Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-TUK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:
Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

PEP1_W08

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń tj. zna podstawowe techniki komunikacyjne, przydatne w pracy nauczyciela-wychowawcy;

- rozróżnia błędy i bariery komunikacyjne utrudniające osiągnięcie porozumienia.

PEP1_U03

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikowania się społecznego i interpersonalnego,

- zna metody rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz rozwoju kreatywności; jest świadomy ich znaczenia dla doskonalenia się zawodowego i osobowościowego.

- potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym specjalnością studiów tj. potrafi wskazać sposoby rozwiązywania konfliktów pojawiających się w pracy nauczyciela wychowawcy.

PEP1_U11

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów tj. ma rozwinięte kompetencje komunikacyjne, potrafi przełamywać bariery komunikacyjne;

- ma rozwinięte umiejętności autoprezentacyjne, w sposób atrakcyjny i rzeczowy prezentuje swoje idee i projekty w zależności od kontekstów (kanałów i sytuacji) komunikacyjnych

PEP1_K07

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena poziomu i jakości w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena umiejętności komunikacyjnych przez pryzmat sytuacyjny

- ocena projektów wzbogacania kompetencji komunikacyjnych

Pełny opis:

1. Omówienie programu zajęć oraz warunków zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do problematyki psychologii komunikacji. Etymologia terminu. Wyjaśnienie zasady "nie można nie komunikować" w odniesieniu do różnych przykładów.

2. Budowa procesu komunikacyjnego według R. Jakobsona z komentarzem.

3. Elementy składowe komunikatu: zawartość rzeczowa, relacja z osobą, ujawnienie siebie, apel.

4. Problematyka odbioru komunikatów na podstawie literatury tematycznej i tworzenia różnych sytuacji wraz z komentarzem.

5. Postawa asertywna w toku wymiany informacji (podejmowanie decyzji, cechy człowieka asertywnego).

6. Uważne słuchanie w pracy nauczyciela (aktywnie słuchanie, aktywne niesłuchanie, bierne słuchanie, bierne niesłuchanie).

7. Blokady komunikacji według T. Gordona. Omówienie na podstawie sytuacji tworzonych ze studentami.

8. Komunikacja niewerbalna. Tworzenie i odczytywanie komunikatów niewerbalnych.

9. Etykieta rozmowy telefonicznej w procesie komunikacji.

10. Komunikowanie się na piśmie, wskazywanie efektów tej formy.

11. Relacje nauczyciela: z uczniami, z rodzicami.

12. Relacje nauczyciela: z innymi nauczycielami, z dyrektorem szkoły i innymi pracownikami.

13. Komunikacja nauczyciela z uczniem z niepełnosprawnością, sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie, mediacje.

14. Błędy językowe nauczycieli i ich minimalizowanie.

15. Sprawdzian testowy oraz obrona prac zaliczeniowych: doskonalenie procesu komunikowania się w trzech odniesieniach: jako student, jako początkujący nauczyciel, jako nauczyciel w przyszłości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Bochno E.: Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Oficyna

Wydawnicza "Impuls" Kraków 2004.

Góralczyk E.: Nauczycielem być... . Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.

Hurst B., Reding G.: Profesjonalizm w uczeniu. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Morreale S.P.; Spitzberg B.H.; Barge K.J.: Komunikacja między ludźmi. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2015.

Uzupełniająca:

Sujak E.: ABC psychologii komunikacji. Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.

Tkaczyk L.: Komunikacja niewerbalna. Postawa. Mimika. Gest. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- sytuacyjne

- inscenizacji,

- projektów

- obserwacja

- dyskusja dydaktyczna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia 30 godzin)

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 10 godzin

Przygotowanie projektu, prezentacji 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena poziomu i jakości w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena umiejętności komunikacyjnych przez pryzmat sytuacyjny

- ocena projektów wzbogacania kompetencji komunikacyjnych

Pełny opis:

1.Omówienie programu zajęć oraz warunków zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do problematyki psychologii komunikacji. Etymologia terminu. Wyjaśnienie zasady "nie można nie komunikować" w odniesieniu do różnych przykładów.

