Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-MBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań pedagogicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki (PE), (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie wiadomości i umiejętności potrzebnych do zaplanowania badań, przeprowadzenia ich i opracowania wyników pracy dyplomowej

Pełny opis:

Zagadnienia

1. Procedura badawcza pedagogiki

2. Obserwacja bezpośrednia

3. Skale szacunkowe

4. Wywiad

5. Ankieta

6. Socjometria

7. Test pedagogiczny

8. Eksperyment pedagogiczny

Efekty uczenia się:

----------------------------------------------------------------------------------

PROFIL AKADEMICKI

----------------------------------------------------------------------------------

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE1_W12

- Zna zasady formułowania problemów badawczych, ich dekompozycji do problemów szczegółowych, a także zasady formułowania hipotez i operacjonalizacji zmiennych.

- Zna podstawowe metody badań pedagogicznych w paradygmacie badań ustrukturalizowanych (ilościowych): obserwację standaryzowaną, skale szacunkowe, ankietę, wywiad skategoryzowany, socjometrię, testy osiągnięć szkolnych, eksperyment pedagogiczny, oraz w paradygmacie badań nieustrukturalizowanych (jakościowych): obserwację niestandaryzowaną, wywiad nieskategoryzowany, ankiety i testy złożone z pytań otwartych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U05

- Potrafi zaprojektować procedurę postępowania badawczego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Na podstawie informacji zwrotnych i ocen udostępnianych przez prowadzącego zajęcia, ma świadomość stopnia poprawności wykonywanych ćwiczeń i prac pisemnych oraz rozumie konieczność doskonalenia swoich umiejętności w przyszłej pracy badawczej.

- Ma świadomość zmian paradygmatycznych w metodologii badań społecznych i rozumie konieczność ich śledzenia w przyszłej pracy badawczej.

PE1_K06

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane ze stosowaniem metod badawczych.

----------------------------------------------------------------------------------

PROFIL PRAKTYCZNY

----------------------------------------------------------------------------------

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PEP1_W02

- Zna procedurę postępowania badawczego.

- Zna podstawowe metody badań pedagogicznych: obserwację bezpośrednią, skale szacunkowe, ankietę, wywiad, socjometrię, testy osiągnięć szkolnych, eksperyment pedagogiczny

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U10

- Potrafi zaprojektować procedurę postępowania badawczego.

- Potrafi dobrać odpowiednią metodę/technikę/ narzędzie badawcze z uwzględnieniem wad i zalet każdego postępowania.

- Potrafi zaplanować, stworzyć narzędzia badawcze i przeprowadzić badania przy pomocy w/w metod.

- Potrafi dokonać prezentacji i interpretacji wyników badań i na ich podstawie wyciągnąć wnioski.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEP1_K01

- Potrafi zapanować i przeprowadzić badania w sposób efektywny.

- Potrafi zaplanować działanie zespołowe.

PE1_K06

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane ze stosowaniem metod badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jakimowska
Prowadzący grup: Aneta Gop, Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Marzanna Kielar, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty kształcenia "Metod badań pedagogicznych" i sposoby ich pomiaru:

1.Po ukończonym kursie z przedmiotu, student powinien dysponować elementarną wiedzą dotyczącą projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych (efekt ogólny).

2.W szczególności powinien orientować się w znaczeniu podstawowych pojęć metodologicznych, znać procedurę postępowania badawczego oraz podstawowe metody badań pedagogicznych: obserwację bezpośrednią, skale szacunkowe, ankietę, wywiad, technikę Moreno, testy osiągnięć szkolnych i eksperyment pedagogiczny (efekty szczegółowe).

Jego wiedza zostanie zmierzona za pomocą oceny pracy pisemnej i/lub oceny ustnej prezentacji i/lub testem wiadomości z Metod badań pedagogicznych.

3.Student powinien także nabyć elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych wraz z umiejętnością opracowania wyników surowych i formułowania podstawowych wniosków z badań (efekt ogólny).

Umiejętności te będą mierzone poprzez ocenę indywidualnej i grupowej pracy na zajęciach i/lub ocenę wykonanych w domu ćwiczeń i/lub ocenę złożonych projektów badań i/lub przygotowanego indywidualnie lub grupowo referatu.

4. Student powinien w szczególności umieć zaprojektować procedurę postępowania badawczego, dobrać odpowiednią metodę/technikę/ i narzędzie badawcze, z uwzględnieniem wad i zalet każdego postępowania.Powinien umieć zaplanować, stworzyć narzędzia badawcze i przeprowadzić badania przy pomocy w/w metod, a także dokonać prezentacji i interpretacji wyników badań i na ich podstawie wyciągnąć wnioski (efekty szczegółowe).

Umiejętności te mierzone będą za pomocą oceny prac domowych dotyczących zaplanowania poszczególnych metod i/lub testem umiejętności ich planowania.

5. Student powinien także uzyskać świadomość etycznego wymiaru badań naukowych (efekt ogólny).Powinien prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy etyczne związane ze stosowaniem w/w metod.

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

1. Główne typy procedur postępowania badawczego w naukach

społecznych i pedagogice: procedura ilościowa (ustruturyzowana) i

procedura jakościowa (nieustrukturyzowana).

2. Etapy badań w procedurze ustrukturyzowanej:

- formułowanie problemów i hipotez badawczych,

- definiowanie i operacjonalizacja zmiennych

- dobór strategii badań

- dobór metod badań

- zaplanowanie użycia poszczególnych metod

- sprawdzenie wartości metodologicznej zaplanowanych metod

(obiektywność; rzetelność; trafność)

- przeprowadzanie badań

- sporządzanie protokołu

- zaplanowanie sposobu opracowania wyników

3. Metoda obserwacji bezpośredniej: definicja, istota metody, techniki

obserwacji ustrukturyzowanej (ilościowej) i nieustrukturyzowanej

(jakościowej); planowanie użycia metody i opracowania wyników;

sprawdzanie poprawności metodologicznej zaplanowanej obserwacji.

