Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-WRL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: TPE, wczesne wspomaganie, stac. i niestac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W01 Opisuje anatomię i fizjologię narządu słuchu oraz wymienia etiologię powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem słuchu

PC1_KS_W03 Posługuje się podstawową terminologią i dysponuje podstawową wiedzą z zakresu teorii surdologicznej

PC1_KS_W05 Porównuje rozwój mowy i funkcji słuchowej dzieci słyszących i niesłyszących w wieku 0-7 r.ż. oraz opisuje funkcjonowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu zgodnie z pedagogiczną typologią uszkodzeń słuchu – K. Krakowiak.

PC1_KS_W03 Wymienia i charakteryzuje metody kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym słuchem

PC1_KS_W06 Opisuje proces wychowania słuchowego i wymienia fazy treningu słuchowego

Umiejętności

PC1_KS_U03 Dokonuje właściwego wyboru procedury i narzędzi diagnostycznych w procesie diagnozy dziecka z uszkodzonym słuchem

PC1_KS_U04 Konstruuje program terapii dziecka z uszkodzonym słuchem, tworzy scenariusze zajęć

PC1_KS_U06 W planowaniu działań rehabilitacyjnych uwzględnia rolę rodziny dziecka z uszkodzonym słuchem

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K02 Poszukuje optymalnych rozwiązań w procesie diagnozy i rehabilitacji dziecka z uszkodzonym słuchem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Interpretacja diagnozy oraz opracowanie zaleceń postdiagnostycznych na podstawie KOZK.

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie symulacji zajęć.

Pełny opis:

Omówienie zagadnień związanych z anatomią, fizjologią i patologią narządu słuchu.

Rozwój mowy i funkcji słuchowej dzieci słyszących i dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza

Klasyfikacje uszkodzeń słuchu.

Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Kategorie zaburzeń mowy.

Symptomatologia zaburzeń mowy.

Typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

Ocena funkcjonowania dziecka z uszkodzonym słuchem - KOZK

Ocena zachowań komunikacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

Wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Rola rodziny w działaniach rehabilitacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

Zasady konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Literatura:

  Literatura obowiązkowa:

Csanyi Y. (1994). Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Góralówna M., Hołyńska B. (1984). Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa: PZWL.

Krakowiak K., Panasiuk M. (1992): Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. 3. Lublin: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Löwe A. (1981): Mamo, naucz mnie rozumieć. Warszawa: PZWL.

Löwe A. (1983): Rozwijanie słuchu w zabawie. Warszwa: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

Ilczuk G. (1999). Reakcja rodziców na wiadomość o wadzie słuchu dziecka. W: Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Red. J Kobosko. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, 119 – 122.

Kornas-Biela D. (2000). Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu. Doświadczenia rodziców, pomoc specjalistów. W: Rodzina: Źródło życia i szkołą miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: Wyd. KUL, 459 – 477.

Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Périer O. (1992): Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

wykład, dyskusja, pogadanka, pokaz, zajęć praktycznych, burza mózgów, problemowa, symulacja, ćwiczenie, metoda projektów, film

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Interpretacja diagnozy oraz opracowanie zaleceń postdiagnostycznych na podstawie KOZK.

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie symulacji zajęć.

Pełny opis:

Omówienie zagadnień związanych z anatomią, fizjologią i patologią narządu słuchu.

Rozwój mowy i funkcji słuchowej dzieci słyszących i dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza

Klasyfikacje uszkodzeń słuchu.

Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Kategorie zaburzeń mowy.

Symptomatologia zaburzeń mowy.

Typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

Ocena funkcjonowania dziecka z uszkodzonym słuchem - KOZK

Ocena zachowań komunikacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

Wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Rola rodziny w działaniach rehabilitacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

Zasady konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Csanyi Y. (1994). Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Góralówna M., Hołyńska B. (1984). Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa: PZWL.

