Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PSP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy semestralnej i pracy na zajęciach oraz egzamin z pytaniami problemowymi

Pełny opis:

Pedagogika społeczna definiuje i analizuje wychowanie w szeroko rozumianych kontekstach społeczno-kulturowych. Koncentruje się na relacjach miedzy środowiskiem wychowania a aktywnym, kreatywnym podmiotem (jednostką lub grupą) budującym swoją biografie i przestrzeń życia. Zajęcia z pedagogiki społecznej mają na celu dostarczenie studentowi narzędzi rozpoznawania, definiowania i analizowania zmian zachodzących w środowisku wychowania ( w rodzinie, w szkolne, w środowisku lokalnych, w różnorodnych instytucjach wychowawczych) Student powinien nauczyć się rozpoznawania wielorakich sił, kapitałów, potencjałów i zasobów służących wspieraniu rozwoju jednostek i grup , poznać metody , formy pracy , nauczyć się wnikliwie analizować sytuacje wychowawcze i kreatywnie budować różne projekty i programy pracy zwłaszcza z dzieckiem, rodziną.

Program uwzględnia trzy grupy tematyczne:

1. Rodowód pedagogiki społecznej, kształtowanie się tożsamości pedagogiki. Pokolenie niepokornych Helena Radlińska – Florian Znaniecki. Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej: środowisko, przestrzeń, miejsce i nie-miejsce, kapitał ludzki, kulturowy, społeczny, intelektualny, społeczeństwo wiedzy, edukacja a globalizacja, rozwój społeczny i jego mierniki (HDI).

2. Podstawowe środowiska wychowawcze, rodzina, społeczne wymiary dzieciństwa, środowisko lokalne, odzyskana przestrzeń publiczna – organizacje pozarządowe, społeczna partycypacja – społeczeństwo obywatelskie.

3. Wybrane problemy edukacyjne i socjalne: globalizacja, marginalizacja, nierówności w edukacji, bieda, bezrobocie, uzależnienia, zagrożone dzieciństwo – dzieci wojny, uchodźcy, emigranci.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. M Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Warszawa 2014. Wyd. Impuls1.

2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wybrane hasła: pedagogika społeczna, opieka pedagogiczna, wsparcie społeczne, środowisko i in.

3. E. Jarosz, Obywatelstwo dzieci - oblicza dyskursu. Pedagogika Społeczna 2014, nr 3.

4. E Januszewska, Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Toruń 2010, Wyd. Marszałek.

5. J. Modrzewski, Prizonizacja przestrzeni społecznej. Między praktyką zniewalania a mirażem bezpieczeństwa osobistego. Pedagogika Społeczna 2014 nr 3.

6. T. Pilch, Pedagogika społeczna w świecie nieprzyjaznych doktryn i praktyk politycznych.

7. W.Theiss, Radlińska. Wyd II, 1996 Wyd. Żak.

8. Raporty, diagnozy.

Literatura do zajęć i literatura uzupełniająca:

1. Aktywne społeczności II. Zmiana społeczna- dostępne w Internecie.

2. Alheit P., Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się. Tożsamość, Człowiek, Edukacja, 2011 nr 3.

3. Henderson P. , Rozwój społeczności lokalnych: rys historyczny, w: P. Pitchford i Henderson P., Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej. Dostępna w Internecie.

4. Kaufmann, J. C. . Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu. Warszawa 2004. Oficyna Naukowa.

5. Kawula St., (red.) Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

6. Kulesza M, Konstruktywistycze i socjoekologiczne korzenie poradnictwa i diagnozy psychopedagogicznej zorientowanej na zasoby. Pedagogika społeczna 2012 nr 3.

7. Mendel M., Miejsca, które wykluczają. Miejskie geometrie władzy i ich edukacyjne przekształcanie, w: Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

8. Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży, Wyd. Impuls, Kraków 2013.

9. Muszyńska J., Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne. Wyd. إ»ak, Warszawa 2014 (wybrane rozdziały).

10. Muszyńska J., Od regionu do lokalności - ku społeczeństwu obywatelskiemu. Pedagogika Społeczna 2012, nr 1.

11. Nowosad I, Mortag I., Ondrackova J. (red.) Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły. Zielona Góra 2010, Wyd. UZ.

