Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wychowawcza z elementami psychologii społecznej dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PWE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia wychowawcza z elementami psychologii społecznej dla nauczycieli
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W08

ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, odnosi ją do wybranych obszarów działalności pedagogicznej

zna i umie wyjaśnić podstawowe mechanizmy komunikacji interpersonalnej, zachodzącej pomiędzy uczestnikami edukacji

PEP1_U02

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki dla analizowania i interpretowania wybranych problemów pedagogicznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

posiada umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk związanych z różnymi sferami rozwoju psychicznego człowieka;

potrafi przeanalizować i rozumie mechanizmy problemów wychowawczych, czynniki pod-trzymujące istnienie problemu, potrafi określić możliwe sposoby rozwiązania problemu;

potrafi dobrać skuteczny sposób zmiany dez-adaptacyjnych postaw społecznych;

posiada umiejętność analizowania i interpretowania procesów emocjonalno-motywacyjnych jako sił napędowych jednostki;

PEP1_U12

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne - pytania otwarte;

- obecność na zajęciach - dopuszczalne 2 nieobecności;

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do psychologii wychowawczej. Wspieranie rozwoju dziecka jako zadanie wychowawcy

2. Relacje nauczyciel – uczeń. Kompetencje nauczyciela.

3. Sylwetka wychowanka – pożądane efekty. Kształtowanie samooceny i poczucia własnej wartości u dzieci

4. Warunki zaspokojenia potrzeb dziecka w przedszkolu i szkole

5. Skuteczna komunikacja interpersonalna

6. Autoprezentacja i wystąpienie publiczne jako komunikat

7. „Pozytywna dyscyplina” w klasie, – czym jest, jak ją wprowadzać.

8. Ustalanie i egzekwowanie granic w wychowaniu. Kształtowanie i zmiana postaw.

9. Konflikty – przyczyny i wybrane sposoby ich rozwiązywania

10. Kształtowanie i zmiana postaw. Wywieranie wpływu

11. Kształtowanie zachowań prospołecznych

12. Znaczenie relacji w rodzinie dla rozwoju dziecka. Skutki wychowawcze postaw rodzicielskich.

13. Czynniki wpływające na efektywność nauki. Funkcjonowanie i problemy dzieci zdolnych

14. Trudności wychowawcze, zachowania agresywne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Biała M., Możdżyński J. (2002). Podstawy kształtowania relacji nauczyciel – uczeń, Warszawa: Emu.

MacKenzie R. J. (2008). Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie, Gdańsk: GWP.

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Plopa M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Impuls.

Taraszkiewicz M., Karpa A. (2009). Jak wspierać zdolnego ucznia? Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1998). Psychologia wychowawcza, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Czechowska A. Zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci, Wychowawca. 2004, nr 3.

Słupek K., (2010). Dyscyplina w klasie. Poradnik pedagogiczny, Kraków: Rubikon.

Mika S. (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa: Żak.

Aronson E., Wilson, T.,D., Akert, R. (2004). Psychologia Społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Taraszkiewicz M., Karpa A. (2009), Jak wspierać zdolnego ucznia? Warszawa:WSiP.

Komorowska B., Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli, Roczniki Pedagogiczne, 2014, nr 2, tom 6 (42).

Pawelec M., Cholewińska J., Mazur A., Ozga W., Trudności wychowawcze w grupie dzieci przedszkolnych w percepcji nauczycieli, Horyzonty Psychologii, 2014, t. 4.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład:

- egzamin ustny;

Ćwiczenia:

- kolokwium pisemne - pytania otwarte;

- obecność na ćwiczeniach - dopuszczalna 1 nieobecność;

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

1. Przedmiot psychologii wychowawczej.

2. Wychowanie jako czynnik rozwoju człowieka – zmiany indywidualnej i zmiany społecznej. Socjalizujący i emancypujący wpływ wychowania.

3. Relacja między rozwojem człowieka, dojrzewaniem i wychowaniem.

4. Podstawowe modele wychowania.

5. Rodzaje interakcji wychowawczych. Właściwości modeli interakcji nauczyciel – uczeń.

6. Psychologiczne mechanizmy wychowania.

7. Środowisko wychowawcze: typy i warstwy.

8. Rodzina – naturalne środowisko wychowawcze. Style wychowania w rodzinie. Postawy rodzicielskie.

9. Wychowanie w przedszkolu i szkole.

10. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze.

11. Postawy. Zmiany i kształtowanie postaw.

12. Małe grupy społeczne. Normy grupowe i ich skutki. Struktura socjometryczna.

13. Wpływ społeczny. Techniki wpływu społecznego. Spostrzeganie osób. Atrybucja w spostrzeganiu osób. Kategorie wpływu społecznego: konformizm, uległość, posłuszeństwo.

14. Agresja. Różne rodzaje agresji. Cele zachowań agresywnych. Alternatywy dla zachowań agresywnych – przeciwdziałanie przemocy.

