Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wychowawcza z elementami psychologii społecznej dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PWE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia wychowawcza z elementami psychologii społecznej dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu modułu student:

PEP1_W04 potrafi definiować i rozumie pojęcia używane w psychologii rozwoju dla scharakteryzowania procesu rozwoju na różnych etapach życia człowieka; potrafi opisać zmiany w różnych sferach rozwoju psychicznego człowieka: poznawczym, językowym, emocjonalnym, osobowości, społecznym, moralnym;

PEP1_W08 zna i umie wyjaśnić podstawowe mechanizmy komunikacji interpersonalnej, zachodzącej pomiędzy uczestnikami edukacji

PEP1_W14 potrafi wskazać źródła różnic w indywidualnym rozwoju człowieka;

PEP1_U02 potrafi przeanalizować i rozumie mechanizmy problemów wychowawczych, czynniki podtrzymujące istnienie problemu, potrafi określić możliwe sposoby rozwiązania problemu;

potrafi dobrać skuteczny sposób zmiany dezadaptacyjnych postaw społecznych;

posiada umiejętność analizowania i interpretowania procesów emocjonalno-motywacyjnych jako sił napędowych jednostki;

PEP1_U12 definicja wyczerpuje opis szczegółowy;

PEP1_U16 potrafi określić możliwe skutki (krótko- i długoterminowe) proponowanych rozwiązań problemów wychowawczych dla funkcjonowania jednostki na poziomie behawioralnym, emocjonalnym i poznawczym;

PEP1_K01 ma świadomość znaczenia wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu społecznym człowieka dla kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie i szkole;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Małgorzata Rey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład: egzamin: pytania otwarte

przygotowanie referatu: Rola nauczyciela i sposoby

Ćwiczenia: Sprawdzian pisemny – pytania otwarte

Zadania praktyczne

Dyskusje

Pełny opis:

Wychowanie jako przedmiot analizy psychologicznej.

Psychologiczne aspekty funkcji wychowania.

Charakterystyka czterech grup sygnałów wychowawczych:

1. naśladownictwo, modelowanie, identyfikacja

2. powtarzanie, ćwiczenie, wzmacnianie przez nagrody i kary

3. interakcja społeczna, odgrywanie rol społecznych

4. procesy interioryzacji i internalizacji norm i zasad.

Rola wychowania w procesie kształtowania osobowości i socjalizacji jednostki

Dynamika i struktura środowiska wychowawczego

Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze.

Postawy rodzicielskie i style wychowania.

Rola wychowania w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa.

Wychowanie w okresie przedszkolnym: wychowanie dziecka w domu rodzinnym oraz psychologiczne problemy wychowania w przedszkolu.

Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Funkcje wychowawcze szkoły. Psychologia klasy szkolnej. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze. Rola nauczyciela w procesie wychowania. Wpływ środków masowego przekaz na wychowanie.

Problemy samowychowania

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Aronson E., (2014), Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN

Biała M., Możdżyński J., (2002), Podstawy kształtowania relacji nauczyciel – uczeń, Warszawa: Emu

Dembo M.H., (1997), Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., (1998), Psychologia wychowawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Dziewiecki M., (2003), Osoba i wychowanie. Kraków: Rubikon

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Gerrig R.J., Zimbardo P.G., (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Godziny kontaktowe - wykład, ćwiczenia:15+30=45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej:5h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Małgorzata Rey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład: egzamin: pytania otwarte

Przygotowanie pracy: Rola nauczyciela i sposoby kształtowania zdolności i osobowości ucznia

Ćwiczenia: Sprawdzian pisemny – pytania otwarte

Pełny opis:

WYKŁAD:

Wychowanie jako przedmiot analizy psychologicznej. Pojęcie wychowania, funkcje wychowania

Psychologiczne aspekty funkcji wychowania.

Rola wychowania w procesie kształtowania osobowości i socjalizacji jednostki

Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze. Postawy rodzicielskie i style wychowania.

Rola wychowania w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa.

Wychowanie w okresie przedszkolnym: wychowanie dziecka w domu rodzinnym oraz psychologiczne problemy wychowania w przedszkolu.

Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Funkcje wychowawcze szkoły. Psychologia klasy szkolnej. Zadania i rola nauczyciela w procesie wychowania. Nauczyciel jako autorytet. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze.. Wpływ środków masowego przekaz na wychowanie.