12. Odrowąż-Coates A., Saudyjskie osiedla grodzone a podziały społeczne. Pedagogika Społeczna 2012, nr 2.

13. Orzechowska G. Aktualne problemy gerontologii społęcznej, Olsztyn, 2001, rzodział 1.

14. Perkowska-Klejman A., Modele refleksyjnego uczenia się. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, 2013 nr 1.

15. Perkowska-Klejman A., Górka-Strzałkowska A., Opieka i wychowanie w szkole zintegrowanej ze środowiskiem - między starą a nową perspektywą, Pedagogika Społeczna, 2014, nr 1.

16. Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Red. D.Trawkowska, Toruń 2011. Wyd. Akapit.

17. Praca socjalna jako edukacja ku zmianie, red. M. Mendel B. Skrzypczak, wybrane fragmenty. Dostępne w Internecie.

18. Skrzypczak B., W kierunku społecznościowej pracy socjalnej. Edukacyjno-środowiskowe determinanty interwencji publicznej, fragmenty – dostępne w Internecie.

19. Smolińska-Theiss B., Korczakowskie narracje pedagogiczne. Warszawa 2013, Wyd. Impuls.

20. Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa 2014.

21. Smolińska-Theiss B., Z tradycji badan nad nierównościami edukacyjnymi. Od Społecznych przyczyn powodzeń i niepowodzeń szkolnych do współczesnych badan nad zróżnicowaniem w oświacie. W; Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji Red.; A.Gromkowska-Melosik, M.J. Szymański. Poznań 2014. Wyd. UAMW. J.

22. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.), Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej. Warszawa 2008, IPSiR UW.

23. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa, Zarys problematyki. Kraków 2004, rozdziały 1, 7.

24. Theiss W., Radlińska. Wyd. II., Warszawa 1997, Wyd. Żak.

25. Theiss M., Kapitał społeczny środowiska lokalnego - pojęcia i problemy., w: Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, (red.) W. Theiss, B, Skrzypczak, Warszawa 2006.

26. Theiss, M., 2003. Kapitał społeczny w polityce społecznej - w poszukiwaniu definicji.. Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, nr 5, ss. 51-56.

27. Theiss, W. (red.). 2000. Mała ojczyzna - kultura, edukacja, rozwój lokalny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

28. Val T., Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej, dostępne w Internecie.

29. Wiatr M., Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna 2013 nr 2 ss.7-22.

30. Wiatr M., Przemiany rodzicielskiej refleksyjności, Przegląd Pedagogiczny, 2013, nr 2, ss. 9-18.

31. Wilkinson R., Pickett K.. Duch równości. Tam gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2011.

32. Załuska M., J. Boczoń (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998.

33. Zych A. Leksykon gerontologii, Kraków 2010 (wybrane hasła).

34. Wybrane raporty: Kapitał intelektualny Polaków, 2008, Przemoc nad dzieckiem, Diagnoza społeczna.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W01

- Zna podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej tj.: środowisko, wychowanie, kultura, rozwój, wsparcie, opieka, diagnoza środowiskowa, kapitał ludzki, kapitał społeczny, siły ludzkie, empowerment.

PE1_W02

- Zna genezę pedagogiki społecznej, jej źródła filozoficzne, historyczne, kulturowe. .

- Zna relacje pedagogiki społecznej z innymi dziedzinami naukowymi.

PE1_W10

- Zna środowiska wychowawcze. Wie, jaka jest ich struktura rozwój i zmieniające się konteksty funkcjonowania.

PE1_W15

- Zna i charakteryzuje instytucje edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, pomocowe funkcjonujące w środowisku lokalnym.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz analizować ich powiązania z róznymi obszarami działalności pedagogicznej.

PE1_U08

- Ma umiejętność odkrywania i stawiania własnych tez, poszukiwania argumentów w kontekście wybranych perspektyw pedagogiki społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. refleksyjna analiza treści wykładów ilustrowanych prezentacjami multimedialnymi i filmami dydaktycznymi, audycjami radiowymi i telewizyjnymi

2. lektura tekstów społecznych, kulturowych, politycznych, raportów, wyników badań;

3. omawianie treści w trakcie zajęć, dyskusje w małych zespołach i na forum całej grupy;

