej w ramach działalności edukacyjnej i wychowawczej.

PE1_U02

-Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia zgodnie z opracowana koncepcją.

PE1_U11

- Prawidłowo posługuje się terminologią z obszaru działań instytucji.

- Umie konstruować plan pracy z uwzględnieniem specyfiki pracy z uczestnikami zajęć.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K02

- Identyfikuje się z rolą i pedagoga i instruktora, radzi sobie w różnych sytuacjach.

PE1_K07

- Dostrzega potrzebę współpracy z opiekunem prowadzącym studenta podczas praktyk indywidualnych, koordynatorem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem.

PE1_K08

- Wykazuje postawę zaangażowania w realizację powierzonych mu obowiązków oraz zadań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Zakładowy opiekun praktyk, potwierdza odbycie przez studenta praktyki i ocenia ją. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawniane w trakcie zajęć.

Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni po uprzednim ustaleniu terminu, dla studentów stacjonarnych nie później niż do 20 maja danego roku akademickiego. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a) program praktyki

b) Kartę praktykanta APS (Załącznik)

c) dokumentację przebiegu praktyk:

- charakterystyka miejsca praktyk

- karta oceny praktykanta (wypełnia opiekun w placówce)

- opinia praktykanta o przebiegu praktyki

- protokoły hospitacji zajęć

- scenariusze przeprowadzonych zajęć

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Pełny opis:

OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

• poznanie specyfiki funkcjonowania instytucji ukierunkowanych na rozwijanie potencjału twórczego jednostek

• nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji zajęć lub działań projektowych z zakresu metodyki działań twórczych

• dokonanie obserwacji niezbędnych do wyjaśnienia poruszanych na zajęciach zagadnień teoretycznych z zakresu pedagogiki twórczości

• nabycie umiejętności konstruowania autorskich programów, zajęć i projektów ukierunkowanych na rozwój potencjału twórczego jednostek

• nabycie umiejętności prowadzenia lub współprowadzenia

Literatura:

Brak

Uwagi:

Godziny kontaktowe 60 h

Przygotowanie się do zajęć 20 h

Inne formy (przygotowanie dokumentacji praktyki) 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.