4. Pomiar w badaniach pedagogicznych: skale szacunkowe jako typ

skali porządkowej: definicja i określenie metody; zalety i problemy

pomiaru; rodzaje skal szacunkowych; skale ciągłe a skale dyskretne;

warunki techniczne konstruowania skali; sprawdzanie rzetelności i

obiektywności skali – badania próbne; częste błędy w szacowaniu i

sposoby ich unikania; opracowanie wyników obserwacji ze skalą,

5. Wywiad: definicja metody; kontakt badacz - respondent i jego rola

w wywiadzie; rodzaje wywiadu i ich specyfika; problem

wiarygodności wywiadu; rola obserwacji w wywiadzie; planowanie

wywiadu skategoryzowanego i wywiadów nieskategoryzowanych.

taktyka wywiadu i rodzaje pytań; rejestracja i opracowanie wyników.

6. Ankieta: definicja metody; zalety i wady ankiet; rola wskaźników w

ankiecie; elementy techniki ankietowej; konstruowanie formularza

ankiety; zagadnienie wiarygodności ankiety; rodzaje ankiet i pytań

ankietowych; błędy w konstrukcji pytań; warunki stawiane

ankieterom; opracowanie wyników.

7. Technika Moreno jako jedna z technik socjometrycznych: definicja,

przeznaczenie metody, rodzaje kryteriów socjometrycznych, sposoby

opracowania wyników: socjogramy jako graficzna reprezentacja

nieformalnej struktury grupy, tabela socjometryczna, podstawowe

wskaźniki socjometryczne.

8. Testy osiągnięć szkolnych (testy pedagogiczne) jako narzędzie

pomiaru wiedzy: rodzaje testów, cechy testów, konstruowanie zadań

testowych, rodzaje zadań testowych, cechy zadań testowych,

opracowanie wyników testów.

9. Eksperyment w pedagogice: istota eksperymentu; różne rodzaje

zmiennych - zmienne zależne, zmienne niezależne; różne rodzaje

planów eksperymentalnych; planowanie badań metodą

eksperymentu.

10. Colloquium zaliczeniowe (praca pisemna/test).

11. Omówienie prac pisemnych– zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Góralski A. (red) - Metody badań pedagogicznych w zarysie, Wyd.

Universitas Rediviva. Warszawa 2009

2. Goriszowski W. – Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych;

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa

2006.

3. Łobocki M. – Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

3. Łobocki M. – Metody i techniki badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

4. Śliwerski B. – Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i

badań naukowych; t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne,

Gdańsk 2006

5. Rubacha K. – Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Babbie E. - Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008

2. Babbie E. - Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2006

3. Brzeziński J. - Metodologia badań psychologicznych, PWN,

Warszawa 2004

4. Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A.J. - Leksykon terminów

metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Wydawnictwo

Akademickie Żak, Warszawa 2012

5. Kruger H.H. - Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o

wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

2005.

6. Niemierko B. – Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i

zastosowanie; Wwa 1994.

7. Nowak S. – Metodologia badań społecznych, Wwa 2008

8. Nowak S. – Metodologia badań socjologicznych, Wwa 1970

9. Pilch T., Bauman T. - Zasady badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

10. Pilkiewicz M. – Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań;

Graficzna analiza materiału socjometrycznego, w: Materiały do

nauczania psychologii pod red. Wołoszynowa L., Seria III, t. 2 ;

Wwa 1973

11. Silverman D. - Interpretacja danych jakościowych, PWN 2008

12. Silverman D. - Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Wwa'

2008

13. Sołoma L. – Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn

2002

Uwagi:

Zajęcia mogą wykorzystywać:

1. Metody podające: wykład konwencjonalny (wprowadzenie, eksplikacja pojęć, opisy stosowania metod...); wykład problemowy (wykładowca przerywa narrację wykładu pytaniami problemowymi kierowanymi do audytorium i czeka na wypowiedzi uczestników); prezentację multimedialną podawanych treści przez wykładowcę; prezentację multimedialną wybranych zagadnień przygotowaną (indywidualnie lub grupowo) przez studentów; referaty tradycyjne.

4. Metody interaktywne: dyskusje studentów na zadany temat, dyskusję typu seminaryjnego (grupy z wykładowcą); warsztaty (grupowe przygotowywanie zadania podczas zajęć, prezentację i ocenę efektów); kontrola i omówienie prac domowych.

5. Ćwiczenia (zadania praktyczne): konstruowanie przykładów przez wykładowcę "na gorąco", wraz ze studentami; samodzielne konstruowanie przez studentów podczas zajęć przykładowych elementów planu metody (np. pytań ankietowych, zadań testowych itp); ćwiczenia grupowe interaktywne (np. przeprowadzanie wywiadu z kolegą/koleżanką podczas zajęć);

6. Metody analityczne: analiza fragmentów tekstów źródłowych; analiza i ocena prac/referatów/projektów kolegów; analiza przykładów zaplanowanych metod podanych przez wykładowcę.

Przewidywany nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 30

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

- przygotowanie się do egzaminu - 20

- przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

- inne formy- prace domowe, przygotowanie projektów badań - 20

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Gop, Ewa Jakimowska
Prowadzący grup: Aneta Gop, Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty kształcenia "Metod badań pedagogicznych" i sposoby ich pomiaru:

1.Po ukończonym kursie z przedmiotu, student powinien dysponować elementarną wiedzą dotyczącą projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych (efekt ogólny).

2.W szczególności powinien orientować się w znaczeniu podstawowych pojęć metodologicznych, znać procedurę postępowania badawczego oraz podstawowe metody badań pedagogicznych: obserwację bezpośrednią, skale szacunkowe, ankietę, wywiad, technikę Moreno, testy osiągnięć szkolnych i eksperyment pedagogiczny (efekty szczegółowe).

