Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem.

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Aleksandra Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot to:

kolokwium pisemne

konspekty do zajęć z edukacji matematycznej

symulacja lekcji

praca zaliczeniowa związana z porównywaniem programów edukacyjnych w zakresie treści matematycznych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Analiza treści matematycznych w klasach I-III według nowej podstawy programowej i zaleceń metodycznych związanych z edukacją matematyczną oraz analiza treści matematycznych w wybranych programach edukacyjnych do klas I-III

2.Klasyfikacja, cechy wielkościowe, orientacja przestrzenna

3. Aspekty liczby naturalnej. Zasady poprawnego liczenia. Etapy wprowadzania liczb pierwszej dziesiątki. Monografie liczb drugiej dziesiątki.

4.. Realistyczne nauczanie matematyki

5.Czynnościowe wprowadzenie pojęć matematycznych na przykładzie dodawania liczb naturalnych. Typy ćwiczeń w nauczaniu czynnościowym (przykłady dla aspektu miarowego dodawania).

6. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.

7. Mnożenie, tabliczka mnożenia, rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania.

8.Dzielenie jako mieszczenie i podział oraz działanie odwrotne do mnożenia.

9. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100.

10. Dziesiątkowy system pozycyjny. Poziomy rozumienia pojęć według van Hiele’a. Reprezentacje enaktywne, ikoniczne i symboliczne w teorii Brunera. System rzymski.

11.Kształtowanie pojęć geometrycznych na przykładzie prostokąta.

12. Etapy rozwiązywania zadań tekstowych według G. Poly’a. Metody rozwiązywania zadań: analityczna i syntetyczna. Strategia rozwiązywania zadań: prób i poprawek, rysunku, tabeli. Metoda „kruszenia” według J. Hanisz.. Rozwiązywanie zadań tekstowych z konkursu matematycznego „kangur”.

13. Kolokwium pisemne

Studenci przygotowują konspekty i symulację zajęć do tematów:

1.Orientacja przestrzenna (określenie położenia przedmiotów względem: obranego obiektu, siebie, innego obserwatora, wskazywanie kierunków w przestrzeni z zastosowaniem pojęć: na prawo, na lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu, stosowanie strzałek określających kierunki, stosowanie określeń: za, przed, obok, w, do, wewnątrz, na zewnątrz, określenie odległości: dalej, bliżej)

2.Cechy wielkościowe (porządkowanie przedmiotów w sposób rosnący i malejący, numerowanie przedmiotów w ciągu, określenie następnych i poprzednich w danej serii, porównywanie przedmiotów według podanej cechy: mały-mniejszy, długi-dłuższy, wąski-szeroki, wysoki-niski itp.)

3. Mierzenie (przygotowanie do mierzenia przez wykonanie pomiarów przedmiotów za pomocą patyczków, włóczki, klocków, kredek, dłoni, gumki, spinaczy itp., zapoznanie z linijką i pojęciem centymetra, pomiar długości przedmiotów (w zakresie 10cm –klasa I) za pomocą linijki i porównywanie długości mierzonych obiektów, pojęcie: metra, kilometra, milimetra)

4. Ważenie (ważenie przedmiotów na wadze szalkowej bez użycia odważników, określenie wagi badanych obiektów za pomocą pojęć: cięższy, lżejszy, tu mniej, tam więcej, tyle samo, ważenie przedmiotów za pomocą odważników i zapis wskazań wagi z oznaczeniem jednostek, pojęcie ciężaru: 1kg, 2kg, 5kg, pół kilograma, dekagram, gram, proste obliczenia bez zmiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych)

5.Odmierzanie płynów (odmierzanie płynów różnymi miarkami, w szczególności miarką litrową, wprowadzenie pojęcia „litr, pół litra, ćwierć litra”, proste obliczenia bez zmiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych)

6.Odczytywanie temperatury (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi)

7.Pieniądze(poznanie i rozróżnianie monet i banknotów, rozumienie wartości nabywczej monet, przeliczanie monet, działania praktyczne kupna i sprzedaży, rozumienie pojęcia: dług, reszta, cena)

8.Kalendarz (przeliczanie dni tygodnia w ustalonej kolejności, poznanie kalendarza, wymienienie nazw miesięcy, działania praktyczne wykorzystujące kalendarz np. poszukiwanie daty własnych urodzin, imienin, zapisywanie daty w tym miesięcy cyframi arabskimi i rzymskimi, przeliczanie dni tygodnia i miesięcy, odczytywanie kalendarza, rozumienie pojęć: kwartał, pół roku)

9. Czas (zapoznanie z budową i przeznaczeniem zegara tarczowego, próby odczytywania pełnych godzi na zegarze w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym, pojęcia-doba, godzina, minuta, kwadrans, proste obliczenia zegarowe)