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie do psychologii wychowawczej. Relacje nauczyciel – uczeń. Kompetencje nauczyciela. „Pozytywna dyscyplina” w klasie, – czym jest, jak ją wprowadzać.

2. Ustalanie i egzekwowanie granic w wychowaniu. Kształtowanie i zmiana postaw.

3. Autoprezentacja i wystąpienie publiczne jako komunikat.

4. Przejawy wpływu społecznego w klasie.

5. Znaczenie relacji w rodzinie dla rozwoju dziecka. Skutki wychowawcze postaw rodzicielskich.

6. Trudności wychowawcze, zachowania agresywne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wykład

1. Brzezińska, A. (2000), Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: GWP, (tom 3, rozdział 48, s. 227- 257).

2. Przetacznik – Gierowska, M, Włodarski, Z., (2014), Psychologia wychowawcza, Warszawa: PWN, (tom 2, s. 7- 148, 176-228).

3. Strelau, J., Doliński, D. (2011), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańska: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Tom I, s.293 - 445).

Ćwiczenia

1. Biała M., Możdżyński J., (2002), Podstawy kształtowania relacji nauczyciel – uczeń, Warszawa: Emu, (Rozdział 1).

2. MacKenzie R. J. (2008). Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie, Gdańsk: GWP, (Rozdział 5).

3. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, (Rozdział 4, fragment s. 164-174).

4. Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls,

(Rozdział 3).

Literatura uzupełniająca:

1. Cialdini R. (2001), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

2. Doliński, D. (2000), Psychologia wpływu społecznego, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

3. Mika, S. (1998), Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

4. Aronson, E. (1997), Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN.

5. Kenrick, D. T., Neuberg, S.L., Cialdini, R. B. (2002), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 10 godz.+ ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie się na ćwiczenia - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład:

- egzamin ustny;

Ćwiczenia:

- kolokwium pisemne - pytania otwarte;

- obecność na ćwiczeniach - dopuszczalna 1 nieobecność;

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

1. Przedmiot psychologii wychowawczej.

2. Wychowanie jako czynnik rozwoju człowieka – zmiany indywidualnej i zmiany społecznej. Socjalizujący i emancypujący wpływ wychowania.

3. Relacja między rozwojem człowieka, dojrzewaniem i wychowaniem.

4. Podstawowe modele wychowania.

5. Rodzaje interakcji wychowawczych. Właściwości modeli interakcji nauczyciel – uczeń.

6. Psychologiczne mechanizmy wychowania.

7. Środowisko wychowawcze: typy i warstwy.

8. Rodzina – naturalne środowisko wychowawcze. Style wychowania w rodzinie. Postawy rodzicielskie.

9. Wychowanie w przedszkolu i szkole.

10. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze.

11. Postawy. Zmiany i kształtowanie postaw.

12. Małe grupy społeczne. Normy grupowe i ich skutki. Struktura socjometryczna.

13. Wpływ społeczny. Techniki wpływu społecznego. Spostrzeganie osób. Atrybucja w spostrzeganiu osób. Kategorie wpływu społecznego: konformizm, uległość, posłuszeństwo.

14. Agresja. Różne rodzaje agresji. Cele zachowań agresywnych. Alternatywy dla zachowań agresywnych – przeciwdziałanie przemocy.

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie do psychologii wychowawczej. Relacje nauczyciel – uczeń. Kompetencje nauczyciela. „Pozytywna dyscyplina” w klasie, – czym jest, jak ją wprowadzać.

2. Ustalanie i egzekwowanie granic w wychowaniu. Kształtowanie i zmiana postaw.

3. Autoprezentacja i wystąpienie publiczne jako komunikat.

4. Przejawy wpływu społecznego w klasie.

5. Znaczenie relacji w rodzinie dla rozwoju dziecka. Skutki wychowawcze postaw rodzicielskich.

6. Trudności wychowawcze, zachowania agresywne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wykład

1. Brzezińska, A. (2000), Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: GWP, (tom 3, rozdział 48, s. 227- 257).

2. Przetacznik – Gierowska, M, Włodarski, Z., (2014), Psychologia wychowawcza, Warszawa: PWN, (tom 2, s. 7- 148, 176-228).

3. Strelau, J., Doliński, D. (2011), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańska: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Tom I, s.293 - 445).

Ćwiczenia

1. Biała M., Możdżyński J., (2002), Podstawy kształtowania relacji nauczyciel – uczeń, Warszawa: Emu, (Rozdział 1).

2. MacKenzie R. J. (2008). Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie, Gdańsk: GWP, (Rozdział 5).

3. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, (Rozdział 4, fragment s. 164-174).

4. Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls,

(Rozdział 3).

Literatura uzupełniająca:

1. Cialdini R. (2001), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

2. Doliński, D. (2000), Psychologia wpływu społecznego, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

3. Mika, S. (1998), Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

4. Aronson, E. (1997), Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN.

5. Kenrick, D. T., Neuberg, S.L., Cialdini, R. B. (2002), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 10 godz.+ ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie się na ćwiczenia - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.