Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy, podręczniki i pakiety edukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy, podręczniki i pakiety edukacyjne
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej.

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

PCK1_KK_W07 Zna podstawowe założenia instytucjonalnego kształcenia i wychowania dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

PCK1_KK_U02 Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie szkolnej.

PCK1_KK_U05 Umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_K01 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

PCK1_KK_U03 Uświadamia sobie potrzebę rozumienia potrzeb uczniów i poszanowania ich autonomii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Przygotowanie autorskiego projektu edukacyjnego. (Projekt grupowy)

3 Opracowanie ewaluacji wybranego podręcznika szkolnego. (Projekt grupowy)

Pełny opis:

1.Podstawa programowa. Cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe. (4h)

2. Programy edukacyjne. Pojęcie programu szkolnego, budowa programu, projekt studenckiego autorskiego programu edukacyjnego. (4h)

3. Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym. Prezentacja wyników badań- podręcznik jako narzedzie kreowania aktywności poznawczej ucznia. (2h)

4. Elementarz, pakiety edukacyjny. Projekt studencki ewaluacja wybranego podręcznika szkolnego.(2h)

Literatura:

1.J. Skrzypczak, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

2.E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

3.E. Zalewska, Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków 2009.

4.R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

5.Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

Uwagi:

Metody kształcenia:

Projektowa, dyskusja, burza mózgów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (15h)

Przygotowanie się do zajęć, czytanie literatury (10h)

Przygotowanie projektu (10h)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Katarzyna Cichocka-Segiet
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Katarzyna Cichocka-Segiet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Przygotowanie autorskiego projektu edukacyjnego (praca grupowa).

3. Kolokwium zaliczeniowe.

Pełny opis:

1.Podstawa programowa. Cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe.

2. Programy edukacyjne. Pojęcie programu szkolnego, budowa programu, projekt studenckiego autorskiego programu edukacyjnego.

3. Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym. Analiza, porównanie.

4. Elementarz, pakiet edukacyjny. Celowość w wyborze zadań.

Literatura:

1.J. Skrzypczak, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

2.E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

3.E. Zalewska, Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków 2009.

4.R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

5.Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

Uwagi:

Metody kształcenia:

Projektowa, dyskusja, burza mózgów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, czytanie literatury: 10 godzin

Przygotowanie projektu: 10 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 35

Punkty ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Orientacja na temat koncepcji edukacji wczesnoszkolnej, wiedza o uczniu – jego rozwoju (potencjału i aktywności), roli współczesnego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

1. aktywność studenta w dyskusjach w trakcie zajęć,

2. pisemna recenzja wybranego programu edukacyjnego i podręcznika wg określonego kryterium (opracowanie w grupach)

Pełny opis:

1. Przedszkole/szkoła jako instytucje edukacyjne. Podstawa programowa -cele, zadania przedszkola/szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe (2h);

2.Program edukacyjny – pojęcie, funkcje, zadania, struktura programu. Program trójwymiarowy wg E. C. Wragga. Program edukacji zintegrowanej – koncepcja, budowa, kryteria oceny – przegląd programów edukacji zintegrowanej (ocena, uwagi) (6h);

3.Podręcznik – jego funkcje i zadania; struktura; kryteria jego doboru przez nauczyciela. Program edukacyjny a podręcznik. Podręczniki do edukacji zintegrowanej – przegląd, porównywanie, ich adekwatność do programu edukacyjnego. Podręcznik jako narzędzie kreowania aktywności poznawczej ucznia (intelektualnej, emocjonalnej, kulturowej, społecznej). Pakiety edukacyjne (6h)

4.Recenzje programu i podręcznika - ich ocena. Podsumowanie zajęć (1h)

Literatura:

1. Podstawa programowa z komentarzami – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z dn. 30.05. 2014 r.

2. J. Skrzypczak „Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania” Poznań 2003

E. C. Wragg „Trzy wymiary programu” WSiP Warszawa 1999

3. .E. Zalewska „Programy kształcenia i podręczniki w edukacji poczatkowej jako wybór z kultury” w: „Pedagogika wczesnoszkolna- dyskursy, problemy, rozwiązania” red. D. Klus – Stańska, M. Szczepska- Pustkowska Wyd. Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2009

4. E. Zalewska „Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno – analitycznym” w: „Paradygmaty współczesnej dydaktyki” red.L. Hurło, D. Klus – Stańska, M, Łojko IMPULS Kraków 2009

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe ćwiczenia: 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury :10 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji,projektu : 10h

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet, Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Przygotowanie autorskiego projektu edukacyjnego (praca grupowa).

3. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody kształcenia:

Projektowa, dyskusja, burza mózgów.

Pełny opis:

1.Podstawa programowa. Cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe.