10.Zbiory (tworzenie zbiorów według podanego warunku, klasyfikowanie obiektów według wyróżnionej cechy, określenie liczebności zbiorów, porównywanie liczebności zbiorówka pomocą pojęć: mniej, więcej, tyle samo i stosowanie znaków <,>,=, tworzenie podzbiorów, wyznaczanie wspólnej części zbiorów)

11.Podstawowe figury geometryczne (rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt, koło trójkąt, odnajdowanie figur geometrycznych w otoczeniu, odtwarzanie kształtu figur za pomocą patyczków, klocków, poprzez cięcie, zginanie, łamanie, obrysowywanie kształtu figur geometrycznych, rysowanie odcinków za pomocą linijki, mierzenie odcinków, rozpoznawanie figur zachodzących na siebie)

12. Przekształcenia geometryczne (dostrzeganie drugiej połowy figury symetrycznej np. kształt motyla-symetria osiowa, kontynuowanie regularności w prostych motywach: szlaczki, rozety, pomniejszanie i powiększanie figur, rysowanie drugiej połowy figury symetrycznej)

13.Liczby pierwszej dziesiątki (monografia liczb, liczby w różnych aspektach: mnogościowym, porządkowym, miarowym, algebraicznym, monetarnym, zapisywanie liczb za pomocą cyfr do 10, porównywanie liczb, rozkładanie liczby na składniki)

14.Liczby drugiej dziesiątki (monografia liczb, liczby w różnych aspektach: mnogościowym, porządkowym, miarowym, algebraicznym, monetarnym, zapisywanie liczb za pomocą cyfr do 20, porównywanie liczb, przeliczanie liczb w zakresie 20, rozkładanie liczby na składniki, wyróżnienie dziesiątki i jedności)

15. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 (obliczanie sum i różnic najpierw na konkretach np. palce, spinacze, liczmany, koraliki, następnie bez odwołania do konkretnej sytuacji, uwzględnianie poprawnego zapisu działań, rozwiązywanie prostych zadań z treścią)

16. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 (przeliczanie dziesiątkami i jednościami w przód i w tył)

17. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 (bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem progu dziesiątkowego na konkretach, za pomocą rysunku obiektów i na liczbach)

18.Wprowadzenie mnożenia (za pomocą: szyku prostokątnego, iloczynu kartezjańskiego, dodawania tych samych składników)

19. Tabliczka mnożenia (sposoby zapamiętywania niektórych iloczynów, metoda palcowa obliczania iloczynów od 36 i iloczynów z czynnikiem 9)

20. Wprowadzenie dzielenia (mieszczenie i podział, dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia)

21. Odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim (od I do XII)

22.Rozwiązywanie równań jednodziałaniowych (różne sposoby przedstawiania równań, rozwiązywanie równań na konkretach, rysunkach i w zapisie symbolicznym z niewiadomą w postaci okienka)

23. Rozwiązywanie zadań tekstowych (wymagających wykonania jednego działania oraz zadania wymagające wykonania kilku działań, zadania na porównywanie różnicowe)

24. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 (struktura liczby dwucyfrowej, trzycyfrowej i czterocyfrowej, wyróżnienie rzędów jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, przeliczanie do przodu i do tyłu po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000)

25. Porównywanie i zapisywanie liczb w zakresie 1000 (porównywanie słowne i użycie znaków <,>,= dwóch dowolnych liczb w zakresie 1000 i zapisywanie i odczytywanie liczb w tym zakresie)

26.Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 (na konkretnych obiektach, za pomocą rysunków konkretnych obiektów)

27. Stosowanie praw działań w obliczeniach (przemienność, łączność, rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania)

28. Obliczanie obwodów figur (prostokątów i trójkątów)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolny, wydawnictwo Naukowe AP Kraków 2004.

H. Siwek, Czynnościowe nauczanie matematyki, WSZiP Warszawa 1998.

E.Gruszczyk- Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009

J. Nowik Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.1999, Warszawa

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, 2004, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Warszawa 2005

M. Dąbrowski Pozwólmy dzieciom myśleć!, 2007

J. Stasica 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III, 2004

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000

E. Gruszczyk- Kolczyńska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?

Trelińscy U. i G., Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym, Kielce 1996

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Metoda projektu, wykład uczestniczący, prezentacja, dyskusja, pokaz.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego 10

Przygotowanie prezentacji 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Małgorzata Cebula-Jackowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Cebula-Jackowska, Monika Czajkowska, Maria Gallewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- przygotowanie projektu (opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu) i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwium, referatu, zajęć przeprowadzonych metodą symulacji, aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu specyfiki edukacji matematycznej w kształceniu zintegrowanym,

- analizie podstawy programowej i treści kształcenia matematycznego,

- analizie podręcznika dla uczniów klas 1-3 pod kątem treści matematycznych i stosowanych zadań,

- omówieniu metod i form nauczania na zajęciach edukacji matematycznej oraz narzędzi pracy (tradycyjnych i multimedialnych) nauczyciela,