2. Budowa procesu komunikacyjnego według R. Jakobsona z komentarzem.

3. Elementy składowe komunikatu: zawartość rzeczowa, relacja z osobą, ujawnienie siebie, apel.

4. Problematyka odbioru komunikatów na podstawie literatury tematycznej i tworzenia różnych sytuacji wraz z komentarzem.Postawa asertywna w toku wymiany informacji (podejmowanie decyzji, cechy człowieka asertywnego).

5. Uważne słuchanie w pracy nauczyciela (aktywnie słuchanie, aktywne niesłuchanie, bierne słuchanie, bierne niesłuchanie).

6. Blokady komunikacji według T. Gordona. Omówienie na podstawie sytuacji tworzonych ze studentami.

7. Komunikacja niewerbalna. Tworzenie i odczytywanie komunikatów niewerbalnych.

8. Etykieta rozmowy telefonicznej w procesie komunikacji, komunikowanie się na piśmie, wskazywanie efektów tej formy.

9. Relacje nauczyciela: z uczniami, z rodzicami, relacje nauczyciela: z innymi nauczycielami, z dyrektorem szkoły i innymi pracownikami.

10.Sprawdzian testowy oraz obrona prac zaliczeniowych: doskonalenie procesu komunikowania się w trzech odniesieniach: jako student, jako początkujący nauczyciel, jako nauczyciel w przyszłości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Bochno E.: Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Oficyna

Wydawnicza "Impuls" Kraków 2004.

Góralczyk E.: Nauczycielem być... . Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.

Hurst B., Reding G.: Profesjonalizm w uczeniu. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Morreale S.P.; Spitzberg B.H.; Barge K.J.: Komunikacja między ludźmi. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2015.

Uzupełniająca:

Sujak E.: ABC psychologii komunikacji. Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.

Tkaczyk L.: Komunikacja niewerbalna. Postawa. Mimika. Gest. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia 20 godzin)

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 5 godzin

Przygotowanie projektu, prezentacji 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena poziomu i jakości w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena umiejętności komunikacyjnych przez pryzmat sytuacyjny

- ocena projektów wzbogacania kompetencji komunikacyjnych

Pełny opis:

1. Omówienie programu zajęć oraz warunków zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do problematyki psychologii komunikacji. Etymologia terminu. Wyjaśnienie zasady "nie można nie komunikować" w odniesieniu do różnych przykładów.

2. Budowa procesu komunikacyjnego według R. Jakobsona z komentarzem.

3. Elementy składowe komunikatu: zawartość rzeczowa, relacja z osobą, ujawnienie siebie, apel.

4. Problematyka odbioru komunikatów na podstawie literatury tematycznej i tworzenia różnych sytuacji wraz z komentarzem.

5. Postawa asertywna w toku wymiany informacji (podejmowanie decyzji, cechy człowieka asertywnego).

6. Uważne słuchanie w pracy nauczyciela (aktywnie słuchanie, aktywne niesłuchanie, bierne słuchanie, bierne niesłuchanie).

7. Blokady komunikacji według T. Gordona. Omówienie na podstawie sytuacji tworzonych ze studentami.

8. Komunikacja niewerbalna. Tworzenie i odczytywanie komunikatów niewerbalnych.

9. Etykieta rozmowy telefonicznej w procesie komunikacji.

10. Komunikowanie się na piśmie, wskazywanie efektów tej formy.

11. Relacje nauczyciela: z uczniami, z rodzicami.

12. Relacje nauczyciela: z innymi nauczycielami, z dyrektorem szkoły i innymi pracownikami.

13. Komunikacja nauczyciela z uczniem z niepełnosprawnością, sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie, mediacje.

14. Błędy językowe nauczycieli i ich minimalizowanie.

15. Sprawdzian testowy oraz obrona prac zaliczeniowych: doskonalenie procesu komunikowania się w trzech odniesieniach: jako student, jako początkujący nauczyciel, jako nauczyciel w przyszłości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Bochno E.: Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Oficyna

Wydawnicza "Impuls" Kraków 2004.

Góralczyk E.: Nauczycielem być... . Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.

