Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja integracyjna i włączająca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-EIW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja integracyjna i włączająca
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki (PE), (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W13

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstaw teoretycznych edukacji integracyjnej i włączającej oraz jej terminologii.

PE1_W14

- Zna regulacje prawne (krajowe i międzynarodowe) dotyczące osób z niepełnosprawnością, w tym – ich edukacji.

- Zna główne założenia i kierunki modelu pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do ucznia z niepełnosprawnością w warunkach integracji i włączania.

- Ma podstawową wiedzę na temat celów, modeli i form i metodyki edukacji integracyjnej i włączającej.

PE1_W15

- Zna specyfikę rozwoju i funkcjonowania osób o różnych niepełnosprawnościach, uwarunkowania ich procesu edukacyjnego / rehabilitacyjnego w kontekście ograniczonej sprawności i specyfiki procesu terapeutycznego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- Potrafi, na podstawie wiedzy teoretycznej, analizować problemy edukacyjne dotyczące poznanych modeli i form edukacji integracyjnej i włączającej.

PE1_U03

- Posługuje się ujęciami teoretycznymi w celu analizy społecznych postaw wobec idei integracji społecznej.

- Potrafi poddać analizie i ocenić wartość poznanych modeli edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie.

PE1_U08

- Prezentuje własne poglądy, wątpliwości i sugestie odnośnie edukacji integracyjnej i włączającej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość potrzeby stałego doskonalenia zawodowego i dbałości o swój rozwój osobisty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy, Beata Rola, Grzegorz Szumski
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Rozumienie pojęcia integracji w socjologii, psychologii, pedagogice i pedagogice specjalnej

2. Integracja jako następstwo izolacji, jako opozycja izolacji i jako uzupełnienie izolacji

3. Różnice w tradycyjnym i współczesnym podejściu do dziecka niepełnosprawnego, jego rodziny, koncepcji i stylu kształcenia

4. Rodzaje integracji

5. Teoretyczne podstawy integracji:

a) koncepcja człowieka (behawiorystyczna, psychodynamiczna, poznawcza, humanistyczna) a model kształcenia integracyjnego

b) filozoficzna koncepcja człowieka, c) koncepcja niepełnosprawności

d) modele niepełnosprawności

e) koncepcja potrzeb

6. Bariery i czynniki wspomagające kształcenie integracyjne

7. Stanowiska w rozumienia pojęcia „inkluzja”

8. Integracja a inkluzja – ekskluzja, różnice

9. Współczesne formy kształcenia uczniów niepełnosprawnych

a) Segregacyjny

b) Niesegregacyjne (integracyjne, wspólnego nurtu, asymilacyjny, inkluzyjny)

10. Podstawy legislacyjne kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego w Polsce i na świecie

11.Dialogowy model edukacji włączającej

12. Współpraca z rodzicami

13. Kompetencje pedagoga pracującego w kształceniu integracyjnym i inkluzyjnym

14. Przygotowanie szkoły i klasy integracyjnej do przyjęcia ucznia ze SPE

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju.

Al-Khamisy, D. (2013) Edukacja włączająca edukacją dialogu

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (25)

Przygotowanie się do egzaminu (20)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola, Grzegorz Szumski
Prowadzący grup: Joanna Kirsten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i właczjącej; Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika i jej użyteczność teoretyczna

2. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe; Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i integracyjnego kształcenia; Edukacja uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

3. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych

4. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce; Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia

5. Kształcenie integracyjne i włączające na świecie – przykłady rozwiązań praktycznych.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (25)

Przygotowanie się do egzaminu (20)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy, Grzegorz Szumski
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Rozumienie pojęcia integracji w socjologii, psychologii, pedagogice i pedagogice specjalnej

2. Integracja jako następstwo izolacji, jako opozycja izolacji i jako uzupełnienie izolacji

3. Różnice w tradycyjnym i współczesnym podejściu do dziecka niepełnosprawnego, jego rodziny, koncepcji i stylu kształcenia

4. Rodzaje integracji

5. Teoretyczne podstawy integracji:

a) koncepcja człowieka (behawiorystyczna, psychodynamiczna, poznawcza, humanistyczna) a model kształcenia integracyjnego

b) filozoficzna koncepcja człowieka, c) koncepcja niepełnosprawności

d) modele niepełnosprawności

e) koncepcja potrzeb

6. Bariery i czynniki wspomagające kształcenie integracyjne

7. Stanowiska w rozumienia pojęcia „inkluzja”

8. Integracja a inkluzja – ekskluzja, różnice

9. Współczesne formy kształcenia uczniów niepełnosprawnych

a) Segregacyjny

b) Niesegregacyjne (integracyjne, wspólnego nurtu, asymilacyjny, inkluzyjny)

10. Podstawy legislacyjne kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego w Polsce i na świecie

11.Dialogowy model edukacji włączającej

12. Współpraca z rodzicami

13. Kompetencje pedagoga pracującego w kształceniu integracyjnym i inkluzyjnym

14. Przygotowanie szkoły i klasy integracyjnej do przyjęcia ucznia ze SPE

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju.