- omówieniu schematu Polyi rozwiązywania zadań matematycznych,

- omówieniu metod pracy z uczniami nad rozwiązywaniem zadań matematycznych (metoda symulacji, metoda analityczna, metoda syntetyczna, metoda analityczno-syntetyczna)

- praktycznym działaniom mającym na celu układanie, rozwiązywanie i przekształcanie zadań (metoda kruszenia zadań, metoda naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań),

- zaprezentowaniu warsztatu pracy nauczyciela, w tym stosowanych przez niego środków dydaktycznych, a w szczególności gier i zabaw matematycznych,

- zaznajomieniu z koncepcją nauczania realistycznego, czynnościowego i problemowego,

- przybliżeniu głównych strategii w kształceniu matematycznym ukierunkowanych na rozwój logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozumowań preferowanych w matematyce,

- zaznajomieniu ze sposobami wprowadzania i rozwijania wybranych zagadnień arytmetycznych i geometrycznych,

- prezentacji i omówieniu przykładowych rozwiązywań zadań matematycznych podanych przez dzieci; ustaleniu sposobu myślenia dziecka, a w przypadku rozwiązania błędnego - ustaleniu hipotetycznych przyczyn popełnionych błędów.

Studenci przygotowują projekt i symulację zajęć do tematów:

1.Orientacja przestrzenna (określenie położenia przedmiotów względem: obranego obiektu, siebie, innego obserwatora, wskazywanie kierunków w przestrzeni z zastosowaniem pojęć: na prawo, na lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu, stosowanie strzałek określających kierunki, stosowanie określeń: za, przed, obok, w, do, wewnątrz, na zewnątrz, określenie odległości: dalej, bliżej)

2.Cechy wielkościowe (porządkowanie przedmiotów w sposób rosnący i malejący, numerowanie przedmiotów w ciągu, określenie następnych i poprzednich w danej serii, porównywanie przedmiotów według podanej cechy: mały-mniejszy, długi-dłuższy, wąski-szeroki, wysoki-niski itp.)

3. Mierzenie (przygotowanie do mierzenia przez wykonanie pomiarów przedmiotów za pomocą patyczków, włóczki, klocków, kredek, dłoni, gumki, spinaczy itp., zapoznanie z linijką i pojęciem centymetra, pomiar długości przedmiotów za pomocą linijki i porównywanie długości mierzonych obiektów, pojęcie: metra, kilometra, milimetra)

4. Ważenie (ważenie przedmiotów na wadze szalkowej bez użycia odważników, określenie wagi badanych obiektów za pomocą pojęć: cięższy, lżejszy, tu mniej, tam więcej, tyle samo, ważenie przedmiotów za pomocą odważników i zapis wskazań wagi z oznaczeniem jednostek, pojęcie ciężaru: 1kg, 2kg, 5kg, pół kilograma, dekagram, gram, proste obliczenia bez zmiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych)

5.Odmierzanie płynów (odmierzanie płynów różnymi miarkami, w szczególności miarką litrową, wprowadzenie pojęcia „litr, pół litra, ćwierć litra”, proste obliczenia bez zmiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych)

6.Odczytywanie temperatury (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi)

7.Pieniądze (poznanie i rozróżnianie monet i banknotów, rozumienie wartości nabywczej monet, przeliczanie monet, działania praktyczne kupna i sprzedaży, rozumienie pojęcia: dług, reszta, cena)

8.Kalendarz (przeliczanie dni tygodnia w ustalonej kolejności, poznanie kalendarza, wymienienie nazw miesięcy, działania praktyczne wykorzystujące kalendarz np. poszukiwanie daty własnych urodzin, imienin, zapisywanie daty w tym miesięcy cyframi arabskimi i rzymskimi, przeliczanie dni tygodnia i miesięcy, odczytywanie kalendarza, rozumienie pojęć: kwartał, pół roku)

9. Czas (zapoznanie z budową i przeznaczeniem zegara tarczowego, próby odczytywania pełnych godzi na zegarze w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym, pojęcia-doba, godzina, minuta, kwadrans, proste obliczenia zegarowe)

10.Zbiory (tworzenie zbiorów według podanego warunku, klasyfikowanie obiektów według wyróżnionej cechy, określenie liczebności zbiorów, porównywanie liczebności zbiorówka pomocą pojęć: mniej, więcej, tyle samo i stosowanie znaków <,>,=, tworzenie podzbiorów, wyznaczanie wspólnej części zbiorów)

11.Podstawowe figury geometryczne (rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt, koło trójkąt, odnajdowanie figur geometrycznych w otoczeniu, odtwarzanie kształtu figur za pomocą patyczków, klocków, poprzez cięcie, zginanie, łamanie, obrysowywanie kształtu figur geometrycznych, rysowanie odcinków za pomocą linijki, mierzenie odcinków, rozpoznawanie figur zachodzących na siebie)