Krakowiak K., Panasiuk M. (1992). Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. 3. Lublin: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Krakowiak K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wyd. KUL.

Löwe A. (1981). Mamo, naucz mnie rozumieć. Warszawa: PZWL.

Löwe A. (1983). Rozwijanie słuchu w zabawie. Warszwa: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

Ilczuk G. (1999). Reakcja rodziców na wiadomość o wadzie słuchu dziecka. W: Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Red. J Kobosko. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, 119 – 122.

Kornas-Biela D. (2000). Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu. Doświadczenia rodziców, pomoc specjalistów. W: Rodzina: Źródło życia i szkołą miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: Wyd. KUL, 459 – 477.

Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Périer O. (1992): Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, pogadanka, pokaz, zajęć praktycznych, burza mózgów, problemowa, symulacja, ćwiczenie, metoda projektów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Interpretacja diagnozy oraz opracowanie zaleceń postdiagnostycznych na podstawie KOZK.

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie symulacji zajęć.

Pełny opis:

Omówienie zagadnień związanych z anatomią, fizjologią i patologią narządu słuchu.

Rozwój mowy i funkcji słuchowej dzieci słyszących i dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza

Klasyfikacje uszkodzeń słuchu.

Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Kategorie zaburzeń mowy.

Symptomatologia zaburzeń mowy.

Typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

Ocena funkcjonowania dziecka z uszkodzonym słuchem - KOZK

Ocena zachowań komunikacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

Wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Rola rodziny w działaniach rehabilitacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

Zasady konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Csanyi Y. (1994). Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Góralówna M., Hołyńska B. (1984). Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa: PZWL.

Krakowiak K., Panasiuk M. (1992). Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. 3. Lublin: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Krakowiak K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wyd. KUL.

Löwe A. (1981). Mamo, naucz mnie rozumieć. Warszawa: PZWL.

Löwe A. (1983). Rozwijanie słuchu w zabawie. Warszwa: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

Ilczuk G. (1999). Reakcja rodziców na wiadomość o wadzie słuchu dziecka. W: Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Red. J Kobosko. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, 119 – 122.

Kornas-Biela D. (2000). Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu. Doświadczenia rodziców, pomoc specjalistów. W: Rodzina: Źródło życia i szkołą miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: Wyd. KUL, 459 – 477.

Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Périer O. (1992): Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, pogadanka, pokaz, zajęć praktycznych, burza mózgów, problemowa, symulacja, ćwiczenie, metoda projektów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 23

Przygotowanie się do kolokwium 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Interpretacja diagnozy oraz opracowanie zaleceń postdiagnostycznych na podstawie KOZK.

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie symulacji zajęć.

Pełny opis:

1. Omówienie zagadnień związanych z anatomią, fizjologią i patologią narządu słuchu.

2. Rozwój mowy i funkcji słuchowej dzieci słyszących i dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza

3. Klasyfikacje uszkodzeń słuchu.

4. Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Kategorie zaburzeń mowy.

5. Symptomatologia zaburzeń mowy.

6. Typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

7. Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

8. Ocena zachowań komunikacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem - KOZK.

9. Wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzeniami słuchu.

10. Rola rodziny w działaniach rehabilitacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

11. Zasady konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Csanyi Y. (1994). Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Góralówna M., Hołyńska B. (1984). Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa: PZWL.

Krakowiak K., Panasiuk M. (1992). Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. 3. Lublin: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Krakowiak K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wyd. KUL.

Löwe A. (1981). Mamo, naucz mnie rozumieć. Warszawa: PZWL.

Löwe A. (1983). Rozwijanie słuchu w zabawie. Warszwa: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

Ilczuk G. (1999). Reakcja rodziców na wiadomość o wadzie słuchu dziecka. W: Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Red. J Kobosko. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, 119 – 122.