Hurst B., Reding G.: Profesjonalizm w uczeniu. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Morreale S.P.; Spitzberg B.H.; Barge K.J.: Komunikacja między ludźmi. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2015.

Uzupełniająca:

Sujak E.: ABC psychologii komunikacji. Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.

Tkaczyk L.: Komunikacja niewerbalna. Postawa. Mimika. Gest. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia 30 godzin)

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 10 godzin

Przygotowanie projektu, prezentacji 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena poziomu i jakości w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena umiejętności komunikacyjnych przez pryzmat sytuacyjny

- ocena projektów wzbogacania kompetencji komunikacyjnych

Pełny opis:

1. Omówienie programu zajęć oraz warunków zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do problematyki psychologii komunikacji. Etymologia terminu. Wyjaśnienie zasady "nie można nie komunikować" w odniesieniu do różnych przykładów.

2. Budowa procesu komunikacyjnego według R. Jakobsona z komentarzem.

3. Elementy składowe komunikatu: zawartość rzeczowa, relacja z osobą, ujawnienie siebie, apel.

4. Problematyka odbioru komunikatów na podstawie literatury tematycznej i tworzenia różnych sytuacji wraz z komentarzem.

5. Postawa asertywna w toku wymiany informacji (podejmowanie decyzji, cechy człowieka asertywnego).

6. Uważne słuchanie w pracy nauczyciela (aktywnie słuchanie, aktywne niesłuchanie, bierne słuchanie, bierne niesłuchanie).

7. Blokady komunikacji według T. Gordona. Omówienie na podstawie sytuacji tworzonych ze studentami.

8. Komunikacja niewerbalna. Tworzenie i odczytywanie komunikatów niewerbalnych.

9. Etykieta rozmowy telefonicznej w procesie komunikacji.

10. Komunikowanie się na piśmie, wskazywanie efektów tej formy.

11. Relacje nauczyciela: z uczniami, z rodzicami.

12. Relacje nauczyciela: z innymi nauczycielami, z dyrektorem szkoły i innymi pracownikami.

13. Komunikacja nauczyciela z uczniem z niepełnosprawnością, sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie, mediacje.

14. Błędy językowe nauczycieli i ich minimalizowanie.

15. Sprawdzian testowy oraz obrona prac zaliczeniowych: doskonalenie procesu komunikowania się w trzech odniesieniach: jako student, jako początkujący nauczyciel, jako nauczyciel w przyszłości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Bochno E.: Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Oficyna

Wydawnicza "Impuls" Kraków 2004.

Góralczyk E.: Nauczycielem być... . Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.

Hurst B., Reding G.: Profesjonalizm w uczeniu. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Morreale S.P.; Spitzberg B.H.; Barge K.J.: Komunikacja między ludźmi. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2015.

Uzupełniająca:

Sujak E.: ABC psychologii komunikacji. Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.

Tkaczyk L.: Komunikacja niewerbalna. Postawa. Mimika. Gest. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia 30 godzin)

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 10 godzin

Przygotowanie projektu, prezentacji 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski, Alicja Zagrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena poziomu i jakości w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena umiejętności komunikacyjnych przez pryzmat sytuacyjny

- ocena projektów wzbogacania kompetencji komunikacyjnych

Pełny opis:

1. Omówienie programu zajęć oraz warunków zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do problematyki psychologii komunikacji. Etymologia terminu. Wyjaśnienie zasady "nie można nie komunikować" w odniesieniu do różnych przykładów.

2. Budowa procesu komunikacyjnego według R. Jakobsona z komentarzem.

3. Elementy składowe komunikatu: zawartość rzeczowa, relacja z osobą, ujawnienie siebie, apel.

4. Problematyka odbioru komunikatów na podstawie literatury tematycznej i tworzenia różnych sytuacji wraz z komentarzem.

5. Postawa asertywna w toku wymiany informacji (podejmowanie decyzji, cechy człowieka asertywnego).

6. Uważne słuchanie w pracy nauczyciela (aktywnie słuchanie, aktywne niesłuchanie, bierne słuchanie, bierne niesłuchanie).