Jego wiedza zostanie zmierzona za pomocą oceny pracy pisemnej i/lub oceny ustnej prezentacji i/lub testem wiadomości z Metod badań pedagogicznych.

3.Student powinien także nabyć elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych wraz z umiejętnością opracowania wyników surowych i formułowania podstawowych wniosków z badań (efekt ogólny).

Umiejętności te będą mierzone poprzez ocenę indywidualnej i grupowej pracy na zajęciach i/lub ocenę wykonanych w domu ćwiczeń i/lub ocenę złożonych projektów badań i/lub przygotowanego indywidualnie lub grupowo referatu.

4. Student powinien w szczególności umieć zaprojektować procedurę postępowania badawczego, dobrać odpowiednią metodę/technikę/ i narzędzie badawcze, z uwzględnieniem wad i zalet każdego postępowania.Powinien umieć zaplanować, stworzyć narzędzia badawcze i przeprowadzić badania przy pomocy w/w metod, a także dokonać prezentacji i interpretacji wyników badań i na ich podstawie wyciągnąć wnioski (efekty szczegółowe).

Umiejętności te mierzone będą za pomocą oceny prac domowych dotyczących zaplanowania poszczególnych metod i/lub testem umiejętności ich planowania.

5. Student powinien także uzyskać świadomość etycznego wymiaru badań naukowych (efekt ogólny).Powinien prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy etyczne związane ze stosowaniem w/w metod.

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

1. Główne typy procedur postępowania badawczego w naukach

społecznych i pedagogice: procedura ilościowa (ustruturyzowana) i

procedura jakościowa (nieustrukturyzowana).

2. Etapy badań w procedurze ustrukturyzowanej:

- formułowanie problemów i hipotez badawczych,

- definiowanie i operacjonalizacja zmiennych

- dobór strategii badań

- dobór metod badań

- zaplanowanie użycia poszczególnych metod

- sprawdzenie wartości metodologicznej zaplanowanych metod

(obiektywność; rzetelność; trafność)

- przeprowadzanie badań

- sporządzanie protokołu

- zaplanowanie sposobu opracowania wyników

3. Metoda obserwacji bezpośredniej: definicja, istota metody, techniki

obserwacji ustrukturyzowanej (ilościowej) i nieustrukturyzowanej

(jakościowej); planowanie użycia metody i opracowania wyników;

sprawdzanie poprawności metodologicznej zaplanowanej obserwacji.

4. Pomiar w badaniach pedagogicznych: skale szacunkowe jako typ

skali porządkowej: definicja i określenie metody; zalety i problemy

pomiaru; rodzaje skal szacunkowych; skale ciągłe a skale dyskretne;

warunki techniczne konstruowania skali; sprawdzanie rzetelności i

obiektywności skali – badania próbne; częste błędy w szacowaniu i

sposoby ich unikania; opracowanie wyników obserwacji ze skalą,

5. Wywiad: definicja metody; kontakt badacz - respondent i jego rola

w wywiadzie; rodzaje wywiadu i ich specyfika; problem

wiarygodności wywiadu; rola obserwacji w wywiadzie; planowanie

wywiadu skategoryzowanego i wywiadów nieskategoryzowanych.

taktyka wywiadu i rodzaje pytań; rejestracja i opracowanie wyników.

6. Ankieta: definicja metody; zalety i wady ankiet; rola wskaźników w

ankiecie; elementy techniki ankietowej; konstruowanie formularza

ankiety; zagadnienie wiarygodności ankiety; rodzaje ankiet i pytań

ankietowych; błędy w konstrukcji pytań; warunki stawiane

ankieterom; opracowanie wyników.

7. Technika Moreno jako jedna z technik socjometrycznych: definicja,

przeznaczenie metody, rodzaje kryteriów socjometrycznych, sposoby

opracowania wyników: socjogramy jako graficzna reprezentacja

nieformalnej struktury grupy, tabela socjometryczna, podstawowe

wskaźniki socjometryczne.

8. Testy osiągnięć szkolnych (testy pedagogiczne) jako narzędzie

pomiaru wiedzy: rodzaje testów, cechy testów, konstruowanie zadań

testowych, rodzaje zadań testowych, cechy zadań testowych,

opracowanie wyników testów.

9. Eksperyment w pedagogice: istota eksperymentu; różne rodzaje

zmiennych - zmienne zależne, zmienne niezależne; różne rodzaje

planów eksperymentalnych; planowanie badań metodą

eksperymentu.

10. Colloquium zaliczeniowe (praca pisemna/test).

11. Omówienie prac pisemnych– zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Góralski A. (red) - Metody badań pedagogicznych w zarysie, Wyd.

Universitas Rediviva. Warszawa 2009

2. Goriszowski W. – Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych;

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa

2006.

3. Łobocki M. – Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

3. Łobocki M. – Metody i techniki badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

4. Śliwerski B. – Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i

badań naukowych; t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne,

Gdańsk 2006

5. Rubacha K. – Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Babbie E. - Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008

2. Babbie E. - Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2006

3. Brzeziński J. - Metodologia badań psychologicznych, PWN,

Warszawa 2004

4. Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A.J. - Leksykon terminów

metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Wydawnictwo

Akademickie Żak, Warszawa 2012

5. Kruger H.H. - Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o

wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

2005.

6. Niemierko B. – Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i

zastosowanie; Wwa 1994.

7. Nowak S. – Metodologia badań społecznych, Wwa 2008

8. Nowak S. – Metodologia badań socjologicznych, Wwa 1970

9. Pilch T., Bauman T. - Zasady badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

10. Pilkiewicz M. – Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań;

Graficzna analiza materiału socjometrycznego, w: Materiały do

nauczania psychologii pod red. Wołoszynowa L., Seria III, t. 2 ;

Wwa 1973

11. Silverman D. - Interpretacja danych jakościowych, PWN 2008

12. Silverman D. - Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Wwa'

2008

13. Sołoma L. – Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn

2002

Uwagi:

Zajęcia mogą wykorzystywać:

1. Metody podające: wykład konwencjonalny (wprowadzenie, eksplikacja pojęć, opisy stosowania metod...); wykład problemowy (wykładowca przerywa narrację wykładu pytaniami problemowymi kierowanymi do audytorium i czeka na wypowiedzi uczestników); prezentację multimedialną podawanych treści przez wykładowcę; prezentację multimedialną wybranych zagadnień przygotowaną (indywidualnie lub grupowo) przez studentów; referaty tradycyjne.

