Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o języku polskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-POJ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o języku polskim
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów

treści wychowania i edukacji dziecka w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia

działalności pedagogicznej na etapie edukacji

przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania

przydatności typowych metod, procedur i dobrych

praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji

przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się

wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania

i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać

dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich

wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do

aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i

efektywnego porozumiewania się z różnymi

uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test zawierający pytania zamknięte sprawdzające widzę i pytania otwarte rekonstruujące wiedzę i sprawdzające umiejętności kognitywne.

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU:

Podstawowymi założeniami przedmiotu jest uświadomienie studentom roli i rangi wiedzy polonistycznej nauczyciela, jego kultury językowej i znajomości zasad poprawnościowych niezbędnych do realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej w zintegrowanym systemie kształcenia w klasach i-III. Zajęcia mają za zadanie przypomnieć i uporządkować posiadaną już wiedzę studentów z gramatyki opisowej języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem treści pozwalających na prawidłowe prowadzenie procesu edukacyjnego w zakresie metodyki czytania, pisania, ortografii,rozwoju mowy dziecka.

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1. Język jako narzędzie porozumiewania się. Definicja języka w ujęciu funkcjonalnym i strukturalnym. Składniki języka: język, mowa, mówienie. Funkcje języka. Podsystemy języka. Język polski wśród języków słowiańskich.

2. Kultura języka jako niezbędny składnik kultury bycia. Pojęcie normy i błędu językowego.Innowacja a błąd. Kryteria oceny innowacji językowych. Rodzaje błędów językowych.

3.Fonetyka jako nauka o głoskach. Fonetyka a fonologia. Narządy mowy. Głoska a fonem. Głoska a litera. Analiza fonetyczna wyrazów. Różnice akustyczne, artykulacyjne i funkcjonalne pomiędzy samogłoskami i spółgłoskami. Sylaba czyli zgłoska. Podział wyrazów na sylaby. Klasyfikacja samogłosek i spółgłosek polskich. Akcent w języku polskim.

4.Upodobnienia pod względem dźwięczności i miejsca artykulacji. Upodobnienia wewnątrzwyrazowe - antycypacja i perseweracja. Upodobnienia międzywyrazowe. Zanikanie dźwięczności spółgłosek na końcach wyrazów. Wymowa grup spółgłoskowych. Wymowa samogłosek nosowych. Zanikanie nosowości samogłosek w określonych pozycjach fonologicznych. Sposoby zapisywania spółgłosek miękkich. Zapis fonetyczny.

5. Fleksja jako odmiana wyrazów. Kryteria podziału wyrazów na części mowy. Części mowy odmienne i nieodmienne. Deklinacja i koniugacja. Części mowy samodzielne i niesamodzielne. Słowotwórstwo jako nauka o budowie wyrazów. Podstawowe środki słowotwórcze w języku polskim - derywacja, kompozycja. Podział słowotwórczy wyrazów. Rodzaje formantów. Tendencje słowotwórcze we współczesnym języku polskim.

6. Składnia jako nauka o budowie wypowiedzeń. Związki składniowe - związki zgody, rządu, przynależności. Części mowy a części zdania. Analiza składniowa wypowiedzeń pojedynczych.

7. Wypowiedzenia współrzędnie i podrzędnie złożone. Wypowiedzenia wielokrotnie złożone. Analiza wypowiedzeń złożonych. Błędy składniowe. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010.

Dukiewicz L., Sawicka I., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Klemensiewicz Z., Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa 1982.

Nagórko A., Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010.

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Kurek H., Polszczyzna mówiona inteligencji, Kraków 2008.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków 2000.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, [red.] H. Zgółkowa, A. Kurpisz, Poznań 2005.

Wierzbicka A., Język – umysł – kultura. Wybór prac, Warszawa 1999.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, metodami problemowymi, aktywizującymi (np. "burza mózgów", mapy mentalne)

WARUNKI ZALICZENIA:

Student zalicza przedmiot, jeśli:

1. Uzyska 51% punktów z testu końcowego zawierającego pytania zamknięte sprawdzające wiedzę oraz pytania otwarte rekonstruujące wiedzę i sprawdzające umiejętności kognitywne.

2. Poprawnie wykonuje na zajęciach zadania z zakresu korekty tekstu z błędami charakterystycznymi dla języka i składni dziecka.