7. Blokady komunikacji według T. Gordona. Omówienie na podstawie sytuacji tworzonych ze studentami.

8. Komunikacja niewerbalna. Tworzenie i odczytywanie komunikatów niewerbalnych.

9. Etykieta rozmowy telefonicznej w procesie komunikacji.

10. Komunikowanie się na piśmie, wskazywanie efektów tej formy.

11. Relacje nauczyciela: z uczniami, z rodzicami.

12. Relacje nauczyciela: z innymi nauczycielami, z dyrektorem szkoły i innymi pracownikami.

13. Komunikacja nauczyciela z uczniem z niepełnosprawnością, sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie, mediacje.

14. Błędy językowe nauczycieli i ich minimalizowanie.

15. Sprawdzian testowy oraz obrona prac zaliczeniowych: doskonalenie procesu komunikowania się w trzech odniesieniach: jako student, jako początkujący nauczyciel, jako nauczyciel w przyszłości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Bochno E.: Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Oficyna

Wydawnicza "Impuls" Kraków 2004.

Góralczyk E.: Nauczycielem być... . Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.

Hurst B., Reding G.: Profesjonalizm w uczeniu. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Morreale S.P.; Spitzberg B.H.; Barge K.J.: Komunikacja między ludźmi. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2015.

Uzupełniająca:

Sujak E.: ABC psychologii komunikacji. Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.

Tkaczyk L.: Komunikacja niewerbalna. Postawa. Mimika. Gest. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia 30 godzin)

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 10 godzin

Przygotowanie projektu, prezentacji 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Joanna Giebułtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena poziomu i jakości w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena umiejętności komunikacyjnych przez pryzmat sytuacyjny

- ocena projektów wzbogacania kompetencji komunikacyjnych

Pełny opis:

1. Omówienie programu zajęć oraz warunków zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do problematyki psychologii komunikacji. Etymologia terminu. Wyjaśnienie zasady "nie można nie komunikować" w odniesieniu do różnych przykładów.

2. Budowa procesu komunikacyjnego według R. Jakobsona z komentarzem.

3. Elementy składowe komunikatu: zawartość rzeczowa, relacja z osobą, ujawnienie siebie, apel.

4. Problematyka odbioru komunikatów na podstawie literatury tematycznej i tworzenia różnych sytuacji wraz z komentarzem.

5. Postawa asertywna w toku wymiany informacji (podejmowanie decyzji, cechy człowieka asertywnego).

6. Uważne słuchanie w pracy nauczyciela (aktywnie słuchanie, aktywne niesłuchanie, bierne słuchanie, bierne niesłuchanie).

7. Blokady komunikacji według T. Gordona. Omówienie na podstawie sytuacji tworzonych ze studentami.

8. Komunikacja niewerbalna. Tworzenie i odczytywanie komunikatów niewerbalnych.

9. Etykieta rozmowy telefonicznej w procesie komunikacji.

10. Komunikowanie się na piśmie, wskazywanie efektów tej formy.

11. Relacje nauczyciela: z uczniami, z rodzicami.

12. Relacje nauczyciela: z innymi nauczycielami, z dyrektorem szkoły i innymi pracownikami.

13. Komunikacja nauczyciela z uczniem z niepełnosprawnością, sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie, mediacje.

14. Błędy językowe nauczycieli i ich minimalizowanie.

15. Sprawdzian testowy oraz obrona prac zaliczeniowych: doskonalenie procesu komunikowania się w trzech odniesieniach: jako student, jako początkujący nauczyciel, jako nauczyciel w przyszłości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Bochno E.: Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Oficyna

Wydawnicza "Impuls" Kraków 2004.

Góralczyk E.: Nauczycielem być... . Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.

Hurst B., Reding G.: Profesjonalizm w uczeniu. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Morreale S.P.; Spitzberg B.H.; Barge K.J.: Komunikacja między ludźmi. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2015.

Uzupełniająca:

Sujak E.: ABC psychologii komunikacji. Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.

Tkaczyk L.: Komunikacja niewerbalna. Postawa. Mimika. Gest. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia 30 godzin)

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 10 godzin

Przygotowanie projektu, prezentacji 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.