4. Metody interaktywne: dyskusje studentów na zadany temat, dyskusję typu seminaryjnego (grupy z wykładowcą); warsztaty (grupowe przygotowywanie zadania podczas zajęć, prezentację i ocenę efektów); kontrola i omówienie prac domowych.

5. Ćwiczenia (zadania praktyczne): konstruowanie przykładów przez wykładowcę "na gorąco", wraz ze studentami; samodzielne konstruowanie przez studentów podczas zajęć przykładowych elementów planu metody (np. pytań ankietowych, zadań testowych itp); ćwiczenia grupowe interaktywne (np. przeprowadzanie wywiadu z kolegą/koleżanką podczas zajęć);

6. Metody analityczne: analiza fragmentów tekstów źródłowych; analiza i ocena prac/referatów/projektów kolegów; analiza przykładów zaplanowanych metod podanych przez wykładowcę.

Przewidywany nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 30

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

- przygotowanie się do egzaminu - 20

- przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

- inne formy- prace domowe, przygotowanie projektów badań - 20

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena prac domowych zaliczających poszczególne techniki badawcze lub test wiadomości

Pełny opis:

Wykład prezentujący założenia teoretyczne

Ćwiczenia poświęcone na analizę praktycznego stosowania badań

Zagadnienia:

1. Procedura badawcza pedagogiki

2. Obserwacja bezpośrednia

3. Skale szacunkowe

4. Wywiad

5. Ankieta

6. Socjometria

7. Test wiadomości

8 . Eksperyment pedagogiczny

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Góralski A. Metody badań pedagogicznych w zarysie

Literatura uzupełniająca

Brzeziński J./red/ Metodologia badań psychologicznych

Babbie E. Podstawy badań społecznych Wyd. Naukowe PWN 2009 Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia

Wykład poświęcony na

- prezentację poszczególnych metod i technik badawczych

- analizę zalet i wad

Ćwiczenia obejmujące

- omówienie sposobu planowania i przeprowadzania badań

- dyskusję interpretacji wyników

Nakład pracy studenta

15 h wykładu

15 h ćwiczeń

przygotowanie prac zaliczeniowych 30h

przygotowanie do testu 5h

lektury 15h

sumaryczna liczba punktów ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Ilona Drapała, Elżbieta Grabowska, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiadomości i umiejętności metodologicznych koniecznych do przygotowania pracy dyplomowej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena pracy pisemnej/ocena ustnej wypowiedzi (praca w grupie/indywidualna praca w domu/ocena referatu)

Kolokwium zaliczeniowe/złożenie projektu badawczego/ prace domowe – zaliczenie poszczególnych metod/test wiadomości

Kolokwium zaliczeniowe/złożenie projektu badawczego/ prace domowe – zaliczenie poszczególnych metod/test wiadomości

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Metodologia jako nauka

Cechy poznania naukowego

Procedura postępowania badawczego

- formułowanie tematu i studia literaturowe

- formułowanie problemów

- analiza pytania problemowego: definiowanie pojęć, tworzenie modelu zmiennych, operacjonalizacja zmiennych,

- hipotezy teoretyczne i operacyjne

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- zasady etycznego przeprowadzania badań

- zasady opracowania i dyskusji wyników badań

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Metoda obserwacji bezpośredniej (definicja, zalety i wady, cechy dobrej obserwacji, typy rodzaje i formy obserwacji, planowanie badań obserwacyjnych, metody opracowania wyników)

3. Skale szacunkowe ( definicja, rodzaje skal, wymagania techniczne, błędy w szacowaniu na skalach, zasady tworzenia skal szacunkowych, sposób opracowania wyników

4. Wywiad (definicja, rodzaje, zalety i wady wywiadu, planowanie wywiadu, struktura wywiadu, zasady rejestracji i opracowania wyników)

5. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- plany eksperymentu : klasyczny, rotacyjny, bez pomiaru początkowego i plan Solomona

- zasady przeprowadzania i analizy wyników

ĆWICZENIA

1. Ankieta ( rodzaje ankiet – ich wady i zalety, rodzaje pytań ankietowych, struktura ankiety, planowanie ankiety, zasady opracowywania wyników)

2. Testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

3. Socjometria ( rodzaje technik socjometrycznych, konstrukcja testu Moreno, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

4. Analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

5. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

obowiązkowa:

A.Góralski (red)" Metody badań pedagogicznych w zarysie" Wyd.Universitas Rediviva Warszawa 2009

M.Guziuk- Tkacz - "Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice" Wyd. Akademickie Żak Warszawa 2011

uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

metody podające –wykład; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do zaliczenia. Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy- prace domowe 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jakimowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena aktywności ustnej na zajęciach,

Ocena ćwiczeń z planowania metod wykonywanych podczas zajęć

ocena wykonanych w domu prac domowych i/lub ocena złożonych projektów badań i/lub przygotowanego indywidualnie lub grupowo referatu.

Ocena ustnej prezentacji i/lub wyniku testu wiadomości na koniec zajęć i/lub projektu badań wykonanego indywidualnie lub zespołowo

Pełny opis:

ZAGADNIENIA:

1. Główne typy procedur postępowania badawczego w naukach

społecznych i pedagogice: procedura ilościowa (ustruturyzowana) i

procedura jakościowa (nieustrukturyzowana).

