Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-RMG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: SUR, wychowanie przedszkolne, stac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji

przedszkolnej

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych

praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojewódzka
Prowadzący grup: Mirosława Nerło, Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

1. Znaczenie mowy w rozwoju człowieka; przebieg rozwoju mowy od okresu prenatalnego do momentu opanowania systemu językowego; zaburzenia i zakłócenia rozwoju mowy.

2. Planowanie wspierania rozwoju mowy w przedszkolu, ćwiczenia wspierające rozwój mowy; zajęcia ortofoniczne.

3. Rola środowiska dziecka we wspieraniu rozwoju mowy; znaczenie współpracy z rodzicami dziecka i logopedą; świadomość bycia wzorem dla dziecka.

4. Kształtowanie gotowości do czytania - planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem trzech aspektów gotowości.

5. Przygotowanie dziecka do nauki pisania ze szczególnym uwzględnieniem Metody dobrego Startu.

Literatura:

• Emiluta-Rozya D., Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo CMPP, Warszawa 2006

• Słodownik-Rycaj E., O mowie dziecka. Jak zapobiegać nieprawidłowości w jej rozwoju, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000

• Słodownik-Rycaj E., Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka,Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998

• Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1978

• Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym

• Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1999

• Mam 6 lat. Przewodnik dla nauczyciela, Praca zbiorowa

• A. Brzezińska, Czytanie i pisanie - nowy język dziecka

Uwagi:

Nakład pracy studenta 15 g.

2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier, Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot - egzamin pisemny

Pełny opis:

Cele realizowane w ramach wykładów:

• omówienie zasad przyswajania języka przez dziecko

• przedstawienie przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących rozwój

• uzasadnienie konieczności stymulowania rozwoju mowy pisanej

• wykształcenie umiejętności rozpatrywania zmian w rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Treści kształcenia:

• biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

• funkcje mowy

• kompetencja językowa i komunikacyjna

• specyfika percepcji i wytwarzania języka przez dziecko

• fazy rozwoju języka u dzieci

• mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

• przygotowanie do opanowania mowy pisanej

• ocena gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

• metody wspomagania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Bokus, B., Shugar, G. W. (red.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

• Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

• Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

• Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

• Jabłoński, S. (2003). Jak czytają i piszą uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej? Edukacja, 3(83), s. 53-59.

• Kielar – Turska, M., (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

• Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

• Nowotnik, A., (2013). Funkcjonowanie uwagi a poziom umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja, 1(121), s. 37-53.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska, Beata Szurowska
Prowadzący grup: Natalia Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot - egzamin pisemny

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: obecności, aktywnego udziału w zajęciach, pracy z tekstem

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Periodyzacja rozwoju mowy. Przyswajanie mowy dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich. Funkcje mowy.

2. Teoretyczne podstawy nabywania języka w różnych ujęciach: teorie uczenia się i wpływu społecznego (koncepcje behawiorystyczne), teoria dwóch kodów językowych Basila Bernsteina, natywistyczna teoria Noama Chomsky'ego, konstruktywizm – teorie: Jeana Piageta, Lwa Wygotsky’iego, Jerome'a Brunera

3. Zaburzenia i zakłócenia rozwoju mowy - różnice, wybrane rodzaje.

4.Gotowość do nauki czytania i pisania - definicja, zakres. Pojęcie świadomości pisma.

5. Czytania i pisanie - definicje, ujęcia. Mowa pisana – jej znaczenie dla rozwoju dziecka.

Treści ćwiczeń:

1. Przesiewowe badania wykrywania zaburzeń rozwoju mowy

2. Wspieranie rozwoju mowy - rodzaje działań, częstotliwość, zalecenia do realizacji.

3. Nauczycielska diagnoza gotowości do nauki czytania i pisania. Wspieranie gotowości do nauki czytania i pisania

4. Metody stymulowania gotowości do nauki czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju (rozdz.1 i 2)

L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy (rozdz.: Okresy kształtowania się mowy dziecka)

D. Emiluta-Rozya, H. Mierzejewska, P. Atys, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu (rozdz.: Dbałość o rozwój mowy. Wspomaganie dzieci w dłuższych i logicznych wypowiedziach oraz korygowanie ewentualnych zaburzeń mowy)

A. Brzezińska, Czytanie i pisanie - nowy język dziecka (część 1, par.: 2.1, 2.2),

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (rozdz. 1)

M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu

Mam 6 lat. Przewodnik dla nauczyciela, Praca zbiorowa (część 1)

Literatura uzupełniająca:

D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

E. Słodownik-Rycaj,Gry i zabawy językowe, Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka

G. Krasowicz-Kupis, Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka

I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie

E. Roszyńska, Nauka czytania czy kształtowanie gotowości do czytania... [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej. M. Kotarba-Kańczugowska (red.), Wydawnictwo APS 2012 (rozdział 4)

Uwagi:

Metody pracy: wykład, prezentacje, praca z tekstem, zajęcia praktyczne

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowanie się do zajęć: 15

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 10

Punkty ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.