Kornas-Biela D. (2000). Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu. Doświadczenia rodziców, pomoc specjalistów. W: Rodzina: Źródło życia i szkołą miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: Wyd. KUL, 459 – 477.

Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Périer O. (1992): Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, pogadanka, pokaz, zajęć praktycznych, burza mózgów, problemowa, symulacja, ćwiczenie, metoda projektów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do kolokwium 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Interpretacja diagnozy oraz opracowanie zaleceń postdiagnostycznych na podstawie KOZK.

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie symulacji zajęć.

Pełny opis:

1. Omówienie zagadnień związanych z anatomią, fizjologią i patologią narządu słuchu.

2. Rozwój mowy i funkcji słuchowej dzieci słyszących i dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza

3. Klasyfikacje uszkodzeń słuchu.

4. Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Kategorie zaburzeń mowy.

5. Symptomatologia zaburzeń mowy.

6. Typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

7. Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

8. Ocena zachowań komunikacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem - KOZK.

9. Wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzeniami słuchu.

10. Rola rodziny w działaniach rehabilitacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

11. Zasady konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Csanyi Y. (1994). Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Góralówna M., Hołyńska B. (1984). Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa: PZWL.

Krakowiak K., Panasiuk M. (1992). Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. 3. Lublin: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Krakowiak K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wyd. KUL.

Löwe A. (1981). Mamo, naucz mnie rozumieć. Warszawa: PZWL.

Löwe A. (1983). Rozwijanie słuchu w zabawie. Warszwa: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

Ilczuk G. (1999). Reakcja rodziców na wiadomość o wadzie słuchu dziecka. W: Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Red. J Kobosko. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, 119 – 122.

Kornas-Biela D. (2000). Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu. Doświadczenia rodziców, pomoc specjalistów. W: Rodzina: Źródło życia i szkołą miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: Wyd. KUL, 459 – 477.

Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Périer O. (1992): Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, pogadanka, pokaz, zajęć praktycznych, burza mózgów, problemowa, symulacja, ćwiczenie, metoda projektów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do kolokwium 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Interpretacja diagnozy oraz opracowanie zaleceń postdiagnostycznych na podstawie KOZK.

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie symulacji zajęć.

Pełny opis:

1. Omówienie zagadnień związanych z anatomią, fizjologią i patologią narządu słuchu.

2. Rozwój mowy i funkcji słuchowej dzieci słyszących i dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza

3. Klasyfikacje uszkodzeń słuchu.

4. Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Kategorie zaburzeń mowy.

5. Symptomatologia zaburzeń mowy.

6. Typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

7. Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

8. Ocena zachowań komunikacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem - KOZK.

9. Wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzeniami słuchu.

10. Rola rodziny w działaniach rehabilitacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

11. Zasady konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Csanyi Y. (1994). Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Góralówna M., Hołyńska B. (1984). Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa: PZWL.

Krakowiak K., Panasiuk M. (1992). Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. 3. Lublin: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Krakowiak K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wyd. KUL.

Löwe A. (1981). Mamo, naucz mnie rozumieć. Warszawa: PZWL.

Löwe A. (1983). Rozwijanie słuchu w zabawie. Warszwa: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

Ilczuk G. (1999). Reakcja rodziców na wiadomość o wadzie słuchu dziecka. W: Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Red. J Kobosko. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, 119 – 122.

Kornas-Biela D. (2000). Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu. Doświadczenia rodziców, pomoc specjalistów. W: Rodzina: Źródło życia i szkołą miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: Wyd. KUL, 459 – 477.

Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Périer O. (1992): Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, pogadanka, pokaz, zajęć praktycznych, burza mózgów, problemowa, symulacja, ćwiczenie, metoda projektów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do kolokwium 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska, Marta Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Interpretacja diagnozy oraz opracowanie zaleceń postdiagnostycznych na podstawie KOZK.