2. Etapy badań w procedurze ustrukturyzowanej:

- formułowanie problemów i hipotez badawczych,

- definiowanie i operacjonalizacja zmiennych

- dobór strategii badań

- dobór metod badań

- zaplanowanie użycia poszczególnych metod

- sprawdzenie wartości metodologicznej zaplanowanych metod

(obiektywność; rzetelność; trafność)

- przeprowadzanie badań

- sporządzanie protokołu

- zaplanowanie sposobu opracowania wyników

3. Metoda obserwacji bezpośredniej: definicja, techniki, planowanie użycia metody i opracowania wyników; sprawdzanie poprawności metodologicznej.

4. Pomiar w badaniach pedagogicznych: skale szacunkowe jako typ

skali porządkowej: definicja i określenie metody; zalety i problemy

pomiaru; rodzaje skal szacunkowych; sprawdzanie skali w badaniach

próbnych; błędy szacowania; opracowanie wyników obserwacji ze skalą,

5. Wywiad: definicja metody; kontakt badacz - respondent i jego rola

w wywiadzie; rodzaje wywiadu i ich specyfika; problem

wiarygodności wywiadu; planowanie i opracowanie wywiadu

6. Ankieta: definicja metody; elementy techniki ankietowej; konstruowanie

formularza; wiarygodność ankiety; rodzaje ankiet i pytań

ankietowych; błędy w konstrukcji pytań;

7. Technika Moreno jako jedna z technik socjometrycznych: definicja,

przeznaczenie metody, rodzaje kryteriów socjometrycznych, sposoby

opracowania wyników,

8. Testy osiągnięć szkolnych (testy pedagogiczne) jako narzędzie

pomiaru wiedzy: rodzaje testów, cechy testów, konstruowanie zadań

testowych, rodzaje zadań testowych, cechy zadań testowych,

opracowanie wyników testów.

9. Eksperyment w pedagogice: istota eksperymentu; różne rodzaje

zmiennych w eksperymencie; rodzaje planów eksperymentalnych; planowanie eksperymentu.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Creswell J. W. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. UJ, Kraków 2013

2. Góralski A. (red) - Metody badań pedagogicznych w zarysie, Wyd.

Universitas Rediviva. Warszawa 2009

3. Łobocki M. – Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

3. Łobocki M. – Metody i techniki badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

4. Śliwerski B. – Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i

badań naukowych; t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne,

Gdańsk 2006

5. Rubacha K. – Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Babbie E. - Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008

2. Babbie E. - Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2006

3. Brzeziński J. - Metodologia badań psychologicznych, PWN,

Warszawa 20042.

4. Goriszowski W. – Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych;

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa

2006.

5. Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A.J. - Leksykon terminów

metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Wydawnictwo

Akademickie Żak, Warszawa 2012

6. Kruger H.H. - Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o

wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

2005.

7. Niemierko B. – Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i

zastosowanie; Wwa 1994.

8. Nowak S. – Metodologia badań społecznych, Wwa 2008

9. Nowak S. – Metodologia badań socjologicznych, Wwa 1970

10. Pilch T., Bauman T. - Zasady badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

11. Pilkiewicz M. – Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań;

Graficzna analiza materiału socjometrycznego, w: Materiały do

nauczania psychologii pod red. Wołoszynowa L., Seria III, t. 2 ;

Wwa 1973

12. Silverman D. - Interpretacja danych jakościowych, PWN 2008

13. Silverman D. - Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Wwa'

2008

14. Sołoma L. – Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn

2002

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

(opcjonalnie):

1. Metody podające: wykład konwencjonalny (wprowadzenie, eksplikacja pojęć, opisy stosowania metod...); wykład problemowy (wykładowca przerywa narrację wykładu pytaniami problemowymi kierowanymi do audytorium i czeka na wypowiedzi uczestników); prezentację multimedialną podawanych treści przez wykładowcę; prezentację multimedialną wybranych zagadnień przygotowaną (indywidualnie lub grupowo) przez studentów; referaty tradycyjne.

2. Metody interaktywne: dyskusje studentów na zadany temat, dyskusję typu seminaryjnego (grupy z wykładowcą); warsztaty (grupowe przygotowywanie zadania podczas zajęć, prezentację i ocenę efektów); kontrola i omówienie prac domowych.

3. Ćwiczenia (zadania praktyczne): konstruowanie przykładów przez wykładowcę "na gorąco", wraz ze studentami; samodzielne konstruowanie przez studentów podczas zajęć przykładowych elementów planu metody (np. pytań ankietowych, zadań testowych itp); ćwiczenia grupowe interaktywne (np. przeprowadzanie wywiadu z kolegą/koleżanką podczas zajęć);

4. Metody analityczne: analiza fragmentów tekstów źródłowych; analiza i ocena prac/referatów/projektów kolegów; analiza przykładów zaplanowanych metod podanych przez wykładowcę.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

- godziny kontaktowe – 30h

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

- przygotowanie się do egzaminu - 20

- przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

- inne formy- prace domowe, przygotowanie projektów badań - 15

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS : 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- test wiadomości

- lub ocena prac zaliczających poszczególne metody i techniki badawcze

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Metodologia jako nauka

Cechy poznania naukowego

Procedura postępowania badawczego

- formułowanie tematu i studia literaturowe

- formułowanie problemów

- analiza pytania problemowego: definiowanie pojęć, tworzenie modelu zmiennych, operacjonalizacja zmiennych,

- hipotezy teoretyczne i operacyjne

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- zasady etycznego przeprowadzania badań

- zasady opracowania i dyskusji wyników badań

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Metoda obserwacji bezpośredniej (definicja, zalety i wady, cechy dobrej obserwacji, typy rodzaje i formy obserwacji, planowanie badań obserwacyjnych, metody opracowania wyników)

3. Skale szacunkowe ( definicja, rodzaje skal, wymagania techniczne, błędy w szacowaniu na skalach, zasady tworzenia skal szacunkowych, sposób opracowania wyników

4. Wywiad (definicja, rodzaje, zalety i wady wywiadu, planowanie wywiadu, struktura wywiadu, zasady rejestracji i opracowania wyników)

5. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- plany eksperymentu : klasyczny, rotacyjny, bez pomiaru początkowego i plan Solomona

- zasady przeprowadzania i analizy wyników

ĆWICZENIA

1. Ankieta ( rodzaje ankiet – ich wady i zalety, rodzaje pytań ankietowych, struktura ankiety, planowanie ankiety, zasady opracowywania wyników)

2. Testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

3. Socjometria ( rodzaje technik socjometrycznych, konstrukcja testu Moreno, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

4. Analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

5. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Obowiązkowa:

A.Góralski (red)" Metody badań pedagogicznych w zarysie" Wyd.Universitas Rediviva Warszawa 2009

M.Guziuk- Tkacz - "Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice" Wyd. Akademickie Żak Warszawa 2011

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

metody podające –wykład;

metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników;

praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) 30h

Przygotowanie się do zajęć: 10h

Lektury: 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 10h

Przygotowanie referatu,/ prezentacji: 10h

Prace domowe: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Aneta Gop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- test wiadomości

- lub ocena prac zaliczających poszczególne metody i techniki badawcze

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Metodologia jako nauka

Cechy poznania naukowego

Procedura postępowania badawczego

- formułowanie tematu i studia literaturowe

- formułowanie problemów

- analiza pytania problemowego: definiowanie pojęć, tworzenie modelu zmiennych, operacjonalizacja zmiennych,

- hipotezy teoretyczne i operacyjne

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- zasady etycznego przeprowadzania badań

- zasady opracowania i dyskusji wyników badań

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Metoda obserwacji bezpośredniej (definicja, zalety i wady, cechy dobrej obserwacji, typy rodzaje i formy obserwacji, planowanie badań obserwacyjnych, metody opracowania wyników)

3. Skale szacunkowe ( definicja, rodzaje skal, wymagania techniczne, błędy w szacowaniu na skalach, zasady tworzenia skal szacunkowych, sposób opracowania wyników

4. Wywiad (definicja, rodzaje, zalety i wady wywiadu, planowanie wywiadu, struktura wywiadu, zasady rejestracji i opracowania wyników)

5. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- plany eksperymentu : klasyczny, rotacyjny, bez pomiaru początkowego i plan Solomona

- zasady przeprowadzania i analizy wyników

ĆWICZENIA

1. Ankieta ( rodzaje ankiet – ich wady i zalety, rodzaje pytań ankietowych, struktura ankiety, planowanie ankiety, zasady opracowywania wyników)

2. Testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

3. Socjometria ( rodzaje technik socjometrycznych, konstrukcja testu Moreno, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

4. Analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

5. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Obowiązkowa:

A.Góralski (red)" Metody badań pedagogicznych w zarysie" Wyd.Universitas Rediviva Warszawa 2009

M.Guziuk- Tkacz - "Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice" Wyd. Akademickie Żak Warszawa 2011

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

metody podające –wykład;

metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników;

praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) 30h

Przygotowanie się do zajęć: 10h

Lektury: 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 10h

Przygotowanie referatu,/ prezentacji: 10h

Prace domowe: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- test wiadomości

- lub ocena prac zaliczających poszczególne metody i techniki badawcze

Pełny opis:

Zagadnienia

1. Procedura badawcza pedagogiki

2. Obserwacja bezpośrednia

3. Skale szacunkowe

4. Wywiad

5. Ankieta

6. Socjometria

7. Test pedagogiczny

8. Eksperyment pedagogiczny

Literatura:

Obowiązkowa:

A.Góralski (red)" Metody badań pedagogicznych w zarysie" Wyd.Universitas Rediviva Warszawa 2009

M.Guziuk- Tkacz - "Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice" Wyd. Akademickie Żak Warszawa 2011

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- ćwiczenia

- analiza przypadków praktycznego stosowania poszczególnych technik

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 30h

Przygotowanie do zajęć 10h

Przygotowanie prac zaliczeniowych 20 h

Lektury 20 h

Przygotowanie do testu/ kolokwiów 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Aneta Gop, Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska, Renata Nguyen, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- test wiadomości

- lub ocena prac zaliczających poszczególne metody i techniki badawcze

Pełny opis:

Zagadnienia

1. Procedura badawcza pedagogiki

2. Obserwacja bezpośrednia

3. Skale szacunkowe

4. Wywiad

5. Ankieta

6. Socjometria

7. Test pedagogiczny

8. Eksperyment pedagogiczny

Literatura:

Obowiązkowa:

A.Góralski (red)" Metody badań pedagogicznych w zarysie" Wyd.Universitas Rediviva Warszawa 2009

M.Guziuk- Tkacz - "Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice" Wyd. Akademickie Żak Warszawa 2011

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

metody podające –wykład;

metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników;

praca grupowa;

ćwiczenia praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 27h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia: 10h

Przygotowanie referatu,/ prezentacji: 10h

Prace domowe: 23h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska, Ewa Jakimowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena aktywności ustnej na zajęciach,

Ocena ćwiczeń z planowania metod wykonywanych podczas zajęć

ocena wykonanych w domu prac domowych i/lub ocena złożonych projektów badań i/lub przygotowanego indywidualnie lub grupowo referatu.

Ocena ustnej prezentacji i/lub wyniku testu wiadomości na koniec zajęć i/lub projektu badań wykonanego indywidualnie lub zespołowo

Pełny opis:

ZAGADNIENIA;

1. Główne typy procedur postępowania badawczego w naukach

społecznych i pedagogice: procedura ilościowa (ustruturyzowana) i

procedura jakościowa (nieustrukturyzowana).

