Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji przyrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji przyrodniczej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem.

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza Podstawy Programowej.

Operacjonalizacja celów kształcenia.

Rozwijanie umiejętności rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego.

Metody i środki dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Projektowanie doświadczeń i obserwacji. Prowadzenie doświadczeń i obserwacji. Zajęcia terenowe. Praca zespołowa.

Projektowanie narzędzi dydaktycznych. Przykłady użytecznych narzędzi dydaktycznych w edukacji przyrodniczej.

Zastosowanie zasad nauczania w poszczególnych strategiach nauczania.

Ocenianie i ewaluacja

Dostosowanie zakresu materiału do grupy wiekowej - wiek przedszkolny i wczesnoszkolny

Pełny opis:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym w aspekcie treści przyrodniczych. Akty prawne o charakterze nadrzędnym stanowiące podstawę prawną w nauczaniu. Zalecenia podstawy programowej w stosunku do metod kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych.

2. Cele kształcenia umiejętności i ich operacjonalizacja. Kategoryzacja osiągnięć ucznia: wiedza, umiejętności i postawy. Kompetencje ucznia. Cele kognitywne, afektywne i behawioralne kształcenia przyrodniczego.

3. Strategie nauczania: asocjacyjna, emocjonalna, operacyjna, problemowa.

4. Metodyka prowadzenia zajęć terenowych w nauczaniu treści przyrodniczych.

5. Metody kształcenia w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym: klasyfikacje metod ze względu na stopnień aktywności ucznia (metody kierowania samodzielną pracą ucznia, poszukujące, podające, metoda samodzielnych doświadczeń oparta na inicjatywie ucznia, metoda ćwiczeń, odtwarzania) oraz sposób zdobywania kompetencji przez ucznia (podające, problemowe, eksponujące – percepcyjne na przykładzie dramy i pokazu połączonego z przeżyciem, programowane, praktyczne). Klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące. Kryteria doboru metod kształcenia. Formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

6. Ocenianie jako element metodyki prowadzenia zajęć przyrodniczych. Wymagania programowe. Elementy pomiaru dydaktycznego.

7. Ewaluacja metod kształcenia i form pracy z uczniem na przedszkolnym i wczesnoszkolnym etapie edukacyjnym.

Literatura:

Budniak, A. (2005). Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.). Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Budniak, A. (2009). Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Karowice: Wyd. Deni-Press.

Dobrosz-Teperek, K. & Dasiewicz, B. (2009). Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia, Meritum, 2, s. 48-52.

Dymara, B. (red.) (2001). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Elbanowska, S. (1983). Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa: WSiP.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Poznań: Media rodzina.

Gąsecki, K. (2008). Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej. W: A. Komorowska-Zielony (red.). Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Jelinek J.A. (2014). Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”. Kraków: Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Witkowska-Tomaszewska, A. (2016). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wyzwań społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Tuszyńska, L. (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Krzyżewska, J. (2000). Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Suwałki: Wyd. AU OMEGA.

Kujawiński, J. (red.)(1999). Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.

Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Muchacka, B.(2006). Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków: Wydawnictwo AP.

Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa.

Sławińska, M. (2010). Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków: Impuls.

Sternberg, R.J. & Spear Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP.

Vopel Klaus, W. (2003). Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw. Kielce: Wyd. Jedność.

Walter, G (2004). Żywioły w przedszkolu. Seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce.

Żytko, M. (2002). Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa: Wyd. „Żak”.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie przydzielonych zadań w zespołach 10h

Przygotowanie się do zaliczenia 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołodziejska, Maria Pielichowska, Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Beata Ciesielska-Pocialik, Anna Kołodziejska, Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne

- scenariusze zajęć

2. UMIEJĘTNOŚCI

- scenariusze zajęć

3. KOMPETENCJE

Pełny opis:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w nauczaniu wczesnoszkolnym w aspekcie treści przyrodniczych. Akty prawne o charakterze nadrzędnym stanowiące podstawę prawną w nauczaniu.

2. Cele edukacji społeczno – przyrodniczej.

3. Ekologia i edukacja ekologiczna.

4. Metody w edukacji społeczno – przyrodniczej i ich charakterystyka.

5. Formy edukacji społeczno – przyrodniczej.

6. Pomoce dydaktyczne i ich rola w edukacji społeczno – przyrodniczej.

7. Planowanie zajęć edukacji społeczno – przyrodniczej. Opracowanie scenariuszy zajęć przyrodniczych.

8. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów i kształtowanie postaw ekologicznych.

9. Rola doświadczeń, eksperymentów przyrodniczych i obserwacji w poznawaniu praw rządzących przyrodą.

10. Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym, w szkole, w czasie zabaw.