12. Przekształcenia geometryczne (dostrzeganie drugiej połowy figury symetrycznej np. kształt motyla-symetria osiowa, kontynuowanie regularności w prostych motywach: szlaczki, rozety, pomniejszanie i powiększanie figur, rysowanie drugiej połowy figury symetrycznej)

13.Liczby pierwszej dziesiątki (monografia liczb, liczby w różnych aspektach: mnogościowym, porządkowym, miarowym, algebraicznym, monetarnym, zapisywanie liczb za pomocą cyfr do 10, porównywanie liczb, rozkładanie liczby na składniki)

14.Liczby drugiej dziesiątki (monografia liczb, liczby w różnych aspektach: mnogościowym, porządkowym, miarowym, algebraicznym, monetarnym, zapisywanie liczb za pomocą cyfr do 20, porównywanie liczb, przeliczanie liczb w zakresie 20, rozkładanie liczby na składniki, wyróżnienie dziesiątki i jedności)

15. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 (obliczanie sum i różnic najpierw na konkretach np. palce, spinacze, liczmany, koraliki, a następnie w pamięci)

16. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 (przeliczanie dziesiątkami i jednościami w przód i w tył)

17. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 (bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem progu dziesiątkowego)

18.Wprowadzenie mnożenia (za pomocą: szyku prostokątnego, iloczynu kartezjańskiego, dodawania tych samych składników)

19. Tabliczka mnożenia (sposoby zapamiętywania niektórych iloczynów, metoda palcowa obliczania iloczynów od 36 i iloczynów z czynnikiem 9)

20. Wprowadzenie dzielenia (mieszczenie i podział, dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia)

21. Odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim (od I do XII)

22.Rozwiązywanie równań jednodziałaniowych (różne sposoby przedstawiania równań, rozwiązywanie równań na konkretach, rysunkach i w zapisie symbolicznym z niewiadomą w postaci okienka)

23. Rozwiązywanie zadań tekstowych

24. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 (struktura liczby dwucyfrowej, trzycyfrowej i czterocyfrowej, wyróżnienie rzędów jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, przeliczanie do przodu i do tyłu po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000)

25. Porównywanie i zapisywanie liczb w zakresie 1000 (porównywanie słowne i użycie znaków <,>,= dwóch dowolnych liczb w zakresie 1000 i zapisywanie i odczytywanie liczb w tym zakresie)

26.Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 (na konkretnych obiektach, za pomocą rysunków konkretnych obiektów)

27. Stosowanie praw działań w obliczeniach (przemienność, łączność, rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania)

28. Obliczanie obwodów figur (prostokątów i trójkątów)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Dąbrowski M. (2013): (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Ćwiczenia: dyskusja, projekt, referat, prezentacja, symulacja, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań.

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 5 h

przygotowanie do zajęć - 5 h

przygotowanie do kolokwium - 10 h

czytanie literatury - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Cebula-Jackowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- przygotowanie projektu (opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu) i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwium, referatu, zajęć przeprowadzonych metodą symulacji, aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu specyfiki edukacji matematycznej w kształceniu zintegrowanym,

- analizie podstawy programowej i treści kształcenia matematycznego,

- analizie podręcznika dla uczniów klas 1-3 pod kątem treści matematycznych i stosowanych zadań,

- omówieniu metod i form nauczania na zajęciach edukacji matematycznej oraz narzędzi pracy (tradycyjnych i multimedialnych) nauczyciela,

- omówieniu schematu Polyi rozwiązywania zadań matematycznych,

- omówieniu metod pracy z uczniami nad rozwiązywaniem zadań matematycznych (metoda symulacji, metoda analityczna, metoda syntetyczna, metoda analityczno-syntetyczna)

- praktycznym działaniom mającym na celu układanie, rozwiązywanie i przekształcanie zadań (metoda kruszenia zadań, metoda naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań),

- zaprezentowaniu warsztatu pracy nauczyciela, w tym stosowanych przez niego środków dydaktycznych, a w szczególności gier i zabaw matematycznych,

- zaznajomieniu z koncepcją nauczania realistycznego, czynnościowego i problemowego,

- przybliżeniu głównych strategii w kształceniu matematycznym ukierunkowanych na rozwój logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozumowań preferowanych w matematyce,

- zaznajomieniu ze sposobami wprowadzania i rozwijania wybranych zagadnień arytmetycznych i geometrycznych,

- prezentacji i omówieniu przykładowych rozwiązywań zadań matematycznych podanych przez dzieci; ustaleniu sposobu myślenia dziecka, a w przypadku rozwiązania błędnego - ustaleniu hipotetycznych przyczyn popełnionych błędów.