2. Etapy badań w procedurze ustrukturyzowanej:

- formułowanie problemów i hipotez badawczych,

- definiowanie i operacjonalizacja zmiennych

- dobór strategii badań

- dobór metod badań

- zaplanowanie użycia poszczególnych metod

- sprawdzenie wartości metodologicznej zaplanowanych metod

(obiektywność; rzetelność; trafność)

- przeprowadzanie badań

- sporządzanie protokołu

- zaplanowanie sposobu opracowania wyników

3. Metoda obserwacji bezpośredniej: definicja, techniki, planowanie użycia metody i opracowania wyników; sprawdzanie poprawności metodologicznej.

4. Pomiar w badaniach pedagogicznych: skale szacunkowe jako typ

skali porządkowej: definicja i określenie metody; zalety i problemy

pomiaru; rodzaje skal szacunkowych; sprawdzanie skali w badaniach

próbnych; błędy szacowania; opracowanie wyników obserwacji ze skalą,

5. Wywiad: definicja metody; kontakt badacz - respondent i jego rola

w wywiadzie; rodzaje wywiadu i ich specyfika; problem

wiarygodności wywiadu; planowanie i opracowanie wywiadu

6. Ankieta: definicja metody; elementy techniki ankietowej; konstruowanie

formularza; wiarygodność ankiety; rodzaje ankiet i pytań

ankietowych; błędy w konstrukcji pytań;

7. Technika Moreno jako jedna z technik socjometrycznych: definicja,

przeznaczenie metody, rodzaje kryteriów socjometrycznych, sposoby

opracowania wyników,

8. Testy osiągnięć szkolnych (testy pedagogiczne) jako narzędzie

pomiaru wiedzy: rodzaje testów, cechy testów, konstruowanie zadań

testowych, rodzaje zadań testowych, cechy zadań testowych,

opracowanie wyników testów.

9. Eksperyment w pedagogice: istota eksperymentu; różne rodzaje

zmiennych w eksperymencie; rodzaje planów eksperymentalnych; planowanie eksperymentu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Creswell J., Projektowanie badań naukowych, Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013

2. Góralski A. (red) - Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 2009

3. Goriszowski W. – Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych;

Warszawa 2006.

4. Łobocki M. – Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007

5. Łobocki M. – Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2007

6. Nowak S. – Metodologia badań społecznych, Wwa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Babbie E. - Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008

2. Babbie E. - Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2006

3. Brzeziński J. - Metodologia badań psychologicznych, PWN,

Warszawa 2004

4. Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A.J. - Leksykon terminów

metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Wydawnictwo

Akademickie Żak, Warszawa 2012

5. Pilch T., Bauman T. - Zasady badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

6. Pilkiewicz M. – Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań;

Graficzna analiza materiału socjometrycznego, w: Materiały do

nauczania psychologii pod red. Wołoszynowa L., Seria III, t. 2 ;

Wwa 1973

7. Sołoma L. – Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn

2002

Uwagi:

Zajęcia mogą wykorzystywać:

1. Metody podające: wykład konwencjonalny (wprowadzenie, eksplikacja pojęć, opisy stosowania metod...); wykład problemowy (wykładowca przerywa narrację wykładu pytaniami problemowymi kierowanymi do audytorium i czeka na wypowiedzi uczestników); prezentację multimedialną podawanych treści przez wykładowcę; prezentację multimedialną wybranych zagadnień przygotowaną (indywidualnie lub grupowo) przez studentów; referaty tradycyjne.

4. Metody interaktywne: dyskusje studentów na zadany temat, dyskusję typu seminaryjnego (grupy z wykładowcą); warsztaty (grupowe przygotowywanie zadania podczas zajęć, prezentację i ocenę efektów); kontrola i omówienie prac domowych.

5. Ćwiczenia (zadania praktyczne): konstruowanie przykładów przez wykładowcę "na gorąco", wraz ze studentami; samodzielne konstruowanie przez studentów podczas zajęć przykładowych elementów planu metody (np. pytań ankietowych, zadań testowych itp); ćwiczenia grupowe interaktywne (np. przeprowadzanie wywiadu z kolegą/koleżanką podczas zajęć);

6. Metody analityczne: analiza fragmentów tekstów źródłowych; analiza i ocena prac/referatów/projektów kolegów; analiza przykładów zaplanowanych metod podanych przez wykładowcę.

Przewidywany nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 30

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

- przygotowanie się do egzaminu - 20

- przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

- inne formy- prace domowe, przygotowanie projektów badań - 15

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS : 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- test wiadomości

- lub ocena prac zaliczających poszczególne metody i techniki badawcze

Pełny opis:

Zagadnienia

1. Procedura badawcza pedagogiki

2. Obserwacja bezpośrednia

3. Skale szacunkowe

4. Wywiad

5. Ankieta

6. Socjometria

7. Test pedagogiczny

8. Eksperyment pedagogiczny

Literatura:

Obowiązkowa:

A.Góralski (red)" Metody badań pedagogicznych w zarysie" Wyd.Universitas Rediviva Warszawa 2009

M.Guziuk- Tkacz - "Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice" Wyd. Akademickie Żak Warszawa 2011

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

metody podające –wykład;

metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników;

praca grupowa;

ćwiczenia praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 27h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia: 10h

Przygotowanie referatu,/ prezentacji: 10h

Prace domowe: 23h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena aktywności ustnej na zajęciach,

Ocena ćwiczeń z planowania metod wykonywanych podczas zajęć,

ocena wykonanych w domu prac domowych i/lub ocena złożonych projektów badań i/lub przygotowanego indywidualnie lub grupowo referatu.

Ocena ustnej prezentacji i/lub wyniku testu wiadomości na koniec zajęć i/lub projektu badań wykonanego indywidualnie lub zespołowo

Pełny opis:

ZAGADNIENIA;

1. Główne typy procedur postępowania badawczego w naukach

społecznych i pedagogice: procedura ilościowa (ustrukturyzowana) i

procedura jakościowa (nieustrukturyzowana).