Problemy samowychowania

ĆWICZENIA:

1. Wspieranie rozwoju dziecka, jako zadanie wychowawcy

2. Sylwetka wychowanka – pożądane efekty

3. Warunki zaspokojenia potrzeb dziecka w przedszkolu i szkole

4. Kształtowanie samooceny, poczucia własnej wartości, dojrzałości emocjonalnej i społecznej u dzieci

5. Skuteczna komunikacja interpersonalna

6. Autoprezentacja i wystąpienie publiczne, jako komunikat

7. Kompetencje nauczyciela – autodiagnoza

8. „Pozytywna dyscyplina” w klasie, – czym jest, jak ją wprowadzać

9. Ustalanie i egzekwowanie granic w wychowaniu

10. Konflikty – przyczyny i wybrane sposoby ich rozwiązywania

11. Relacje nauczyciel – uczeń. Kształtowanie i zmiana postaw. Wywieranie wpływu

12. Znaczenie relacji w rodzinie dla rozwoju dziecka. Skutki wychowawcze postaw rodzicielskich

13. Czynniki wpływające na efektywność nauki

14. Trudności wychowawcze; zachowania agresywne– studium przypadku

15. Trudności wychowawcze c.d.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Aronson E., (2014), Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN

Biała M., Możdżyński J., (2002), Podstawy kształtowania relacji nauczyciel – uczeń, Warszawa: Emu

MacKenzie R. J. (2008). Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie, Gdańsk: GWP

Mika S. (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa: Żak

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., (1998), Psychologia wychowawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Dembo M.H., (1997), Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP

Gerrig R.J., Zimbardo P.G., (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Kołodziejczyk J. (2005). Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji, Kraków: Sophia

Wyckoff J., Unell B. (2005). Spraw by twoje dziecko zamiast nie mówiło tak. Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber,

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład: pokaz multimedialny, praca do wykonania do wykonania.

ćwiczenia: Dyskusje, analiza lektur i artykułów prasowych, opracowywanie samodzielne i w grupach map myśli i projektów działań, aktywowanie doświadczeń studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - wykład, ćwiczenia:15+30=45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej:5h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Małgorzata Rey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład: egzamin: pytania otwarte

Przygotowanie pracy: Rola nauczyciela i sposoby kształtowania zdolności i osobowości ucznia

Ćwiczenia: Sprawdzian pisemny – pytania otwarte

Pełny opis:

WYKŁAD:

Wychowanie jako przedmiot analizy psychologicznej. Pojęcie wychowania, funkcje wychowania

Psychologiczne aspekty funkcji wychowania.

Rola wychowania w procesie kształtowania osobowości i socjalizacji jednostki

Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze. Postawy rodzicielskie i style wychowania.

Rola wychowania w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa.

Wychowanie w okresie przedszkolnym: wychowanie dziecka w domu rodzinnym oraz psychologiczne problemy wychowania w przedszkolu.

Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Funkcje wychowawcze szkoły. Psychologia klasy szkolnej. Zadania i rola nauczyciela w procesie wychowania. Nauczyciel jako autorytet. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze.. Wpływ środków masowego przekaz na wychowanie.

Problemy samowychowania

ĆWICZENIA:

1. Wspieranie rozwoju dziecka, jako zadanie wychowawcy.

2. Warunki zaspokojenia potrzeb dziecka w przedszkolu i szkole.

3. Kształtowanie samooceny, poczucia własnej wartości dzieci. Skuteczna komunikacja interpersonalna.

4. Kompetencje nauczyciela – autodiagnoza. Relacje nauczyciel – uczeń.

5. „Pozytywna dyscyplina” w klasie, – czym jest, jak ją wprowadzać. Ustalanie i egzekwowanie granic w wychowaniu.

6. Skutki wychowawcze postaw rodzicielskich. Kształtowanie i zmiana postaw. Wywieranie wpływu.

7. Trudności wychowawcze; zachowania agresywne– studium przypadku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Aronson E., (2014), Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN

Biała M., Możdżyński J., (2002), Podstawy kształtowania relacji nauczyciel – uczeń, Warszawa: Emu

MacKenzie R. J. (2008). Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie, Gdańsk: GWP

Mika S. (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa: Żak

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., (1998), Psychologia wychowawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Dembo M.H., (1997), Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP

Gerrig R.J., Zimbardo P.G., (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Kołodziejczyk J. (2005). Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji, Kraków: Sophia

Wyckoff J., Unell B. (2005). Spraw by twoje dziecko zamiast nie mówiło tak. Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber,

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład: pokaz multimedialny, praca do wykonania do wykonania.

ćwiczenia: Dyskusje, analiza lektur i artykułów prasowych, opracowywanie samodzielne i w grupach map myśli i projektów działań, aktywowanie doświadczeń studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia:10+10=20h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25h

Przygotowanie się do egzaminu: 45h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej:10h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela, Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Agnieszka Gąstoł, Mirosława Nerło, Małgorzata Rey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.