Studenci przygotowują projekt i symulację zajęć do tematów:

1.Orientacja przestrzenna (określenie położenia przedmiotów względem: obranego obiektu, siebie, innego obserwatora, wskazywanie kierunków w przestrzeni z zastosowaniem pojęć: na prawo, na lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu, stosowanie strzałek określających kierunki, stosowanie określeń: za, przed, obok, w, do, wewnątrz, na zewnątrz, określenie odległości: dalej, bliżej)

2.Cechy wielkościowe (porządkowanie przedmiotów w sposób rosnący i malejący, numerowanie przedmiotów w ciągu, określenie następnych i poprzednich w danej serii, porównywanie przedmiotów według podanej cechy: mały-mniejszy, długi-dłuższy, wąski-szeroki, wysoki-niski itp.)

3. Mierzenie (przygotowanie do mierzenia przez wykonanie pomiarów przedmiotów za pomocą patyczków, włóczki, klocków, kredek, dłoni, gumki, spinaczy itp., zapoznanie z linijką i pojęciem centymetra, pomiar długości przedmiotów za pomocą linijki i porównywanie długości mierzonych obiektów, pojęcie: metra, kilometra, milimetra)

4. Ważenie (ważenie przedmiotów na wadze szalkowej bez użycia odważników, określenie wagi badanych obiektów za pomocą pojęć: cięższy, lżejszy, tu mniej, tam więcej, tyle samo, ważenie przedmiotów za pomocą odważników i zapis wskazań wagi z oznaczeniem jednostek, pojęcie ciężaru: 1kg, 2kg, 5kg, pół kilograma, dekagram, gram, proste obliczenia bez zmiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych)

5.Odmierzanie płynów (odmierzanie płynów różnymi miarkami, w szczególności miarką litrową, wprowadzenie pojęcia „litr, pół litra, ćwierć litra”, proste obliczenia bez zmiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych)

6.Odczytywanie temperatury (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi)

7.Pieniądze (poznanie i rozróżnianie monet i banknotów, rozumienie wartości nabywczej monet, przeliczanie monet, działania praktyczne kupna i sprzedaży, rozumienie pojęcia: dług, reszta, cena)

8.Kalendarz (przeliczanie dni tygodnia w ustalonej kolejności, poznanie kalendarza, wymienienie nazw miesięcy, działania praktyczne wykorzystujące kalendarz np. poszukiwanie daty własnych urodzin, imienin, zapisywanie daty w tym miesięcy cyframi arabskimi i rzymskimi, przeliczanie dni tygodnia i miesięcy, odczytywanie kalendarza, rozumienie pojęć: kwartał, pół roku)

9. Czas (zapoznanie z budową i przeznaczeniem zegara tarczowego, próby odczytywania pełnych godzi na zegarze w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym, pojęcia-doba, godzina, minuta, kwadrans, proste obliczenia zegarowe)

10.Zbiory (tworzenie zbiorów według podanego warunku, klasyfikowanie obiektów według wyróżnionej cechy, określenie liczebności zbiorów, porównywanie liczebności zbiorówka pomocą pojęć: mniej, więcej, tyle samo i stosowanie znaków <,>,=, tworzenie podzbiorów, wyznaczanie wspólnej części zbiorów)

11.Podstawowe figury geometryczne (rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt, koło trójkąt, odnajdowanie figur geometrycznych w otoczeniu, odtwarzanie kształtu figur za pomocą patyczków, klocków, poprzez cięcie, zginanie, łamanie, obrysowywanie kształtu figur geometrycznych, rysowanie odcinków za pomocą linijki, mierzenie odcinków, rozpoznawanie figur zachodzących na siebie)

12. Przekształcenia geometryczne (dostrzeganie drugiej połowy figury symetrycznej np. kształt motyla-symetria osiowa, kontynuowanie regularności w prostych motywach: szlaczki, rozety, pomniejszanie i powiększanie figur, rysowanie drugiej połowy figury symetrycznej)

13.Liczby pierwszej dziesiątki (monografia liczb, liczby w różnych aspektach: mnogościowym, porządkowym, miarowym, algebraicznym, monetarnym, zapisywanie liczb za pomocą cyfr do 10, porównywanie liczb, rozkładanie liczby na składniki)

14.Liczby drugiej dziesiątki (monografia liczb, liczby w różnych aspektach: mnogościowym, porządkowym, miarowym, algebraicznym, monetarnym, zapisywanie liczb za pomocą cyfr do 20, porównywanie liczb, przeliczanie liczb w zakresie 20, rozkładanie liczby na składniki, wyróżnienie dziesiątki i jedności)

15. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 (obliczanie sum i różnic najpierw na konkretach np. palce, spinacze, liczmany, koraliki, a następnie w pamięci)

16. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 (przeliczanie dziesiątkami i jednościami w przód i w tył)

17. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 (bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem progu dziesiątkowego)

18.Wprowadzenie mnożenia (za pomocą: szyku prostokątnego, iloczynu kartezjańskiego, dodawania tych samych składników)

19. Tabliczka mnożenia (sposoby zapamiętywania niektórych iloczynów, metoda palcowa obliczania iloczynów od 36 i iloczynów z czynnikiem 9)