2. Etapy badań w procedurze ustrukturyzowanej:

- formułowanie problemów i hipotez badawczych,

- definiowanie i operacjonalizacja zmiennych

- dobór strategii badań

- dobór metod badań

- zaplanowanie użycia poszczególnych metod

- sprawdzenie wartości metodologicznej zaplanowanych metod

(obiektywność; rzetelność; trafność)

- przeprowadzanie badań

- sporządzanie protokołu

- zaplanowanie sposobu opracowania wyników

3. Metoda obserwacji bezpośredniej: definicja, techniki, planowanie użycia metody i opracowania wyników; sprawdzanie poprawności metodologicznej.

4. Pomiar w badaniach pedagogicznych: skale szacunkowe jako typ

skali porządkowej: definicja i określenie metody; zalety i problemy

pomiaru; rodzaje skal szacunkowych; sprawdzanie skali w badaniach

próbnych; błędy szacowania; opracowanie wyników obserwacji ze skalą,

5. Wywiad: definicja metody; kontakt badacz - respondent i jego rola

w wywiadzie; rodzaje wywiadu i ich specyfika; problem

wiarygodności wywiadu; planowanie i opracowanie wywiadu

6. Ankieta: definicja metody; elementy techniki ankietowej; konstruowanie

formularza; wiarygodność ankiety; rodzaje ankiet i pytań

ankietowych; błędy w konstrukcji pytań;

7. Technika Moreno jako jedna z technik socjometrycznych: definicja,

przeznaczenie metody, rodzaje kryteriów socjometrycznych, sposoby

opracowania wyników,

8. Testy osiągnięć szkolnych (testy pedagogiczne) jako narzędzie

pomiaru wiedzy: rodzaje testów, cechy testów, konstruowanie zadań

testowych, rodzaje zadań testowych, cechy zadań testowych,

opracowanie wyników testów.

9. Eksperyment w pedagogice: istota eksperymentu; różne rodzaje

zmiennych w eksperymencie; rodzaje planów eksperymentalnych; planowanie eksperymentu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Creswell J., Projektowanie badań naukowych, Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013

2. Góralski A. (red) - Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 2009

3. Goriszowski W. – Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych;

Warszawa 2006.

4. Łobocki M. – Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007

5. Łobocki M. – Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2007

6. Nowak S. – Metodologia badań społecznych, Wwa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Babbie E. - Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008

2. Babbie E. - Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2006

3. Brzeziński J. - Metodologia badań psychologicznych, PWN,

Warszawa 2004

4. Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A.J. - Leksykon terminów

metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Wydawnictwo

Akademickie Żak, Warszawa 2012

5. Pilch T., Bauman T. - Zasady badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

6. Pilkiewicz M. – Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań;

Graficzna analiza materiału socjometrycznego, w: Materiały do

nauczania psychologii pod red. Wołoszynowa L., Seria III, t. 2 ;

Wwa 1973

7. Sołoma L. – Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn

2002

Uwagi:

Zajęcia mogą wykorzystywać:

1. Metody podające: wykład konwencjonalny (wprowadzenie, eksplikacja pojęć, opisy stosowania metod...); wykład problemowy (wykładowca przerywa narrację wykładu pytaniami problemowymi kierowanymi do audytorium i czeka na wypowiedzi uczestników); prezentację multimedialną podawanych treści przez wykładowcę; prezentację multimedialną wybranych zagadnień przygotowaną (indywidualnie lub grupowo) przez studentów; referaty tradycyjne.

4. Metody interaktywne: dyskusje studentów na zadany temat, dyskusję typu seminaryjnego (grupy z wykładowcą); warsztaty (grupowe przygotowywanie zadania podczas zajęć, prezentację i ocenę efektów); kontrola i omówienie prac domowych.

5. Ćwiczenia (zadania praktyczne): konstruowanie przykładów przez wykładowcę "na gorąco", wraz ze studentami; samodzielne konstruowanie przez studentów podczas zajęć przykładowych elementów planu metody (np. pytań ankietowych, zadań testowych itp); ćwiczenia grupowe interaktywne (np. przeprowadzanie wywiadu z kolegą/koleżanką podczas zajęć);

6. Metody analityczne: analiza fragmentów tekstów źródłowych; analiza i ocena prac/referatów/projektów kolegów; analiza przykładów zaplanowanych metod podanych przez wykładowcę.

Przewidywany nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 30

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

- przygotowanie się do egzaminu - 20

- przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

- inne formy- prace domowe, przygotowanie projektów badań - 15

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS : 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie wiadomości i umiejętności potrzebnych do zaplanowania, przeprowadzenia i opracowania wyników pracy dyplomowej

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- test wiadomości

- lub ocena prac zaliczających poszczególne metody i techniki badawcze

Pełny opis:

Zagadnienia

1. Procedura badawcza pedagogiki

Podjęcie problematyki

Studia literaturowe

Zasady formułowania problemu

Analiza pytania problemowego: definiowanie pojęć, tworzenie modelu zmiennych, operacjonalizacja zmiennych, tworzenie hipotez,

planowanie badań

Zasady przeprowadzania i analizowania wyników

Dyskusja wyników pracy

2. Obserwacja bezpośrednia

Definicja metody

Zalety, wady metody

Cechy dobrej obserwacji,

Typy, rodzaje i formy obserwacji

Planowanie obserwacji

Zasady przeprowadzania obserwacji

Zasady opracowywania wyników obserwacji

3. Skale szacunkowe

Definicja i rodzaje skal

Wymagania techniczne,

Błędy w szacowaniu

Zasady konstrukcji i opracowania wyników szacowania

4. Wywiad

Definicja i rodzaje wywiadów,

Zalety i wady

Struktura wywiadu

Techniki zadawania pytań w sytuacjach trudnych

Planowanie wywiadu

Zasady przeprowadzania rejestracji i opracowania wyników,

5. Ankieta

6. Socjometria

7. Test pedagogiczny

8. Eksperyment pedagogiczny

Literatura:

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

metody podające –wykład;

metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników;

praca grupowa;

ćwiczenia praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 27h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia: 10h

Przygotowanie referatu,/ prezentacji: 10h

Prace domowe: 23h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.