4. przygotowywanie samodzielnych wypowiedzi w formie eseju

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

godziny kontaktowe ćwiczenia i wykłady - 60h

przygotowanie do ćwiczeń lektura tekstów - 20h

przygotowanie pracy - 25h

przygotowanie do egzaminu - 20h

125h - 5 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Jolanta Bożyk, Anna Górka-Strzałkowska, Krystyna Heland-Kurzak, Michał Kwiatkowski, Anna Perkowska-Klejman, Barbara Smolińska-Theiss, Katarzyna Szostakowska, Marcin Szostakowski, Wiesław Theiss, Alfred Tuci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy semestralnej i pracy na zajęciach oraz egzamin z pytaniami problemowymi (egzamin pisemny - w ostatnim możliwym terminie)

Pełny opis:

Pedagogika społeczna definiuje i analizuje wychowanie w szeroko rozumianych kontekstach społeczno-kulturowych. Koncentruje się na relacjach miedzy środowiskiem wychowania a aktywnym, kreatywnym podmiotem (jednostką lub grupą) budującym swoją biografie i przestrzeń życia.

Zajęcia z pedagogiki społecznej mają na celu dostarczenie studentowi narzędzi rozpoznawania, definiowania i analizowania zmian zachodzących w środowisku wychowania ( w rodzinie, w szkolne, w środowisku lokalnych, w różnorodnych instytucjach wychowawczych) Student powinien nauczyć się rozpoznawania wielorakich sił, kapitałów, potencjałów i zasobów służących wspieraniu rozwoju jednostek i grup , poznać metody , formy pracy , nauczyć się wnikliwie analizować sytuacje wychowawcze i kreatywnie budować różne projekty i programy pracy zwłaszcza z dzieckiem, rodziną.

Program uwzględnia trzy grupy tematyczne:

1. Rodowód pedagogiki społecznej, kształtowanie się tożsamości pedagogiki. Pokolenie niepokornych Helena Radlińska – Florian Znaniecki. Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej: środowisko, przestrzeń, miejsce i nie-miejsce, kapitał ludzki, kulturowy, społeczny, intelektualny, społeczeństwo wiedzy, edukacja a globalizacja, rozwój społeczny i jego mierniki (HDI).

2. Podstawowe środowiska wychowawcze, rodzina, społeczne wymiary dzieciństwa, środowisko lokalne, odzyskana przestrzeń publiczna – organizacje pozarządowe, społeczna partycypacja – społeczeństwo obywatelskie.

3. Wybrane problemy edukacyjne i socjalne: globalizacja, marginalizacja, nierówności w edukacji, bieda, bezrobocie, uzależnienia, zagrożone dzieciństwo – dzieci wojny, uchodźcy, emigranci.

Literatura:

Pedagogika społeczna definiuje i analizuje wychowanie w szeroko rozumianych kontekstach społeczno-kulturowych. Koncentruje się na relacjach miedzy środowiskiem wychowania a aktywnym, kreatywnym podmiotem (jednostką lub grupą) budującym swoją biografie i przestrzeń życia.

Zajęcia z pedagogiki społecznej mają na celu dostarczenie studentowi narzędzi rozpoznawania, definiowania i analizowania zmian zachodzących w środowisku wychowania ( w rodzinie, w szkolne, w środowisku lokalnych, w różnorodnych instytucjach wychowawczych) Student powinien nauczyć się rozpoznawania wielorakich sił, kapitałów, potencjałów i zasobów służących wspieraniu rozwoju jednostek i grup , poznać metody , formy pracy , nauczyć się wnikliwie analizować sytuacje wychowawcze i kreatywnie budować różne projekty i programy pracy zwłaszcza z dzieckiem, rodziną.

Program uwzględnia trzy grupy tematyczne:

1. Rodowód pedagogiki społecznej, kształtowanie się tożsamości pedagogiki. Pokolenie niepokornych Helena Radlińska – Florian Znaniecki. Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej: środowisko, przestrzeń, miejsce i nie-miejsce, kapitał ludzki, kulturowy, społeczny, intelektualny, społeczeństwo wiedzy, edukacja a globalizacja, rozwój społeczny i jego mierniki (HDI).

2. Podstawowe środowiska wychowawcze, rodzina, społeczne wymiary dzieciństwa, środowisko lokalne, odzyskana przestrzeń publiczna – organizacje pozarządowe, społeczna partycypacja – społeczeństwo obywatelskie.