20. Wprowadzenie dzielenia (mieszczenie i podział, dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia)

21. Odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim (od I do XII)

22.Rozwiązywanie równań jednodziałaniowych (różne sposoby przedstawiania równań, rozwiązywanie równań na konkretach, rysunkach i w zapisie symbolicznym z niewiadomą w postaci okienka)

23. Rozwiązywanie zadań tekstowych

24. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 (struktura liczby dwucyfrowej, trzycyfrowej i czterocyfrowej, wyróżnienie rzędów jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, przeliczanie do przodu i do tyłu po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000)

25. Porównywanie i zapisywanie liczb w zakresie 1000 (porównywanie słowne i użycie znaków <,>,= dwóch dowolnych liczb w zakresie 1000 i zapisywanie i odczytywanie liczb w tym zakresie)

26.Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 (na konkretnych obiektach, za pomocą rysunków konkretnych obiektów)

27. Stosowanie praw działań w obliczeniach (przemienność, łączność, rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania)

28. Obliczanie obwodów figur (prostokątów i trójkątów)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Dąbrowski M. (2013): (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Ćwiczenia: dyskusja, projekt, referat, prezentacja, symulacja, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań.

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 5 h

przygotowanie do zajęć - 5 h

przygotowanie do kolokwium - 10 h

czytanie literatury - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Aleksandra Różańska, Joanna Zalewska, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwium, referatu, zajęć przeprowadzonych metodą symulacji, aktywności na zajęciach.

Każdy student przygotowuje referat oraz przeprowadza metodą symulacji zajęcia dotyczące jednego z poniższych zagadnień:

1) Orientacja przestrzenna.

2) Rola rytmów w rozwoju człowieka, Dostrzeganie regularności.

3) Rytmiczna organizacja czasu.

4) Rozwój dziecięcego liczenia.

5) Klasyfikowanie.

6) Liczby pierwszej i drugiej dziesiątki.

7) Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10.

8) Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100.

9) Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100.

10) Wprowadzenie mnożenia liczb naturalnych. Tabliczka mnożenia.

11) Wprowadzenie dzielenia liczb naturalnych.

12) Rozwiązywanie równań jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci okienka.

13) Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000.

14) Porównywanie liczb w zakresie 1000.

15) Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000.

16) Stosowanie praw działań w obliczeniach.

17) Odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim (od I do XII).

18) Pomiar długości.

19) Ważenie.

20) Pomiar objętości płynów.

21) Kalendarz i zegar. Obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

22) Pomiar temperatury.

23) Zadania tekstowe. Sposoby rozwiązywania zadań tekstowych.

24) Intuicje geometryczne. Podstawowe figury geometryczne.

25) Obliczanie obwodów figur.

26) Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci

27) Mała ekonomia. Pieniądze.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu specyfiki edukacji matematycznej w kształceniu zintegrowanym,

- analizie podstawy programowej i treści kształcenia matematycznego,

- analizie podręcznika dla uczniów klas 1-3 pod kątem treści matematycznych i stosowanych zadań,

- omówieniu metod i form nauczania na zajęciach edukacji matematycznej oraz narzędzi pracy (tradycyjnych i multimedialnych) nauczyciela,

- omówieniu schematu Polyi rozwiązywania zadań matematycznych,

- omówieniu metod pracy z uczniami nad rozwiązywaniem zadań matematycznych (metoda symulacji, metoda analityczna, metoda syntetyczna, metoda analityczno-syntetyczna)

- praktycznym działaniom mającym na celu układanie, rozwiązywanie i przekształcanie zadań (metoda kruszenia zadań, metoda naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań),

- zaprezentowaniu warsztatu pracy nauczyciela, w tym stosowanych przez niego środków dydaktycznych, a w szczególności gier i zabaw matematycznych,

- zaznajomieniu z koncepcją nauczania realistycznego, czynnościowego i problemowego,

- przybliżeniu głównych strategii w kształceniu matematycznym ukierunkowanych na rozwój logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozumowań preferowanych w matematyce,

- zaznajomieniu ze sposobami wprowadzania i rozwijania wybranych zagadnień arytmetycznych i geometrycznych,

- prezentacji i omówieniu przykładowych rozwiązywań zadań matematycznych podanych przez dzieci; ustaleniu sposobu myślenia dziecka, a w przypadku rozwiązania błędnego - ustaleniu hipotetycznych przyczyn popełnionych błędów.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA;

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Dąbrowski M. (2013): (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Uwagi:

Metody nauczania:

Ćwiczenia: dyskusja, referat, symulacja, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań.

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych, ćwiczenia: 30

Przygotowanie do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie do kolokwium: 10

Przygotowanie referatu: 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Hajnicz
Prowadzący grup: Maria Panz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- scenariusze zajęć

- prezentacje

3. KOMPETENCJE

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

Pełny opis:

Zapoznanie z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji matematycznej i sposobami jej interpretacji;

Kształtowania umiejętności liczenia - aspekt kardynalny i porządkowy liczby naturalnej.