2. Programy edukacyjne. Pojęcie programu szkolnego, budowa programu, projekt studenckiego autorskiego programu edukacyjnego wraz z jego ewaluacją.

3. Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym. Analiza, porównanie.

4. Elementarz, pakiet edukacyjny. Celowość w wyborze zadań.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.J. Skrzypczak, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

2.E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

3.E. Zalewska, Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

2.Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, czytanie literatury: 10 godzin

Przygotowanie projektu: 15 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 55

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Edyta Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Przygotowanie autorskiego projektu edukacyjnego (praca grupowa).

3.Przygotowanie recenzji wybranego podręcznika (praca grupowa).

Pełny opis:

1.Podstawa programowa. Cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe.

2. Projekty edukacyjne. Pojęcie projektu szkolnego, budowa projektu, studencki autorski projekt edukacyjny wraz z jego ewaluacją.

3. Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym. Analiza, porównanie.

4. Elementarz, pakiet edukacyjny. Celowość w wyborze zadań.

Literatura:

1.J. Skrzypczak, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

2.E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

3.E. Zalewska, Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków 2009.

4.R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

5.Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

Uwagi:

Metody kształcenia:

Projektowa, dyskusja, burza mózgów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godzin

Przygotowanie projektu: 5 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS:1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska, Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Falkowska, Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie

Aktywny udział w zajęciach

Prezentacja treści podstawy programowej zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Praca w grupach)

Opracowanie ewaluacji wybranego podręcznika szkolnego. (Projekt grupowy)

lub przygotowanie autorskiego projektu edukacyjnego (Projekt grupowy).

Pełny opis:

1.Podstawa programowa. (Cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe.)

2. Programy edukacyjne. (Pojęcie programu szkolnego, budowa programu, projekt studencki autorski program edukacyjny.)

3.Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym. (Prezentacja wyników badań nad ewaluacją podręcznika pod kontem rozwoju aktywności poznawczej ucznia.)

4. Elementarz, pakiety edukacyjny. (Projekt studencki ewaluacja wybranego podręcznika szkolnego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. J. Skrzypczak, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

2. E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

3. E. Zalewska, Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków 2009.

4. R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

5. Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

6. Witkowska-Tomaszewska, Podręcznik jako narzędzie kreowania podmiotowości [w:] Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska, Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości, Wyd. APS, Warszawa 2015

Literatura dodatkowa

7. R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

8. Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

Uwagi:

punkty ECTS -1

15 godzin- godziny kontaktowe

10 godzin przygotowanie się do zajęć

5 godzin przygotowanie się do zaliczenia zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

Aktywny udział w zajęciach polegający na prezentacji i złożeniu następujących prac pisemnych:

1. Program autorski edukacji przyrodniczej w korelacji z Podstawą programową 2017

2. Ewaluacja wybranego podręcznika klas I – III

3. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem wybranego pakietu ewaluacyjnego

Pełny opis:

Podstawa programowa. Cele i zadania szkoły, wytyczne do pracy treści programowe

Programy edukacyjne. Program dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Program autorski, korelacja treści z podstawą programową.

Podręcznik szkolny – funkcje. Narzędzie kreowania aktywności poznawczej ucznia.

Pakiety edukacyjne i inne środki dydaktyczne wsparciem procesu aktywnej edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej, 2017

J. Skrzypczak, Podręczni szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej. Warszawa 2009

R.,J., Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

J., JUSZCZYK-RYGAŁŁO, Multimedia w procesie kształcenia wczesnoszkolnego, Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukacji, ONLINE KONFERENCIA 23. – 25.10.2013

Podstawa programowa z komentarzami, MEN, 2009 T. 1

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15h

przygotowanie do zaliczenia 10h

przygotowanie do zajęć: 5h

ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Maria Staworzyńska-Grządziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę . Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach oraz opracowanie autorskiego programu edukacyjnego (Projekt grupowy.)

Pełny opis:

1. Podstawa programowa w świetle nowej reformy edukacji; Cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe. (4h)

2. Programy edukacyjne. Pojęcie programu szkolnego, budowa programu, projekt studenckiego autorskiego programu edukacyjnego. (4h)

3. Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym. Prezentacja wyników badań- podręcznik jako narzędzie kreowania aktywności poznawczej ucznia. (2h)

4. Elementarz, pakiety edukacyjny. Projekt studencki ewaluacja wybranego podręcznika szkolnego.(2h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.J. Skrzypczak, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

2.E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

3.E. Zalewska, Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków 2009.

4.Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1.R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: projektowa, dyskusja, burza mózgów.

Godziny kontaktowe: ćwiczeniA: 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 20

Inne formy: 10

Sumaryczna liczba punktów: ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.