Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkoła jako środowisko wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-SSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkoła jako środowisko wychowawcze
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 spec.: ERI, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06

Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej i opiekuńczej

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dzieci i młodzieży

PCK1_KK_W07

Zna podstawowe założenia instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci i młodzieży

PCK1_KK_U02

potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie

PCK1_KK_U05

umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

PCK1_KK_K01

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

1. Wychowanie jako proces pedagogiczny.

2. Rozwój szkolnictwa w Polsce.

3.Szkoła jako instytucja oświatowo-wychowawcza w świetle przemian społecznych.

4. Funkcje i zadania szkoły jako instytucji opiekuńczo-wychowawczej.

5. Wpływ szkoły na proces socjalizacji i wychowania.

6. Współpraca szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym.

7. Osobowość nauczyciela w procesie wychowania.

8. Problemy w środowisku społecznym klasy i szkoły.

Literatura:

Karkowska M, Socjologia wychowania. Wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, Wyd. WSH-E, Łódź 2009.

Nowosad I. (red.): Nauczyciele i rodzice: współpraca w wychowaniu.

Zielona Góra 2001

Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z. Nurty pedagogii. Kraków2011. Fragmenty.

Phillips J., Troska. W. 2009

Sałasiński M.: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa 2003

Śliwerski B.: Program wychowawczy szkoły. Warszawa 2001

Florian Znaniecki, Socjologia wychowania, t. I i II, Warszawa 2001.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych: wykład - 12h

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 15h

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojtasiak
Prowadzący grup: Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

pisemne kolokwium - pytania otwarte uwzględniające problematykę omawianą na wykładach

Pełny opis:

1. Założenia instytucjonalnej opieki i wychowania na podstawie wybranych aktów prawnych

2. Szkoła i jej funkcje wychowawcze, podstawa programowa w kontekście wychowawczym

3. Współpraca z rodziną kluczowym elementem środowiskowego wychowania w szkole

4. Zadania wychowawcze pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy i specjalistów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5. Wychowanie w klasie szkolnej - problematyka na podstawie scenariuszy godzin wychowawczych

6. Działania pedagoga specjalnego w wychowaniu i rozwiązywaniu życiowych problemów osób niepełnosprawnych a funkcjonowanie szkoły

Literatura:

Dudzikowa M.: Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia: eseje etnopedagogiczne. Kraków 2001

Nowosad I. (red.): Nauczyciele i rodzice: współpraca w wychowaniu. Zielona Góra 2001

Sałasiński M.: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa 2003

Śliwerski B.: Program wychowawczy szkoły. warszawa 2001

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne i filmy

Nakład pracy studenta:

Godziny dydaktyczne 12h,

przegotowanie się do zaliczenia - 15h

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

FORMA ZALICZENIA: kolokwium pisemne

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Szkoła jako środowisko społeczne dziecka

2. Szkoła jako środowisko wychowawcze

3. Program wychowania w lokalnym systemie wychowawczym; rola szkoły w koordynacji działań

4. Jakość pracy szkoły a środowisko lokalne

5. Szkoła jako centrum środowiska lokalnego

6. Promocja szkoły w środowisku

7. Szkoła – rodzice – dziecko

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.MENDEL, Maria, Edukacja społeczna : partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej / Maria Mendel. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

2.NAUCZYCIELE i rodzice : w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. nauk Irmina Nowosąd, Mirosław J. Szymański. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004

3.PEDAGOGICZNA relacja rodzina – szkoła : dylematy czasu przemian / pod red. Andrzeja W. Janke. – Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1995

4.ŚRODOWISKO lokalne – rodzina, funkcje, przemiany / Tadeusz Pilch // W : Pedagogika społeczna / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. Wyd. 2 rozsz. i popr. – Warszawa : Wydaw. „Żak”, 1995. - s. 155-173

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład interaktywny, dyskusja kierowana

Metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Wykład: 12 h

Przygotowanie do zajęć, zaliczenia 13 h

Sumaryczna liczba godzin: 25 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemne kolokwium - pytania otwarte uwzględniające problematykę omawianą na wykładach.