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie symulacji zajęć.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

1) prace zaliczeniowe realizowane w ciągu semestru letniego, tj. prezentacja ćwiczeń i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

2) recenzja artykułu naukowego z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wadą słuchu - studenci zamieszczają prace na platformie Teams w zakładce "zadania" w nieprzekraczalnym terminie do 3.06.

3) kolokwium ustne za pośrednictwem platformy Teams (w przypadku kontynuacji zawieszenia zajęć dydaktycznych kolokwium w formie on-line odbędzie się ostatniego dnia planowo odbywanych zajęć, tj. 10.06.)

Pełny opis:

1. Omówienie zagadnień związanych z anatomią, fizjologią i patologią narządu słuchu.

2. Rozwój mowy i funkcji słuchowej dzieci słyszących i dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza

3. Klasyfikacje uszkodzeń słuchu.

4. Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Kategorie zaburzeń mowy.

5. Symptomatologia zaburzeń mowy.

6. Typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

7. Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

8. Ocena zachowań komunikacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem - KOZK.

9. Wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzeniami słuchu.

10. Rola rodziny w działaniach rehabilitacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

11. Zasady konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Zajęcia prowadzone synchronicznie przez mgr Martę Lewandowską na platformie Teams - link poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0034dec234d044f8b977c93a52fbb248%40thread.tacv2/conversations?groupId=1d6a4d90-8fd4-4e6a-b5d1-8b23a3ecdccd&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

zakres tematów zgodny z opisem zajęć

18.03. Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Kategorie zaburzeń mowy.

25.03. Symptomatologia zaburzeń mowy.

1.04 Typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

8.04. Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

15.04. Ocena zachowań komunikacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem - KOZK.

22.04. Wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzeniami słuchu

29.04.Wychowanie słuchowe a trening słuchowy- analiza porównawcza

6.05. Program rewalidacji dziecka z wadą słuchu w pierwszym roku życia.

13.05. Rola ćwiczeń wstępnych w rehabilitacji słuchu i mowy dziecka z wadą słuchu w wieku przedszkolnym.

20.05. Rola rodziny w działaniach rehabilitacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

27.05.Diagnoza surdologopedyczna dziecka z wadą słuchu.

3.06. Zasady konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci z uszkodzeniami słuchu.

10.06. Zaliczenie zajęć- kolokwium ustne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Csanyi Y. (1994). Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Góralówna M., Hołyńska B. (1984). Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa: PZWL.

Krakowiak K., Panasiuk M. (1992). Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. 3. Lublin: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Krakowiak K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wyd. KUL.

Löwe A. (1981). Mamo, naucz mnie rozumieć. Warszawa: PZWL.

Löwe A. (1983). Rozwijanie słuchu w zabawie. Warszwa: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

Ilczuk G. (1999). Reakcja rodziców na wiadomość o wadzie słuchu dziecka. W: Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Red. J Kobosko. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, 119 – 122.

Kornas-Biela D. (2000). Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu. Doświadczenia rodziców, pomoc specjalistów. W: Rodzina: Źródło życia i szkołą miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: Wyd. KUL, 459 – 477.

Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Périer O. (1992): Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa: WSiP.

Zajęcia prowadzone on-line synchronicznie na platformie Teams przez mgr Martę Lewandowską:

wskazana literatura dostępna dla studentów w formie skanów książek i materiałów pomocniczych (grafiki, artykuły naukowe w formie pdf), zamieszczane systematycznie co tydzień w dzień odbywania zajęć (śr) na platformie Teams w zakładce Pliki->Materiały do zajęć

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, pogadanka, pokaz, zajęć praktycznych, burza mózgów, problemowa, symulacja, ćwiczenie, metoda projektów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do kolokwium 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu przewidziane jest na koniec semestru, w związku ze zdalnym sposobem kształcenia nie zmienia się sposób zaliczenia zawarty w sylabusie przedmiotu przed rozpoczęciem zdalnego kształcenia, pozostaje nim kolokwium pisemne. W zależności od sytuacji przeprowadzone na terenie kampusu APS lub z wykorzystaniem Microsoft Teams/Forms.