Pojęciowe i rachunkowe opanowanie umiejętności dodawania oraz odejmowania.

Pojęciowe i rachunkowe opanowanie mnożenia i dzielenia.

Pozycyjny system dziesiątkowy.

Pojęcie klasyfikowania oraz sytuacje dydaktyczne umożliwiające opanowanie tej umiejętności przez dzieci.

Podstawowe zasady planowania i organizowania przebiegu edukacji matematycznej w klasie 1.

Literatura:

Edukacja matematyczna w klasie 1, książka dla nauczycieli i rodziców, praca zbiorowa pod redakcją Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Kraków 2014

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna, teoria i praktyka, Zbigniew Semadeni, Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Gustaw Treliński, Beata Bugajska- Jaszczołt, Monika Czajkowska, Kielce 2015

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia i warsztaty - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 30

sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Maria Gallewicz, Joanna Zalewska, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

- kolokwium pisemne: pytania otwarte i/lub zamknięte,

- prezentacje rozwiązań zadań,

- symulacje sytuacji zadaniowych,

- aktywność na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie z każdego kolokwium i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego

2. Aspekty liczby naturalnej. Liczenie. Korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego. 3. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

4. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenie - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia)

5. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy 4 działaniami .

6. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

7. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

8. Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

9. Metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań.

10. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

11. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich.

12. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon.

13. Warsztat pracy nauczyciela. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć matematycznych.

14. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania i uczenia się matematyki.

Metody kształcenia:

Ćwiczenia: dyskusja, prezentacja, symulacja, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć: czytanie literatury, rozwiązywanie zadań: 15 h

przygotowanie do kolokwium - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Maria Gallewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne /ustne

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (m.in. rozwiązywanie zadań, zaprezentowanie metodą symulacji zabaw, sytuacji dydaktycznych).

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie z każdego kolokwium i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego

2. Aspekty liczby naturalnej. Liczenie. Korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego. 3. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

4. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenie - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia)

5. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy 4 działaniami .

6. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

7. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

8. Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

9. Metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań.

10. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

11. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich.

12. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon.

13. Warsztat pracy nauczyciela. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć matematycznych.

14. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania i uczenia się matematyki.

Metody kształcenia:

Ćwiczenia: dyskusja, prezentacja, symulacja, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć: czytanie literatury, rozwiązywanie zadań: 15 h

przygotowanie do kolokwium - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne lub ustne

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (m.in. rozwiązywanie zadań, zaprezentowanie metodą symulacji zabaw, sytuacji dydaktycznych).

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie z każdego kolokwium i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego

2. Aspekty liczby naturalnej. Liczenie. Korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego. 3. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

4. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenie - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia)

5. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy 4 działaniami .

6. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

7. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

8. Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

9. Metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań.

10. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

11. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich.

12. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon.

13. Warsztat pracy nauczyciela. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć matematycznych.

14. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania i uczenia się matematyki.

Metody kształcenia:

Ćwiczenia: dyskusja, prezentacja, symulacja, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Siwek H. (2004): Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć: czytanie literatury - 15 h

przygotowanie do zajęć: rozwiązywanie zadań - 15 h

przygotowanie do kolokwium - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne/ustne,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (m.in. rozwiązywanie zadań, zaprezentowanie zabaw, sytuacji dydaktycznych, itp. metodą symulacji).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdego kolokwium i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Konstruktywizm i metody aktywizujące uczniów w klasach 1-3 na zajęciach z edukacji matematycznej.

3. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych, rozwijających współpracę, logiczne myślenie i rozumowania preferowane w matematyce.

4. Pojęcie liczby naturalnej. Liczenie w szerokim zakresie, korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego.

5. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

6. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenie - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia, gry sprzyjające szybkiemu mnożeniu i dzieleniu, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i mieszczenia).

7. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami.

8. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy.

9. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

10. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

11. Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

12. Układanie i rozwiązywanie łamigłówek matematycznych.

13. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Ocenianie kształtujące.

14. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus.

15. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon, Konkurs Logicznego Myślenia.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

3. Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

4. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D.,

Glaza M., Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

4. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych:

- ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

- przygotowanie do zajęć: czytanie literatury, rozwiązywanie zadań, przygotowanie zabaw i sytuacji dydaktycznych, itp. - 15 h

- przygotowanie do kolokwium - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (m.in. rozwiązywanie zadań, zaprezentowanie zabaw, sytuacji dydaktycznych, itp. metodą symulacji).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdego kolokwium i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Konstruktywizm i metody aktywizujące uczniów w klasach 1-3 na zajęciach z edukacji matematycznej.

3. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych, rozwijających współpracę, logiczne myślenie i rozumowania preferowane w matematyce.