11. Turystyka i krajoznawstwo w edukacji dzieci młodszych.

12. Projektowanie narzędzi i gier dydaktycznych do przydzielonych obszarów tematycznych.

13. Projektowanie przykładowych zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi.

14. Analiza porównawcza programów, podręcznikówa. i materiałówb. edukacyjnych.

15. Zaliczenie, kolokwium.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., (2000). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Wyd. Jedność.

2. Budniak A., (2012). Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

3. Budniak A., (2009). Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Katowice: „Deni-Press”.

4. Dobrosz-Teperek K., Dasiewicz B., (2009). Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia , „Meritum”.

5. Don Conroy, Chris Wilson., (2003). Zagadki przyrodnicze,. 1400 pytań i odpowiedzi. Warszawa: Świat Książki.

6. Dymara B., Michałowski S. C., Woltman-Mazurkiewicz L., (2010). Dziecko w świecie przyrody. Książka do wychowania proekologicznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

7. Dymara B., Korzeniowska W., Ziemski F., (2010). Dziecko w świecie tradycji. Kraków: Impuls.

8. Gąsecki K., (2005). Zastosowanie metod i technik aktywizujących w nauczaniu przyrody , „Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej”.

9. Gutowska H. (red.). (1989). Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasach I-III. Książka przedmiotowo-metodyczna. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.

10. Jąder M., (2010). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

11. Kruczek Z., (2003). Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki. Kraków: Proksenia.

12. Lelonek M., (1985). Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

13. Lelonek M., (2006). Proces poznawania i rozumienia świata przez uczniów w młodszym wieku szkolnym. Warszawa: Wydawnictwo WSHE, Pabianice.

14. Stawiński W.,(2004). Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego. Kraków.

15. Vopel Klaus W. (2003). Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw: Kielce, Wyd. Jedność.

Literatura uzupełniająca:

1. Al.-Khamisy D., (1996). Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

2. Adamek I., Bałachowicz J., (2013). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna wydawnicza IMPULS.

3. Gardner H., (2002). Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Poznań: Media rodzina.

4. Wood D., J (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10 h

Przygotowanie przydzielonych zadań w zespołach 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek, Adamina Korwin-Szymanowska, Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Beata Ciesielska-Pocialik, Jan Jelinek, Adamina Korwin-Szymanowska
Strona przedmiotu: http://www.dzieciecafizyka.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Blok 1. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej. Kontakt z naturą jako forma poznawania świata. Realizacja przyrody ożywionej i nieożywionej w przedszkolu i szkole. Przyroda w dokumentach oświatowych dotyczących wychowania przedszkolnego.

Blok 2. Rozwój dziecięcego myślenia, w kontekście poznawania świata. Sposoby dostosowania procesu dydaktycznego, aby skutecznie budować wiedzę dzieci na temat świata przyrody i kształtować postawy proprzyrodnicze i proekologiczne.

Blok 3. Obserwacja, modele dydaktyczne, eksperyment przyrodniczy, pokaz, objaśnienie jako skuteczne metody zachęcające do bezpośredniego poznawania przez dzieci otaczającego świata przyrody.

Blok 4. Zakresy edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), ogień, rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos. Realizacja w praktyce (forma warsztatowa i samodzielna praca studentów).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wyrawdnictwo Bliżej Przedszkola.

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

• Kielar-Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, WSiP, Warszawa 1992

• Elbanowska St.: Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1983

Literatura uzupełniająca

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

Uwagi:

Na wykładach w trakcie zajęć stosowane będą następujące metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta: zajęcia praktyczne (warsztaty).

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 h

Przygotowanie się do zaliczenia 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska, Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska, Adamina Korwin-Szymanowska, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie zajęć u dr E. Roszyńskiej:

Głównym sposobem pomiaru zakładanych efektów będzie ustne kolokwium.

Dodatkowo efekty będą mierzone na podstawie wykonania przez studenta prac, typu: plan uprawy / hodowli, program wycieczki / spaceru, scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu przyrodniczego, doświadczenia lub zabawy badawczej / projekt gry przyrodniczej.

Zajęcia u dr A. Korwin-Szymanowskiej

Przedmiot obejmuje:

a) Zajęcia praktyczne - zajęcia terenowe, przeprowadzanie doświadczeń, wykorzystanie i-Laba 3 jako metody wspierającej rozwój kreatywności nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej

b) Zajęcia teoretyczne - wyjaśnieniu podstawowych pojęć i definicji, nurtów edukacji przyrodniczej, metod i narzędzi pracy z dziećmi w zakresie edukacji przyrodniczej

Pełny opis:

1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne.

2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych.

Postawa i umiejętności nauczyciela niezbędne do konstruowania przez dzieci wiedzy przyrodniczej.

3. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych: wycieczka (zajęcia terenowe), hodowla, eksperyment, doświadczenie, pokaz, obserwacja, rozmowa. Zalecenia do realizacji.

Metoda projektu i jej znaczenie w edukacji przyrodniczej.

Zajęcia u dr A. Korwin-Szymanowskiej

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z aspektami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z prowadzeniem edukacji przyrodniczej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w terenie, koncentrując się na wykorzystaniu treści przyrodniczych w holistycznym rozwoju dziecka, jak również w sali szkolnej Pracowni Edukacji Przyrodniczej, w której studenci przeprowadzają doświadczenia. Zajęcia teoretyczne koncentrują się na wyjaśnieniu podstawowych pojęć i definicji, nurtów edukacji przyrodniczej (pedagogika przygody, pedagogika przeżyć, uczenie się oparte na doświadczeniu, edukacja ekologiczna, edukacja dla zrównoważonego rozwoju itp.), jak również roli ucznia i nauczyciela w procesie uczenia się czy sposobów poznawania świata przez dzieci. W ramach doskonalenia warsztatu nauczyciela studenci tworzą projekty edukacyjne w obszarze edukacji przyrodniczej, które są wynikiem przeprowadzonej sesji w ilabie3 (laboratorium innowacji APSu).

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata (rozdz. 1)

D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole (rozdz. 3)

M. Studzińska, Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną

S. Elbanowska, Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym

E. Arciszewska, S. Dylak (red.), Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia

J.H. Helm, G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej

Literatura uzupełniająca:

B. Dymara, S. Michałowski, L. Wollman-Mazurkiewicz, Dziecko w świecie przyrody

B. Muchacka, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej

S. Dylak (red.) Przyrodnicze rozumowania najmłodszych, czyli jak uczyć inaczej. Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wydawnictwo IBE

A. Budniak, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

S. Elbanowska, Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata? (seria)

G. Walter, Żywioły w przedszkolu (seria)

E. Roszyńska, Laboratorium przedszkolaka, "Wychowanie w przedszkolu" 3/2011

E. Roszyńska, Kiedy dzieci badają świat przyrody... [w:] M. Kotarba-Kańczugowska (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody nauczania: metoda zadań, burza mózgów, rozmowa, dyskusja, praca z tekstem (Jigsaw), gry dydaktyczne

Punkty ECTS: 3.

Rozliczenie godzinowe:

godziny kontaktowe: 30 h

przygotowanie do zajęć: 5 h

przygotowanie zadanych prac: 15 h

przygotowanie do kolokwium: 10 h

Zajęcia u dr A.Korwin-Szymanowskiej

Metody dydaktyczne:

- zajęcia terenowe

- metoda prowadzenia doświadczeń

- metody aktywizujące - burza mózgów, metody problemowe

- metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy

- metoda i-Lab (laboratorium innowacji)

- pogadanka

- dyskusja

- metoda projektów

Nakład pracy studenta (2 pkt ECTS)

Obecność, aktywność i zaangażowanie na zajęciach wraz z realizacją zadań praktycznych - 30 godz.

Przygotowanie makiety zagospodarowania terenów przedszkolnych lub przyszkolnych wraz ze szczegółowym opisem w zakresie rozwijania wybranych wartości w kontekście edukacji przyrodniczej - 15 godz.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczej i dokumentowanie jej efektów w formie portfolio - 10 godz.

Przeprowadzenie doświadczeń w grupie - 5 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: zaliczenie przedmiotu będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Blok 1. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej. Kontakt z naturą jako forma poznawania świata. Realizacja przyrody ożywionej i nieożywionej w przedszkolu i szkole. Przyroda w dokumentach oświatowych dotyczących wychowania przedszkolnego.

Blok 2. Rozwój dziecięcego myślenia, w kontekście poznawania świata. Sposoby dostosowania procesu dydaktycznego, aby skutecznie budować wiedzę dzieci na temat świata przyrody i kształtować postawy proprzyrodnicze i proekologiczne.

Blok 3. Obserwacja, modele dydaktyczne, eksperyment przyrodniczy, pokaz, objaśnienie jako skuteczne metody zachęcające do bezpośredniego poznawania przez dzieci otaczającego świata przyrody.

Blok 4. Zakresy edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), ogień, rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos. Realizacja w praktyce (forma warsztatowa i samodzielna praca studentów).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawdnictwo Bliżej Przedszkola.

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

• Kielar-Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, WSiP, Warszawa 1992

• Elbanowska St.: Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1983

Literatura uzupełniająca

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

Uwagi:

Na wykładach w trakcie zajęć stosowane będą następujące metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta: zajęcia praktyczne (warsztaty).

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 h

Przygotowanie się do zaliczenia 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.