Pełny opis:

1. Wychowanie jako proces pedagogiczny.

2. Rozwój szkolnictwa w Polsce.

3.Szkoła jako instytucja oświatowo-wychowawcza w świetle przemian społecznych.

4. Funkcje i zadania szkoły jako instytucji opiekuńczo-wychowawczej.

5. Wpływ szkoły na proces socjalizacji i wychowania.

6. Współpraca szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym.

7. Osobowość nauczyciela w procesie wychowania.

8. Problemy w środowisku społecznym klasy i szkoły.

Literatura:

Karkowska M, Socjologia wychowania. Wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, Wyd. WSH-E, Łódź 2009.

Nowosad I. (red.): Nauczyciele i rodzice: współpraca w wychowaniu.

Zielona Góra 2001

Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z. Nurty pedagogii. Kraków2011. Fragmenty.

Phillips J., Troska. W. 2009

Sałasiński M.: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa 2003

Śliwerski B.: Program wychowawczy szkoły. Warszawa 2001

Florian Znaniecki, Socjologia wychowania, t. I i II, Warszawa 2001

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych: wykład - 12h

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 15h

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Perkowska-Klejman
Prowadzący grup: Anna Perkowska-Klejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Pojęcia klimatu i kultury szkoły.

2.Szkoła jako instytucja oświatowo-wychowawcza w świetle przemian społecznych.

3. Funkcje i zadania szkoły jako instytucji opiekuńczo-wychowawczej.

4. Wpływ szkoły na proces socjalizacji i wychowania.

5. Współpraca szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym.

6. Osobowość nauczyciela w procesie wychowania.

7. Przywództwo w szkole

Literatura:
Uwagi:

opis metod kształcenia:

Wykład interaktywny, dyskusja kierowana

Metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Wykład: 15 h

Przygotowanie do zajęć, zaliczenia 15 h

ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Perkowska-Klejman
Prowadzący grup: Anna Perkowska-Klejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Pojęcia klimatu i kultury szkoły.

2.Szkoła jako instytucja oświatowo-wychowawcza w świetle przemian społecznych.

3. Funkcje i zadania szkoły jako instytucji opiekuńczo-wychowawczej.

4. Wpływ szkoły na proces socjalizacji i wychowania.

5. Współpraca szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym.

6. Osobowość nauczyciela w procesie wychowania.

7. Przywództwo w szkole

Literatura:

Mendel M. Edukacja społeczna : partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej / Maria Mendel. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

Dudzikowa M.: Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia: eseje etnopedagogiczne. Kraków 2001

Nowosad I. (red.): Nauczyciele i rodzice: współpraca w wychowaniu. Zielona Góra 2001

Sałasiński M.: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa 2003

Uwagi:

opis metod kształcenia:

Wykład interaktywny, dyskusja kierowana

Metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Wykład: 15 h

Przygotowanie do zajęć, zaliczenia 15 h

ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Perkowska-Klejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Perkowska-Klejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Perkowska-Klejman
Prowadzący grup: Anna Perkowska-Klejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Pojęcia klimatu i kultury szkoły.

2.Szkoła jako instytucja oświatowo-wychowawcza w świetle przemian społecznych.

3. Funkcje i zadania szkoły jako instytucji opiekuńczo-wychowawczej.

4. Wpływ szkoły na proces socjalizacji i wychowania.

5. Współpraca szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym.

6. Osobowość nauczyciela w procesie wychowania.

7. Przywództwo w szkole

Literatura:

Pomianowska M., Stańczyk M., O szkole od nowa. Rozmowy o edukacji, WoltersKluwer, 2017,

Nowosad I. (red.): Nauczyciele i rodzice: współpraca w wychowaniu. Zielona Góra 2001,

Nowosad I. Kultura szkoły w rozwoju szkoły. Kraków 2019,

Sałasiński M.: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa 2003

Uwagi:

opis metod kształcenia:

Wykład interaktywny, dyskusja kierowana

Metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Wykład: 15 h

Przygotowanie do zajęć, zaliczenia 15 h

ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Perkowska-Klejman
Prowadzący grup: Anna Perkowska-Klejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.