Pełny opis:

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie; w czasie prowadzenia edukacji zdalnej wyznaczono studentom następujące zadania:

na podstawie przesłanego rozdziału z książki "Wychowanie słuchowo-werbalne dzieci z wadą słuchu" I. Csanyi. i proszę o napisanie i przesłanie dwóch zadań:

1. Proszę napisać czym jest wychowanie słuchowe i zaproponować po pięć ćwiczeń słuchu niewerbalnego i werbalnego prowadzonych w ramach ćwiczeń słuchowych dzieci niedosłyszących. (praca nie dłuższa niż 2 strony, w edytowalnym programie)

2. Proszę o przesłanie PAMIĘTNIKA stworzonego dla niedosłyszącego dziecka między 12 a 24 miesiącem życia. (może być stworzony w formie prezentacji lub narysowany, zeskanowany lub sfotografowany).

Sposób tworzenia pamiętnika znajdziecie Panie w przesłanym fragmencie książki. W ramach pomocy prześlę dwie propozycje studentek II roku specjalności Logopedia.

Na wykonane prace czekam do 19. kwietnia 2020r,

1. Omówienie zagadnień związanych z anatomią, fizjologią i patologią narządu słuchu.

2. Rozwój mowy i funkcji słuchowej dzieci słyszących i dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza

3. Klasyfikacje uszkodzeń słuchu.

4. Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Kategorie zaburzeń mowy.

5. Symptomatologia zaburzeń mowy.

6. Typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

7. Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

8. Ocena zachowań komunikacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem - KOZK.

9. Wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzeniami słuchu.

10. Rola rodziny w działaniach rehabilitacyjnych małego dziecka z uszkodzonym słuchem.

11. Zasady konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci z uszkodzeniami słuchu.

Literatura:

Na czas edukacji zdalnej poleca się korzystanie z następujących źródeł: fragment ksiązki Csanyi Y. (1994). Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (przesłanej mailem na adres Grupy), prezentacja multimedialna dotycząca wychowania słuchowego oraz ćwiczeń słuchowych przesłana na adres grupy z wykorzystaniem systemu APS USOS-poczta-adres grupy

Literatura obowiązkowa:

Góralówna M., Hołyńska B. (1984). Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa: PZWL.

Krakowiak K., Panasiuk M. (1992). Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. 3. Lublin: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Krakowiak K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wyd. KUL.

Löwe A. (1981). Mamo, naucz mnie rozumieć. Warszawa: PZWL.

Löwe A. (1983). Rozwijanie słuchu w zabawie. Warszwa: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

Ilczuk G. (1999). Reakcja rodziców na wiadomość o wadzie słuchu dziecka. W: Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Red. J Kobosko. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, 119 – 122.

Kornas-Biela D. (2000). Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu. Doświadczenia rodziców, pomoc specjalistów. W: Rodzina: Źródło życia i szkołą miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: Wyd. KUL, 459 – 477.

Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Périer O. (1992): Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

07.06. WYKŁAD ONLINE W APLIKACJI TEAMS LINK:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhODY0M2UtMDlkYy00ZGM5LTllZTMtMDU5MzY1NDAzNzYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%228659056d-ddd8-448b-93d1-fb59e7b33d3c%22%7d

Realizacja zajęć w trybie zdalnym odbywa się, z uwagi na możliwy brak dostępu niektórych osób do sprzętu komputerowego oraz internetu, w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

Studenci są systematycznie informowani o ich postępach w czasie kontaktów z nauczycielem akademickim prowadzącym przedmiot; student ma możliwość zadawania pytań poprzez pocztę w domenie aps.

Metody kształcenia:

wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12, W TYM PRACA ZDALNA 4 LUB 8 GODZIN

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do kolokwium 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.