Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania i kształtowania umiejętności społecznych dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania i kształtowania umiejętności społecznych dzieci
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska, Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak, Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena efektów kształcenia:

ocena wiedzy na podstawie kolokwium pisemnego

ocena umiejętności na podstawie studium przypadku

ocena umiejętności na podstawie dyskursu prowadzonego podczas zajęć ćwiczeniowych - aktywność

Pełny opis:

Zajęcia skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja)

Literatura:

Goldstein A.P, McGinnis E, Kształtowanie umiejętnośći prospołecznych małego dziecka, Warszawa 2003.

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Janowski A, Poznawanie uczniów, zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Reddy L, Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, Warszawa 2014.

Sokołowska - Dzioba T. (red), Kształtowanie umiejętnosći wychowawczych, Lublin 2002.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Uwagi:

Metody pracy - ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 15 h

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

Ćwiczenia: 15 h

Opracowywanie kwerend, prac pisemnych, prezentacji

Ćwiczenia: 15 h

Sumaryczna liczba godzin: 45 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kuprowska-Stępień
Prowadzący grup: Kamila Kuprowska-Stępień, Jarosław Wiazowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena końcowa:

1) Na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

2) Na podstawie przygotowanego scenariusza zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne dziecka

Pełny opis:

Zajęcia skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Przykładowe tematy:

Kluczowe kompetencji społeczne we wczesnym rozwoju dziecka

"Jestem już przedszkolakiem" - umiejętności społeczne dzieci w wieku przedszkolnym

Konflikt rówieśniczy - jak mądrze wspierać dzieci w jego rozwiązaniu.

Deficyty społeczne dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, ASD).

Literatura:

Goldstein A.P, McGinnis E, Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka, Warszawa 2003.

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Janowski A, Poznawanie uczniów, zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Reddy L, Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, Warszawa 2014.

Sokołowska - Dzioba T. (red), Kształtowanie umiejętności wychowawczych, Lublin 2002.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Uwagi:

Metody pracy - ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 15 h

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

Ćwiczenia: 15 h

Opracowywanie kwerend, prac pisemnych, prezentacji

Ćwiczenia: 15 h

Sumaryczna liczba godzin: 45 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska, Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska, Kamila Kuprowska-Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena efektów kształcenia:

ocena wiedzy na podstawie kolokwium pisemnego

ocena umiejętności na podstawie studium przypadku

ocena umiejętności na podstawie dyskursu prowadzonego podczas zajęć ćwiczeniowych - aktywność

Pełny opis:

Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Socjalizacja. Cele i formy oddziaływań wychowawczych w różnych paradygmatach a praktyka pedagogiczna.

Kompetencje społeczne – ustalenia terminologiczne. Programy rozwijania kompetencji społecznych.

Znaczenie i sposoby rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym umiejętności współdziałania z rówieśnikiem, współpracy w grupie, udzielania pomocy, poprawnego odmawiania przyjęcia pomocy, wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany itp. Wspomaganie rozwoju zachowań prospołecznych w kontekście edukacji w grupach o wysokiej heterogeniczności.

Homeschooling – szansa czy zagrożenie dla rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka? Edukacja domowa w kontekście zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą.

Sytuacje trudne wychowawczo. Wybrane strategie wychowawcze – cel, struktura, konsekwencje. Profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania u dzieci.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gruszczyk-Kolczyńska, E. (red.). (2014). Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu. Kraków: Bliżej Przedszkola.

Smogorzewska, J., Szumski, G. (2015). Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria – Metodyka – Efekty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Czub, M. (red.). (2014). Diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat. Warszawa: Instytut Badań Naukowych.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gray, C. (2014). Nowe historyjki społeczne. Gdańsk: Wydawnictwo „Harmonia”.

Jaskulska, S., Poleszak, W. (2015). Wykluczenie rówieśnicze. W: J. Pyżalski (red.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty (s. 155-175). Łódź: theQ studio.

Pyżalski, J., Kołodziejczyk, J. (2015). Nauczyciel wobec sytuacji trudnych wychowawczo. W: J. Pyżalski (red.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty (s. 77-94). Łódź: theQ studio.

Zakrzewscy, M. i P. (red.). (2009). Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Uwagi:

Metody: ćwiczenia praktyczne

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe – 15h

lektury (przygotowanie do zajęć) – 5h

przygotowanie do egzaminu – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do podejmowania działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale i w procesie współuczestniczenia w wychowaniu dzieci w przedszkolu i szkole, do roli wychowawcy, ale i wspomagania wychowawczej roli rodziców.

Społeczne kompetencje studenta i niektóre umiejętności praktyczne ocenione zostaną na podstawie aktywności w rozwiązywaniu problemów dyskutowanych w trakcie zajęć.

Wiedza i umiejętności praktyczne - ocena na podstawie pracy pisemnej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są metodą analizy przypadków (i wykładu w kwestiach koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych). Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 2000

Lit. uzupełniająca:

Janowski A, Poznawanie uczniów, zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002.

Reddy L, Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, Warszawa 2014.

Sokołowska - Dzioba T. (red), Kształtowanie umiejętności wychowawczych, Lublin 2002.

Uwagi:

Ocena aktywności studentów w rozwiązywaniu problemów stanowiących materiał poglądowy podczas zajęć.

Ocena kompetencji wychowawczych ujawnionych w prowadzeniu forów dyskusyjnych dla rodziców z problemami w wychowaniu dzieci (moderacja dyskusji oraz poradnictwo w ramach profilu "problemywychowania").

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe: 15h

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do zaliczenia): 25h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.