Al-Khamisy, D. (2013) Edukacja włączająca edukacją dialogu

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (25)

Przygotowanie się do egzaminu (20)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Prowadzący grup: Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i właczjącej; Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika i jej użyteczność teoretyczna

2. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe; Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i integracyjnego kształcenia; Edukacja uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

3. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych

4. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce; Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia

5. Kształcenie integracyjne i włączające na świecie – przykłady rozwiązań praktycznych.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób

z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), s. 134-157.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (25)

Przygotowanie się do egzaminu (20)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne na platformie Forms w czasie sesji, zaliczenie na ocenę

wykład prowadzony interaktywnie z możliwością zadawania pytań tematycznych

aktywność studentów poprzez zadawanie pytań problemowych

Pełny opis:

1. Rozumienie pojęcia integracji w socjologii, psychologii, pedagogice i pedagogice specjalnej

2. Integracja jako następstwo izolacji, jako opozycja izolacji i jako uzupełnienie izolacji

Wykład wstępny na powyższe tematy z dnia 14.04.40 na godz.15.20 odbył się poprzez wysłanie materiałów :Wykłady on-line poczta usos aps.edu.pl 2020.doc 0.07Mb, zalecono przygotowanie pytań do prowadzącego na następne spotkanie

Pozostałe tematy wykładów są realizowane zgodnie z planem zajęć i odbywają się w każdą środę w godz. 15.20-16.55 na platformie Teams.https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a93f6f6dddd5a4cdabedd15415582ac1b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=939e10f2-22a7-44b6-b8e8-99224b6fe1cb&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

3. Różnice w tradycyjnym i współczesnym podejściu do dziecka niepełnosprawnego, jego rodziny, koncepcji i stylu kształcenia

4. Rodzaje integracji

5. Teoretyczne podstawy integracji:

a) koncepcja człowieka (behawiorystyczna, psychodynamiczna, poznawcza, humanistyczna) a model kształcenia integracyjnego

b) filozoficzna koncepcja człowieka, c) koncepcja niepełnosprawności

d) modele niepełnosprawności

e) koncepcja potrzeb

6. Bariery i czynniki wspomagające kształcenie integracyjne

7. Stanowiska w rozumienia pojęcia „inkluzja”

8. Integracja a inkluzja – ekskluzja, różnice

9. Współczesne formy kształcenia uczniów niepełnosprawnych

a) Segregacyjny

b) Niesegregacyjne (integracyjne, wspólnego nurtu, asymilacyjny, inkluzyjny)

10. Podstawy legislacyjne kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego w Polsce i na świecie

11.Dialogowy model edukacji włączającej

12. Współpraca z rodzicami

13. Kompetencje pedagoga pracującego w kształceniu integracyjnym i inkluzyjnym

14. Przygotowanie szkoły i klasy integracyjnej do przyjęcia ucznia ze SPE

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju.

Al-Khamisy, D. (2013) Edukacja włączająca edukacją dialogu

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne udostępniane w trakcie wykładu

notowana jest aktywność studenta poprzez zadawanie pytań na platformie

egzamin na platformie Ferms wczasie sesji

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (25)

Przygotowanie się do egzaminu (20)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Prowadzący grup: Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia: w sytuacji trwania zawieszenia zajęć kolokwium zaliczeniowe odbędzie się w aplikacji Forms na platformie teams w terminie, który będzie ustalony ze studentami na zajęciach w dniu 16.05.

Ustalony termin zaliczenia: test będzie dostępny w zespole na platformie teams w dniach 19.05 - 30.05, w razie indywidualnych potrzeb studentów dotyczących dostosowania zaliczenia proszę o kontakt indywidualny.

Test zaliczeniowy został zamieszczony na platformie teams.

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i właczjącej; Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika i jej użyteczność teoretyczna

---------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach

21.03.20, godz. 13.15-15.40, 4.04.20, godz. 13.15-15.40, z wykorzystaniem aplikacji facebook, grupa na facebooku utworzona przez studentów, dedykowana dla przedmiotu. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

25.04.20 godz. 13.15 – 15.40, 16.05.20 , godz. 10.30 – 12.55 z wykorzystaniem aplikacji teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

--------------------------------------------------------------------------------------------

2. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe; Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i integracyjnego kształcenia; Edukacja uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

3. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych

4. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce; Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia

5. Kształcenie integracyjne i włączające na świecie – przykłady rozwiązań praktycznych.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób

z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), s. 134-157.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne

METODY i FORMY REALIZACJI PRZEDMIOTU NA ODLEGŁOŚĆ

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach

21.03.20, godz. 13.15-15.40, 4.04.20, godz. 13.15-15.40, z wykorzystaniem aplikacji facebook, grupa na facebooku utworzona przez studentów, dedykowana dla przedmiotu. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

25.04.20 godz. 13.15 – 15.40, 16.05.20 , godz. 10.30 – 12.55 z wykorzystaniem aplikacji teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a48794cd97af347adbe4e4685559f316d%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f96230a-dda0-44f4-9851-042b5f22cb01&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie facebook, od 18.04 na platformie teams.

Konsultacje indywidulane za pośrednictwem aplikacji facebook, aplikacji teams, poczty elektronicznej oraz telefonicznie 663 191116 w godzinach dyżurów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe wykład (15)

Przygotowanie lektur do zajęć (25)

Przygotowanie się do kolokwium (20)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.