3. Wybrane problemy edukacyjne i socjalne: globalizacja, marginalizacja, nierówności w edukacji, bieda, bezrobocie, uzależnienia, zagrożone dzieciństwo – dzieci wojny, uchodźcy, emigranci.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład zdalny cotygodniowy - ( dokumentacja APS Microsoft Teams).

refleksyjna analiza treści wykładów ilustrowanych prezentacjami multimedialnymi i filmami dydaktycznymi, audycjami radiowymi i telewizyjnymi

lektura tekstów społecznych, kulturowych, politycznych, raportów, wyników badań;

omawianie treści w trakcie zajęć, dyskusje w małych zespołach i na forum całej grupy;

przygotowywanie samodzielnych wypowiedzi w formie eseju

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

godziny kontaktowe ćwiczenia i wykłady - 60h

przygotowanie do ćwiczeń lektura tekstów - 20h

przygotowanie pracy - 25h

przygotowanie do egzaminu - 20h

125h - 5 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Jolanta Bożyk, Marcin Szostakowski, Alfred Tuci, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy semestralnej i pracy na zajęciach wykonywanych zdalnie oraz egzamin pytaniami rekonstruującymi wiedzę zdalny.

Pełny opis:

Pedagogika społeczna definiuje i analizuje wychowanie w szeroko rozumianych kontekstach społeczno-kulturowych. Koncentruje się na relacjach miedzy środowiskiem wychowania a aktywnym, kreatywnym podmiotem (jednostką lub grupą) budującym swoją biografie i przestrzeń życia.

Zajęcia z pedagogiki społecznej mają na celu dostarczenie studentowi narzędzi rozpoznawania, definiowania i analizowania zmian zachodzących w środowisku wychowania ( w rodzinie, w szkolne, w środowisku lokalnych, w różnorodnych instytucjach wychowawczych) Student powinien nauczyć się rozpoznawania wielorakich sił, kapitałów, potencjałów i zasobów służących wspieraniu rozwoju jednostek i grup , poznać metody , formy pracy , nauczyć się wnikliwie analizować sytuacje wychowawcze i kreatywnie budować różne projekty i programy pracy zwłaszcza z dzieckiem, rodziną.

Program uwzględnia trzy grupy tematyczne:

1. Rodowód pedagogiki społecznej, kształtowanie się tożsamości pedagogiki. Pokolenie niepokornych Helena Radlińska – Florian Znaniecki. Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej: środowisko, przestrzeń, miejsce i nie-miejsce, kapitał ludzki, kulturowy, społeczny, intelektualny, społeczeństwo wiedzy, edukacja a globalizacja, rozwój społeczny i jego mierniki (HDI).

2. Podstawowe środowiska wychowawcze, rodzina, społeczne wymiary dzieciństwa, środowisko lokalne, odzyskana przestrzeń publiczna – organizacje pozarządowe, społeczna partycypacja – społeczeństwo obywatelskie.

3. Wybrane problemy edukacyjne i socjalne: globalizacja, marginalizacja, nierówności w edukacji, bieda, bezrobocie, uzależnienia, zagrożone dzieciństwo – dzieci wojny, uchodźcy, emigranci.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. M Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Warszawa 2014. Wyd. Impuls1.

2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wybrane hasła: pedagogika społeczna, opieka pedagogiczna, wsparcie społeczne, środowisko i in.

3. E. Jarosz, Obywatelstwo dzieci - oblicza dyskursu. Pedagogika Społeczna 2014, nr 3

4. E Januszewska, Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Toruń 2010, Wyd. Marszałek

5. J. Modrzewski, Prizonizacja przestrzeni społecznej. Między praktyką zniewalania a mirażem bezpieczeństwa osobistego. Pedagogika Społeczna 2014 nr 3

6. T. Pilch, Pedagogika społeczna w świecie nieprzyjaznych doktryn i praktyk politycznych

7. W.Theiss, Radlińska. Wyd II, 1996 Wyd. Żak

8. Raporty, diagnozy

Literatura do zajęć i literatura uzupełniająca:

Aktywne społeczności II. Zmiana społeczna- dostępne w internecie

Alheit P., Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się. Tożsamość, Człowiek, Edukacja, 2011 nr 3

Henderson P. , Rozwój społeczności lokalnych: rys historyczny, w: P. Pitchford i Henderson P., Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej. Dostępna w internecie

Kaufmann, J. C. . Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu. Warszawa 2004. Oficyna Naukowa