3. Zaliczył wymaganą liczbę godzin kontaktowych i wykazał się aktywnością na zajęciach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie do zajęć: 10 godzin

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test zawierający pytania zamknięte sprawdzające widzę i pytania otwarte rekonstruujące wiedzę i sprawdzające umiejętności kognitywne.

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU:

Podstawowymi założeniami przedmiotu jest uświadomienie studentom roli i rangi wiedzy polonistycznej nauczyciela, jego kultury językowej i znajomości zasad poprawnościowych niezbędnych do realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej w zintegrowanym systemie kształcenia w klasach i-III. Zajęcia mają za zadanie przypomnieć i uporządkować posiadaną już wiedzę studentów z gramatyki opisowej języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem treści pozwalających na prawidłowe prowadzenie procesu edukacyjnego w zakresie metodyki czytania, pisania, ortografii,rozwoju mowy dziecka.

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1. Język jako narzędzie porozumiewania się. Definicja języka w ujęciu funkcjonalnym i strukturalnym. Składniki języka: język, mowa, mówienie. Funkcje języka. Podsystemy języka. Język polski wśród języków słowiańskich.

2. Kultura języka jako niezbędny składnik kultury bycia. Pojęcie normy i błędu językowego.Innowacja a błąd. Kryteria oceny innowacji językowych. Rodzaje błędów językowych.

3.Fonetyka jako nauka o głoskach. Fonetyka a fonologia. Narządy mowy. Głoska a fonem. Głoska a litera. Analiza fonetyczna wyrazów. Różnice akustyczne, artykulacyjne i funkcjonalne pomiędzy samogłoskami i spółgłoskami. Sylaba czyli zgłoska. Podział wyrazów na sylaby. Klasyfikacja samogłosek i spółgłosek polskich. Akcent w języku polskim.

4.Upodobnienia pod względem dźwięczności i miejsca artykulacji. Upodobnienia wewnątrzwyrazowe - antycypacja i perseweracja. Upodobnienia międzywyrazowe. Zanikanie dźwięczności spółgłosek na końcach wyrazów. Wymowa grup spółgłoskowych. Wymowa samogłosek nosowych. Zanikanie nosowości samogłosek w określonych pozycjach fonologicznych. Sposoby zapisywania spółgłosek miękkich. Zapis fonetyczny.

5. Fleksja jako odmiana wyrazów. Kryteria podziału wyrazów na części mowy. Części mowy odmienne i nieodmienne. Deklinacja i koniugacja. Części mowy samodzielne i niesamodzielne. Słowotwórstwo jako nauka o budowie wyrazów. Podstawowe środki słowotwórcze w języku polskim - derywacja, kompozycja. Podział słowotwórczy wyrazów. Rodzaje formantów. Tendencje słowotwórcze we współczesnym języku polskim.

6. Składnia jako nauka o budowie wypowiedzeń. Związki składniowe - związki zgody, rządu, przynależności. Części mowy a części zdania. Analiza składniowa wypowiedzeń pojedynczych.

7. Wypowiedzenia współrzędnie i podrzędnie złożone. Wypowiedzenia wielokrotnie złożone. Analiza wypowiedzeń złożonych. Błędy składniowe. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010.

Dukiewicz L., Sawicka I., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Klemensiewicz Z., Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa 1982.

Nagórko A., Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010.

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Kurek H., Polszczyzna mówiona inteligencji, Kraków 2008.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków 2000.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, [red.] H. Zgółkowa, A. Kurpisz, Poznań 2005.

Wierzbicka A., Język – umysł – kultura. Wybór prac, Warszawa 1999.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, metodami problemowymi, aktywizującymi (np. "burza mózgów", mapy mentalne)

WARUNKI ZALICZENIA:

Student zalicza przedmiot, jeśli:

1. Uzyska 51% punktów z testu końcowego zawierającego pytania zamknięte sprawdzające wiedzę oraz pytania otwarte rekonstruujące wiedzę i sprawdzające umiejętności kognitywne.

2. Poprawnie wykonuje na zajęciach zadania z zakresu korekty tekstu z błędami charakterystycznymi dla języka i składni dziecka.

3. Zaliczył wymaganą liczbę godzin kontaktowych i wykazał się aktywnością na zajęciach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie do zajęć: 10 godzin

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.