4. Pojęcie liczby naturalnej. Liczenie w szerokim zakresie, korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego.

5. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

6. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenie - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia, gry sprzyjające szybkiemu mnożeniu i dzieleniu, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i mieszczenia).

7. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami.

8. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy.

9. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

10. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

11. Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

12. Układanie i rozwiązywanie łamigłówek matematycznych.

13. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Ocenianie kształtujące.

14. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus.

15. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon, Konkurs Logicznego Myślenia.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

3. Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

4. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D.,

Glaza M., Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

4. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych:

- ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

- przygotowanie do zajęć: czytanie literatury, rozwiązywanie zadań, przygotowanie zabaw i sytuacji dydaktycznych, itp. - 25 h

- przygotowanie do kolokwium - 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Makiewicz, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Makiewicz, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne/ustne,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (m.in. rozwiązywanie zadań, zaprezentowanie zabaw, sytuacji dydaktycznych, itp.).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdej aktywności ocenianej punktowo co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna liczba punktów otrzymanych przez studenta jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie ich do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Metody aktywizujące uczniów w klasach 1-3 na zajęciach z edukacji matematycznej.

3. Poznanie różnych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych.

4. Pojęcie liczby naturalnej. Liczenie w szerokim zakresie, korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego.

5. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

6. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia, gry sprzyjające szybkiemu mnożeniu i dzieleniu, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i mieszczenia).

7. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami.

8. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy.

9. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

10. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

11. Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

12. Układanie i rozwiązywanie łamigłówek matematycznych.

13. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

14. Błąd uczniowski jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Analiza i interpretacja błędów popełnianych przez uczniów podczas rozwiązywania problemów matematycznych.

15. Sprawdziany umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus.

16. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon, Konkurs Logicznego Myślenia.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Nowakowska A. i in. (red.) (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, IBE, Warszawa.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

4. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

5. Klus-Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych:

- ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

- przygotowanie do zajęć: czytanie literatury, rozwiązywanie zadań, przygotowanie fragmentów zajęć, itp. - 20 h

- przygotowanie do kolokwium - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia na uczelni i zajęcia prowadzone w trybie zdalnym (w zależności od decyzji Władz Uczelni) będą odbywać się zgodnie z planem zajęć. Zajęcia na uczelni – we wskazanej sali, a zajęcia zdalne przez spotkania w aplikacji Microsoft Teams. Kod lub link do Zespołu zostanie przesłany studentkom i studentom przez pocztę USOS.

Niezależnie od trybu prowadzonych zajęć szczegółowe zadania do wykonania przez studentki i studentów będą umieszczane przez osobę prowadzącą zajęcia w zespole grupy założonym w aplikacji Microsoft Teams w aplikacji "Prace" lub „Notesie zajęć” lub przekazywane na zajęciach ustnie przez prowadzącą.

Podczas zajęć na uczelni albo zajęć prowadzonych w trybie zdalnym kontakt ze studentkami i studentami będzie odbywał się drogą mejlową za pośrednictwem poczty w domenie aps.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- aktywność na zajęciach,

- prace grupowe lub indywidualne (m.in. rozwiązywanie zadań, zaprezentowanie zabaw, sytuacji dydaktycznych, itp.).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdej aktywności ocenianej punktowo co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna liczba punktów otrzymanych przez studenta jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłej nauczycielce albo przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie ich do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki. Podczas zajęć przedmiotu "Metodyka edukacji matematycznej" studenci powinni zdobyć wiedzę i umiejętności matematyczne i metodyczne pozwalające im wspomagać rozwój umysłowy dziecka tak, aby było ono w stanie:

• zbierać doświadczenia konieczne do kształtowania się w jego umyśle pojęć matematycznych,

• tworzyć w swoim umyśle odpowiednie schematy poznawcze i rozwijać myślenie operacyjne,

• samodzielnie prowadzić proste rozumowania,

• stosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania nowych, także nietypowych problemów.

Tematyka zajęć będzie związana:

• z wiedzą i umiejętnościami matematycznymi z obszarów: liczby (liczenie, strategie liczenia, zapisywanie liczb); pomiary i geometria (intuicje geometryczne uczniów, kształtowanie pojęć geometrycznych),

• z wiedzą i umiejętnościami dydaktyczno-metodycznymi z obszarów: organizacja zajęć matematycznych, interpretacja błędów uczniowskich, analiza strategii uczniowskich, metody pracy na zajęciach edukacji matematycznej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Nowakowska A. i in. (red.) (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, IBE, Warszawa.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

4. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

5. Klus-Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Uwagi:

Sposób dołączenia do grupy zajęciowej został przekazany grupom studentów w wiadomości mailowej przez USOSmail

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych:

- ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

- przygotowanie do zajęć: czytanie literatury, rozwiązywanie zadań, przygotowanie fragmentów zajęć, itp. - 20 h

- przygotowanie do kolokwium - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.