Kawula St., (red.) Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007

Kulesza M, Konstruktywistycze i socjoekologiczne korzenie poradnictwa i diagnozy psychopedagogicznej zorientowanej na zasoby. Pedagogika społeczna 2012 nr 3

Mendel M., Miejsca, które wykluczają. Miejskie geometrie władzy i ich edukacyjne przekształcanie, w: Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży, Wyd. Impuls, Kraków 2013

Muszyńska J., Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne. Wyd. إ»ak, Warszawa 2014 (wybrane rozdziały)

Muszyńska J., Od regionu do lokalności - ku społeczeństwu obywatelskiemu. Pedagogika Społeczna 2012, nr 1

Nowosad I, Mortag I., Ondrackova J. (red.) Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły. Zielona Góra 2010, Wyd. UZ

Odrowąż-Coates A., Saudyjskie osiedla grodzone a podziały społeczne. Pedagogika Społeczna 2012, nr 2

Orzechowska G. Aktualne problemy gerontologii społęcznej, Olsztyn, 2001, rzodział 1.

Perkowska-Klejman A., Modele refleksyjnego uczenia się. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, 2013 nr 1

Perkowska-Klejman A., Górka-Strzałkowska A., Opieka i wychowanie w szkole zintegrowanej ze środowiskiem - między starą a nową perspektywą, Pedagogika Społeczna, 2014, nr 1

Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Red. D.Trawkowska, Toruń 2011. Wyd. Akapit

Praca socjalna jako edukacja ku zmianie, red. M. Mendel B. Skrzypczak, wybrane fragmenty. Dostępne w internecie

Skrzypczak B., W kierunku społecznościowej pracy socjalnej. Edukacyjno-środowiskowe determinanty interwencji publicznej, fragmenty – dostępne w internecie.

Smolińska-Theiss B., Korczakowskie narracje pedagogiczne. Warszawa 2013, Wyd. Impuls

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa 2014

Smolińska-Theiss B., Z tradycji badan nad nierównościami edukacyjnymi. Od Społecznych przyczyn powodzeń i niepowodzeń szkolnych do współczesnych badan nad zróżnicowaniem w oświacie. W; Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji Red.; A.Gromkowska-Melosik, M.J. Szymański. Poznań 2014. Wyd. UAMW. J.

Surzykiewicz, M. Kulesza (red.), Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej. Warszawa 2008, IPSiR UW.

Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa, Zarys problematyki. Kraków 2004, rozdziały 1, 7.

Theiss W., Radlińska. Wyd. II., Warszawa 1997, Wyd. إ»ak.

Theiss M., Kapitał społeczny środowiska lokalnego - pojęcia i problemy., w: Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, (red.) W. Theiss, B, Skrzypczak, Warszawa 2006

Theiss, M., 2003. Kapitał społeczny w polityce społecznej - w poszukiwaniu definicji.. Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, nr 5, ss. 51-56.

Theiss, W. (red.). 2000. Mała ojczyzna – kultura, edukacja, rozwój lokalny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "إ»ak".

Val T., Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej, dostępne w internecie.

Wiatr M., Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna 2013 nr 2 ss.7-22

Wiatr M., Przemiany rodzicielskiej refleksyjności, Przegląd Pedagogiczny, 2013, nr 2, ss. 9-18

Wilkinson R., Pickett K.. Duch równości. Tam gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2011

Załuska M., J. Boczoń (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998

Zych A. Leksykon gerontologii, Kraków 2010 (wybrane hasła)

Wybrane raporty: Kapitał intelektualny Polaków, 2008, Przemoc nad dzieckiem, Diagnoza społeczna...

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykłady w czasie bieżącym on-line (Webex/ zoom)

wykłady asynchroniczne – przekazywane na platformie Padlet (materiały, wykłady, prezentacje i instrukcje dotyczące aktywności).

praca zespołowa - google forms oraz różne komunikatory : Whereby.com, Whatsapp, messenger, Webex.

Wykorzystanie quizziz lub google forms do sprawdzenia wiedzy

Wykorzystanie Slido – do dyskusji, refleksji i sprawdzania wiedzy

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

godziny kontaktowe ćwiczenia i wykłady - 39h

przygotowanie do ćwiczeń lektura tekstów - 30h

przygotowanie pracy - 25h

przygotowanie do egzaminu - 30h

124h - 5 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.